دسته: تاریخ تمدن هند باستان

كشورگشايي مسلمين در هند

کشورگشایی مسلمین در هند

تضعیف هند- محمود غزنوی- سلاطین دهلی- انحرافات فرهنگی آن- سیاست درنده‌خوی آن- درس تاریخ هند کشورگشایی مسلمین در هند احتمالا خونینترین داستان تاریخ است. حکایتی است نومیدکننده، که نتیجه اخلاقی...

عصر طلايي هند

عصر طلایی هند

  دوران تهاجمات- شاهان کوشانی- امپراطوری گوپتا- سفرهای فا- هین- احیای ادب- هونها در هند- هرشه سخاوتمند- سفرهای یوان‌چوانگ از مرگ آشوکا تا امپراطوری سلسله گوپته، یعنی دوره‌ای به مدت...

فيلسوف شاه

فیلسوف شاه

آشوکا- فرمان شکیبایی- بشیران آشوکا- شکست او- کامگاری او بیندوساره، که جانشین چندره‌گوپته شد، ظاهراً مردی بود با منش اندیشمندان. می‌گویند «زنانش بسیار پاکدامنند و به هیچ دلیلی بیراهه نمی‌روند،...

جامعه هند و آريايي

جامعه هند و آریایی

گله‌داران- برزگران- پیشه‌وران- بازرگانان- سکه و اعتبار- اصول اخلاقی- ازدواج- زن این هندیان آریایی چگونه می‌زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گله‌داری، کشاورزی، و صنعت به شیوه...

هند و آرياييها

هند و آریاییها

بومیان – مهاجمان – جامعه روستایی- طبقه- جنجگویان- براهمه- بازرگانان – کارگران –نجسها با آنکه میان آثار بازمانده سند و میسور پیوستگی هست، حس می‌کنیم که در آگاهی ما، از...

پارسیان هند، حافظ های دست نوشته های کهن

پارسیان هند، حافظ های دست نوشته های کهن

میان تالیف متون و کتب پهلوی در سده های نخستین اسلامی و استنساخ این متون در ایران و هند فاصله زمانی بسیاری است. بسیاری از متون دوره میانه از ایران...