دسته: تاریخ تمدن هند باستان

كشورگشايي مسلمين در هند

کشورگشایی مسلمین در هند

تضعیف هند- محمود غزنوی- سلاطین دهلی- انحرافات فرهنگی آن- سیاست درنده‌خوی آن- درس تاریخ هند کشورگشایی مسلمین در هند احتمالا خونینترین داستان تاریخ است. حکایتی است نومیدکننده، که نتیجه اخلاقی...

عصر طلايي هند

عصر طلایی هند

  دوران تهاجمات- شاهان کوشانی- امپراطوری گوپتا- سفرهای فا- هین- احیای ادب- هونها در هند- هرشه سخاوتمند- سفرهای یوان‌چوانگ از مرگ آشوکا تا امپراطوری سلسله گوپته، یعنی دوره‌ای به مدت...

فيلسوف شاه

فیلسوف شاه

آشوکا- فرمان شکیبایی- بشیران آشوکا- شکست او- کامگاری او بیندوساره، که جانشین چندره‌گوپته شد، ظاهراً مردی بود با منش اندیشمندان. می‌گویند «زنانش بسیار پاکدامنند و به هیچ دلیلی بیراهه نمی‌روند،...

جامعه هند و آريايي

جامعه هند و آریایی

گله‌داران- برزگران- پیشه‌وران- بازرگانان- سکه و اعتبار- اصول اخلاقی- ازدواج- زن این هندیان آریایی چگونه می‌زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گله‌داری، کشاورزی، و صنعت به شیوه...

هند و آرياييها

هند و آریاییها

بومیان – مهاجمان – جامعه روستایی- طبقه- جنجگویان- براهمه- بازرگانان – کارگران –نجسها با آنکه میان آثار بازمانده سند و میسور پیوستگی هست، حس می‌کنیم که در آگاهی ما، از...

متون کهن هندی

متون کهن هندی

مهاباراتا نگاره‌ای از کتاب رزمنامه، ترجمه فارسی مهاباراتامهاباراتا سروده‌ای حماسی از سده پنجم یا ششم پیش از میلاد به زبان سانسکریت است. مهاباراتا با بیش از یکصدهزار بیت بلندترین سروده...

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال 1931

جدول گاهشماری تاریخ هند از آغاز تا سال ۱۹۳۱

ق‌م ۴۰۰۰ : فرهنگ نوسنگی در میسور ۲۹۰۰: فرهنگ موهنجو- دارو ۱۶۰۰: هجوم آریاییها به هند ۱۰۰۰-۵۰۰: تشکیل وداها ۸۰۰- ۵۰۰: اوپانیشادها ۵۹۹-۵۲۷: مهاویر، بنیانگذار آیین جین ۵۶۳- ۴۸۳: بودا...