مرور رده

افشاریه

کریم خان زند و یادگار شوم دوران نادرشاهی

افغان ها در اواخر عمر صفویه و زمان نادرشاه: افغان‌ها که از زمان سقوط صفویه، همواره در گوشه و کنار ایران مشکلاتی را فراهم می‌کردند، مورد تنفر مردم نیز بودند، نقش آنان در ساقط شدن سلسله صفویه، جنایات و تجاوزات‌شان به جان و مال و ناموس مردم

بازماندگان نادرشاه افشار در شاندیز

دیدگاهی از دکتر «مهدی موسوی» پس از حملۀ آقا محمدخان قاجار به مشهد، اسارت و وفات شاهرخ شاه افشار، برخی از فرزندان شاهرخ شاه در شاندیز پنهان می شوند و همین مسئله باعثِ به توپ بستن قلعه تاریخی شاهاندژ (شاندیز) توسط حسام‌السلطنه حاکم خراسان در…

روایت پزشک دربار نادر شاه از قتل نادر

امروز ۳۰ مهر، سالگرد تولد نادرشاه افشار از پادشاهان جهانگشای ایران زمین است. او را ناپلئون آسیایی یا ناپلئون ایرانی یا آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه می نامند.   شاه افشار پایه گذار سلسله افشاریه است و بیرون راندن قوای متجاوز عثمانی و روسیه و