نویسنده: بابک زارع

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

دولت به عنوان عامل تنظیم قوا – اجتماع اشتراکی دهکده – دستیاران روانشناختی دولت نیچه می‌گوید: «دسته‌ای از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتی از اربابان پیروزشده، که، با نظامات جنگی و...

نگاهی به عوامل اقتصادی تمدن / ویل دورانت

نگاهی به عوامل اقتصادی تمدن / ویل دورانت

عوامل اقتصادی تمدن انسان وحشی نیز خود به لحاظی متمدن است، زیرا با کمال دقت میراث قبیله را به بازماندگان خویش انتقال می‌دهد، و این میراث عبارت است از مجموع...

پیکر تراشی در ایران باستان

پیکر تراشی در ایران باستان

در ایران باستان نخستین پیکره ها بر مبنای اعتقاد بنیادین به باروری و پرستش طبیعت , به شکل نمونه های کوچک زنان باردار و جانوران نمود یافت . این پیکره...

تپه های باستانی - تپه های سیلک

تپه های باستانی – تپه های سیلک

بعد از غارها و زیستگاه های قدیمی، تپه های باستانی مهمترین میراث فرهنگی تاریخی هستند چرا که این تپه ها گنجینه های ارزشمندی در دل خود پنهان نموده اند ....