لوح سنگی خشایارشا مشهور به دیوان

خشیارشا - لوح سنگی مشهور به دیوان

خشیارشا – لوح سنگی مشهور به دیوان

 

خشیارشا - لوح دیوان

 

خشیارشا - لوح سنگی مشهور به دیوان

 

 

 

 1. baga : vazraka \ Auramazdâ \ hya \ imâm \ bum
 2. im \ adâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya
 3. \ martiyam \ adâ \ hya \ šiyâtim \ adâ \
 4. martiyahyâ \ hya \ Xšayâršâm \ xšâyathi
 5. yam \ akunauš \ aivam \ parunâm \ xšâyath
 6. iyam \ aivam \ parunâm \ framâtâram \ ada
 7. m \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ vazraka \ xšâya
 8. thiya \ xšâyathiyânâm \ xšâyathiya \ dahy
 9. unâm \ paruv \ zanânâm \ xšâyathiya \ ah
 10. yâyâ \ bumiyâ \ vazrakâyâ \ dûraiy \ a
 11. piy \ Dârayavahauš \ xšâyathiyahyâ \ puça
 12. \ Haxâmanišiya \ Pârsa \ Pârsahyâ \ puça
 13. \ Ariya \ Ariyaciça \ thâtiy \ Xšayâršâ
 14. \ xšâyathiya \ vašnâ \ Auramazdahâ \ imâ \
 15. dahyâva \ tyaišâm \ adam \ xšâyathiya \ âh
 16. âm \ apataram \ hacâ \ Pârsâ \ adamšâm \
 17. patiyaxšayaiy \ manâ \ bâjim \ abaraha \ t
 18. yašâm \ hacâma \ athahiya \ ava \ akunava \ d
 19. âtam \ tya \ manâ \ avadiš \ adâraya \ Mâda
 20. \ Uja \ Harauvatiš \ Armina \ Zraka \ Parthava
 21. \ Haraiva \ Bâxtriš \ Sugda \ Uvârazmi
 22. š \ Bâbiruš \ Athurâ \ Thataguš \ Sparda
 23. \ Mudrâya \ Yaunâ \ tya \ drayahiyâ \ dâ
 24. rayatiy \ utâ \ tyaiy \ paradraya \ dârayat
 25. iy \ Maciyâ \ Arabâya \ Gadâra \ Hiduš \
 26. Katpatuka \ Dahâ \ Sakâ \ haumavargâ \ Sakâ
 27. \ tigraxaudâ \ Skudrâ \ Âkaufaciyâ \
 28. Putâyâ \ Karkâ \ Kušiya \ thâtiy \ Xša

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خشیارشا را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری . من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی که مردم گوناگون دارند شاه این سرزمین دور و پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی پارسی پسر پارسی آریایی از نژاد آریایی .خشیارشا گوید اینست کشورهایی که به جز پارس به خواست اهورا مزدا من شاه آنان هستم. من بر آنها فرمانروایی دارم پیش من خراج می آورند آنچه از سوی من به آنها فرمان داده شود آنرا انجام می دهند قانون من آنجاها رواست : ماد ایلام رخج ارمنستان زرنگ پارت هرات -آریا- باکتریا -بلخ- سغد خوارزم بابل آشور سته گوش سارد-لیدیمصر یونانیهای انسوی دریاها مکا عربستان قندهار هند کاپادوکیه داهه سکاهای هوم خوار سکاهای تیز خود اسکودرا – مقدونیه – پونتیا لیبی کاری ها حبشه

 

خشیارشا - لوح سنگی مشهور به دیوان

 

 1. yâršâ / xšâyathiya / yathâ / tya / adam / x
 2. šâyathiya / abavam / astiy / atar / aitâ
 3. / dahyâva / tyaiy / upariy / nipištâ / a
 4. yauda / pasâvamaiy / Auramazdâ / upastâm /
 5. abara / vašnâ / Auramazdahâ / ava / dahyâvam
 6. / adam / ajanam / utašim / gâthavâ / nišâda
 7. yam / utâ / atar / aitâ / dahyâva / âha / yad
 8. âtya / paruvam / daivâ / ayadiya / pasâva / va
 9. šnâ / Auramazdahâ / adam / avam / daivadâna
 10. m / viyakanam / utâ / patiyazbayam / daivâ /
 11. mâ / yadiyaiša / yadâyâ / paruvam / daivâ /
 12. ayadiya / avadâ / adam / Auramazdâm / ayada
 13. iy / artâcâ / brazmaniya / utâ / aniyaš
 14. ca / âha / tya / duškartam / akariya / ava / ada
 15. m / naibam / akunavam / aita / tya / adam / ak
 16. unavam / visam / vašnâ / Auramazdahâ / aku
 17. navam / Auramazdâmaiy upastâm / abara / y
 18. âtâ / kartam / akunavam / tuva / kâ / hya /
 19. apara / yadimaniyâiy / šiyâta / ahaniy
 20. / jiva / utâ / marta / artâvâ / ahaniy /
 21. avanâ / dâtâ / paridiy / tya / Auramazd
 22. â / nivaštâya / Auramazdâm / yadaišâ / a
 23. rtâcâ / brazmaniya / martiya / hya / avan
 24. â / dâtâ / pariyaita / tya / Auramazdâ / n
 25. ištâya / utâ / Auramazdâm / yadataiy / a
 26. rtâcâ / brazmaniya hauv / utâ / jiva /
 27. šiyâta / bavatiy / utâ / marta / artâvâ
 28. / bavatiy / thâtiy / Xšayâršâ / xšâyath
 29. iya / mâm / Auramazdâ / pâtuv / hacâ / ga
 30. stâ / utamaiy / vitham / utâ / imâm / dah
 31. yâvam / aita / adam / Auramazdâm / jadiy
 32. âmiy / aitamaiy : Auramazdâ / dadâtuv

 

خشیارشا گوید : هنگامی که من شاه شدم در میان این کشورها نافرمانانی بودند. پس اهورامزدا مرا یاری داد.به خواست او من آن کشورها را در هم نوردیدم و به جای خود نشاندم.در بین این کشورها پیش از من جاهایی بودکه دیوان را می پرستیدند پس به فرمان اهورامزدا من آن پرستش خانه دیوان را بر افکندم و فرمان دادم پرستش دیوان نکنند. هر جا پیش از من دیوان را پرستش می کردند من در آنجااهورامزدا و ارت را با فروتنی ستایش کردم و آنچه نادرست بود درست کردم . این کارها که از من سر زد همه به خواست اهورامزدا بود اهورامزدا مرا یاری کرد تا این کارها را انجام دهم.تو که در پسین روزگاران می ایی اگر اندیشه کنی که در زندگی شاد و در مرگ خجسته باشی به آن دستورهایی که اهورامزدا فرموده است ارج گذار اهورامزدا و ارت را با فروتنی ستایش کن.مردی که آن دستوری که اهورامزدا گفته را ارج گذارد و اهورامزدا و ارت را با فروتنی ستایش کند در زندگی شاد و پس از مرگ خجسته خواهد بود. خشیارشا گوید : اهورامزدا مرا از هر بدی نگاه دارد همچنین خاندان مرا و این کشور را . اینرا من از اهورامزدا درخواست می کنم. اهورامزدا همه انان را به من ببخشد

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها