تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زبان اورارتو

نویسنده: یزدان صفایی رگه‌ی خاصی از زبان اورارتویی در زبان ارمنی وجود داشته و تاکنون نیز بخشی از آن حفظ شده است.…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

خدایان آشوری

آشوریها ، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان…