پادشاهان تاریخ ایران که کشته شدند!

در این جا، نگاهی خواهیم انداخت به پادشاهان و فرمانروایان تاریخ ایران از زمان پیدایش ایران تا به امروز که به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و به دست دشمن یا افراد خودی کشته شدند.

پادشاهان
✅فرورتیش: فرورتیش دومین پادشاه ماد و جانشین دیاکو، بنیانگذار سلسله پادشاهی ماد و متحدکننده قبایل ایرانی و مادی و به عبارتی بنیانگذار کشور ایران در قرن ۷ پیش از میلاد بود.فرورتیش از سال ۶۷۵ تا ۶۵۳ پیش از میلاد حکومت کرد و در نبرد با امپراتوری آشورکشته شد.
کوروش بزرگ:کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله و امپراتوری ایرانی پارس هخامنشیان بود که از سال ۵۵۹ تا ۵۳۰ پیش از میلاد حکومت میکرد. او قلمرو ایران را از مرز هند تا بین النهرین و ترکیه امروزی گسترش داد و بنا به باور برخی مورخان، در ۵۳۰ قبل میلاد در نبرد با ماساژت ها،از اقوام شرق ایران، کشته شد.البته درباره چگونگی مرگ کوروش بزرگ اختلاف نظر است اما برخی مرگ وی را بر اثر کشته شدن در نبرد می دانند.

✅گئومات مغ(بردیای دروغین):گئومات مغ در زمان حمله کمبوجیه پسر و جانشین کوروش بزرگ به مصر، به جای بردیا، برادر کمبوجیه، پس از کشته شدن بردیا بر تخت پادشاهی ایران از ۵۲۲ تا ۵۲۱ پیش از میلاد نشست.کمبوجیه در مصر از دنیا رفت و گئومات در ایران قدرت را در دست گرفت. او سرانجام به دست داریوش یکم( داریوش بزرگ ) هخامنشی و نجیب زادگان پارسی که از هویت وی خبر داشتند، به قتل رسید و داریوش یکم پسر ویشتاسپ، پادشاه ایران شد.
✅داریوش سوم:داریوش سوم یا دارا، آخرین پادشاه سلسله هخامنشیان از ۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد بود. در زمان او اسکندر مقدونی، به ایران حمله کرد و پس از فتح مصر و بین النهرین، در نبرد گوگمل در عراق امروزی لشکر هخامنشیان را شکست داد. داریوش سوم از پایتخت ایران در تخت جمشید عقب نشینی کرد و هنگام فرار در نزدیکی دامغان امروزی کشته شد. با کشته شدن او، سلسله هخامنشیان در ایران به پایان رسید و امپراتوری اسکندر مقدونی و سلوکیان یونانی بر ایران چیره شدند.
آنتیوخوس دوم: آنتیوخوس دوم پادشاه سلسله یونانی سلوکیان از ۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد بود که در آسیای صغیر امروزی به دست یکی از همسرانش، با زهر کشته شد و پسرش سلوکوس دوم به تخت پادشاهی نشست.
✅سلوکوس سوم:سلوکوس سوم پادشاه سلوکیان از ۲۲۵ تا ۲۲۳ پیش از میلاد بود. او در جنگی در آناتولی(آسیای صغیر یا ترکیه امروزی) به دست سربازانش کشته شد.
✅آنتیوخوس سوم:او پادشاه سلوکیان از ۲۲۲ تا ۱۸۷ پیش از میلاد و جانشین برادرش، سلوکوس سوم بود. او با رومیان جنگ های زیادی کرد که شکست خورد. او در سال ۱۸۷ پیش از میلاد شروع به غارت معابد شوش کرد تا پولی که دولت جمهوری روم از او میخواست را بتواند پرداخت کند اما مردم شوش بسیار عصبانی شدند و آنتیوخوس سوم به دست مردم خشمگین کشته شد.
✅سلوکوس چهارم: او پادشاه سلوکیان از ۱۸۷ تا ۱۷۵ پیش از میلاد بود. او از روم شکست خورد و مجبور به پرداخت غرامت شد و سرانجام به دست وزیرش کشته شد.
✅آنتیوخوس پنجم: او پادشاه سلوکیان از ۱۶۴ تا ۱۶۱ پیش از میلاد بود و پس از شکست خوردن از رومیان، به دست محافظانش کشته شد.
فرهاد دوم: او پادشاه سلسله ایرانی پارت اشکانی از ۱۳۲ تا ۱۲۷ پیش از میلاد و پسر مهرداد یکم اشکانی بود. در زمان او امپراتوری ایرانی اشکانیان گسترده تر شد و آنتیوخوس هفتم پادشاه سلوکیان شکست خورد. فرهاد دوم در جنگ با اقوام سکا در شرق ایران کشته شد.
اردوان یکم:او پادشاه اشکانیان از ۱۲۷ تا ۱۲۴ پیش از میلاد بود که در جنگ با سکاهای مهاجم در شرق ایران کشته شد.
فرهاد سوم: او پادشاه اشکانیان از ۶۹ تا ۵۷ پیش از میلاد بود و سرانجام به دست دو پسرش، مهرداد چهارم و ارد دوم مسموم و کشته شد.پس از او ارد دوم، برادرش مهرداد چهارم را کشت و پادشاه شد.
✅ارد دوم:او پادشاه اشکانیان از ۵۴ تا ۳۷ پیش از میلاد بود.در دوره او سورنا سردار ایرانی موفق به شکست رومیان در نبرد حران در سوریه امروزی شد. ارد دوم در ۳۴ پیش از میلاد به دست پسرش فرهاد چهارم، در خواب خفه و کشته شد.
فرهاد چهارم:او پادشاه اشکانیان از ۳۷ تا ۲ پیش از میلاد بود. فرهاد چهارم پادشاه بسیار بی رحم و جنایت کاری بود و ایرانیان زیادی را کشت. او هنگام برکناری کوتاه مدت توسط تیرداد و فرار به روم، بسیاری از درباریان و حرمسرای خود را کشت! فرهاد چهارم با کشتن پدرش به پادشاهی رسیده بود و سرانجام در ۲ پیش از میلاد، توسط پسرش فرهاد پنجم و همسرش ملکه موزا کشته شد.
✅ملکه موزا و فرهاد پنجم(فرهادک):ملکه موزا به همراه پسرش از ۲ پیش از میلاد تا ۲ میلادی به طور مشترک حکومت کردند. این مادر و پسر در ۲ میلادی توسط اشراف، کشته شدند.
وردان یکم:او پادشاه اشکانیان از ۴۰ تا ۴۷ میلادی بود و به دست اشراف ناراضی کشته شد.
بلاش دوم و اردوان سوم: این دو شاهزاده اشکانی، پسران بلاش یکم و از مدعیان پادشاهی اشکانی و برادر پاکور دوم،پادشاه اشکانی از ۷۸ تا ۱۱۰ میلادی بودند. بلاش دوم و اردوان سوم به دست برادرشان، پاکور دوم کشته شدند و پاکور دوم، جانشین پدرش بلاش یکم شد و حکومت خود را تثبیت کرد.
✅اردوان چهارم:او آخرین پادشاه اشکانیان از سال ۲۱۳ تا ۲۲۴ میلادی و پسر بلاش پنجم اشکانی بود. هم زمان با وی، برادرش بلاش ششم اشکانی بر بخش هایی از ایران حکومت میکرد.اردوان چهارم با قیام اردشیر بابکان، فرمانروای پارس رو به رو شد و در سال ۲۲۴ میلادی،در نبرد هرمزدگان از اردشیر بابکان شکست خورد وکشته شد.کشته شدن اردوان چهارم،پایان سلسله ۴۷۵ ساله اشکانیان و شروع سلسله ۴۲۵ساله ساسانیان در ایران بود.
آذرنرسی:او پسر هرمز دوم ساسانی و پادشاه ساسانیان در سال ۳۰۹ میلادی به مدت چند ماه بود.او در مدت کوتاه حکومتش باعث نارضایتی اشراف و بزرگان دربار شد و سرانجام به دست آن ها کشته شد و برادرش شاپور دوم به جای او، ۷۰ سال پادشاه ساسانیان شد.

یزدگرد یکم:او پادشاه ساسانی از سال ۳۹۹ تا ۴۲۰ میلادی بود و به دست بزرگان دربار در نهایت کشته شد.موبدان زرتشتی ساسانی به او لقب یزدگرد گنهکار داده بودند.
هرمز سوم:او پسر یزدگرد دوم ساسانی و پادشاه ساسانیان از ۴۵۷ تا ۴۵۹ میلادی بود و سرانجام در جنگ قدرت به دست برادرش، پیروز یکم کشته شد.
✅پیروز یکم:او پادشاه ساسانیان از ۴۵۹ تا ۴۸۴ میلادی بود و در جنگ با هپتالیان و اقوام بیابان‌گرد و بربر آسیای مرکزی، اسیر و کشته شد.
هرمز چهارم:او پسر خسرو انوشیروان ساسانی و پادشاه ساسانیان از ۵۷۹ تا ۵۹۰ میلادی بود. او پس از شورش بهرام چوبین، سردار مقتدر ساسانیان، به دست برادران زنش، گستهم و بندوی از پادشاهی خلع و در تیسفون کشته شد.
بهرام چوبین:او سردار ایرانی از خاندان مهران بود که پس از قتل هرمز چهارم، مدت کوتاهی از ۵۹۰ تا ۵۹۱ میلادی بر تخت پادشاهی ایران نشست. خسرو پرویز ابتدا از او شکست خورد و به روم شرقی فرار کرد اما خسرو پرویز موفق شد حکومت را از بهرام چوبین پس بگیرد. بهرام چوبین به ترکستان در شرق ایران فرار کرد و به دست خاقان ترک کشته شد.
✅خسروپرویز:او پسر هرمز چهارم و پادشاه ساسانیان از ۵۹۰ تا ۶۲۸ میلادی بود. او سرانجام پس از شکست از روم شرقی(بیزانس) و از دست دادن قلمروهای پهناور فتح شده در مصر و بین النهرین، به دست پسرش شیرویه(قباد دوم) از حکومت برکنار، زندانی و کشته شد.
✅اردشیر سوم:او پسر شیرویه بود و از سال ۶۲۸ تا ۶۳۰ پادشاه ساسانیان شد و سرانجام به دست شهربراز، سردار خسرو پرویز کشته شد.
✅آزرمی دخت: او دختر خسرو پرویز بود و مدت کوتاهی از ۶۳۰ تا ۶۳۱ میلادی حکومت کرد و سرانجام به دست رستم فرخزاد کشته شد.
✅خسرو چهارم: او مدت کوتاهی از ۶۳۲ تا ۶۳۳ میلادی پادشاه ایران ساسانی بود و سرانجام به دست بزرگان دربار کشته شد.
یزدگرد سوم:او از ۶۳۳ تا ۶۵۱ میلادی آخرین پادشاه ساسانیان بود. پس از حمله اعراب مسلمان به ایران و شکست ساسانیان در نبرد قادسیه در سال ۶۳۶ میلادی، یزدگرد سوم ناچار شد از تیسفون فرار کند و سرانجام در ۶۵۱ میلادی در مرو، توسط آسیابانی به نام ماهوی کشته شد.پس از قتل یزدگرد سوم، پسرانش به چین در دوره امپراتوری تانگ پناهنده شدند و برخی خاندان های ساسانی در گیلان و مازندران که با نام اسپهبدان طبرستان شناخته می‌شدند، بیش از یک قرن به حکومت خود ادامه دادند و در برابر اعراب مسلمان مقاومت کردند.
✅خلفای راشدین:پس از حمله اعراب مسلمان به ایران،سه نفر از خلفای راشدین بر ایران حکومت کردند که هر سه کشته شدند. عمر بن خطاب، خلیفه دوم مسلمانان به دست فیروز نهاوندی(ابولولو)، غلام ایرانی در مدینه در ۲۳ هجری کشته شد. عثمان بن عفان، خلیفه سوم مسلمانان در ۳۵ هجری پس از شورش و قیام مردم ناراضی در مدینه کشته شد. حضرت علی، خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان در سال ۴۰ هجری،در مسجد کوفه در عراق امروزی به دست یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی کشته شد.
✅مروان دوم: مروان دوم معروف به مروان حمار، آخرین خلیفه سلسله اسلامی بنی امیه از ۷۴۴ تا ۷۵۰ میلادی بود و پس از شکست از بنی عباس و ابومسلم خراسانی در نبرد زاب، کشته شد.
✅امین: او فرزند هارون الرشید عباسی و خلیفه سلسله اسلامی بنی عباس از ۸۰۹ تا ۸۱۳ میلادی بود. امین به دست برادرش، مامون عباسی و با کمک لشکر ایرانی طاهر ذوالیمینین، سردار ایرانی و بنیانگذار سلسله ایرانی طاهریان، کشته شد و مأمون خلیفه شد.
✅متوکل: او پسر معتصم عباسی و خلیفه بی رحم بنی عباس از ۸۴۷ تا ۸۶۱ میلادی بود و سرانجام به دست پسرش منتصر و سربازان ترک دربار بنی عباس، کشته شد. منتصر به حکومت رسید اما خودش شش ماه بعد کشته شد.
✅عمرولیث صفاری:او برادر یعقوب لیث صفاری و پادشاه سلسله ایرانی صفاریان از ۸۷۹ تا ۹۰۱ میلادی بود. او از لشکر امیر اسماعیل سامانی، بنیانگذار سلسله سامانیان شکست خورد. سپس توسط سامانیان دستگیر شد و نزد خلیفه بنی عباس در بغداد فرستاده و کشته شد.
✅حسن بن زید داعی صغیر: او آخرین امیر سلسله علویان طبرستان از ۳۰۴ تا ۳۱۶ هجری قمری بود و سرانجام به دست مردآویج، بنیانگذار سلسله آل زیار کشته شد. با قتل او، سلسله علویان طبرستان پایان یافت.
اسماعیل دوم سامانی: او آخرین پادشاه سلسله ایرانی سامانیان در خراسان و شرق ایران از ۳۸۹ تا ۳۹۵ هجری بود.او از لشکر ترکان ایلک خانی شکست خورد و هنگام فرار به دست قبایل عرب محاصره و کشته شد.
✅مردآویج زیاری:او بنیانگذار سلسله ایرانی آل زیار از ۳۱۶ تا ۳۲۳ هجری قمری بود. پس از فتوحات گسترده در ایران، سرانجام به دست برخی غلامان ترک که از او ناراضی بودند، در حمام کاخ خود کشته شد.
✅قابوس بن وشمگیر:او امیر آل زیار از ۳۶۶ تا ۴۰۸ هجری بود.با وجود آن که اهل علم و ادب بود، به دلیل سخت گیری و خشونت زیاد، به دست افرادش کشته شد.

✅سلطان مسعود غزنوی: او جانشین سلطان محمود غزنوی و پادشاه غزنویان از ۴۲۱ تا ۴۳۲ هجری بود. او در نبرد دندانقان از ترکان سلجوقی به رهبری طغرل سلجوقی شکست خورد و هنگام عقب نشینی، برخی غلامان و سربازان علیه وی شورش کردند و او را به قتل رساندند.
✅محمود یکم سلجوقی: او چهارمین پادشاه سلجوقیان از ۴۸۵ تا ۴۸۷ هجری قمری بود و سرانجام به دست نیروهای نظامیه کشته شد و برادرش، برکیارق سلجوقی به حکومت رسید.
✅سلطان جلال الدین خوارزمشاه:او پسر سلطان محمد خوارزمشاه و آخرین پادشاه سلسله ایرانی خوارزمشاهیان بود که در زمان حمله مغول به ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۲۳۱ میلادی با لشکر چنگیزخان مغول جنگید و پس از جنگ های طولانی و بی حاصل، در غرب ایران توسط راهزنان کشته شد.
✅گیخاتو: او سلطان سلسله ایلخانان مغول از ۶۹۰ تا ۶۹۴ هجری بود و پس از شورش بایدو نواده هلاکوخان مغول، بنیانگذار سلسله ایلخانان مغول، توسط بایدو و سرداران ناراضی اش در دشت مغان کشته شد.
✅بایدو:بایدو خان، سلطان سلسله ایلخانان مغول در سال ۶۹۴ هجری به مدت ۸ ماه بود و پس از شورش غازان خان مغول، شکست خورد و به دستور غازان خان، کشته شد.
✅سلسله سربداران: بیشتر پادشاهان سلسله مسلمان شیعه سربداران در عصر فترت پس از ایلخانان، به دست یک دیگر و بر اثر توطئه کشته شدند.خواجه علی موید آخرین پادشاه سربداران بود که تسلیم تیمور لنگ شد و در رکاب امیر تیمور گورکانی، کشته شد.
✅شاه منصور:او آخرین امیر سلسله آل مظفر در شیراز بود. او هنگام حمله تیمور لنگ به شیراز، در سال ۷۹۰ هجری ایستادگی کرد اما نهایتا به دست تیمور لنگ کشته شد.
✅میرانشاه تیموری: او پسر تیمورلنگ بود که پس از مرگ تیمور، ۳ سال در غرب ایران حکومت کرد و در سال ۱۴۰۸ میلادی، در جنگ با قراقویونلوها کشته شد.
✅الغ بیگ: او پسر شاهرخ تیموری و نوه امیر تیمور لنگ و پادشاه دانش پرور تیموریان از ۸۲۶ تا ۸۲۸ هجری خورشیدی بود و سرانجام به دست پسرش عبداللطیف کشته شد.
✅عبداللطیف: او پسر الغ بیگ و پادشاه تیموریان به مدت ۶ ماه در سال ۸۲۸ خورشیدی بود و سرانجام به دست فرد ناشناس کشته شد.
✅ابوسعید گورکانی: او پادشاه تیموریان از ۱۴۵۱ تا ۱۴۶۹ میلادی در شرق ایران بود و هنگام لشکرکشی به غرب ایران و جنگ با اوزون حسن، رهبر آق قویونلوها در آذربایجان کشته شد.با قتل ابوسعید، سلسله تیموریان در شرق ایران سمت سقوط رفت.
✅قراقویونلوها و آق قویونلوها:بیشتر پادشاهان سلسله های ترک قراقویونلو و آق قویونلو که در غرب ایران در قرن ۱۵ میلادی حکومت کردند، به دست نزدیکان یا رقیبان کشته شدند. تنها اوزون حسن، بنیانگذار مقتدر سلسله آق قویونلو که ۲۵ سال حکومت کرد، به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
شاه سلطان حسین صفوی:او نهمین پادشاه سلسله ایرانی صفویه از ۱۰۷۳ تا ۱۱۰۱ خورشیدی بود و پس از فتح اصفهان به دست افغان ها، تسلیم محمود افغان شد. او در دوره محمود افغان زنده ماند و تخت نظر افغان ها بود و سرانجام به دست اشرف افغان، پسر عموی محمود افغان در ۱۱۰۵ خورشیدی کشته شد.
✅محمود افغان:محمود هوتکی به مدت سه سال از ۱۷۲۲ تا ۱۷۲۵ میلادی،بر اصفهان و شرق ایران حکومت کرد و پس از رسیدن به جنون و بی رحمی زیاد و کشتار فراوان، به دست پسرعمویش، اشرف هوتکی معروف به اشرف افغان کشته شد.
✅اشرف افغان:او پس از محمود افغان، ۴ سال بر اصفهان و بخش هایی از ایران حکومت کرد و پس از شکست از نادر شاه افشار، هنگام فرار، به دست سرداران حسین هوتکی کشته شد و دوره تسلط افغان ها بر ایران پایان یافت.
شاه طهماسب دوم صفوی:او پسر شاه سلطان حسین صفوی بود که به همراه نادرشاه افشار، با افغان ها جنگید و آن ها را از ایران بیرون کرد،اما توسط نادرشاه افشار برکنار شد و به سبزوار تبعید شد و هنگام لشکرکشی نادر به هند، توسط رضاقلی میرزا،پسر نادرشاه کشته شد.
✅نادرشاه افشار:او بنیانگذار سلسله افشاریه بود و ۱۲ سال از ۱۷۳۶ تا ۱۷۴۷ میلادی بر ایران حکومت کرد. او در اواخر عمر و پس از فتوحات گسترده، بسیار خشن و بی رحم شده بود و سرانجام به دست افسران و سرداران نظامی اش که ترس از کشته شدن داشتند، در چادرش در شرق ایران در خواب کشته شد‌.
✅عادل شاه افشار: او برادرزاده نادرشاه افشار و به مدت ۱ سال پادشاه افشاریه پس از مرگ نادرشاه شد و سرانجام به دستور شاهرخ، نوه نادرشاه افشار کشته شد.
ابراهیم شاه افشار:او برادر عادل شاه افشار بود و پس از قتل برادرش، چند ماه پادشاه افشاریه شد و سرانجام به دست شاهرخ افشار در ۱۷۴۸ میلادی کشته شد.
✅شاهرخ شاه افشار: او نوه نادرشاه افشار و پسر رضاقلی میرزا بود و پس از نابینا شدن، از ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۵ فقط در خراسان ایران و مشهد حکومت کرد و سرانجام پس از سقوط زندیه، آغامحمدخان قاجار خراسان را فتح کرد و شاهرخ بر اثر شکنجه های آغامحمدخان قاجار کشته شد.

صادق خان زند:او برادر کریم خان زند و پدر جعفرخان زند و پس از مرگ کریم خان زند ۳ سال از ۱۱۷۹ تا ۱۱۸۱ میلادی پادشاه زندیه بود و در جنگ با علی مرادخان زند، کشته شد یا به باور برخی، خودکشی کرد.
✅جعفرخان زند:او پسر صادق خان زند و برادرزاده کریم خان زند و پادشاه زندیه از ۱۱۸۵ تا ۱۱۸۹ میلادی بود و سرانجام به دستور صیدمرادخان زند کشته شد.
✅صیدمرادخان زند: او پسر عموی علی مراد خان، خواهر زاده کریم خان زند بود و چند ماه در سال ۱۱۸۹ پادشاه زندیه شد و سرانجام به دستور لطفعلی خان زند، خفه و کشته شد.
✅لطفعلی خان زند:او پسر جعفرخان زند، نوه صادق خان زند و برادرزاده کریم خان زند وآخرین پادشاه زندیه از ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۴ میلادی بود. لطفعلی خان زند پس از شکست از آغا محمدخان قاجار و فتح کرمان، به دستور آغامحمدخان قاجار به طرز وحشیانه ای شکنجه و کشته شد و آغا محمدخان قاجار خاندان زند را قتل عام کرد یا به اسارت برد.
✅آغامحمدخان قاجار: او بنیانگذار سلسله ۱۳۰ ساله قاجار بود و پس از شکست لطفعلی خان زند در سال ۱۷۹۶ میلادی در تهران تاج گذاری کرد و پس از حمله دوم به گرجستان و فتح تفلیس، چون دستور اعدام برخی خدمتکاران خود را داده بود، در ۱۷۹۷ میلادی به دست خدمتکاران و برخی سردارانش در هنگام خواب در چادرش کشته شد. آغامحمدخان قاجار بسیار فرد بی رحم و خشن و مقتدری بود و سرنوشتی مانند نادرشاه افشار داشت.
ناصرالدین شاه قاجار: او چهارمین پادشاه سلسله قاجار از سال ۱۲۲۷ تا ۱۲۷۵ خورشیدی(۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶ میلادی) بود و پس از ۴۹ سال حکومت، به دست میرزا رضای کرمانی،از مخالفان سرسخت حکومت قاجار و از طرفداران سید جمال الدین اسد آبادی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری در هنگام مراسم سالگرد تاج گذاری ناصرالدین شاه، با گلوله ترور و کشته شد.
✅پس از ناصرالدین شاه قاجار، هیچ یک از پادشاهان و فرمانروایان و افراد اول کشور ایران تاکنون کشته نشدند و همگی بر اثر بیماری یا پیری و به مرگ طبیعی در ایران یا در تبعید از دنیا رفتند. مظفر الدین شاه قاجار، بر اثر بیماری به مرگ طبیعی در ایران از دنیا رفت.محمد علی شاه قاجار و پسرش احمد شاه قاجار از ایران تبعید شدند و در اروپا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. رضاشاه پهلوی پس از تبعید به آفریقای جنوبی در سال ۱۳۲۳ خورشیدی به مرگ طبیعی و بر اثر بیماری درگذشت. محمدرضاشاه پهلوی در سال ۱۳۵۹ خورشیدی و پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷،در تبعید در مصر بر اثر سرطان و به مرگ طبیعی در گذشت. آیت الله روح الله خمینی رهبر اول حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از ۱۰ سال حکومت در سال ۱۳۶۸ خورشیدی بر اثر پیری و بیماری به مرگ طبیعی در ایران از دنیا رفت.

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها