دسته: تاریخ زندیه

سلسله زندیان یا زندیه، پس از فروپاشی سلسله افشاریان تا برآمدن قاجار حدود 46سال بر ایران حکومت کردند. زندیان به رهبری کریمخان زند از طایفه زند در سال ۱۱۶۳ در ایران به قدرت رسید.

مجموعه بازار تبریز

مجموعه بازار تبریز

بازار تبریز، با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع بزگر ترین بازار سرپوشیده جهان است. قدمت این بازار به دوره زندیه بر می گردد، اما پیش از آن هم این مرکز...