نویسنده: بابک زارع

اولین عکس‌های جهان

اولین عکس‌های جهان که توسط پدر عکاسی بریتانیا گرفته شده‌اند در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می‌شوند. ۱۱ فوریه روز تولد ویلیام هنری فاکس تالبوت، پدر عکاسی بریتانیا و جهان...

تاریخ فرانکها : ۲۴۰-۵۱۱

با مرگ سیدونیوس، شام تیره بربریت گل را فرا گرفت. ما نباید درباره‌ تیرگی آن شب راه اغراق بپوییم. مردم هنوز مهارتهای اقتصادیشان را داشتند، کالا مبادله می‌کردند، مسکوک ضرب...