جنگ نهاوند (فتح الفتوح مسلمین)

nahavand

در سال بیست ویکم هجری ( ۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌الفتوح نامیدند یکی از مهم‌ترین جنگ‌هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده‌است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌گذاری می‌نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح‌الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند، و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، وامپراطوری ساسانی فروپاشید.

پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌است وبر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید وهاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو ودوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که در آنحدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. «جلولاء» بدست اعراب افتاد وخزاین اطراف بیغما رفت. در یکی از چادرها شتری یافتند از طلا باسواری زرین.

فتوحات پی در پی تازیان

یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت وخسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد وتازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید. أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آنحدود اقامت داشتند بالشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز ویک قسمت از زمین‌های خوزستان را از دست بدهد. با این فتوحات وپیروزی پی در پی لشکر اعراب در جنگ‌های متعدد، باز عمر خلیفهٔ دوم، از جنگ با ایرانیان اندیشناک بود و در دو مورد اظهار داشت، مایلم بین ما وایرانیان کوهی از أتش باشد که نه دست ما به آنها رسد، ونه دست ایشان برما. ولی ضعف دولت ساسانی ، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می‌خواستند لیاقت خود را ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگهای دیگری شد. علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را ازسعد پسر ابی وقاص کمتر نمی‌دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد. «شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد ومساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین‌های خود نمی‌توانست راحت نشیند. «هرمزان» و «شهرک» بدستور او بر لشکر عرب حمله آوردند ونزدیک دیوار شوشتر جنگی رخ داد، و چون براه نمائی فردی که طلب أمان می‌کرد، لشکر عرب وارد آن شهر گردید. «هرمزان» به قلعهٔ آن پناهنده گشت وبه «ابوسیره» سردار عرب چنین پیغام داد که تا یک تیر در ترکش دارد خواهند جنگید، مگر آنکه اورا نزد خلیفهٔ مسلمین فرستند تا هرچه حکم کند اجرا شود. «ابوسیره» این پیشنهاد را پذیرفت و هرمزان تسلیم شد، و اورا باغل و زنجیر نزد عمر فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان وقایع شوش را در سال بیستم هجری قمری می‌دانند.

عزل سعد

در این احوال سعد پسر ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد، و از آن مکان متصرفات آنحدود را اداره می‌کرد. در همین هنگام شکایات متوالی از «سعد» نزد عمر شد و بالآخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند وسعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را بجای او گماشت. عزل سعد بن وقاص یزدگرد را بأین خیال انداخت که متصرفات از دست رفتهٔ خود را مجدداً بچنگ آورد، و همینطور سرداران عرب که همواره مایل بودند غنائم جدیدی بدست آورند خلیفه دوم را متقاعد ساختند که مادام سلسلهٔ ساسانی منقرض نگردیده مستملکات عرب در آنحدود در خطر خواهد بود. بدین جهت طرفین مایل جنگ بودند.

نبرد نهاوند وفروپاشی امپراطوری ساسانی

پیروزی در این جنگ می‌توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی است که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه این شهر میان چهار شهر خرم‌آباد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد. یزدگرد در سال بیست ویکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، وقریب یکصد هزار نفر بریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیهحضور داشت در نهاوند گرد آمدند. نقشهٔ آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود تسخیر سازند. بفرمان عمر نعمان بن مقرن سردار عرب در اهواز نیروی عراق ، خوزستان وسواد را گرد آورده بنزدیکی «نهاوند» آمدند. فیروزان خود را در سنگر محکمی قرار داد وقصد داشت لشکر عرب را خسته کند و چون دوماه بدینمنوال گذشت عربها تدبیری اندیشیدند تا فیروزان را بجنگ وادارند. بنا براین خبر دروغینی منتشر ساختند که عمر در گذشته‌است، وفوراً خیمه‌های خود را برداشته شروع به عقب نشینی کردند، فیروزان از سنگر خارج شده آنانرا تعقیب کرد. روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد. مؤرخین عرب این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. چون بعد از این فتح ایرانیان قادر بجمع و هم‌گروه شدنی نبودند. غنائم بیشماری بدست عرب افتاد واز آنجمله‌است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا بهسائب بن الأقرع نشان داد. عده زیادی از لشکر فیروزان کشته شد، وخود فیروزان هم بدست «قعقاع» به قتل رسید. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد. جنگ نهاوند امید یزدگرد را مبدل بیأس کرد، ولی این پادشاه ساسانی دست از مطالبه تاج و تخت خود برنداشت وتازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری از پیش ببرد، پس از اینکه خبر «جنگ نهاوند» بأو رسید، از ری به اصفهان و از آنجا بهکرمان رفت، ودر آخر در مرو اقامت گزید، و از دولت‌های همجوار کمک خواست. «امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، وقراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد چاره جز ترک آنحدود ندید ودر همان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در جامهٔ زرین وفاخر او نمود کشته شد. پسر یزدگرد فیروز سوم از امپراطور چین کمک طلبید، ولی درخواست او باجابت مقرون نگردید، و در کوه‌های تخارستان در نزدیکی جیحون پناهنده شد و بیهوده تاج وتخت خود را مطالبه می‌کرد. خلاصه اعقاب یزدگرد کاری از پیش نبردند، و شهرهای ایران بتدریج بدست عرب افتاد، و دورهٔ جدید آغاز شد.

منابع

  • الطبری، أبی جعفر،بن جریر، محمد (تاریخ الأمم والملوک) ، مؤسسه عزالدین، چاپ سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
  • دکتر: زکریا، جمال ،قاسم (سقوط الامبراطوریه الفارسیه) ، دار الفکر العربی، چاپ سال ۱۹۹۱ میلادی .
  • دکتر: رازی، عبدالله،همدانی (تاریخ کامل ایران) ، چاپخانه اقبال سال ۱۳۶۳ خورشیدی.
  • لبیب، عبدالساتر، (الحضاره الفارسیه) ، دار المشرق ، بیروت، چاپ سال ۱۹۹۰ میلادی .
  • الحموی ، یاقوت ، ابوعبدالله ، (مُعجَم اَلبُلدان) ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، لبنان، چاپ سال ۱۹۹۰ مبلادی به (عربی).
عضویت
اطلاع از
guest

233 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
پارسا

تازیان شاید در جنگ ان هم به دلیل خوی وحشیشان و نا کارامدی پادشاهی ساسانی بر ایران چیره شدندکه هر چه تمدنی پیشرفته تر باشد ظریف تر است و در برابر هجوم وحشیان هیچ ندار اسیب پذیر تر، اما در برابر فرهنگ ما کاری از پیش نبردند و ما ایرانی ماندیم و اعراب هم همان تازیان بیگانه.

مهرنوش

راست میگی چه فرهنگ غنی هم داریم. کورش و داریوش و فرزندانشون به زور ازدواج با محارم را قانونی کردن و همه با خواهراشون ازدواج کردن. فرهنگ الانتون هم که قربونش برم جز دروغ و دزدی و کلاهبرداری و قسم دروغ و حرومخوری چیزی توش نیست. اینا همه خصوصیات اوناییه که میگن ما فرهنگ اصیل ایرانی داریم . اگه ۲ تا ادم سالم هم پیدا بشه کسایی هستن که کمی فرهنگ اسلامی را حفظ کردن.

هومن

مهرنوش من یقین دارم شما نه از اسلام چیزی میدونی نه از تاریخ
:دی :دی

مهرنوش

چیه بهت برخورده بچه جون ؟ من به اندازه همه اون سالهایی که تو ول میگشتی درس خوندم کوچولو. یه مشت بچه سوسول عقده ای همین که اسم عرب و کورش میاد حسادتشون گل میکنه جوگیر میشن که الان هیچ امکاناتی ندارن شروع میکنن به بدوبیراه گفتن به عربها و صحبت از ۲۵۰۰ سال پیش. داشتم داشتم حساب نیست بچه ببین الان چی داری؟ هیچ

پارسا

مهر نوش خانوم از طرز گفتار شما معلومه که هیچ وقت درس نخوندی /که اگر خونده بودی این طرز گفتارت نبود

صالح

سلام دوست من دمت گرم بنازم غیرت زینب گونه ات را

شهرام

عجب پس زینب اینجوری بوده

مهسا

از گفتن اون سالهایی که تو ول می گشتی معلومه شما چکاره هستین
و میشه حدس زد فهم و شعور شما در چه سطحی هست و توقع بیشتری از موجودی مثل شما نمیره
خدا شفات بده

خسرو

از طرز صحبتت معلومه درس خوندی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! واقعا دنیای پارادوکس ها شده

شهاب

ببین مهرنوش تو خیلی خر و نفهمی اینو یات نره….

دختر آریایی

باهات موافقم

کارن

migam esmeto avaz kon bezar sakine
to ke atishet tonde chera esmet farsie

ایرج

آخه بنده خدا عرب چی داره که ایرانی جماعت بهش حسادت کنه اگه حسادتیم باشه باید امثال تو بیسواد بهش حسادت کنن که نه تاریخو درست خواندند نه حرف منطقی حالیشون هستش؟ شمافکر میکنی این تاریخی که به دستور نوشته شده درست هستش ولی متاسفانه در اشتباهی بزرگوار عربها قبل از اسلام بطور طایفه طایفه ای زندگی میکردن وبعده اسلام هم منسجم شدنو به کشورهای دیگه حمله ورمیشدن برای جمع کردن غنائم

حاج عباس

هومن نکنه تو از اسلام و تاریخ چیزی سرت میشه؟

ساعد

من بچه مسلمونم و نماز خون اما طاقت چرندیاتو ندارم. برو یه کم تحقیق کن که حرفی نزنی که مورد تمسخر قرار بگیری. تمدن ما اینه که ۲۵۰۰ سال پیش کورش برده داریو ممنوع کرد اما اسلام با همه بزرگیش هیچ کاری نکرد. امام علی بزرگ همه اماما ۲۵ تا بچه داشته یعنی اونم نتونسته غول شهوتو مهار کنه و با هوارتا زن ازدواج کرده و پشت دین قایم شده. عزیز برو نگاه کن مسلمانان چه کردن تا حالا و غیر مسلمانان چه کردند. یک روز تمام تولیدات غربی های کافر رو بذار کنار ببین میتونی با نماز زنده بمونی.… مطالعه بیشتر »

محسن

سلام ساعد جون یه موقع فکر نکنی که من بسیجی یا جیره خور رژیمم ولی اگه فکر میکنی که دلیل پیشرفت غرب دین مسیحیشونو و دلیل عقب ماندگی ما اسلام باید بگم سخت در اشتباهی چرا که اگه این طوری بود باید غرب در دوران قرون وسطی که دین و کلیسا به تمام جوانب زندگیشون دخالت و نظارت داشت باید پیشرفت میکرد نه اینکه تاریکترین و عقب مانده ترین دورانش را سپری کنه بلکه دلیل پیشرفتشون سعی و تلاش و دوری از راحت طلبی بود جالب اینجاست که دقیقا در همان دوران قرون وسطی مسیحیت , شاهد شکوفایی و پیشرفت… مطالعه بیشتر »

ساعد

مرسی از ادب در گفتارت
اما راستش من زیاد با نوع دین کاری ندارم مهم اینه که در همه دوران ها دین وسیله ای برای بهره کشی از مردم تو تاریخ بوده که قرون وسطی نمونه بارزشه. یه نگاه ساده به تاریخ حرف منو تصدیق میکنه .

عاقل

خودت داری جواب خودتو می دی عزیز دل برادر بعد از اینکه غرب دین داری و مسیحیت رو کم رنگ کرد و از شکل تعصب و خرافه بیرون اومد یعنی بعد از قرون وسطی این دفعه شروع به پیشرفت کرد درسته مسیحیت جلوی پیشرفتشون رو گرفته بود و اونا با یه کلک دورش زدن میگن مسیحی هستیم ولی در عمل نیستن فقط اسمشو حفظ کردن فکرشون رو به کار انداختن روانشناساشون دست به کار شدن و انسان ها رو تحلیل کردن فروید و امثال اون زحمت ها کشیدن و واقعیات رو کشف کردن و سردمدارانشون به کار گرفتن و پیشرفت… مطالعه بیشتر »

محسن

راستی آقا ساعد اگه امامان ما چند تا زن میگرفتن دلیل خوبی داشتن و وقتی شما مفهوم این دلیل رو میتونید درک کنید که خودتونو جای یک زن بیوه شده قرار بدید تا بفهمید مدتی با شوهر بودن و سپس بی شوهر ماندن چقدر سخته و ازدواج یه مرد دیگه با اون زن بیوه یعنی نجات او از تمایل جنسی پنهان در وجودش و آثار مخرب روانی خفه کردن آن به دلیل بیوگی

سوشیانت

محسن جان این که محمد بن عبدالله با عایشه وقتی یک دختر بچه ی ۶ ساله بود و عروسک بازی میکرد ازدواج کرد ، به نظرت از روی خیرخواهی و نیکوسرشتی حضرت بوده ؟!!!

مسعود

علکی به پیامبر دروغ نبند حد اقل به یک نفر که مورد احترام یک میلیارد نفر اسنان احترام بذار نژاد پرست احمق…..همه آخر عاقبت نژاد پرستا رو دیدیم هیتلر هم نمونه اش. بجای اینکه به فکر انسانیتت باشی نشستی واسه کورش و داریوش و نمی دونم کی خواب های رنگی می بینی

مسعود

تو حق نداری به اشرف خلق خدا اهانت کنی

حمید خان

پس من هم می خوام چند زن بیوه را از شر احساس و شهوت خفته نجات دهم نظرت درباره من چی است؟ حتما می گوئی ای کثیف شهوتران اون امام و از جانب خدا است کار او بد نیست کار تو بد است! این کار را نکن!

صالح

ساعد عزیز بنظرم تو همون نمازی را هم که گفتی نخونی بهتره چون نماز بی ولایت بی نمازیست.شما علنا داری به امامان شیعه توهین میکنی و کسی که به یکی از معصومین توهین کند و دروغ ببند نجس است.

اردشير پاپكان

انسانی که می تونه یک انسان دیگه رو نجس کنه بنظرم حیوانه

عاقل

من می گم صد شرف به حیوان شیطانه
کسی که بگه یکی دیگه نجسه به هر دلیلی شیطانه

بهروز

موافق هستم با این

حامد

ساعد جان بهتره یه خورده راست گو باشی چون کسی که نماز بخونه به امامان شیعه توهین نمی کنه حتی اگه سنی باشه.یه خورده احترام کسی رو که پیامبر پاره تنش رو بهش سپرد و وصی و جانشین خودش قرار داد رو نگه دار.اگه نماز میخونی رساله هم بخون تا بدونی دروغ بستن به امام ها باعث کافر شدن و در پی اون نجس شدن میشه حتی نماز خون.ولی تو نماز نمی خونی. امام علی شهوت رو به خودش حرام کرده بود تا اینکه آیه ای در باره ی منع تحریم نعمت های خدا بر خود نازل شد{بهتره قرآن هم… مطالعه بیشتر »

مسعود

تو که نماز خون بودی اهانتهای کثیف از دهنت بیرون نمیکند

مهسا

مهرنوش سوسمار خور حرومزاده برو پیش همو نایی که تو عربستان فرهنگ تو رو حفظ کردن
خاک تو اون سر وطن فروشت

بهروز

اگر کسی حقیقت ای را گفت باید توبیخ شود که چرا حرف راستی زده ایا اعراب ان دهه سوسمار نمی خوردند ابنو که همه جا نوشتند ۲ پاداش کلوخ انداز سنگ است سگ ه می خواد گاز بگیره شروع کرده به پارس کردن باید سنگ ی به طرف ش پرت کنی ۳حروم زاده هم خودت ی اما میماند وطن فروش کسی که از دم از بیگانه می زند در اینجا کدام طرف است ان وطن فروش است علت شکست اریوبرزن هم یک خودی بی رگ بود این نه فقط در ایران عزیز ما که در همه کشورها است ونمی شود… مطالعه بیشتر »

czdevil

شما که دم از سوسمار خوری اعراب می زنی تا یه آمریکایی میاد وسط چرا بندت رو آب می دی ؟ اگه اسلام بد هست فرهنگ غربی از آن بدتره چطور با آن موافق هستید با اسلام نه ؟ چطور دم از کورش می زنید ولی اهداف آن رو لگد کوب می کنید ؟ کورش می خواست به همه آزادی ببخشه ولی غرب می خواد همه رو بنده خودش بکنه ؟ شما که به امامان شیعه توهین می کنید بگید سوشیانت در منابع زرتشتی کی هست ؟ شما که می گید ما رو با شمشیر مسلمان کردن چرا هنوز هم… مطالعه بیشتر »

مهسا

اولا کجا یه آمریکایی اومد که من بدنم رو آب بدم بعدشم بدنت رو آب دادی یعنی چی؟ یعنی آب ریختم رو بدنم؟ توضیح بدین ممنون می شوم دوما اسلام به زور شمشیره شما میدونید اگر کسی بخواد از اسلام برگرده و به دین دیگه ای بره مرتده و باید اعدام بشه؟ منظورم این بود نه زندگی اقلیت های دینی راستی نیاکان ما که یکتا پرست بودند سپاه اسلام برای چی به ایران حمله کرد؟ برای ثروت یا ترویج دین اگه برای اولی بوده که استعمارگر بوده اگر برای دومی بوده که پس دین شمیشیره سوما احمق شما تشریف دارین… مطالعه بیشتر »

ساسان

اسلام به این دلیل حمله کرد که حکمای ایرانی اون زمان اصلا بفکر رعیت ومردم نبودن البته من سیاست اون موقع اعراب رو انکار نمیکنم که میخواستن از ایران وایرانی انتقام بگیرن ولی مسلمانان واقعی هدفشون همون اولی بوده. با تشکر از سایت خوبتون

سوشیانت

مهسا خانم ، ترویج دین کیلویی چنده ؟ عرب ها فقط برای غنیمت به ایران حمله کردند . کسانی که نمک رو از کافور تشخیص نمیدادند و توی سرزمینشون سر آب آدم میکشتند معلومه که وقتی میرسن به ایران(بهشتی که الله بهشون وعده داده بود) باید اینطور ادم کشی و غارت بکنن . در مورد کمک به کمبوجیه درسته ، چون فقط عرب ها بودند که میتونستند از اون بیابون (که هنوز هم بین مصر و اردن هست) بگزرن چون عادت داشتن و خودشون توی همچین جایی زندگی میکردند ولی هیچ کدوم از ایرانی ها نمیتونستند از اونجا بگزرند چون… مطالعه بیشتر »

عاقل

الهی
الهی
واقعا منم زجر می کشم
بیا با هم زجر بکشیم تا دردش کمتر بشه
ززززززززززججججججججججججججججرررررررررررر

نا امید از بی سوادی

با مهسا موافقم
این تعصب هست که باعث می شه یکی اینطوری وطنش رو به یه مش دشمن که الان هم به خونمون تشنه اند و لحظه شماری می کنن که بتونن خونمون رو تو جامهاشون سربکشند دفاع می کنه
از ان گذشته هیچ کس نمی گه آمریکاییها خوبن اونا اگه خوبن برای خودشون و مملکتشون خوبن
ولی هرچی هستن بی تربیتیشون می ارزه به این عربای کثافت حرومزاده.

سوشیانت

از سوشیانت گفتید ، بزارید من یکم از اسم خودم براتون بگم : سوشیانت منجی دین زرتشت هست و تنها تفاوتش با محمد بن حسن(منجی شیعه) نامش و پدر و مادرش هست . کسی هست که گفته شده از مادری باکره(مانند مریم) در نزدیکی دریاچه ارومیه متولد میشه . علائم ظهور ، دشمنان و … اش با امام زمان مشترک هست و به وضوح میشه فهمید که امام زمان شیعه از روی شخصیت سوشیانت اقتباس شده ؛ چون دین زرتشت بسیار کهن تر و با ریشه تر از اسلام هست . اعراب (مسیحی و یهودی که در ایران ساکن بودند)… مطالعه بیشتر »

عاقل

الهی من دورت بگردم تو هم که داری زججججججججررررررر می کشی
خوب اینکارا رو نکنین که مسخره تون نکنن دیگه
واقعا فکر می کنی اینا درسته
پس هرچی بدبختی داریم مال این زرشتته خبر نداشتیم بابا
نماز ——–> زرتشت
روز———–زرتشت
امام زمان———->زرتشت
ببین آخر مقصر پیدا شد
به به

نا امید از بی سوادی

متاسفانه بعضی ها خیلی بد فکر می کنن خیلی بد! عزیز من اینکه در قدیم یکی با خواهرش ازدواج می کرده اصلا در آن زمان مهم نبوده چون حضرت آدم هم برای ازدیاد نسلش بالاخره مجبور به این کار بوده (با فرض درست بودن فرضیه آدم) ثانیا ما نمی گیم ما در قبل از اسلام در بهشت برین بودیم و هیچ عیبی نداشتیم مسلما این امر بدیهی است فقط موضوع اینه که یه عده احمق از روی شهوت و زرپرستی ریختن قتل عام کردن جنایت کردن نسل ما رو کثیف کردن و بعد هم دارایی و همه فرهنگ و دانشمون… مطالعه بیشتر »

kkkk

خواهر مسلمان!!! تاریخ چیز قابل اعتمادی نیست به مردان تاریخ بهتان نزن .کوروش در قران با احترام یاد شده. داریوش تابع زرتشت بوده .یه کمی فکر کنید این حرفهای شما به انها نمیچسبد.

محمد

خانم مهرنوش عزیز جا داره چند سال دیگه هم درس بخونی تا بفهمی و تا اینجا که هیچی نفهمیدی.منظورت از فرهنگ اسلامی همون حرکت پیغمبر بوده که با فرستادن چند آیه از طرف الله زن پسر خودشو تور میکنه و میبرتش تو حجله ؟

پژمان

سلام

مهرنوش عزیز بزرگ ترین دشمن دانش جهل نیست بلکه توهم دانستن است
وای بر قومی که نمی اندیشند

درفش کاویانی

تو حتما عربی سوسمار خور بیش نیستی زر نزن این دروغ ها رمرو هم از شورت… درآوردی ایرانیان همیشه مومن بودنو خدا رو می‌پرستیدند اگر من در زمان هخامنشیان زندگی میکردم حاضر بودم برا میهنم هزار بار بمیرم تا کشورم به دست عرب های کثیفی مثل شما نمیفتاد

علی

خاک بر سرت عرب زاده کثیف ای کاش زمانی که اعراب به ایران حمله میکردن مهرنوش خانم بودی وچه بلایی سرت می آوردند

پارسا پارسی

چرا چرت و پرت میگی . کوروش یک زن بیشتر نداشت و بعد از مرگ او هم بهش وفادار موند . این شاه های پس از اسلام بودن که رکورد ها رو جابجا کردن . آخرین شاه صفوی سلطان حسین در کمتر از یک ماه ۱۰۰۰ زن اختیار کرد . همین الان در خارج کشور اسم کوروش مقدسه . ایران رو نباید وارث امراطوری ساسانی و اشکانی و هخامنشی دونست …

ایرج

فرهنگ اسلامی منظورت آن فرهنگیه که وقتی به شهریا روستایی حمله میکردن مرداوجوانهارا میکشتندو زنان ودختران را به غنیمت میبردن هستش دیگه درسته؟ یا اینکه فرش بهارستان را پاره پاره کردن منظورتون هستش شما میدونیدروز سومی که تازیان وحشی به خوارزم حمله کردن چند نفرو قتلوعام کردن؟شما میدونید اصن اسم عرب را چه کسایی گذاشتن روشون وعلتش چی بود؟شما میدونید این جماعت احمقه وحشی همه کتابهای دانشمندان ایرانیو سوزوندن یا به رودخانها ریختن؟؟ شما دارین از فرهنگه اسلامیو عربی حرف میزنیدبرید تحقیق کنید ببینیداصن بناهایی که ساخته شده را چه کسایی براشون ساختن؟ بهتون توصیه میکنم برید کتابهای اصیل بیشتر… مطالعه بیشتر »

آرسلان ته‌گین غازی

پارسا جون عجب تمدن ظریفی دارید شما . مخصوصا قسمت رستمش اوج ظرافت هستش .
قوم غالب همیشه وحشی بوده و قوم مغلوب همیشه ظریف . اما این ظرافت باعث این شده که بعضی ها در تاریخ عقده ی داشتن شخصیت سیاسی اجتماعی و قهرمان دارند .

arman

بحث بحثه ظرافت نیست بحث ایرانی بودن تو داری پارسی مینویسی اما داری …نگم بهتره

بهزادتورانی

تنها چیزی که میتونم بگم اینه اعراب واسه مسلمون کردن ایرانیا به ایران حمله نکردن.دلیلش چیزایی بود که همین الانم واسش پول میدن .

بهمن سوشیانت

درود بر بهزاد
اعراب برای گرفتن غنیمت و زن و مال به ایران حمله کردن
چه اگر نیت گسترش اسلام بود پیامبر بعد از پاره شدن نامه به دست خسرو پرویز به ایران حمله میکرد
حتی در دوران خلافت علی هم عرب با ایران جنگی نکرد و حتی سیستان و ری و خراسان از دست عرب ( که در زمان عمر و عثمان گرفته شده بود ) جدا شد

با درود بر زرتشت و مزدک
با درود بر اسلام راستین
ومرگ بر اسلام دولتی
بدرود

سوشیانت

محمد به شاهنشاهی ایران حمله میکرد ؟ خودت یک لحظه فکرش رو بکن ، یه عده که فرق نمک و کافور رو نمیدونن به بزرگترین شاهنشاهی زمان حمله بکنن و پیروز هم بشن !!! محمد اگر میتونست حمله میکرد ، چون میدونست نمیتونه حمله نکرد . افسوس که شانس با ما نبود و به مدت ۲۰ سال از شاهنشاهی ایران به هیچ تبدیل شدیم … عزیز اول بفهم چی به چیه ، بعد حرف بزن . شمایی که نام زیبایی که اتفاقا من هم دارم رو دنباله ی خودت قرار دادی(سوشیانت) باید بدونی که حضرت علی بار ها مردم شورشی… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

درود بر تو ای همنام من (چشمک) من بحث مذهبی را دوست ندارم و پاسخی نمیدهم فقط این را میگویم: به نقل از فتوح البلدان (نوشته بلاذری) و به نقل از کتاب فروپاشی (نوشته دکتر امیرحسین خنجی) : در دوره خلافت علی فقط یک جنگ با خوارجی که به ایران رفته بودند انجام شد و دیگر هیچ جنگی با ایرانیان در نگرفت. شهرهای سیستان و ری و خراسان نیز در این دوره از دست عرب خارج شد(در دوره خلفای بعدی اینها باز به دست عرب افتاد) دوست داشتم با منطق و منبع پاسخم را میدادی نه با ذکر جمله:((عزیز اول… مطالعه بیشتر »

محسن

من برام سوالاتیوجود داره که مایلم اگه کسی میدونه جواب بده: ۱- چرا اعراب به ایران حمله کردند؟ در هیچ جا نخواندم که ایران ابتدا به ساکن به اعراب حمله کرد و عربها برای دفاع از خود به ایران حمله کردند. پس چه توجیهی داشت حمله اونها؟؟؟؟ ۲. اگه فرض کنیم علت حمله اعراب به ایران ” گسترش اسلام ” بوده , پس میتونیم نتیجه بگیریم که اسلام با زور شمشیر گسترش پیدا کرد؟؟؟ ۳. در تاریخ اومده که سپاه اعراب ( اسلام) پیش از حمله به ایران , روستاها و قصبات مرزی در منطقه ” حیره” در جنوب رود… مطالعه بیشتر »

محمد

زنده باد کوروش و منشور حقوق بشر زنده باد شاپور و یزدگرد و انوشیروان عادل

Mehdi

موندم اگه ساسانیان به اعراب حمله میکردند چقدر باید تاوان همین آدمهایی رو پس بدیم که الان سنگ اسلام رو به سینه میزنند!؟آخه کمی تعقل هم خوب چیزیه!،فرض کن الان ۱۴۰۰ سال پیش بود،آیا اگر اعراب به ایران حمله میکردند همین حرفارو میزدی که اسلام دین انسانیت است!؟چه فرقی میکنه الان با اون دوره؟چون به اجدادت تجاوز و کشتار شد،شما هم باید بگی خوب کاری کردند که حمله کردند!؟کمی فکر کن شاید تلنگری زده شد.

پارسا

چقدر حال به هم زنه دفاع این عرب پرست ها،لطفا کتب واقدی رو از همین سایت بگیرید بخونید جنایت های پیامبرتون رو بخونید،تا چه برسه به عمر و عثمان ادم خوار

محسن

سلام پارسا واقعا چقدر متعصب و بی انصاف هستی کمی عاقلانه تر فکر کن برای درک اسلام به مطالب قرآن رجوع کن نه رسانه ها و حرفای یک عده بی سواد اگه اسلام ایرانو نمیگرفت مسیحیت جای اونو میگرفت چون ساسانیان ضعیف شده بودن در ضمن برو تاریخ همین دبیرستانو بخون تا ببینی که بعد از ورود اسلام به ایران هم دوران درخشانی داشتیم مثل سلجوقیان و صفویان که درست در زمان سلجوقیان قلمرو ما به اندازه هخامنشیان شده بود

بهمن سوشیانت

اشتباه نکن عزیزم
به جز دوران کوتاه نادرشاه افشار دیگه هیچوقت صلابت قبل از اسلام بدست نیومد
گندی که عرب زد به این کشور …

بردیا

متاسفم برای اون کسانی که هنوز که هنوز سنگ اعراب رو به سینه میزنند.

مهسا

آقای پورپیرار واقعا حماقت هم حدی داره پس بفرمایید منشور سازمان ملل که در انگلیس هست از کجا ساخته شده؟ این همه کتیبه که ترجمه شده هم لابد یهودی ها ساختن واقعا برای اون عقل اندازه نخودت متاسفم
تو و امثال تو نمی تونید با این چرندیات حتی شکی هم در دل ما وطن دوستان که عشق به بن و ریشه خود داریم راه بدین
توصیه من اینه شما برین ساکن عربستان بشید همونجا که فکر می کنید بعد از ورودشون به ایران ماهویت پیدا کردیم
از ته دل متاسفم

بهمن سوشيانت

زیاد به چرندیات پورپیرار فکر نکنید
این بابا واسه شهرت تاریخ تاریخو تحریف میکنه

وقتتو سر این اقای بنا زاده بیسواد ( که نام مستعارش پورپیرار هست) هدر نده

مارال

دوستان عزیز که توی سرو کله هم میزنید اولا اسلامی که امروزه میبینید چیزی جز یک اختراع ایرانی برای حفظ آیینهای باستانی سرزمین نبوده علما و عرفایی که بسیاری سر بریده شدن این کارهارو کردن تا نام اسطوره ها و پهلوانان ایرانی را در غالب مذهب حفظ کنن و به نوعی عرب ستیزی خود رو اینجوری تسکین بدن. و این رو شما در هر منبعی میتونین بخونین مخصوصا “دو قرن سکوت”. با تولید شیعه اعراب از ما متنفر شدن که دین اونها رو عوض کردیم و اصلا اسلام ما رو مسخره میکنن.خوب بنابر این خیلی داعیه اسلام اسلام ،رو سر… مطالعه بیشتر »

امیرخان

تنها چیزی که میتونم بگم اینکه آفرین بر شجاعت و طرز فکر شما! واقعا موهام سیخ سیخ شد! دمت گرم! انشاءالله روزی بیاد که برزگترین آرزوی کوروش که رفع فتنه و دروغ از مملکت اهورایی مابود برآورده بشه! همه این داستان های تحریفی و دروغین اسلامی دفع بشند! درود!

ساسان

با سلام من ترک ایرانم .از طوایف شاهسون مرکز ایران .نژادم را جستم به تاتارها و مغولها رسیدم.اما امروز هرچی بیشتر در مورد تاریخ جهان میخوانم “بیشتر شگفت زده میشم .واقعا از این همه کمالات ایرانی ها در تمام اعصار و قرون در شگفتم . انگاه که نبوکد نصر و نبونید و اشور بانیپال با جنایت ارضاء میشدن کورش بردهداری رو ممنوع کرد وقتی جهان در جهل و نادانی خویش کودکان و انسانها رو قربانی میکرد “داریوش متمدنترین قوانین جهان رو تدوین کرد راستی قوانین بیمه را که نوشت مهد کودک از برای زنان شاغل باردار از کجا بود زنجیر… مطالعه بیشتر »

امیرخان

با سلام! نظر شما رو درست سه بار از اول تا آخر خوندم و به خودم بالیدم که حداقل یه آذری با فرهنگ که همجوار من هست چنین نظراتی رو داره! از شما و نظر واقع بیانه تون تشکر میکنم! اما کاش همه مثل شما فکر میکردند! و به قول شما شاید روزی دگر ننگ قادسیه رو پاک کنیم! ما با این حال که نتونستیم در برابر اعراب بایستیم اما همیشه در مقابلشان سرمان را بالا آوردیم و همیشه غرتمان را بهشان نشان دادیم! به قولی همیشه اعراب از جانب ایران راحتی نداشتند و همیشه ایرانیان کار های خلاف میل… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

بدرود
کامنت زیبایی بود
البته توام با احساسات
ولی در کل بسیار نزدیک به حقیقت

الف.ایرانی

آفرین! آفرین! واقعا تحت تأثیر قرارمان دادی. این همه نبوغ را برای نگارش چنین مکتوبی از کجا آوردی؟! فقط لطف کن به ما بگو دقیقا جد بزرگوار مغولت هلاکو خان آخرین بقایای کدام نجاست را از ایران پاک کرد؟! آیا منظورت نابودی قلعه الموت و کشتار ساکنان بخت برگشته آن بود؟ بعید نیست چراکه در نوشته ات چندین بار گودرز را به شقایق ربط دادی! ضمنا اگر قول بدهی بازهم از این چیزها نوشته و احساسات ما را برانگیزی، افتخار پاک نمودن ننگ قادسیه را در اسرع وقت به امثال جنابعالی پیشکش خواهیم کرد.

سام

کی گفته ترک‌ها نژادشون به مغول‌ها می‌رسد؟! مغول‌ها همسایگان شرقی ترک‌ها بودند. مسکن اصلی ترک‌ها در شمال خراسان بوده. که در قلمرو هخامنشیان بودند. در دوره‌ی ساسانی هم نیم سرزمین‌شان در قلمرو ساسانی و نیم دیگرش در قلمرو شاهان ترک هپتالیه بوده. ترک‌ها هم ایرانی‌اند. مغول‌ها از نژاد زرد بودند.

سام

همچنین برای اطلاع عرض می‌کنم که زمان حمله‌ی مغول‌ها به ایران، جلال‌الدین پسر خوارزمشاه که از ترکان بود از ایران دفاع جانانه‌ای کرد. خوارزم و بخارا و سمرقند سرزمین اصلی ترک‌ها بوده که جزیی از ایران هم بوده و حالا متاسفانه جدا شده.

خسرو

درود بر شرف ترک با شرف ساسان, ساسان عزیز اینکه آدم اصلش به کجا برمیگرده الان مهم نیست, من یه ایرانی هستم تو هم یه ایرانی, باید همه ما ایرانی ها با هر ریشه ای که داریم به فرهنگ و تاریخ ایران بزرگانش عشق بورزیم. اگر بحث فرهنگ و مفاخر پارسی در تاریخ ایران بسیار پررنگ هست نشان از نژادپرستی اقوام پارسی نیست, این به خاطر یکدست بودن نژاد ایرانی (مادی و پارسی) پیش از هجوم اعراب هست. اگر ما بخواهیم از تاریخ هخامنشیان یا ساسانیان بگیم ناگریز هستیم از قوم پارس سخن به میان آوریم.

مهرداد

Edit لیست اسامی قرانی (عربی) دختران by Mehrdad Babrafkan on Monday, August 1, 2011 at 1:25pm · لیست اسامی قرانی (عربی) دختران : – فاطمه : مونث فاطم . شتربچه ماده از شیر بازشده . (منتهی الارب) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث) .عربی – زهراء : گاو ماده دشتی . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء ) (از اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – زینب : بددل . (منتهی الارب ) (آنندراج ). جبان . (از اقرب الموارد). ترسو و جبان . (ناظم الاطباء ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

عرب و غیر عرب نداره
هممون اوسکول شدیم
هممون سرکاریم
یه روز بدون اینکه بخوایم میارنمون اینجا
یه روزم میبرنمون. اخرم چوب تو استینمون میکنن میگن ادم بدی بودی . جهنم اینجاست بفرما
جهنم؟ نه بابا بعد مرگ همه چی تمومه اینا موهومات و خیالاته. هممون سر کاریم

مهرداد

من ایرانی ام…

پیامبر ندارم،اما عقل دارم…

امام ندارم، اما شعور دارم…

روحانی برای توست چون من نیاز به تقلید ندارم…

عاشورا ندارم…

منجی درون چاه ندارم…

تنها فکر دارم و خدا!

اما خدایم نه در بیابان درون مکعب محصور است و نه عمامه بر سر دارد…

من منم چیزی که تو نیستی !!!

من آریایی ام کسی که افکارش در مغز کوچک تو نمی گنجد !

مدافع ایران اسلامی

سلام دوست عزیز و متعصب ایرانی مهرداد خیلی آدم کج اندیشی هستی حرفات کمی آدمو آزار میده ای کاش شعور و ادبمون به حدی برسه که واقعا بتونیم فرهنگ ایرانی رو که همه دوستش داریم با اخلاق نکو و به دور از توهین به مقدسات دیگران پیش ببریم اگر شما برای تقدسات روحانیون و قشر آن ها همچین عباراتی رو به کار ببری مطمئن باش این فاصله ی اسلام و تمدن ایرانی که خودمون درستش کردیم روز به روز بیشتر میشه ولذا باید سعی کنیم که این دو مقوله ی قرین رو با هم پیش ببریم و میون اون ها… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

و خدا را شاکرم که د کله ام به جای پهن ، مغز گذاشت تا مثل بعضیها نژاد پرست نشوم!!!ً “سوره بهمن، آیه سوشیانت چپ گرا!!!”

رضا داداشي

شرم و ننگ ؛ جاودانه باد بر ایرانیانی که آگاهانه این راستیهای تاریخ را نادیده می گیرند.

کیان آزادی

هر کی می خواد غم و تلخی شکست ایرانیان را احساس بکنه ، سری به دشت فیروزان واقع در۱۵ کیلومتری جاده نهاوند فیروزان بزنه ،درحوالی روستای سعد وقاص،در ضمن قابل توجه ایرانیان عزیز ،دو تن از سرداران عرب به نامهای نعمان بن مقرن و عمر بن معدیکرب در آنجا دارای مقبره هستندومردم نادان آن مناطق به زیارت آنها می روند.ای داد از جهل و نفهمی.

فرید(فرورتیش)

از خویشاوندان من هم رفتند و دیدند ولی من نمیدونم کی این ملت می خواد بیدار بشه من فقط جوان ها را به مطالعه دعوت می کنم از شاهنامه و ویکیپدیا تاریخ ساسانیان رو مطالعه کنید اون وقت می فهمید که ایران و مردمش در رفاه بودند و چه شاهانی داشتیم که درم و دینار به مردم فقیر می بخشیدند و چندین و چند شهر ساختند دانشگاه گندی شاپور ساختند . دکتر شریعتی میگه:من نگران تنهایی نیستم من نگران ملتی هستم که فقیری را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می… مطالعه بیشتر »

دوستدار مردانشاه شهید

اعراب به این دلیل حمله کردند که هیچ نداشتند بخورند، هرجا را که می گرفتند خیر و برکت از آنجا می رفت و نکبت و فقر می اومد .مثل همین امروز سومالی و پاکستان،نه قصد رضای خدا داشتند و نه جربزه استعمار.
علت حمله به نهاوند فزونی جمعیت بصره و کوفه و کمبود غذا در این دو شهر بود ،هرجا هم رفتند جز دزدیدن زنان و دختران و غارت و تجاوز کاری نکردند،از بنی قریظه تا خیبر و مکه و حنین و قادسیه و نهاوند و….تا یوگسلاوی

کیان آزادی

مقدس ترین جای ایران پاسارگاد
با شکوه ترین جای ایران تخت جمشید
غریب ترین و اندوهناکترین جای ایران دشت فیروزان
زیبا ترین جای ایران آتشکده ی آذر گشنسب
و بیستون جایی است که ما را به ژرفا ی تاریخ و هویت دورمان می برد .

ایرانی

بابا شم چرا اینقدر جرو بحث می کنید ؟ مگر درجهان کسی هست که به خوی وحشی گری اعراب اعتراف نکنه ؟!!!

کاوه

بنده فردی ببسواد ولی درباره تاریخ ایران در زمان ساسانیان زیاد مطالب خوندم خدایی ظلمی که اعراب بر پایه دین به ایرانیها کردن از جمله تجاوز به خاک.ناموس و قتل و غارت و دراخر سرافکندگی اینکه ایرانی تبار رو به عنوان غنیمت جنگی میفروختن.

.هیچ دینی بی پایه و اساس نیس همشونم اخر اخرش خدا رو معرفی کردن فرقش رو نمیدونم دیگه فقط خواسم درحد یک ایرانی کم سواد نطر خودمو بگم

amirnasery

سلام و خدا قوت. هر وقت دلتنگ فرهنگ سرزمینم می شوم سراغ صفحه ی شما می آیم و باز می شود دلم. پایایی و مانایی تان دهاد معطی لایزال.

ارش

لطفا مطالبی هم در باره ی جنگ های اولیه ساسانیان با تازیان بذارید ممنون میشم
باز خیلییییی خیلی ممنون!

arman

من این شکست هارو از خسرو پرویز میبینم از اون موقع ایران به نابودی کشیده شد این پادشاه حتی به بزرگترین سردارش رحم نکرد(شاهین بهمن زادگان). ۲۷سال جنگ بیهوده با رومیان .مردم رو عاصی کرده بود هزاران هزار ایرانی رو به کام مرگ برد.و باعث زده شدن ایرانی ها از ساسانیان شد.تعریف های زیادی ازین شخص شده اما من این اعتقاد رو ندارم که این فرد ادم درستی بوده .این نظر من بود اگه اشتباه فکر میکنم لطفا بگید

هومن

محاکمه و دفاعیات خسرو پرویز و شیرویه در کتب ایرانی و عربی در مورد بازپرسی و محاکمهٔ انقلابی خسرو پرویز (در سال ۶۲۸ میلادی) به تفصیل سخن رفته‌است. اصل نامه به زبان پهلوی در دست نیست، ولی اقتباس‌هایی از ترجمهٔ عربی آن در کتاب‌های عربی و فارسی نقل شده‌است. مفصل‌ترین تحریر این نامه در شاهنامه، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی آمده‌است. در شاهنامه، شیرویه پسر خسروپرویز، هفت اتهام بر پدر وارد کرده‌است. در تاریخ طبری، هشت اتهام ذکر شده‌است، ولی در تاریخ بلعمی، تعداد اتهامات به نه می‌رسد. از گفتهٔ فردوسی بر می‌آید که خسروپرویز این سخنان را به صورت… مطالعه بیشتر »

هومن
شهرام

متشکرم بسیار عالی بود چقدر این کلمات تکراری است و به گوش ما اشناست ایا گویندگان امروزی انها را خوانده اند ؟ فکر نمیکنم کلام دیکتاتورهاست که همیشه تکراریست .

سوشیانت

درسته ، در حالی که میتونست با پیمان نامه ی دوستی با روم شرقی و هراکلیوس منت بزاره بر سرشون و در حالی که اون ها رو تحقیر میکنه سرزمین هایی که حفظشون به علت نداشتن قوای دریایی کارامد برای ایران مشکل بود ( مانند مصر ، ترکیه امروزی و …) رو به اون ها رد کنه جنگ های فرسایشی رو ادامه داد تا هر دو ملت ضعیف شدند و از پا دراومدند که باعث شد عرب ها بتونند این نعش های نیمه جون رو کاملا بکشند . از مقصران بعدی قباد یا شیرویه بود که تمام خاندان ساسانی رو… مطالعه بیشتر »

توحید

سلام
در جواب آقا قاسم عرض کنم دوست عزیز در جنگی که در اهواز بین ایرانیان و تازیان متجاوز صورت گرفت عربها ۴۲۰۰۰ زن و دختر ایرانی را به غنیمت بردند و در بازارهای اسلامی فروختند.هزاران پسر نو جوان ایرانی را آخته و عقیم کردند.اگه خواستی بیشتر در مورد ظلم بدونی بگو تا برات طومار بفرستم.

آرسلان ته‌گین غازی

طومار مفت نوشتن هنر نمی باشد
گر توانی منبعی به دست آور

arman

اگه واقعا منبع میخوای برو ۲ قرن سکوت زرین کوب رو بخون

عادل

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی المسلیمین درباره کتاب دوقرن سکوت لینکی را درباره نقد این کتاب بی پایه و اساس معرفی میکنم……… http://shahaab.blogfa.com/post-98.aspx ………………… خود زرین کوب در کتابهای بعدی خود با نامهای کارنامه اسلام و بامداد اسلام خودش بر کتاب دوقرن سکوت خودش بطور غیره مستقیم ردیه نوشته برید این دو کتاب را بخوانید…. زرین کوب در کتاب بامداد اسلام در حد یک انسان فاضل و بی بدیل جناب عمر بن خطاب را تحسین میکند و میستاید برید بخونید…چه تعداد زنان را هم بیان میکند.. ۴۲۰۰۰ کی اونجا بود اینا رو دید و شمرد میشه برای نمونه نام… مطالعه بیشتر »

داری وش

در تایید حرفهای اقا عادل بگویم ۴۲۰۰۰واقعا اغراق امیز است زرین کوب که خودش اونجا نبوده که حتما منبع داره اگه میشه منبعش را بگید بخونیم خیلی ممنون بعد ن تنها مسلمانان آثار باستانی ایران را خراب نکردهاند بلکه آثار مصر سوریه لبنان فلسطین اردن …..

عادل

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه الله هیه العلیا سلام علیکم…. برادر عزیز داریوش سلام …. این هم که اسلام در مصر و درلبنان و غیره و فلسطین و اردن اثار باستانی انجا را هم خراب کرد باید بگویم که اینگونه نیست مگر اسلام رفته بود که خود را گسترش دهد یا رفته که ویرانگری کند اینها که میگویند اسلام فلان کتابخانه ایران و مصر را خراب کرده و فلان جا را خراب کرده همش دروغ است و بی پایه و اساس یک نمونه برایم بیاورید تمام کسانی که نوشته اند اسلام در مصر و ایران خرابکاری کرده همگی مطعلق به… مطالعه بیشتر »

نا امید از بی سوادی

حالا اگه ۴۲۰۰۰ نفر باشه چه ۴۲۰۰ نفر باشه و چه ۴۲۰ نفر بالاخره این حرومزاده ها که این کارو می کردن
شما دیگه چقدر بی فکرید بابا

مهسا

آقای عادل شما می تونید بگید بنام خداوند بخشنده و مهربان و لازم نیست عرب دوستیتون رو به رخ ما بکشید شما می گید ۴۲۰۰۰ زیاده که البته آمارش درست نیست و سیصد هزار زن و دختر ایرانی بعنوان غنایم جنگی و برده به عربستان برده شد شما یا نمی خوای حقیقت رو قبول کنی یا درک این حقیقت برات سخته یه سوالی از شما ؟ اصلا چرا اعراب به ایران حمله کردند ؟ برای اسلام به زور شمیشیر ؟ مگر نه اینکه ما یکتا پرست بودیم من شخصا نژاد پرست نیستم ولی با کسانی که به خاک وطنم و… مطالعه بیشتر »

بهروز

با درود به مهسا خانم اذردخت ایرانی
چیزی که شیفتکان بیگانه توجه ندارند این ه که در زمانی که اعراب دختران خمد را چال می کردند اذردخت یک دختر ایرانی فرمانده یکی
از ناوگان های دریایی ایران بود وخود محمد شیفته ایرانیان و فرهنگ ان
بوده و خودش را از عرب بری میدانسته این این نقل قول از پیامبر است که من عرب هستم ولی عرب از من نیست

سوشیانت

واقعا متاسفم که وقتی از ایرانی کشی و قتل و غارت گری حرفی به میون میاد ، در وهله ی اول یاد مغولان میفتید . قبول دارم که مغول ها خیلی وحشی بودند اما پس از مدتی به دست ایرانی ها رام شدند ، زبان دولتشون پارسی شد و خوی ایرانی گرفتند ؛ اما عرب ها چی ؟ جز این که فرهنگمون رو از بین بردند ؟ عرب ها خودشون تهاجم فرهنگی رو از همه زودتر شروع کردند ، حالا به امریکا و اروپا میگن ؟ برای دوستی که نمونه هایی از وحشی گری عرب در ایران خواسته بود رو… مطالعه بیشتر »

محسن

سلام آقا توحید به نظر من شما این حرفارو از روی لجاجت و تعصب میگین و حتی اگه جنایاتی که شما به آن اشاره کردید واقعیت داشته باشد مثل قضیه هولوکاسته که در وقوعش شکی نیست ولی در کم و کیف آن اختلاف هست یعنی این تعداد نفرات که میگید مطمئنا اشتباهه و قضیه یک کلاغ چهل کلاغ رخ داده و حتی اگه این اتفاقها رخ داده باشد معلوم نیست که آیا به دستور فرماندهان رخ داده یا به دور از چشم اونا

شهرام

دوستان دقت و امانت داری در کتاب تاریخ طبری دیگر به زیر سوال رفته. آن چه در تاریخ طبری و کتاب هایی از این دست آمده در واقع تبیلغات دولتی (خلفای اموی و عباسی) است. مطالعات تازه ای درباره ی ساسانیان به بار نشته و تکمیل شده اند از جمله کتاب تورج دریایی درباره ی ساسانیان. پیش از ظهور اعراب به عنوان نیروی سیاسی تازه در منطقه، جنگ های فرسایشی و درازمدت ایران و روم و شکست های نهایی ایران در واقع امپراتوری ساسانی را نابود کرده بود و اعرابِ منطقه خلاء سیاسی را پر کردند که البته مصادف با… مطالعه بیشتر »

هومن

اگر به نهاوند رفته باشید متوجه میشید که قلعه و شهر اون زمان این قابلیت رو که ۱۰۰۰۰۰نفر رو درن خودش جا بده نداره اگرم داشته باشه ۱۰۰۰۰۰ سرباز دلیلی برای پناه گرفتن در شهر مخصوصا برای مقابله با نیروی به مراتب کمتر نداره !!!!!!!!! مگه اینکه از نیروی متخاصم سرباز کمتر داشته باشه

آرسلان ته‌گین غازی

خیلی جالبه رفته رفته تاریخ نگاران قدیمی حذف می شوند و جای خود را به نظریات تاریخ نگاران صهیونیست که خیلی تاریخ ایران باستان را دوست دارند می دهند .

شهرام

اسم این می شود تحقیقات علمی بر اساس داده های جدید. به چیزی که خوشتان نمی آید انگ نچسبانید. ما به این می گوییم حقارت جهان سومی. سم پاشی هایی به مانند دروغ پردازیهای کسانی چون طبری باعث عقده ی حقارت و در نتیجه نفرت ایرانیان از اعراب شده و نیز باعث غرور بی دلیل و ناموجه اعراب گشته. حاصلش بغض و کینه ی تاریخی دو طرف است نسبت به یکدیگر. مطالعات نو شاید نشان بدهند که این بغض و کینه ها در واقع وجهی ندارند. اگر این را صهیونیست ها به ما بیاموزند، باید دستشان را بوسید. من تورج… مطالعه بیشتر »

نا امید از بی سوادی

چه کار به تاریخ دارید حال را بررسی کنید و ببینید چقدر بدبخت هستیم
ای داد بیداد از بی سوادی
ای کاش می توانستیم بدون محصولات غربی و کافری زندگی کنیم
من در عجبم اینایی که اینقدر به کافرها و غربی ها بد میگن کثافتا چگونه از دسترنج فکر اونها استفاده می کنن

سوشیانت

تا چشم تو در بیاد ارسلان غاز !

عادل

برای شناخت توحش ساسانیان شما را ارجاع میدم به کتابی با نام زن در حقوق ساسانی نوشته کریستان بارتمه…. برید و بخونید و ببینید چقدر بیرحم بودن این موجودات ادم نما….

هومن

حتما هرودت و گزنفون و … هم صهیونیست بودن از منظر شما و خط فکریتون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ها ها ها ها …

علیرضا

وای …

در عجبم !!!!!!!!!!!!!

که وتن فروش چقدر زیاد شده .

شما ها که این قدر اسلامو دوست دارید بهتر برید تو همین کشور های عربی مثل سوریه , لبنان … زندگی کنید ولی اصلا نگران نباشید چون بزودی همتونو با یه تیپا میندازیم بیرون فقط تا (تغییر بزرگ) صبر کنید.

بهزادتورانی

مگه چی داری که میگی هرچه داریم از عمر است .تو خجالت نمیکشی به تومیشه گفت ایرانی؟۰(تو یه قسمت از تاریخ طبری درمورد جنگ نهاوند که نویسنده محترم بهش اشاره کردبه نقل از یکی از فرماندهان سپاه مینویسه:گویی اعراب شیطان دیده بودند به قصد گشتن شیطان میکشتند زنان را به مانند افریطه(زنان شیطان) و کودکان را به مانند کودکان شیطان می پنداشتند و میکشتند).تنها دلیلی که باعٍث شد ایرانیها شکست بخورن از دیدگاه من عدم کفایت و بی لیاقتی خسرو پرویز بود

ارش

من هم با شما هم عقیده ام. و باید بیشترین گناه شکست ایرانیان از اعراب را از جانب خسرو پرویز دانست که با ۲۷ سال جنگ بیهوده با روم که هیچ سودی در بر نداشت ارتش ایران را تضعیف کرد و همچنین باعث نارضایتی مردم از دین زردشتی و دولت ساسانی شد!

میلاد

این کمی بی انصافی هست که بگیم شکست ایران تقصیر خسروپرویز بوده البته این قبول دارم که جنگ های خسروپرویز باعث ضعف ساسانیان شده بود ولی اگر خود خسروپرویز شاهنشاه بود هیچگاه تازیان بر ایران چیره نمیشدند

عادل

سگ در خواب بیند پنبه دانه……….

شهرام

سگ نیست و شتر است.

سوشیانت

وقتی مثل همونی که گفتی توی خواب پنبه دانه میبینه خودم با دستای خودم تو و امثال تو رو خفه کردم میفهمی که کی باید خواب ببینه ؛

قذافی یه الگوی روشن و نمونه ی بارز برای شیطان بزرگ(امریکا رو نمیگم ، اهل فن خودشون خوب میدونن کی رو میگم) و پیروانش هست . بنی امیه هم میخواستن با همین روش ولی فقیه مسلمین بشن .

بهروز

سلام علیرضا
من دست شما را می بوسم

نا امید از بی سوادی

جیگرتو بخورم
موافقم

نیلوفر

راستش من بین دوست داشتن ایران با مقدس دونستن اسلام تداخلی نمیبینم..من هم عاشق کشورمم هم اسلامو به عنوان دینم انتخاب کردم..چیزی که میدونم اینه که حمله اعراب به ایران اصلا مطابق با قوانین اسلام نبوده..و جنگ های پیامبر دفاعی بوده بیشتر..و اصلا وحشیانه نبوده..اما در مورد اینکه ما مسلمون بودنمون رو مدیون جناب عمر هستیم باید بگم که قطعا اگه حق به حق دار میرسید خود حضرت علی (ع)با اون فرهنگ قوی و درایت بالا وعلم الهی که داشتن میتونستن بدون جنگ و خونریزی ایرانیارو مسلمون کنن…

بهزادتورانی

مرحبا دمت گرم به میشه گفت ایرانی با شرافت

نیلوفر

مرسی اقا بهزاد که تاییدم کردی

محسن

سلام نیلوفر خانم منم با شما موافقم انصافا حرفاتون بر اساس عقل و منطق گفته شده نه بر اساس تعصب و عقده

محمد

به این میگن حرف منطقی
من هم با شما هم عقیدهام نیلوفر خانم

بی نام

ظاهرا در جنگ با ایران امام حسن و حسین به عنوان جنگجو در صف سربازان عرب بوده اند و خود علی بن ابیطالب به عنوان مشاور خلیفه(عمربن خطاب) در این خصوص به او مشاوره می داد. ما به این قضیه چگونه نگاه کنیم حمله سپاه عرب یا حمله سپاه اسلام؟

شهرام

دوستان، بهتر است بکوشیم بحث های سالم و بدون خشم به راه بیاندازیم شاید چیزی بیاموزیم و آماده باشیم اگر ما اشتباه گفتیم یا کردیم آن را اصلاح کنیم. آرای طبری از نگاه من محل اشکال فراوان است که مختصری اشاره کردم. وی جزو کسانی بود که شرمنده ی ایرانی بودنش بود. در مورد پیامبر و تاریخ زندگی وی و کوشش او، می باید تاریخ صدر اسلام را خواند، نوشته ی دکتر سید جعفر شهیدی. البته چاپ های دهه شصت را اگر بیابید بخوانید چرا که کتابش را که جزو متون درسی دانشگاهی است کوتاه و سانسور کرده اند (به… مطالعه بیشتر »

عاقل

ببینید دوستان عاقل
اگر زردشت و ساسانیان مشکل نداشتند شکست نمی خوردند
پس مشکل داشتند
اگر اسلام مشکل نداشت الان وضع ما این نبود پس مشکل دارد
سعی کنید الان باهوش و زیرک باشید افراط و تفریط است که پدر مردمان را در می آورد
پس بیندیشید و راه درست را با علم و روانشناسی بیابید نه با تاریخ و یک عالمه انسان تاریخ مصرف گذشته

سعید

با سلام به دوستان
حقیقتش رو بخواهید بعضی از دوستان راست میگن ما خودمون هیچی نیستیم اونوقت گناه رو گردن اسلام و عربها و اسکندر و غیره میذاریم و هنوز که هنوزه در بند افسانه های ۱۴۰۰ سال پیش هستیم و که ماچی بودیم و چه ها بودیم و ما بهترین بودیم و فلان و بهمان وبا چنگال غذا میخوردیم و اینجور بودیم و اونجور
بابا بیخیال الان چی ؟
الان چی هستیم و کجای این دنیای پیشرفته داریم جولان میدیم ؟
یه کشور جهان سومی و عقب مانده

امیر

ما فرهنگی داریم که اعراب نتوانسته دران نفوذ کند اگر غیر ازاین بود ماهم دست کمی از مصر متمدن نداشتیم.؟هیج وقت به هیج جیزی توهین نکنید برای همه احترام قایل شوید با هم تبادل نظر کنیم نه تاریخ را خوب درک کنیم برای رفتن به اینده باید ازپل گذسته عبور کنیم هرچند که پل شکسته باشد.با عرب کاری نداریم ولی برای دینمان ارزش قایل شیم. با سپاس فراوان

امیر

در مورد هر جیزی تاریخی که اطلاعاتی دارید درست بنویسید تا همه ما جیزی یاد گرفته باشم.( حفر کانال سویز توسط ایرانی ها برای تصرف مصر کنده شد)

سوشیانت

کانال سوئز برای ارتباط تجاری از راه دریا به فرمان داریوش هخامنشی کنده شد ولی بعد از مدتی اون با خاک پوشانده شد و از بین رفت تا این که در قرن ۱۹ دوباره توسط بریتانیایی ها کنده شد .

ساسان

نمن تعجب میکنم از کسانی از پیروزی اعراب بر ایران با افتخا ر یاد میکنند و مهمترین دلیلشان مسلمان شدن ایران است مردم ایران دو هزارسال یکتا پرست بودند و در زمان هجوم اعراب ایران کشور متمدنی بوده است و تا آن موقع هم ایران بوده است اعراب وحشی ترین قوم بوده اند و تاآن زمان نیز بت پرست بوده اند و با شتر و شمشیر آمدند چون فقط آن رابلد بودند ایران بادیه های عربستان نبود ایران مثل فرش نفیسی در دست وحشی ها افتاده بود کافی بود بدرند چون فقط دریدن بلد بودند بی جهت نبود که ایران… مطالعه بیشتر »

سامان

به نظر من ساسانیان در اثر جنگهای بسیار زیاد و وحشتناکی که داشتند باروم و هم جنین با اقوام وحشی که پیوسته به مرز های ایران برای چپاول حمله میکردند نیروی نظامی و کار امدشان از بین رفته بود و جمعیت مردان هم مسلما کاهش یافته بود و خزانه شاهی خالی شده بود چون اگه توجه کرده باشین ساسانیان تعداد نیروهایشان همواره کمتر از دشمنان بوده و ایرانی ها به دلیل شجاعت شان بر روم و اقوام وحشی پیروز میشدند نه تعدادشان به نظر من عربها از این موقعیت پریشان ایران استفاده کردند و بدون جنگ انچنانی به ایران وارد… مطالعه بیشتر »

پارسا

چقدر وطن فروش زیاد شده/با دید یه ادم منصف لا اقل نگاه کنید

شهرام

سلام من یک شهرام دیگرم میشود این مجادله هزار ساله را تمام کنید همه شما بخواهید یا نخواهید ایرانی هستید و باید همدیگر را تحمل کنید اگر یاد نگیرید قوم دیگری با نام دیگری همان می کند که یونانی و عرب و . . . بر سرزممینمان کردند .

سینا

سلام من هم با گفته های دوستان داریوش و شهرام موافقم. ضمن اینکه لازمه اضافه کنم این موج ضد عرب در بین ایرانیان ریشه در چند مورد دارد: ۱- اولا اینکه بهرحال آنها غالب بودند و ما مغلوب. پس طبیعی است که خیلی از آنها خوشمان نیاید. ۲- ایرانیان اگرچه مغلوب شدند ولی تاریخ نشان می دهد که بعدها خیلی برای بیرون آمدن از سلطه عرب ها تلاش کردند همین تلاش ها باعث می شده است که حکمرانان عرب بر آنها سخت بگیرند و بدیهی است کینه عمیق تر شود. ۳- متاسفانه حکامی که در سرزمین های ایرانی در دوران… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

موافقم

عاقل

ما وقتی الان تو قرن ۲۱ دریای خزرمون رو میدیم به روسیه
نتیجه همین بحث ها هست شما اینجا این بحثا رو کنید
سران مملکتتون دریای کشورتون رو می بخشن
تو رو خدا به جون مادراتون بیدارشید از این خواب هیپنوز
ول کنید این بحثا رو
کشور تون رو دارن به لجن می کشن
ول کنید عمر و محمد و علی رو
خاک وطنتون رو بچسبید سرمایه فرزندانتون رو حفظ کنید

پارسا

(هر چی داریم از عمره…)
(اسلام دین شمشیر و جهاد و قتل و به بردگی گرفتن دیگران نبوده و نیست…)
اسلام همه جا با دلیل و منطق پیشرفته….)
(پیامبر هم انسان مهربانی بودند که فرمان به کشتار بنی غریضه،غارت بنی نضیر و شکم دری زن شاعره….دادند)
‏(مسلمین هم به هیچ زنی تجاوز نکردن….)
در کل همه اونای که اسلام رو نقد میکنن……میخورن،طبری، واقدی و دیگر تاریخ نویسان عرب و غیر عرب هم از اسراییل پول گرفتن،تا بعضی حرفای دروغ بنویسن و…….‏

vahid

عالی بودفقط الفاظ بعضی ازدوستان باعث آزارمیشه که اونم امیدوارم که دراینده ای نزدیک ازمیان مارخت بربنده ونویداین باشه که ایرانیان رفته رفته به اصل خویش بازمیکردندویادمان نرود که کورش بامنشی انسانی جهان رابنده خویش کرد.وقطعأیک روشنفکرعلیه کسی جبهه نمیکیردجه بسا بعضی اوقات توهین طرف مقابل رابه جان میخرد.بدرود

محمد

بزرگواران، دوستان! به خدایی که لااقل هممون قبولش داریم اسلام این نیست که دارن به شما نشون میدن، اسلام اونه که ناپلئون میشناسه و قرآن اونه که غربیا میشناسن، ماها فقط لفظشو شنیدیم و سوء استفاده هایی که ازش شده دیدیم. بله به خاطر یه عده آدم سودجو که پشت نقاب اسلام هر کاری برای منافعشون میکنن شما چشاتونو نبندین، از هر چیز خوباشو بگیرید حالا مال هر قومی که میخواد باشه. یادمون نره که اگه الان خودمون کوتاهی میکنیم تقصیر رو گردن اسلام نندازیم! ما مسلمونایی مثل شیخ بهایی داشتیم، مثل حافظ، فردوسی، بوعلی، رازی و خیلیای دیگه که… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

درود
شیعه سنی وهابی بهایی اسماعیلیه شیخیه و ……
اینا هیچکدومش اسلام نیس
اسلامو فقط تو قران جستجو کنید ولاغیر
به جای رجوع به توضیالمسایل ایتالله فلان و ایتالله بیثار برید تو ترجمه قران تا ببینید اسلام یعنی چی

درود بر اسلام غیر دولتی
درود بر حضرت زرتشت (ع)
درود بر ایرانی با شرف

مرگ بر عمر و اسلام اخوندی
مرگ بر یزید زمان

بدرود

...

واقعا از طرز حرف زدنت معلومه که چه قدر اسلام رو توی قرآن درک کردی. خوب معلومه که جنابعالی مثل خیلی از هموطنان دیگر از روحانیون این جامعه یک عبا و عمامه رو درک کردند. گفتید برید ترجمه ی قران رو بخونید ببینید اسلام چیه .خب منم همین کار رو کردم ولی دیدم نوشته : نماز را برپادارید و زکات را بپردازیدو…. خواستم انجامش بدم، ولی نمی دونستم چطوری باید نماز بخوانم واصلا نمازچیست. ازکه بایدمی پرسیدم؟ اینجا بودکه فهمیدم خدا،اولیایی دارد که پیروانشان،شیعه نام دارند وآنها هستند که کاتب وحی و مفسر قرآن و دارنده احکام الهی اند. جناب… مطالعه بیشتر »

خسرو

آرسلان ته‌گین غازی از نام پلیدت معلومه که از بازماندگان خاقان خونخوار هستی, منبع برو تاریخ طبری را بخون, در ضمن بسیاری از مردمان شمالشرق خراسان بزرگ از ترکان بودن که در چشم به هم زدنی توسط مهلب سردار تازی قتل عام شدند

Ali

ایران و ایرانى اگه کارى کرده دنیا به نیکى از ایران یاد میکنه، مغول اگه کارى کرد فهمید و با تمدن و فرهنگ ایران سازگارى پیدا کرد ، همین طور رومیان ، تمدنهاى که در جوار همدیگه و با وجود همدیگه ساخته میشده و در مواقعى موجب جنگهاى خانمانسوزى شده بود، ولى بر اثر چیره شدن ایران بر روم یا روم بر ایران هیچ وقت شاهد ویرانى و از بین بردن فرهنگ و تمدن ان دیگرى نشدن جزء در مواردى خاص و انگشت شمار ، اگر چیرگى و پیروزى بین تمدنهاى ان دوره بود بخاطر فرهنگ قدیم ان دوران تعرض… مطالعه بیشتر »

سهیل

به این ناصر پورپیرار و امثالهم باید گفت خیلی بدبختید که هویت ایرانتون رو فراموش کردید و به عمله این نظام جنایتکار یعنی پور پیرار اشاره میکنید …………..مثلا اسلام و عرب چه تمدنی داشتند ؟ شما که میگید محمد با عرب ها فرق میکرده این که همه اون کارها رو ادامه داده چرا هی توجیه میکنید ؟ غنیمت گیری کار زشتیه …….به بردگی گرفتن کودک و زن و ناتوانان کار پلیدیه چه اغا محمد خان قاجار بکنه یا محمد بن عبد الله هیچ فرقی نداره کار زشت زشته ……..چرا برای شما کارهای فجیعی که شاه اسماعیل صفوی و اغا محمد… مطالعه بیشتر »

نا امید از بی سوادی

آخ آخ آخ جیگر آدم آتیش میگیره
نگو نگو دیگه از گذشته
دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به ما گذشته

ریحانه12 ساله

ای خدا!کجا برد اینهمه غربت رو؟چکار کرد با اینهمه مظلومی! مگر علی و
آلعلی جانشینان بحق بهترین«بنده ات»نیستند؟مگر خودت توی قرآنت نفرمو
دی که ایمه معصوم رو پاک آفریدی؟ مگر به پیغمبرت نفرمودی که تمام
«هستی»رو به وجود«محمد،علی،فاطمه،حسن و حسین»آفریدی؟آخر مگر
با نبود آنها ما «خدایی»میشناختیم؟بس نبود!همون در خونه ی حضرت زهرا
که در راه ولایت به آتش کشیده شد،اون عطشی که امام حسین و بچه ها
کوچیکش،توی عاشورا کشیدند،اون مصیبتهایی که همه برای «هدایت بشر
به سمت تو»کشیدند،بس نبود؟
خدایا!فقط:
عجل لولیک الفرج

naseh

عجب ادمهایی پیدا می شن بعد از ۱۴۰۰سال تازه به این روشنایی دست یافتند که اسلام دین رحمت نیست به همین سادگی نظر می دهند و هرچه را که از اسلام نمی داند به راحتی زیر سوال می برند

ریحانه

راستی عجب ادمهایی پیدا می شن بعد از۱۴۰۰سال هنوزم نفهمیدن که
اسلام دین رحمته به همین سادگی نظر میدن وهر چه را از اسلام نمی
دانند به راحتی زیر سوال می برند(!)

naseh

اینهمه فش وفش کاری ادم خیال می کنه می خواهید چیزی را به زور به ادم القا کنید. یکی دوتا کتاب خوندید و به راحتی در مورد اسلام نظر می دهید.همه این بحثها سر جهاد و حکومت اسلامیه چند نفر شما معنای درست جهاد و حکومت اسلامی رو می دونه. چند نفر از شما نشسته منابع کتابهای شجاع الدین شفا رو با دیگر منابع تاریخی وقف بده.چند نفر ازشما کتابهای دوقرن سکوت و کارنامه اسلام اقای زرینکوب رو مقایسه کرده اید.

naseh

اگر می توانید نام چند دانشمند قبل از اسلام را نام ببرید

بهمن سوشيانت

چند نفر؟
اگر یکی بگویم میگویی کم است یکی دیگر بگو
اگر دوتا بگویم میگویی کم است
سه تا چهارتا و …
کسی که تعصب مغزش را بسته باشد قانع نمیشود
هدف من هم قانع کردن شما نیست برای دیگر دوستان ۳ اندیشمند برجسته پیش از اسلام را نام خواهم برد که کتابهایشان نیز تا امروز (کم و بیش) باقی است

۱-بزرگمهر بختکان (بزرگمهر حکیم) – اندیشمند
۲-آذرپاد مهراسپندان – اندیشمند
۳-مانی – فیلسوف ( و هنرمند – نقاش)

ریحانه

حالابذار برات از دانشمندای بعد از اسلام بگم،آقای «بهمن سوشیانت»:
۱ابوعلی سینا
۲خوارزمی
۳ابوریحان بیرونی
۴زکریای رازی
۵خواجه نصیرالدین توسی
۶بوزجانی
۷خیام
۸صوفی رازی
۹شرف الدین مسعودی
۱۰…
اینا فقط ایرانیاش بودند درضمن کتابهای خیلی هاشون تواروپا هم تدریس می شه(!)

پژمان

من از اسلام گلایه ای ندارم
ولی وقتی میگیم مسلمان به اعراب ربطشون میدیم
حداقل بگیم مسلمان ایرانی
من از اسلام بدم نمیاد چون اصلش چیز بدی نیست
تنها اسلام بود که تونست اعراب رو از لجن دربیاره(البته مقداری)
درضمن اعراب سامی نژاد

حمید خان

سوال این است که آیا این اندیشمندان در حوزه های علمیه در س خوانده و ریاضی دان و فیزیک دان و شیمیدان و . . . شدند؟ و یا اینها (جزء نخبگان) آدم های معمولی مثل من و شما بودند که در جاهای مختلف درس خواندند و هرکدام بنا به دلایلی مطرح شده و درخشیدند؟ اینها در زمان حکومت های بعد از اسلام مطرح شدند که شما همگی این حکومت ها را طاغوتی و بد می نامید حالا چطور این نخبگان را به اسلام می چسبانید؟ مثال دیگر فرض کنیم الان تعداد متعددی از افراد نخبه در داخل و یا… مطالعه بیشتر »

پریشان

خوشم میاد هررکی میاد یه چیز از خودش میتراشه.آخه دختر کوچولو اولا که اعراب همه آثار دانشمندان وکتاباشونو از بین بردند.بعدا این دانشمندایی که گفتی ایرانی که بودند عرب نبودن که.این دانشو خودشون به دست آودردند.اسلام که یادشون نداده.مغزشون که چیز دیگه نشده بود.هر بپه ای میاد اینجا تز میده

ریحانه

اولا کسی نگفت اونا عرب بودن،خانم «بزرگ».ولی همه ی اونا ایرانیای
مسلمون بودن.در ضمن شماکه میگی این دانشو خودشون به وجوداوردند
من هم نمی گم نه.ولی چرا. مغزاشون یه چیز دیگه شده بود:
آیه ۲۹ سوره انفال«اگراز خدا بپرهیزید،برای شما وسیله ای جهت
جداساختن حق از باطل قرار میدهد…»

سام

مسلمون هم نبودند فقط به نام اسلام مصادره شدند. برای اطلاع: رازی به خداوند باور داشت اما به پیامیران بی اعتقاد بود و می‌گفت خدا به انسان عقل داده و نیازی به وحی نیست. خیام به جهان آخرت اعتقاد نداشت و می‌گفت که با مرگ نیست میشیم. ابن سینا یا بهتر است بگیم پورسینا هم معاد جسمانی را منکر بود. و دیگران….

پژمان

سلام
در جواب نابلدانی چون مهرنوش باید گفت
فرهنگ ما غنی بود چون:
کودکانمون رو زنده به گور نمیکردی
زنانمونو در خوابگاه حیوانات قرار نمیدادیم
از کرسنگی ملخ نیمخوردیم
به نام خدا سرنمیبریدیم

الان هم فرهنگمان خیلی قوی هستش چون:
تو فیلم سازی با اینکه محدودیت هایی داریم تو آسیا تک هستیم
نقاشی که چه عرض کنم
شاید از اشعار فردوسی تنگ آمدی

از اون مقع که عرب پا در این خاک نهاد ما از رومیان و یونانیان عقب ماندیم
وقتی عرب نمیدونست بیشتر از عدد هزار هم وجود داره ما چه کنیم
نژادپرست نیستم ولی تاریخ نباید ناگفته بماند

پژمان

درضمن کسانی که در ایرن عربی حرف میزنند ایرانی هستند نه عرب
مانند ترکان ایرانی

پژمان

عرب آنقدر وحشی بود که فرهنگ ما که فرهنگی بود بر مغولان که در وحشی گری حرف اول را میگفت چیره شد
ولی در عرب هیچ تغییری نکرد
من از شاهان چیزی نخواهم گفت چون به غیر از کوروش که تا ۱۵ سالگی درمیان مردم بزرگ شد و درد مردم رو دید همه در پی کشور گشایی بودند
چه از راه درست و چه از راه غلط
کوروش برای اینکه کشورش درمقابل بیگانگان قوی باشد کشور گشایی کرد که یکی از این کشور گشایی بدون ریختن خونی انجامید
هرگز نخواب کوروش که افکار غلط در ذهن های ماست