مردم ژاپن

قامت- آرايه‌ها- لباس- خوراك- آداب مردمداري- نوشابة ساكي- مراسم چاي‌نوشي- گلپرستي- طبيعت دوستي- باغها- خانه‌ها ژاپنيان، كه اكنون در جهان سياست بيش از اقوام ديگر اهميت دارند، داراي قامتي كوتاه هستند. قد متوسط مردان 60،1 متر و قد متوسط…

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمايشي در ملي كردن اراضي- تثبيت دستمزد به وسيلة حكومت- قحطي- صنايع دستي- پيشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، كه در عصر امپراطوري به هشت‌سي (طبقة منفصل يا كاست) تقسيم شده بودند، در عهد ملوك‌الطوايفي به صورت چهار طبقه يا بلكه صنف…

قوانین ژاپن

نخستين قوانين- مسئوليت جمعي- كيفرها دستگاه قانوني ژاپن، كه بر محور انتقامگيري خصوصي مي‌گرديد، از عرف قديم مردم ژاپن و قوانين قرن هفتم چين سرچشمه مي‌گرفت. هنگامي كه علوم و هنرهاي چين در ژاپن رخنه كرد، قانون و دين نيز ملازم آن بودند.…

صنف سامورای ژاپن

ناتواني امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشير ساموراي- قوانين ساموراي- هاراكيري- چهل و هفت «رونين»- حكم تخفيف يافته قاعدتاً، امپراطور، كه جنبه‌اي الاهي داشت، تارك ملت شمرده مي‌شد. شوگونها يا سپهسالاران، كه عملا بر كشور فرمان مي‌راندند،…

آزمایشی در ژاپن‌شناسی

اگر بخواهيم از ژاپني كه در 1853 از پادر آمد تصويري به دست دهيم، بايد به ياد آوريم كه شناختن ژاپنيان مانند جنگيدن با آنان دشوار است. اين مردم هشت هزار كيلومتر دور از ما امريكاييان به سر مي‌برند و، در زبان و رنگ و حكومت و دين و…

شوگون بزرگ

جلوس اي‌يه ياسو- فلسفة او- اي‌يه‌ياسو و مسيحيت- مرگ اي ‌يه‌ياسو- شوگوني خاندان توكوگاوا پس ازمرگ هيده‌يوشي، اي‌يه‌ياسو اظهار داشت كه در وقت سوگند خوردن، برخلاف رسم صنف ساموراي، انگشت يا لثة خود را خونين نكرده، بلكه از خراشي در پشت گوش…

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروايي هيده‌يوشي- حمله به كره- كشمكش با مسيحيت همچنانكه ژاپنيان با اصرارتوضيح مي‌دهند، هيده‌يوشي بزرگ معاصر اليزابت، ملكة انگليس، و اكبر، شاه هندوستان، بود. وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا يعني…

حکام مستبد ژاپن باستان

شوكونها- حكومت باكوفو- دستگاه نيابت سلطنت هوجو- حملة قبلاي قاآن- شوگوني خاندان آشيكاگا- سه دزد دريايي اين وضع، قشري از طبقة حاكم را، كه شامل سپهسالاران يا شوگونها بود، به واكنش برانگيخت. اينان در بخشهاي متفاوت مجمع‌الجزاير ژاپن قدرت…

دوره امپراطوری ژاپن

امپراطوران- اشراف- نفوذ چين- عصر طلايي كيوتو- انحطاط از آن مرحله به بعد، هرسلطاني القاب بزرگ مي‌يافت. گاهي او را تنچي يعني «فرزند خدا» و معمولا تن نو يعني «سلطان آسماني» مي‌ناميدند و در مواردي نادر به او ميكادو يعني «باب عالي» لقب…

ژاپن قدیم

اختلاط نژادي- تمدن ابتدايي- دين – آيين شينتو- آيين بودايي- منشأ هنرها- اصلاح بزرگ اصل ژاپنيان، همانند منشأ اقوام ديگر، مورد اختلاف است. در اين باره نظريه‌هاي گوناگون آورده‌اند. سه عنصر در نژاد ژاپني راه دارند: عنصر سفيد ابتدايي، كه در عصر…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

فرزندان خدایان ژاپن

چگونه ژاپن به وجود آمد؟ – تأثير زلزله چنانكه از كهنسالترين تاريخ ژاپن برمي‌آيد، در آغاز تنها خدايان وجود داشتند. نرين و مادين بودند، به دنيا مي‌آمدند، و شكار مرگ مي‌شدند. سرانجام، خدايان سالخورد به برادر و خواهري خدازاد، به نام…

بنیادگذاران ژاپن

تاريخ ژاپن درام ناتمامي است كه سه پردة آن اجرا شده است. اگر از قرون ابتدايي يا افسانه‌اي چشم پوشيم، پردة اول اين درام دورة بودايي ژاپن است(522- 1603): ژاپن ناگهان به وسيلة چين و كره به تمدن مي‌گرايد، و در پرتو دين، تلطيف مي‌شود و…

جدول گاهشماری تمدن ژاپن

جدول گاهشماري تمدن ژاپن I-‌زمينة تاريخي ژاپن كهن: حدود 660ق‌م: آمدن مغولان 660-585: امپراطور جيم مو(؟) 412-53 ميلادي: امپراطور اينكيو 522: ورود آيين بودايي 592-621: نيابت سلطنت شوتوكو 593-628: ملكه سويكو 645: اصلاح بزرگ…

ژاپن یا ساماتو

ساماتو (ژاپن) بزرگ كشوري آسماني است. تنها سرزمين ماست كه به دست «نياي آسماني» بنيادگذاري شده است. تنها آن است كه از جانب الاهة خورشيد به سلسلة طولاني اخلاف او انتقال يافته است. چيزي از اين گونه دركشورهاي بيگانه وجود ندارد. از اين رو…