دسته: تاریخ تمدن چین باستان

چوانگ‌تزه ايدئاليست

چوانگ‌تزه ایدئالیست

بازگشت به طبیعت- جامعه بیحکومت- راه طبیعت- حدود عقل- تکامل انسان- تکمه‌ساز- نفوذ فلسفه چین در اروپا با اینهمه، آیین «بازگشت به طبیعت» بآسانی از رواج نیفتاد، و در آن...

منسيوس، رايزن اميران

منسیوس، رایزن امیران

یک مادر نمونه- فیلسوف درمیان شاهان- آیا انسانها طبعاً نیکوکارند؟ – یگانه خراج- منسیوس و کمونیستها- سودجویی – حق انقلاب منسیوس که در سالنامه‌های فلسفه چین، از لحاظ شهرت، پس...

نفوذ كنفوسيوس

نفوذ کنفوسیوس

دانشمندان کنفوسیوس‌گرای- غلبه آنان  بر قانون‌گرایان- نواقص آیین کنفوسیوس- ارزش آنان در زمان ما موفقیت کنفوسیوس، با آنکه بعد از مرگ او ظاهر شد، کامل بود. فلسفه او صورتی عملی...

سياست كنفوسيوس

سیاست کنفوسیوس

حق حاکمیت مردم- حکومت از روی سرمشق- عدم تمرکز ثروت- موسیقی و آداب- سوسیالیسم و انقلاب به نظر کنفوسیوس، هیچ کس، جز مردانی این گونه، نمی‌تواند نظام خانواده را باز...

كنفوسيوس

کنفوسیوس

ولادت و جوانی- شاگردان و روشها- سیما و منش- زن و ببر- تعریف حکومت خوب- کنفوسیوس براریکه قدرت- سالهای سرگردانی- تسلای دوره پیری کونگ چی‌یو، که شاگردانش او را کونگ...

لائوتزه استاد کهن چین

لائوتزه استاد کهن چین

لائوتزه- تائو- نظر لائوتزه درباره روشنفکران- سخافت قوانین- مدینه فاضله روسو و اخلاق مسیحی- تصویر یک خردمند- ملاقات لائوتزه و کنفوسیوس لائوتزه، که بزرگترین فیلسوف پیش از کنفوسیوس است، از...

نخستين تمدن چين

نخستین تمدن چین

عصر ملوک‌الطوایفی چین-یک وزیر توانا-کشمکش عرف و قانون-فرهنگ و هرج و مرج-تغزلات عشقی از «کتاب چکامه‌ها» حکومت ملوک‌الطوایفی، که تقریباً تا هزار سال مسیر نظام سیاسی چین را تعیین کرد،...