تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

دکتر علی نیکویی، یهود، ایران، اقلیت مذهبی، قاجار

وضعیت یهودیان در دوران قاجار

دکتر علی نیکوییali.nikoei1981@gmail.comدر دوره قاجار در ایران یهودیان را نجس میخواندند. شهادت آنان در محکمه‌ها پذیرفتنی نبود. اگر روی لباس یهودی باران بریزد و تن مسلمان به آن بخورد، مسلمان خود را نجس شده میداند. اگر یهودی بخواهد از…