تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ زندیه

 

سلسله زندیه پس از سقوط افشاریان به مدت جهل و شش سال بر ایران پادشاهی کردند . سلسله زندیه با هدایت کریم خان زند از طایفه زند از سال 1163 هجری قمری در ایران به قدرت رسیدند . کریم خان فردی مدبر بود و خود را وکیل الرعایا می‌خواند . کریم خان محل فرمانروایی و پایتخت خود را شهر ملایر قرار داد و توانست کل ایران را تحت سلطه خود قرار دهد .

آغاز هنر در عصر زندیه

تاریخ ما | ازدوره فروپاشی صفویه درسال 1135 ه.ق و روی‌کار آمدن نادرشاه و پایان حکومت او در1160ه.ق ناامنی خاصی در شیراز حاکم بود که نتیجه آن قتل و غارت و کشتار مردمان و تنگی معیشت بود. با آمدن کریمخان زند و سرکوب آشوب‌ها و به سامان کردن اوضاع…