دسته: تاریخ تمدن چین باستان

قرون ناشناخته چین

قرون ناشناخته چین

آفرینش در نظر چینیان- پیدایش فرهنگ- شراب و قاشقهای میله‌ای- فغفورهای با فضیلت- یک سلطان خداناشناس چین را «بهشت تاریخگزاران» خوانده‌اند. صدها و بلکه هزارها سال است که تاریخنویسان رسمی...

داوری درباره چينيان

داوری درباره چینیان

کشف فرهنگ چین یکی از موفقیتهایی است که در عصر روشنفکری اروپا دست داد. دیدرو درباره چینیان چنین نوشته است: «این اقوام، از لحاظ قدمت تاریخی، هنر، هوش، خرد، سیاست...