نویسنده: بابک زارع

نقش ازدواج در عوامل اخلاقی تمدن / ویل دورانت

نقش ازدواج در عوامل اخلاقی تمدن / ویل دورانت

معنی ازدواج- مبنای آن از لحاظ زیستشناسی- کمونیسم جنسی- ازدواج آزمایشی- ازدواج گروهی- ازدواج فردی- تعدد زوجات- اثر آن در بهبود نسل- زن گرفتن از بیرون عشیره (برونگانی)- ازدواج در...

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

دولت به عنوان عامل تنظیم قوا – اجتماع اشتراکی دهکده – دستیاران روانشناختی دولت نیچه می‌گوید: «دسته‌ای از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتی از اربابان پیروزشده، که، با نظامات جنگی و...