مرور رده

تاریخ تمدن هند باستان

 

با حکومت سلسله موریا نخستین دوران امپراتوری هند شکل گرفت . آشوکای بزرگ سومین شاه و قدرتمندترین حاکم تاریخ هند است . آشوکای بزرگ در تمام زمینه‌های هنری ، اجتماعی و سیستم اداری از دانش  هخامنشیان ایران استفاده و الهام گرفت . دومین سلسله قدرتمند به نام گوپتابود که در شمال هند حکومت کرد .این دوران به تاریخ کلاسیک هندوئی معروف است .

نظام یوگه در هند باستان

مرتاضان – قدمت «يوگه» - معناي آن – هشت مقام تربيت نفس – هدف «يوگه» - معجزات «جوكي» - صداقت «يوگه» چون نشيمني استوار بيافت در محلي آرام و مصفا مسكن گرفت، نه بس بلند و نه بسيار پست، فروپوشيده از علف مقدس، و پوست آهويي ، و پارچه‌اي…

نظام سانکیه در هند باستان

آوازه بلند آن- مابعدالطبيعه – تكامل – الحاد – ايدئاليسم – روح – تن – ذهن و روان – مقصد فلسفه – تأثير سانكيه يكي از مورخان هندي مي‌گويد اين «پرمعناترين نظام فلسفي است كه هند پديد آورده است.» پروفسور گاربه، كه بيشتر عمرش را وقف تحقيق در…

نظام ویشیشیکه در هند باستان

ذيمقراطيس در هند همان طور كه گئوتمه ارسطوي هند است، كناده هم ذيمقراطيس آن است. ازنام «كناده»، كه به معني «اتم خوار» است، چنين استنباط مي‌شود كه او شايد ساختة افسانه‌اي تخيل تاريخي باشد. باتمام دقتي كه شده، هنوز زمان تنظيم سيستم…

نظام نیایه در هند باستان

منطقي هندي در نظم منطقي انديشة هندي (زيرا نظم زماني اين شش دستگاه نامعلوم است، و اينها در تمام مفردات بنيادي همزمانند) اولين دستگاه فلسفي از اين شش دستگاه برهنمي مجموعه‌اي از نظرية منطقي است كه بيش از دو هزاره دوام دارد. «نيايه» يعني…

شش دستگاه فلسفه برهمنی در هند باستان

قدمت فلسفه هندي - سهم برجستة آن – دانشمندان آن – اشكال – مفهوم ذهني درست پنداري – مفروضات فلسفه هندي تقدم هند در فلسفه روشنتر از طب است، گرچه خاستگاههاي فلسفه هم در پردة ابهام است، و هر نتيجه‌اي خود در حد يك فرضيه خواهد بود. برخي از…

علم هندی

خاستگاه ديني آن – ستاره شناسان – انديشة رياضي – ارقام «عربي» - سلسلة اعشاري – جبر – هندسه – فيزيك – شيمي – زيست‌شناسي – طب ودايي – پزشكان – جراحان – علم بيهوشي – مايه كوبي – هيپنوتيسم كار هند در علم، هم بسي ديرينه سال است و هم بسيار…

پارسایان و شکاکان در هند باستان

روشهاي تقدس - مرتدان - تساهل – نظر كلي دربارة دين هندو در هند، گويا تعداد اوليا و پارسايان بيش از هر جاي ديگري باشد، تا آنجا كه سرانجام بيننده حس مي‌كند كه آنها هم مثل مار و كوكنار محصول طبيعي اين كشورند. تقواي هندو سه راه اصلي تقدس را…

غرایب دینی هندیان باستان

خرافات – علم احكام نجوم – فاليسيسم – شعاير – قرباني – تطهير – آبهاي متبرك در ميان اين الاهيات آميخته با بيم و رنج، خرافات – كه نخستين ياري عالم مافوق‌الطبيعه براي بيماريهاي كوچك زندگي بود - برگ و بار يافت و شكوفا شد. نذرها، افسونها، جن…

اعتقادات هندیان باستان

پورانه‌ها – تناسخات جهان – حلول روان – كرمه – جنبه‌هاي فلسفي آن – زندگي شر است – رهايي اساطير پيچيده‌اي هم با اين الاهيات درهم پيچيده آميخته است كه هم خرافي است و هم عميق. چون وداها در همان زباني كه به آن نوشته شده بودند مردند، و…

خدایان نو درهند باستان

آيين هندو – برهما – ويشنو، شيوا – كريشنا – كالي – خدايان حيوان- گاو مقدس – شرك و توحيد آيين هندو كه جاي آيين بودا را گرفته بود، نه فقط يك دين بود، و نه دين تنها بود، بلكه آميزه‌اي از ايمانها و آيينهايي بود كه پيروانش چهار صفت مشترك…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

بهشت خدایان

دين در هند قدرت و اهميت فوق‌العاده دارد؛ در هيچ كشوري ديگري وضع چنين نيست. اينكه هندوان بارها به حكومتهاي بيگانه گردن نهاده‌اند از اين لحاظ بوده است كه براي آنان فرقي نمي‌‌كرده است كه چه كسي، بيگانه يا خودي، بر آنان حكومت و يا از آنان…

رفتار، رسوم و منش در هند باستان

حجب جنسي – بهداشت – لباس – صورت ظاهر – هنر ظريف هندوها – عيوب و فضايل آنها – بازيها – جشنواره‌ها – مرگ براي فردي تنگ نظر، قبول اين نكته خوار است كه همان مردمي كه نهادهايي چون ازدواج در خردسالي، روسپيگري معابد، و ساتي را تحمل مي‌كنند در…

اصول اخلاقی و ازدواج در هند باستان

درمه – كودكان – ازدواج در خردسالي – هنر عشق ورزي – روسپيگري – عشق رؤيايي – ازدواج – خانواده– زن – زندگي معنوي او – حقوق او – حجاب – ساتي – بيوگي چنانچه نظام طبقاتي در هند از ميان برود حيات اخلاقي اين كشور هم دستخوش يك رشتة دراز آشوب و بي…

سازمان جامعه در هند باستان

سلطنت – قانون – قانون نامة مانو – تكامل نظام طبقاتي – ظهور برهمنان – امتيازات و قدرتهاي آنها – تعهدات آنها – در دفاع از طبقه چون راهها كم و خراب بود و ارتباطات بدشواري انجام مي‌گرفت. تصرف هند آسانتر از اداره كردن آن بود. بنابر وضع…

پدید آورندگان ثروت در هند باستان

زمينه جنگل – كشاورزي – استخراج معادن – صنايع دستي –بازرگاني – پول – مالياتها – قحطي – فقر و ثروت خاك هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود. بخش عظيمي از آن را جنگل فرا گرفته بود، و زيستگاه شير، ببر، فيل، مار، ‌و ساير تكرواني بود كه…