دیدگاه مورخان گوناگون درباره خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاه ها

شگفتا! با این همه تحول و تغییری که در جهان علم روی داده و با گذشت هفتصد سال هنوز این کتاب کشف القناع خواجه نصیر طوسی به قوت و اعتبار خود باقی است و جهانیان با همان مثلثاتی سروکار دارند که از خواجه نصیر آموخته اند. فی الواقع علمای غربی جز آنکه علایم جدید و حروف را جایگزین کلمات کنند مطلب قابل توجهی بر محتویات این کتاب نیفزوده اند ….

(قدری حافظ طوقان – از صاحب نظران تاریخ ریاضیات )


یکی از علمای بزرگ هندسه در قرون وسطی خواجه نصیرالدین طوسی است که در
تمام رشته های علوم زمان خود کتب مبسوط نگاشته است تحریر اقلیدس که با تفاسیر خواجه نصیر در سال ۱۵۹۴ میلادی در اروپا چاپ شده دارای ارزش و شایستگی کامل است


(میشل شال – ریاضیدان برجسته فرانسوی )


طرز اثبات اصل پنجم اقلیدس وسیله خواجه نصیرالدین طوسی بسیار مبتکرانه است


(والیس، ریاضی دان معروف)


تنها کتاب هندسه اقلیدس میتوانست شایستگی آن را داشته باشد که توسط یک هندسه دان معروف ایرانی [ خواجه نصیر ] تفسیر شود. …


(کاستیلون – ریاضی دان مشهور قرن هیجدهم )


رژیو مونتانوس [ در کتاب معروف مثلثات مسطح و کروی ] نه تنها از خود موضوع تازه ای کشف و وضع نکرده بلکه مطالب کتابش را از رسایل ریاضی دانهای اسلامی مخصوصاً خواجه نصیر و ابوالوفای جوزجانی اقتباس نموده است. …

( صالح زکی افندی – قدری حافظ طوقان )


انتقادی که خواجه نصیرالدین طوسی بر مجسطی بطلمیوس وارد ساخته دلالت نبوغ و تبحر عالی او در نجوم دارد و میتوان انتقاد او را اولین گام در ایجاد اصلاحات کپرنیکی دانست.

( دکتر جورج سارتون )


تحقیقات اخیر تأثیر آثار خواجه نصیرالدین طوسی بنیانگزار و برجسته ترین متفکر این مکتب (مکتب اختار شناسی مراغه) و دیگر پیروان آن را بر گیر نیک آشکار می کند . به استثنای نظریه خورشید مرکزی هر آنچه در اختر شناسی کپرنیکی بدیع و تازه می نماید. در آثار طوسی و شاگردان و پیروانش وجود داشته است ….


(ژرژ صلیبا- ای اس کندی )


پیش از آنکه او را به بینیم اخبار در نظر ما بزرگ میآمد و پس از آنکه با او برخورد
کردیم، اخبار در نزد ما خرد و ناچیز شد….


( مؤید الدین عرضی – شاگرد خواجه نصیر )

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها