تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زبان های موجود در هند

سانسكريت – گويشهاي بومي – دستور زبان همان‌طور كه فلسفه و بسياري از ادبيات قرون وسطاي اروپا به زبان مرده‌اي نوشته شده بود كه مردم از آن چيزي نمي‌فهميدند، فلسفه و ادبيات كهن هند هم به زبان سانسكريتي نوشته شده بود كه ديگر زبان تودة مردم…

نتایج فلسفه هندو

انحطاط – خلاصه – نقد – تأثير تركتازيهاي مسلمانان به عصر بزرگ فلسفة هندي پايان داد. تهاجمات مسلمانان، و بعدها هم مسيحيان، به ايمان بومي هند سبب شد كه اين ايمان، در دفاع از خود، به وحدتي آميخته با بيم و ترس كشانيده شود؛ هرگونه مناظره‌اي…

نظام ویدانته در هند باستان

منشأ – شنكره – منطق – معرفتشناسي - «مايا» - روانشناسي – الاهيات – خدا – اخلاق – دشواريهاي اين نظام – مرگ شنكره واژة ويدانته در اصل به معني «پايان وداها»ست، يعني اوپانيشادها. امروزه در هند اين واژه را به آن نظام فلسفي اطلاق مي‌كنند كه…

نظام پوروه-میمانسا در هند باستان

رها كردن يوگه و پرداختن به پوره-ميمانسا به منزله آن است كه از پرآوازه‌ترين اين شش مكتب فلسفه براهمني به كم آوازه‌ترين و كم اهميت‌ترين آنها بپردازيم. و همان گونه كه يوگه بيشتر جنبه جادوگري و رازوري دارد تا فلسفه، اين نظام هم كمتر فلسفه…

نظام یوگه در هند باستان

مرتاضان – قدمت «يوگه» - معناي آن – هشت مقام تربيت نفس – هدف «يوگه» - معجزات «جوكي» - صداقت «يوگه» چون نشيمني استوار بيافت در محلي آرام و مصفا مسكن گرفت، نه بس بلند و نه بسيار پست، فروپوشيده از علف مقدس، و پوست آهويي ، و پارچه‌اي…

نظام سانکیه در هند باستان

آوازه بلند آن- مابعدالطبيعه – تكامل – الحاد – ايدئاليسم – روح – تن – ذهن و روان – مقصد فلسفه – تأثير سانكيه يكي از مورخان هندي مي‌گويد اين «پرمعناترين نظام فلسفي است كه هند پديد آورده است.» پروفسور گاربه، كه بيشتر عمرش را وقف تحقيق در…

نظام ویشیشیکه در هند باستان

ذيمقراطيس در هند همان طور كه گئوتمه ارسطوي هند است، كناده هم ذيمقراطيس آن است. ازنام «كناده»، كه به معني «اتم خوار» است، چنين استنباط مي‌شود كه او شايد ساختة افسانه‌اي تخيل تاريخي باشد. باتمام دقتي كه شده، هنوز زمان تنظيم سيستم…

نظام نیایه در هند باستان

منطقي هندي در نظم منطقي انديشة هندي (زيرا نظم زماني اين شش دستگاه نامعلوم است، و اينها در تمام مفردات بنيادي همزمانند) اولين دستگاه فلسفي از اين شش دستگاه برهنمي مجموعه‌اي از نظرية منطقي است كه بيش از دو هزاره دوام دارد. «نيايه» يعني…

شش دستگاه فلسفه برهمنی در هند باستان

قدمت فلسفه هندي - سهم برجستة آن – دانشمندان آن – اشكال – مفهوم ذهني درست پنداري – مفروضات فلسفه هندي تقدم هند در فلسفه روشنتر از طب است، گرچه خاستگاههاي فلسفه هم در پردة ابهام است، و هر نتيجه‌اي خود در حد يك فرضيه خواهد بود. برخي از…

علم هندی

خاستگاه ديني آن – ستاره شناسان – انديشة رياضي – ارقام «عربي» - سلسلة اعشاري – جبر – هندسه – فيزيك – شيمي – زيست‌شناسي – طب ودايي – پزشكان – جراحان – علم بيهوشي – مايه كوبي – هيپنوتيسم كار هند در علم، هم بسي ديرينه سال است و هم بسيار…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

پارسایان و شکاکان در هند باستان

روشهاي تقدس - مرتدان - تساهل – نظر كلي دربارة دين هندو در هند، گويا تعداد اوليا و پارسايان بيش از هر جاي ديگري باشد، تا آنجا كه سرانجام بيننده حس مي‌كند كه آنها هم مثل مار و كوكنار محصول طبيعي اين كشورند. تقواي هندو سه راه اصلي تقدس را…

غرایب دینی هندیان باستان

خرافات – علم احكام نجوم – فاليسيسم – شعاير – قرباني – تطهير – آبهاي متبرك در ميان اين الاهيات آميخته با بيم و رنج، خرافات – كه نخستين ياري عالم مافوق‌الطبيعه براي بيماريهاي كوچك زندگي بود - برگ و بار يافت و شكوفا شد. نذرها، افسونها، جن…

اعتقادات هندیان باستان

پورانه‌ها – تناسخات جهان – حلول روان – كرمه – جنبه‌هاي فلسفي آن – زندگي شر است – رهايي اساطير پيچيده‌اي هم با اين الاهيات درهم پيچيده آميخته است كه هم خرافي است و هم عميق. چون وداها در همان زباني كه به آن نوشته شده بودند مردند، و…

خدایان نو درهند باستان

آيين هندو – برهما – ويشنو، شيوا – كريشنا – كالي – خدايان حيوان- گاو مقدس – شرك و توحيد آيين هندو كه جاي آيين بودا را گرفته بود، نه فقط يك دين بود، و نه دين تنها بود، بلكه آميزه‌اي از ايمانها و آيينهايي بود كه پيروانش چهار صفت مشترك…

تاریخ بعدی آیین بودا

اوج آيين بودا – دو ارابه - «مهايانه» - آيين بودا – آيين رواقي و مسيحيت – برچيده شدن آيين بودا – اشاعة آن به : سيلان، برمه، تركستان، تبت، كامبوج، چين، ژاپن دويست سال پس از مرگ آشوكا، آيين بودا در هند به اوج خود رسيد. دورة رشد آيين بودا…