تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن هند باستان

 

با حکومت سلسله موریا نخستین دوران امپراتوری هند شکل گرفت . آشوکای بزرگ سومین شاه و قدرتمندترین حاکم تاریخ هند است . آشوکای بزرگ در تمام زمینه‌های هنری ، اجتماعی و سیستم اداری از دانش  هخامنشیان ایران استفاده و الهام گرفت . دومین سلسله قدرتمند به نام گوپتابود که در شمال هند حکومت کرد .این دوران به تاریخ کلاسیک هندوئی معروف است .

پارسایان و شکاکان در هند باستان

روشهاي تقدس - مرتدان - تساهل – نظر كلي دربارة دين هندو در هند، گويا تعداد اوليا و پارسايان بيش از هر جاي ديگري باشد، تا آنجا كه سرانجام بيننده حس مي‌كند كه آنها هم مثل مار و كوكنار محصول طبيعي اين كشورند. تقواي هندو سه راه اصلي تقدس را…

غرایب دینی هندیان باستان

خرافات – علم احكام نجوم – فاليسيسم – شعاير – قرباني – تطهير – آبهاي متبرك در ميان اين الاهيات آميخته با بيم و رنج، خرافات – كه نخستين ياري عالم مافوق‌الطبيعه براي بيماريهاي كوچك زندگي بود - برگ و بار يافت و شكوفا شد. نذرها، افسونها، جن…

اعتقادات هندیان باستان

پورانه‌ها – تناسخات جهان – حلول روان – كرمه – جنبه‌هاي فلسفي آن – زندگي شر است – رهايي اساطير پيچيده‌اي هم با اين الاهيات درهم پيچيده آميخته است كه هم خرافي است و هم عميق. چون وداها در همان زباني كه به آن نوشته شده بودند مردند، و…

خدایان نو درهند باستان

آيين هندو – برهما – ويشنو، شيوا – كريشنا – كالي – خدايان حيوان- گاو مقدس – شرك و توحيد آيين هندو كه جاي آيين بودا را گرفته بود، نه فقط يك دين بود، و نه دين تنها بود، بلكه آميزه‌اي از ايمانها و آيينهايي بود كه پيروانش چهار صفت مشترك…

بهشت خدایان

دين در هند قدرت و اهميت فوق‌العاده دارد؛ در هيچ كشوري ديگري وضع چنين نيست. اينكه هندوان بارها به حكومتهاي بيگانه گردن نهاده‌اند از اين لحاظ بوده است كه براي آنان فرقي نمي‌‌كرده است كه چه كسي، بيگانه يا خودي، بر آنان حكومت و يا از آنان…

رفتار، رسوم و منش در هند باستان

حجب جنسي – بهداشت – لباس – صورت ظاهر – هنر ظريف هندوها – عيوب و فضايل آنها – بازيها – جشنواره‌ها – مرگ براي فردي تنگ نظر، قبول اين نكته خوار است كه همان مردمي كه نهادهايي چون ازدواج در خردسالي، روسپيگري معابد، و ساتي را تحمل مي‌كنند در…

اصول اخلاقی و ازدواج در هند باستان

درمه – كودكان – ازدواج در خردسالي – هنر عشق ورزي – روسپيگري – عشق رؤيايي – ازدواج – خانواده– زن – زندگي معنوي او – حقوق او – حجاب – ساتي – بيوگي چنانچه نظام طبقاتي در هند از ميان برود حيات اخلاقي اين كشور هم دستخوش يك رشتة دراز آشوب و بي…

سازمان جامعه در هند باستان

سلطنت – قانون – قانون نامة مانو – تكامل نظام طبقاتي – ظهور برهمنان – امتيازات و قدرتهاي آنها – تعهدات آنها – در دفاع از طبقه چون راهها كم و خراب بود و ارتباطات بدشواري انجام مي‌گرفت. تصرف هند آسانتر از اداره كردن آن بود. بنابر وضع…

پدید آورندگان ثروت در هند باستان

زمينه جنگل – كشاورزي – استخراج معادن – صنايع دستي –بازرگاني – پول – مالياتها – قحطي – فقر و ثروت خاك هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود. بخش عظيمي از آن را جنگل فرا گرفته بود، و زيستگاه شير، ببر، فيل، مار، ‌و ساير تكرواني بود كه…

زوال سلسله تیموریان هند

فرزندان مردان بزرگ- جهانگير- شاه جهان- جلال او- سقوط او- اورنگ زيب- تعصب او- مرگ او- آمدن بريتانياييها فرزنداني كه آن طور بيقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دريافتند كه نگهداري امپراطوريي كه آفريدة نبوغ او بود دشوار است. راستي، چرا…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

اکبر کبیر در تاریخ هند

تيمورلنگ- بابر- همايون- اكبر- حكومت او- منش او- حمايت او از هنر- شوق او به فلسفه- دوستي او با آيينهاي هندو و مسيحيت- دين نو او- واپسين روزهاي او فسادپذيري در سرشت هر حكومتي هست؛ زيرا قدرت، چنانكه شلي گفته است، هر دستي را كه به آن…

کشورگشایی مسلمین در هند

تضعيف هند- محمود غزنوي- سلاطين دهلي- انحرافات فرهنگي آن- سياست درنده‌خوي آن- درس تاريخ هند كشورگشايي مسلمين در هند احتمالا خونينترين داستان تاريخ است. حكايتي است نوميدكننده، كه نتيجة اخلاقي آشكارش اين است كه تمدن چيزي است سپنجي، و تار…

اوج اقتدار جنوب هند باستان

مملكتهاي پادشاهي دكن- ويجيه‌نگر- كريشنارايه- يك پايتخت قرون وسطايي- قوانين- هنرها- دين- غمنامه هر چه مسلمين در هند پيشروي مي‌كردند، فرهنگ بومي هم در جنوب دورتر و باز هم دورتر مي‌رفت؛ در اواخر قرون وسطي‌عاليترين دستاوردهاي تمدن هندي در…

وقایع راجپوتانه در تاریخ هند

ساموراي هند- عصر شهسواري- سقوط چيتور اين قرن تيرگي را لحظه‌اي حماسة راجپوتانه روشن كرد. در ايالتهاي موار، ماروار، امبر، بيكانر و بسياري ديگر كه نامهايي آهنگين دارند، قومي زندگي مي‌كنند كه نيمي بومي و نيمي از اعقاب سكاها و هونهاست. اين…

عصر طلایی هند

دوران تهاجمات- شاهان كوشاني- امپراطوري گوپتا- سفرهاي فا- هين- احياي ادب- هونها در هند- هرشة سخاوتمند- سفرهاي يوان‌چوانگ از مرگ آشوكا تا امپراطوري سلسلة گوپته، يعني دوره‌اي به مدت كمابيش ششصدسال، كتيبه‌ها و اسناد هندي چنان اندك…