نویسنده: بابک زارع

نقش ازدواج در عوامل اخلاقی تمدن / ویل دورانت

نقش ازدواج در عوامل اخلاقی تمدن / ویل دورانت

معنی ازدواج- مبنای آن از لحاظ زیستشناسی- کمونیسم جنسی- ازدواج آزمایشی- ازدواج گروهی- ازدواج فردی- تعدد زوجات- اثر آن در بهبود نسل- زن گرفتن از بیرون عشیره (برونگانی)- ازدواج در...

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

نقش دولت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

دولت به عنوان عامل تنظیم قوا – اجتماع اشتراکی دهکده – دستیاران روانشناختی دولت نیچه می‌گوید: «دسته‌ای از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتی از اربابان پیروزشده، که، با نظامات جنگی و...

نگاهی به عوامل اقتصادی تمدن / ویل دورانت

نگاهی به عوامل اقتصادی تمدن / ویل دورانت

عوامل اقتصادی تمدن انسان وحشی نیز خود به لحاظی متمدن است، زیرا با کمال دقت میراث قبیله را به بازماندگان خویش انتقال می‌دهد، و این میراث عبارت است از مجموع...

پیکر تراشی در ایران باستان

پیکر تراشی در ایران باستان

در ایران باستان نخستین پیکره ها بر مبنای اعتقاد بنیادین به باروری و پرستش طبیعت , به شکل نمونه های کوچک زنان باردار و جانوران نمود یافت . این پیکره...