نیاکان باستانی کردها و لرها و ترک های آذربایجان

بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی) قرار داشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی مسکون بوده است.

• نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند.

جواد مفرد کهلان

نگارنده قبلاٌ کتابی دردو مجلد تحت عنوان نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسطوره ها تاًلیف و منتشرنموده است. تدوین این مقاله از آنحا الزام پیدا کرد که جدیداٌ به نکاتی دراین باب پی بردم که قبلاٌ متوجه آنها نشده بودم: چنانکه مرسوم است برای شناسایی نیاکان باستانی کردان و لران و ترکان آذری باید اقوام باستانی غرب فلات ایران را به همراه جغرافیای تاریخی نواحی مربوط بدیشان مورد مّداقه قرار داد.

سخن خود را ازجنوب و از سرزمین عیلام که شامل خوزستان و ایلام می شده آغاز میکنیم. از آنجاییکه نامهای اوکسیان (چهارمحال بختیاری عهد باستان) و خوزستان در نقطه مقابل هم به ترتیب به معنی سرزمین چمنزارها و سرزمین مرطوب و نمناک میباشند،لذا با این مفاهیم جای آنها مشخّص است امّا از آنجاییکه خود نام عیلام به اکّدی به معنی سرزمین مرتفع و کوهستانی است، لذا مسلّم به نظر می رسد که موطن اصلی عیلامیها همان منطقهً زاگروس جنوب غربی بوده یعنی همان ناحیه ای که درقرن ما به حقّ ایلام نامگذاری شده است، چه نامهای قدیمی این منطقه در منابع آشوری الیپی (یعنی سرزمین بلند و کوهستانی) ودرمنابع یونانی ایلام و الیمایید آمده است، و همان جایی است که که بعداٌ نزد پارسیان عهدساسانی به نام مردم آنجا ماسبذان (یعنی سرزمین مردمی که کشتار نمیکنند) ذکر شده است.هرودوت ماسپیها (ماسبذان)را درشمارقبایل پارسی آورده است. ولی این نام بی شّک از نام بونیان امردی آن ناحیه اخذ شده است که درزبانهای ایرانی معنی آنانکه کشتارنمیکنند را میداده است. طبق کتیبه های عیلامی مالمیر و شگفت سلیمان درناحیهً چهارمحال بختیاری امردیها زبان و فرهنگ عیلامی داشته و ساکنین باستانی ناحیهً استان ایلام کنونی بوده اند.

شباهت نام اَمردیها با آماردان (مردان ناحیهً مصب سفیدرود) این تصّوررا پیش آورده که آماردان هم شاخه ای ازملت عیلامی امردی بوده اند که این خطایی بارز است چه همهً شواهد و اسناد تاریخی و اساطیری دالّ بر آن است که آماردان فرهنگ و البسهً سکایی داشته اند و اصلاٌ از آریاییان سکایی بوده اند.نام رهبرتاریخی و اسطوره ای معروف ایشان یعنی آتردات (مخلوق آتش) یا همان گرشاسب- رستم سکایی گواه صادقی بر این امر است.ازشهرها وولایات عیلام (هیلامتی،الیمائید) نامهایی درکتیبه ها ذکر شده اند که اکنون هم قابل شناسایند: آوان (آبادان)، آدامدون (اندیمشک)، آدامشول (مسجد سلیمان)، خیدالو (خویذذی ،شوشتر)، هوپشن (دزفول)، انشان سوسونکا (سوسنگرد)، اجاپیر (ایذه)، سیماش (سفید دشت لرستان) باراخشه(بهبهان)، ورهشی (پارس)، شیراکوم (شیراز)، لیان(بوشهر). یونانیها نام شهرهای اهواز و خرمشهر را هم به ترتیب به صورت آگنیس و پیان یاد نموده اند. درشمال نواحی عیلامی نشین کاسیان (اسلاف لران) سکنی داشته اند که اصل نام تاریخی – اسطوره ای اژی دهاک (ضّحاک)- که لقبی بر آگوم کاک رمه سلطان معروف کاسی و بابلی بوده- متعلق بدیشان است.

کاسیها ، خصوصاٌ شاخهً جنوبی آنان تحت نام بودیها (خوشبختان،رستگاران)- که درخبر هرودوت از قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً قبایل ماد به شمار آمده است- همان قومی است که که در اوستا تحت نام خشتاویها (درخشانها) ذکر گردیده، چه خود کلمهً کاسی (کاشی) نیز درفرهنگ سانسکریتی کاسیان به همین معنی درخشان بوده است. درسرزمین اصلی کاسیان یعنی لرستان و جنوب کرمانشاهان نام سه شهر معروف بوده است: خارتیش (به فارسی یعنی خوارکنندهً تشنگی) همان خرّم آباد کنونی است که در عهد آشوریان شهرمرکزی کاسیان بوده است. پیشتر شهر مرکزی کاسیان کرینتاش (خوارنت آوستا) بوده است که همچنانکه از نامش پیداست همان شهر کرند حالیهً کرمانشاهان است. رهبر اساطیری خشتاویها (کاسیها، لرها) دراوستا با اسامی پوروذاخشتی ( پربخت و اقبال) و فرد ذاخشتی (بختیار) ذکر گردیده که لابد نیای اساطیری لران بختیاری به شمار می آمده است. درجبههً مقابل ایشان دشمنان آنها یعنی دانوهای تورانی (یعنی سکاییان ساکن کنار شطّ) قرار داشته اند که منظور عیلامیهای خوزستان و کردان حاکم بر ایشان بوده اند: در کتیبهً بیستون نام فردیکه از این ناحیه برعلیه داریوش قیام کرده بود آسینا (عقاب) فرزند اوپه دارمه (قانونگذاروالامقام) آمده که هردو نام کردوخی(کیمری،سکایی) به نظرمیرسند، گرچه وی نسب خود را به پادشاهان پیشین عیلام می رسانده است.ناگفته نماند در یک مهر جالب عیلامی که مربوط به همان عهد داریوش (قرن ششم پیش از میلاد) یا اندکی پیشتر میباشد سوارکاری جنگی با لباس و کلاهخود مخصوص سکاییان شاخهً کیمریان کردوخی نشان داده شده است.

در کتاب پهلوی ائوگمدئچا از رود زیرزمینی دانوهای تورانی صحبت شده که بی شّک همان رود کارون (رودکاریزهای کتب پهلوی دیگر) مراد میباشد. نام آسینای عیلامی در اوستا به صورت قابل تّوجه اسَ بَنَ آمده که به معنی که سنگ اندازنده بافلاخن میباشد. میدانیم سنگ اندازی با فلاخن در جنگها در آن عهد وجه مشخّصهً کیمریان کردوخی بوده است. پس طبق مندرجات اوستا معلوم میشود که قیام آسینا برعلیه داریوش توّسط اسلاف لران بختیاری (کاسیان،بودیان، خشتاویان، اوکسیان) سرکوب شده است.

مطابق نوشته های استرابون کاسیها با طرفداری از عیلامیها (ایلامیها) حملهً خوزیها (عیلامیان جنوبی) را دفع نموده اند. بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی)قرارداشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی (لفظاً یعنی سنگ کن ها که همان ستروخاتیان یعنی خانه سنگیهای خبر هرودوت میباشند) مسکون بوده است. نامهای کرمانشاه (در اصل کرمانشان یعنی جایگاه کرمانجها) و کرمانج (یعنی خانه سنگیها) مربوط بدیشان میباشد. منابع یونانی که از لشکرکشی اسکندر به ایران صحبت میدارند در این ناحیه از شهرکهایی به نام کارِس، ستیا (که به فاصلهً چهار روز از کارِس واقع شده بود) متعاقباٌ سامبانه یادکرده اند که به ترتیب مطابق با قصرشیرین، قصبهً بیستون(ستیغون) و شهر صحنه می باشند.

بالاتر از بیت همبان، سرزمین پارسوا(یعنی سرزمین کناری) واقع شده بود که معنی این نام در نام منطقهً اردلان (یعنی سرزمین پشتی) در ناحیهً استان کردستان زنده مانده است. این منطقه پیش ازآمدن کیمریان کردوخی و ساگارتیان تّوسط لّولّوبیان لفظاٌ یعنی بردگان کوهستانی، ازبومیان باستانی منطقه مسکون بوده است.

بالاتر از پارسوا سرزمین زآموا (یعنی منطقهً زمستانی) واقع بوده که بعداٌ بخشی از کشور ماننا (سرزمین ماه) را تشکیل میداد. اینجا در اعصار باستان محل کوتیان و لّولّوبیان بود. در شمال آنجا، در غرب دریاچهً اورمیه دو سرزمین گیلزان (ظاهراٌ به معنی سرزمین جنگلی) و موساسیر (ظاهراٌ به معانی محل سرازیر شدن آبها واز آب برگرفته شده) واقع شده بود که محل سکنای هوریان (کوهستانیان) ، میتانیان (دامداران گردندهً خورشید پرست) و کوتیان (مردم سگپرست) بوده است. آشوریان در عهد مادها توشپای کیمری را در این ناحیه در منطقه ای به نام کوشخنو (که با قصبهً گوزلسوی جنوبشرقی ترکیه مطابقت دارد) شکست داده بودند.

روایات سامی که در قرآن هم متجلّی شده نام کوتیان و کوه آنان یعنی جودی (کوتی) را در این منطقه و حوالی آن جستجو میکرده اند. کوهی که اکنون به نام جودی نامیده میشود کمی دورتر از این منطقه ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده است. این کوه اساطیری در اسطورهً بابلی اوتناپیشتیم نیسیر نامیده شده و آشوریان آن را با کوه شیخان یا کندی شیخان درجنوب پیرانشهر مطابق میدانسته اند. از موساسیر به سمت غرب دو ولایت خوبوشکیه (خوبوشنا، یعنی ناحیهً خودمختار) و شوباریا (یعنی ناحیهً چوپانان) واقع شده بود نه از سدهً هفتم پیش از میلاد ولایات کیمریان کردوخی محسوب میشدند.

کیمریان کردوخی که درخبر هرودوت بانام بوسیان (یعنی آزادگان گردنده) مشخّص گردیده اند از اقوام تشکیل دهندهً امپراطوری مادها به شمار می آمدند. ولی چنانکه قبلاٌ اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراصل از سکائیان کیمری بوده اند و دراواسط حکومت مادها از شمال دریای سیاه بدین ناحیه کوچ کرده بودند. در اوستا اینان با اسامی قوم فریان تورانی (یعنی سکائیان دوست ایرانیان، در اصل یعنی قوم گردنده، همان قوم پیران ویسهً شاهنامه) و تئوژیان (گردندگان) یاد گردیده اند. زبان کردی را باید به همین مردم منسوب نمود، ولی کلاه دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی- میتانی جایگزین گردیده است:طبق تصاویر باستانشناسی نوک کلاهخود دراز و مخروطی کیمریان به سمت جلو خمیده شده بوده است.

ملت آریایی دیگری که در تشکیل ملیت کرد سهیم بودند عبارتند از میتانیها (یعنی چوپانان گردندهً میتراپرست) اینان خصوصاٌ در مجاورت نواحی غرب خوبوشکیه (بوختان، یعنی ناحیهً آزادگان کرد) در منطقه ای که به نام ایشان شوباریا (یعنی ناحیهً حشم داران) ذکر گردیده، سکنی گرفته بودند.درکتیبه های هیتی و اکدی آنان را پاپهی نیز نامیده اند که این نام نیز به زبان اوستایی معنی دامپرور است. نام پاپهی (میتانی، خورشید پرستان کوچ نشین) به صورت اصحاب الرّس (صاحبان دامها) درقرآن ذکر گردیده و جزء اقوام بائده (یعنی معدوم شده)به شمار آمده است. سنتهای پرستش ایزد خورشید (مهر، امیر) نزد کردان یزیدی انساب آنان را به میتانیان می رساند. میتانیان درجمع اتحادیهً قبایل هیکسوس (پادشاهان بیگانه) از فلسطین به مصر هجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت این مدّت تّوسط فرعون اهموسه به سمت فلسطین وشمال بین النهرین رانده شدند واین همان واقعه ای است که در تورات با عنوان خروج بنی اسرائیل ازمصر بازگویی شده است.

در اتحادیهً اقوام هیکسوس به همراه میتانیها (قوم موسی)، هوریان (قوم هارون)،مردم ماری (قوم مریم) و آموریان (قوم عمران) هم حضور داشته اند. استرابون میگوید که کردا (کُرد) به معنی مرد جنگی و دلیر است. می دانیم که از همین ریشه است کلمهً گرد فارسی که به معنی پهلوان است . این معنی در معنی نام زبان کردی سورانی (پهلوانی)زنده مانده است و آن همچنین درمعانی لفظی نامهای کردوخ و کیمری که به ترتیب درزبانهای اکدی و گرجی به معنی پهلوان است دیده میشود. امّا نام کردوخ به صورت کرداک در خودزبانهای قدیم نیز معنی مرد جنگی دوره گرد را میدهد و این معنی در نامهای شاهنامه ای و اوستایی کردان کردوخی یعنی قوم پیران ویسه (شیوخ گردنده) ، تئوژیه (متحّرکها) و قوم فریان (شتابنده، گردنده) نیز قابل مشاهده است.

این سؤال هم پیش می آید که آیا نام کرد ربطی با کلمهً کورتش عیلامی یا گردهً فارسی کهن به معنی بنده ورعّیت (لّولّوبی) داشته، که جواب منفی مینماید. گروهی نام کرد را به معنی چوپان گرفته اند که این معنی فرعی و عاریتی آن بوده چراکه نه در زبانهای کهن و نه نو نام کرد بدین معنی دیده نمیشود، در این صورت باید نام کرد را مترادف با نام میتانیان (شوباریان، پاپهی ها) به معنی چوپانان گردنده شمرد. که این امر با اسناد و داده های زبانشناسی و تاریخی درست در نمی آید. ولی به موازات نام کردوخیها، نام ایرانی دیگری به شکل کردیو (کرتی، مترادف با کلمهً عربی سوران) به معنی دارندگان خانه های سنگی وجود داشته که نامی بر کردان ساگارتی (سنگ کن) بوده است که اسلاف مردم کرمانشاهان بوده و هیئت بابلی- یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی، ساگرتی) را به کوهستان معروف غرب فلات ایران داده اند.

ناگفته نماند نام پاپهی نیز با اندکی تغییر درکتابت میخی کردوک تلفظ میشده و وقوع این امر در زبان اکدی می توانست منجر به کردوخی نامیده شدن هر سه شاخهً هندو ایرانی کردان یعنی کردوخیها، ساگارتی ها ومیتانیها (شوباریان) گردد. گرچه میتانیها به همراه کیمریان کردوخی در تشکیل قوم کرد سهم اساسی داشته اند ولی نام آنان درترکیب قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها مستقل ذکر نشده ودر همان نام بوسیان یعنی آزادگان کوچ نشین کرد مستتر است.

بهرحال اتحادیهً شوباریان (میتانیان) و بوسیان (کردوخیان) که منابع آشوری به صراحت از آن سخن رانده اند، بعد از سقوط آشوریان درسال ۶۱۳ پیش از میلاد، تحت نام کردوخی (یعنی پهلوانان دوره گرد، سورانی) معروف میگردد. از آنجاییکه سرتاسرنواحی غرب فلات ایران وشمال بین النهرین جولانگاه سواران کیمری کردوخی بوده، لذا چنان که اشاره شد لذا زبان کردی را باید متعلق به همان سکاییان کیمری دانست. هرودوت نام کیمری (تودهً مردم) را به معنی عامیانهً آن تودهً مردم بدون شاه ( کی- مری، یعنی آنان که شاهانشان کشته شده ) آورده است. این معنی حتّی به نویسندگان بخش وندیداد اوستا رسیده بوده که در آنجا این مردم را تحت نام تئوژیه (گردنده) قوم بدون سرور معرفی نموده اند. چنانکه اشاره شد شاهنامه ایشان را تحت نام قوم پیران ویسه ( قبیلهً شیوخ گردنده) ذکر نموده که همان قوم فریان گاثاهای اوستاست که به صراحت از تورانیان دوست ایرانیان درجزیرهً رود رنگها (در قسمت علیای دجله) به شمار آمده اند.

به هرحال مطابق منابع کهن آشوری و یونانی و ایرانی کیمریان اعم از کیمریان کردوخی و کپادوکی رعایای سکاییان پادشاهی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان (تورانیان سلطنتی) به شمار می آمده اند ودر اثر فشار همینان از سرزمینهای خود درشمال دریای سیاه به کوهستانهای شمال عراق و کوهستان زاگروس و کپادوکیهً آناطولی مهاجرت نموده اند.درمجموع معلوم میگردد که سه قوم از شش قوم تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها یعنی بوسیان (کردوخیها و میتانیها) ، ستروخاتیان (ساگارتیها، کرمانجها) وبودیان (لران) متعلق به کردان و لران بوده و سه قوم مادی دیگر عبارت بوده اند ازآریزانتیان (قوم نجبای ماد) که درحدود کاشان میزیسته اند و مغها که در ناحیهً بین رغهً آذربایجان (مراغه) و رغهً تهران (ری) ساکن بوده اند و سرانجام پارتاکانیان (یعنی مردمی که درکنار رود زندگی میکنند) همان مردم منطقهً اصفهان بوده اند.

نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند که به ترتیب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشته اند. گروه دوم که در حدود شهر قارص ترکیه ساکن بوده اند در منابع ارمنی و یونانی همچنین با نام ماریان یعنی آدمکشان و جنگجویان مشخّص شده اند. منابع گرجی این مردم را بُن ترک (یعنی مردم دیوانه سر گرگ پرست) نامیده اند. اینان شاخه ای از ترکان اران یعنی خایلندورکها (یعنی ترکان دانا) بوده اند. نام ارانیها (قوم عقاب) در اوستا سائینی آمده که به همان معنی قوم عقاب و شاهین است.

اوستا این مردم را پیرو اشه (زرتشتی) معرفی نموده است. دراسطورهً ده ده قورقود (پدر مجّرب و مقّدس) که از آنان به یادگارمانده است و به همان زبان ترکی آذری است قهرمانان اصلی کتاب عبارتند ازبامسی بئیرک (زرتشت)، بایندرخان (کورش)، غازان خان (کیخسرو) و باسات (رستم، گرشاسب، آتردات پیشوای مردان). جالب است که دراین کتاب افراسیاب با همان لقب اوستایی آن یعنی مجرم (شوکلو ملک= پادشاه مجرم) معرفی شده است؛ معهذا وی که در اصل همان مادیای اسکیتی است که استرابون وی زا در ردیف کشورگشایان بزرگ عهد باستان آورده، درتورات وقرآن تحت نامی یوسف کنعان (مادیای باجگیرنده از فرعون) در ردیف آخیار و انبیاء معرفی گشته است.

در پایان نگاهی به برخی از اشخاص اسطوره ای و تاریخی ده ده قورقود آذزبایجانیها می اندازیم.در مقاله ای که اینجانب قبلاٌ از روی دوکتاب که دربررسی اساطیر ده ده قورقود نوشته شده، تدوین کرده بودم برخی افراد تاریخی- اسطوره ای ازقلم افتاده اند. بررسی جدید وقتی لزوم پیداکرد که به متن کامل اسطورهً ده ده قورقود دسترسی پیدا کردم: شوکلوملک (به ترکی عثمانی سوچلو ملک) یعنی پادشاه مجرم. گناهکار بی تردید همان افراسیاب تورانی دوم یعنی مادیای اسکیتی است. به طوریکه گفته شد در اوستا نیز وی ملقب به مجرم و بزهکار است. موسی خورنی نیوکارمادس آورده است. از اینجا معلوم میشود که نیوکار به جای نا-وه-کار (نابکار) است و معنی این کلمه فردی که کارنیک نمیکند میباشد. قاراگونئی (سیاهبخت) همان فرود (سیاوش، فرائورت پادشاه چهارم ماد) است که بدست همان مادیای اسکیتی (افراسیاب دوم) دراطراف شهر گنجهً آذربایجان به قتل رسیده است.

طبق کتب پهلوی مهاجرت تورانیان(کیمریان کردوخی)به شمال بین النهرین در عهد بین همین دو افراسیاب اول و دوم روی داده است. جالب است اسطوره ای که هرودوت مبنی برکشتن و پختن پسر کیاخسار(کیخسرو) توسط سکاها نقل نموده در اسطوره ده ده قورقود به نام غازان (جنگجو) و اُروز (اعلیحضرت) ثبت گردیده، به ترتیب همان کیاخسار وپسرش آستیاگ میباشند.سوای قاراگونئی(فرود) در این اساطیر ازپسر وی به نام قارابوداک (شاخهً سیاه) صحبت شده که همان فریبرز شاهنامه است.

به احتمال زیاد فرود وفریبرز فرد واحدی بوده وهمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت (سیاوش) میباشند.قابل توجه است که در مجموعه اساطیری ده ده قورقود در رابطه با بامسی بئیرک (زرتشت) از هفت خواهر وی یاد میگردد که این بنا به اوستا و کتب پهلوی تعداد بچه های زرتشت است.

تکورا (امیر) در اساطیر ده ده قورقود یکجا مشخصاٌ به جای ساراک (آخرین پادشاه آشور) میباشد که برای رهایی خویش از کیاخسار (کیخسرو) خود را به درون شعله های کاخ خویش افکند.در اساطیر ده ده قورقود همچنین قاضیلیق قوجا (قاضی پیر) به جای زرتشت و یئگنک (سالارمردان) به جای پسروی اُرتدنر میباشد که لفظاٌ به همین معنی است. تپه گوز (غول یک چشم) به جای اژی دهاک اوستا وضّحاک شاهنامه است. پس بی جهت نیست که مطابق کتب پهلوی وی سرانجام درروز رستاچیز به دست گرشاسب (رستم) مقتول میگردد. گرشاسب دقیقاُ به جای همان باسات اساطیر ده ده قورقود(قاتل تپه گوز) است. خود ده ده قورقود(پدرتجارب) همان است که هرودوت و موسی خورنی وی را غیبگوی”اره” (اران، ایزد خورشید و جنگ) آورده اند. امّا تپه گوز از سوی دیگر با اساطیر یونانی وژرمنی هم مربوط گردیده چه وی و قاتلش در مقام اُدن (ایزد یک چشم خورشید ژرمنها) و اودیسهً یونانیهاست که خود با اودن ژرمنها مترادف میباشد. امران همان امیران (ایزد اساطیری آتش گرجیها-قفقازیها) و نام پدر وی بکیل به معنی نگهبان میباشد که بدین معنی در خود اسطورهً امران اشاره شده است. اسطوره اگرک (بزرگتر) و برادرش سگرک (عزیزتر) بن مایهً خود را از اسطورهً مادی زریادر (زرتشت که اصلش به صربهای دوردست شمال قفقازیعنی بوسنیها میرسیده) و برادر و هیشتاسپ (دارندهً بهترین اسبان) گرفته است. این اسطوره بعدها در آذربایجان با اسم بهرام و گل اندام (گل خندان) بیشتر معروف شده است. در اینجا مطابقت نام گل اندام با چیچک بانو (آتوسا=توپل، دخترکورش) یعنی زن بامسی بئیرک (زرتشت) قابل تّوجه است.

در ده ده قورقود غازان به سان یاسون یونانیها (کیاخسار) کشندهً اژدها ذکرشده، بعلاوه جنگهای کیاخسار (کیخسرو) با تورانیان اسکیتی که در شاهنامه به دوازده رخ معروف است به نحوی بارز در اساطیر ده ده قورقود نیز ضبط گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
Notify of
guest
702 Comments
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حسین

به ترک وبه کرد و به فارس همه اندر این خاک داریم پشت به سنی و شیعه وجم وعرب دلالت به شیرمردان این بیشه دارد نپخت. برادرهای عزیز اگه ما الان ایجا باخیال احت نشستیم فقط بخاطر یه چیزه . اگه همگی ناموسمون سالمه و یکی دو تا خواهر عراقی نداریم یا هر دشمن در هر زمان ماضی دلیلش فرهنک و افتخارمون یکتا پرستیه ما متمدنیم چون هیچ قومی توی این سرزمین غیر یکتا پرست نبوده وترک و کرد و فار س کنار هم شهید شدن جوان ایرانی احمق نباش وافتخار کن از ایرانی بودنت و شجاع باش از اتحادت… مطالعه بیشتر »

ناصر

کاش همچین تفکری بین ایرانیان از بین نره، آفرین

Mehran......mantegi bashim

احمق تویی .. امثال باکری ها برای آزادی جنگیدند نه برای پارس و آریایی ها.اگر میدانستند که بعدشان فرزندانشان این گونه تحقیر ملت و دولت پارسی خواهند شد صد سال سیاه این کارو نمیکردند…اگه میدانستند که فردا فرزندانشان به خاطر زبانشان مورد تمسخر سگ های پارسی قرار میگیرند هیج وقت این کارو نمیکردن.. ولی این دوران هم به پایان خواهد رسید و آن وقت توی سگ هم در دیارت امنیت نخواهی داشت چون باید پاسخ این پستی هایتان را بدهید

نارسینا

ترک نفهم الاغ تو هم نژاد مغول هایی باید در مورد مغولها صحبت کنی و وحشیگری های چنگیزخان و آتیلای خونخوارتان افتخار کنی تو سگ ی هستی که اسم باکری رو بیاری ترک وحشی. همه دنیا میدونن شما یه نژاد وحشی و غارتگر و جنگجو و مهاجر بودین که اومدین گند زدین به تمدن ایرانیو نگذاشتین تمدن درخشان اونارو مردم آذربایجان به ارث ببرند و آوده اش کردین ولی هنوز خوی وحشیتونو ارضا نکرد حالا میخواین تاریخ اون تمدن نیاکان ما رو هم بدزدین. تو اون زمان برای اجدادتون بی فرهنگی و بی تمدنی و وحشیگری و جنگجویی افتخار بود… مطالعه بیشتر »

علی

مردم آذربایجان همگی تورک و ایرانی هستند ، انسانیت و ادب را همواره رعایت کن؛ اینگونه صحبت کردن دور از انسانیت است ، اگر کسی به تو توهین کرد سعی کن توهین نکنمی چون هر کس نماینده شخصیت خودش است؛ و اگر نتوانستی فقط مختاری به خود او توهین کنی نه به یک ملت ، توهین تو توهین دیگری را در برخواهد داشت.

امیر

سلام برادر من چرا توهین کردی اگه به ترک اذری توهین کردی یعنی به خودت توهین کردی من خودم منال کرد هستم و تاریخ را بهتر از هر کسی میشناسم ترکان درسته از قبل اریاییان در ایران بوده اند و نژادهای مختلفی دارند مثال از چین تا اروپا گسترده اند اگه شما به اروپا یا روسیه بری هر جا اذری یا ترکی حرف بزنی متوجه میسوند مثال از ارمنستان و گرجستان روسیه اوکراین نروژ و سوید فلاند و المان لهستان بگیر تا ۹۰ درصد اروپاییان زبان انان را میفهمند و اما زبان ما را پاکستان و افغانستان و هند بنگال… مطالعه بیشتر »

یوسف

سیاستتو برم تو معلومه خیلی وردی.اتفاقا ب کرد فقط میگن عقده ای.تو ترک درجه یکی فیلم در نیار ب عنوان کرد از خودت از ملت خودت تعریف نکن جیگر هیج جایه اروپا ترکی حالی نمیشن.😂😂😂😂😂

پارسا

اقا یوسف اگه انشاالله برای گردش به سنندج بیایی ممنونت میشم کافیه فقط شماره تلفن یا ایدی بزاری تا من در خدمت شما باشم اگه کوردی در کوردستان و کرمانشاه و ایلام زندگی مبکنی که خوبه زود میتونیم همدیگه را ملاقات کنیم یا اگر فارس و گیل و مازن و تات و بلوچی بازم مردم با غیرت کوردستان و کرمانشاه و ایلام میهمان نوازند و ما منتظر شماییم خوب حالا اقا یوسف چه کورد و تورک بلوچ و فارس تات و گیل مازن حتی برادران عرب همه از یک نژادیم راستی اگه مایلی میتونی ببینی که شباهت ژنتیگی اذریها با… مطالعه بیشتر »

پارسا

<emاقای نارسیا و اقای مهران که یکی خودش را ترک و دیگری خودش را جای فارس عوض کردنند بخدا شما نه ترک اذری هستید و نه فارس فقط برای جدا کردن و تفرقه بین ترک و فارس و کورد و لر به این سایت امده اید وگرنه من خودم فارسم و خواهرم عروس ترکها هست و برادرم هم با یک کورد ازدواج کرده و من نیز با یک دختر اذری اردبیلی ازدواج کرده ام پس ما با هم هستیم

مهدی ملایی

قشنگ توضیح میدی ولی متاسفانه یکی به نعل میزنی چهارتابمیخ.درکرج تپه قلعه ای کشف شددرسالهای اخیر که متعلق به ازبکهاست وهفت هزارسال قدمت دارد ازبکها ازقبایل ترک میباشند.تاریخ این سرزمین روازروکتابها نمیشه رمزگشایی کرد چراکه نویسنده گان همیشه منافع طلب ههستند.شمامیکوشید برای لرها تاریخ قبل هخامنشی بسازید ولی نمیشه چرا؟؟چونکه قبل مهاجرت اقوام پارس ازهندبه ایران دوقوم باتنوع گفتاری بیشترنبودن وآن هم کرد وترک هستن.مادرتمام ایران کردوترک داریم.ولی درهیچ قسمت ازآزربایجان لرنداریم چرا..؟؟چون اصلا اونجاوجودنداشتن.تاریخ مادرزمان پهلوی توسط یهودیان رمزگشایی شد وهرچه خاستند کردند.موفق باشید.

لیدوما

دلیل اینکه جاهای دیگه لرنداره بودن در کنار تمدن خودشونه و نه صحرانشین و بیابان گرد

LOR KABIR

اولا که تا چه حدمیتونی شر و ور بگی بس نیست حرفای من درآوردی؟! کل جهان میدونن که قوم لر بعد ایلامی ها قدیمی ترین تمدن تو ایرانه و اصلا موقعی که لرها تو ایران بودن کرد و ترک وجود خارجی نداشتن تمدن متعلق به لرهاست کافیه یکم تحقیق کنی رو معده حرف نزنی لرها از نسل کورش کبیر هستن تنها فرد ایرانی که اسمش تو قرآن کریم اومده و لر هست همه اینو میدونن فقط یه گاوی مثل تو میخواد جلو حقیقت مقاومت کنه و در ضمن پیشینه کردها از آذریها کمتره کردا حتی نمیدونن که کی به وجود… مطالعه بیشتر »

پارسا

با سلام به عزیزی که با عنوان لر کبیر نظر دادنند لرها مردمانی دلیر و با غیرتی که در همیشه تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین دوش به دوش سایر اقوام در برابر دشمنان ایستادگی کردنند و همیشه یار و یاور این ملت پرافتخار بوده اند و خواهند بود و اما قبایل اولیه ایران که از ۱۰هزار سال پیش در ایران بوده اند و هستند به ترتیب از قدیمترین قوام ۱ اذریها ۲ تاتها ۳ فارسها ۴ گیلها۵ مازنها ۶ لرها ۷ ترکمنها ۸ اکراد۹ بلوچها ۱۰لکها این طبقه بندی را دانشمندان تاریخ ترتیب داده اند و هیچ یک اقوام… مطالعه بیشتر »

یوسف

چطور امام صادق میدونسته کردا بودن تو نمیدونی.اخه هر کی هر چی بگه قبوول ولی لر چیزی نگه اخه کجایه تاریخ ل به ر چسپیده کجا تحقیق کردی نا قلا.کدوم کث کش گفته کرد از جنه کدوم گفته عراقیه اینو مغز تو میگ چون اونجا هم کرد هست میگن عراقی .مغز کدوم بشر غیر از لر قبول میکنه یه ادم از جن درست شه.اخه شما تا بیست سال پیش میگفتین کردین الان اومدین با تخیلات تخمیت لر بسازی کدوم لر میدونه تو کردستان عراق یه شهر کوچک لر وجود داره ک میگن کردیم.مادها از شش قومیت درست شده بودند .ک… مطالعه بیشتر »

بلوچ

بیشتر قومیت های ایران از پارت ها هستن

آزربایجان تورکو

قرآن وکوروش؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههههههه

گرال

شهر ما هم تپه ای پیدا کردن مال عربهاست آره داشی کم چرت و پرتی بگید اون موقع اصلا این قومیت ها وجود نداشت به جعال پانترک ها بگید درست جعل کنن مثل یهودی ها جعل نکنه باشه عمو جون

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط گرال
آرش

من ی آذری تبریزی هستم
باریکلا احسنت درود به شرفت مشتی

ممرز کاسپین ایران

به نام خدا پیش از ورود آریا ها و تورها به ایران گروههای نژادی سرشاخه در ایران زندگی می کردند.مانند هزاره ها در شهر سوخته و کاسپین ها در تپه مارلیک و کاسی ها در تپه سیلک و مانناها در تپه حسنلو و ایلامی ها در زیگورات و لولویی ها و کاسیان در غار دوشه بیانگر اینست که پیش از ورود آریایی ها و تورکمن ها و تورک ها به ایران این گروههای نژادی در ایران بودند.پس از جدایی در تبت و هیمالیا است که آریاها و تورها و سرخ پوستان در سیبری ازهم جدا گشته و آریاها به ایران… مطالعه بیشتر »

Diako

شما اول بگید اخرش ترکید یا اذری بعد بیاید خودتونو به مادها بچسبونید همه ما قبول داریم که ترک ریشه یه کهنی داره ولی ناموسا دیگه خودتونو قاطی هر اشی نکنید تاریخ جهان میگه مادها اریایی و کورد هستن الانم یه عده ترک فاشیسمی منکرش میشن 😂😂 بابا شما همین ظاهر کردو ترک و کنار هم بزاری میفهمی که بی چینی و مغولا شبیهه و کی ظاهر مختص خودشو داره

كرد

یک کلام کرد ها و آذری ها هر دو وجود داشتن
سند هم دارم ولی شما پست تر از ان هستید که برای شما سند بیاورم

(برای چه درباره ی چیزی که از آن علمی ندارید صحبت می کنید …..)

ساچلین

چرت بود معلومه پان ترکیسم نوشته این مطالب من خودم آذری هستم اصلا مادها ربطی به ترک ها ندارند دده بوزقورد 😂 کرد و آذری مادها بودن همدان و تالش و … هم هستن ولی لرها عیلامی و پارس هستن 🤣 اینا مغزاشون بیاد رفته فکر می کنن مردم مثله خودشون بیسوادت

علی

عجب آمهایی هستینااااااااااااا بابا کی گفته یه نژاد نباید با نژادهای دیگه قاطی بشه؟ کی گفته یه نژاد خالص، بهترینه؟! تا الان ، هنوز ۲ زاریه نیفتاده تو خیلیاتون که نژادها با ترکیب شدن با همدیگه هستش که بهبود پیدا میکنن؟ ضمنا، زبون هر فرد هم تو همه جای دنیا، براش محترمه و نباید از بین بردش! من یه ترک ایرانی ام، یه آذربایجانی کاری هم ندارم که نژاد اصیلم چیه ، چون اینارو مسخره می دونم! به جای اینکه ایهمه به جزئیات به درد نخور تاریخ گیر بدین، از تاریخ و سیر اون، درس زندگی یاد بگیرین ! تو… مطالعه بیشتر »

مصلح

من که حال نداشتم کل مطلب و همه نظرات رو بخونم.
اکثرا محملات بود و توهین به هم و حتی به دیگران.
مثلا بارها به نژاد زرد توهین شدش که ظاهرا هیچکدم نمیدونن که زرد پوستها (آسیایی ها) باهوشترین مردمان هستند.
همچنین به زبان ترکی حمله شده که یکی از با ثبات ترین زبان هاست.
در نهایت باید بگم که همه برابرند
تاریخ چند هزاز ساله و بناها و دست نوشته های گذشته به هیچ دردی نمی خورند مگر اینه آثار اینها بر رفتار امروز شما نمایان باشد.

اوش کایالی

پیروان کسروی باید توجه نمایند که طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یــــــک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی” و ظاهری دارند و نه “ژنـــوتیپـــــی” و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا شماها احمقهای پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می… مطالعه بیشتر »

ایرانی

همه ی انسانها از پدرومادرندـادم وحواـ نه از یک نژاد… نژاد با نسل نوع بشر فرق داره

تورک اوغلو

صدهای کلمه پرکاربرد وجود داره که ترکی هستند و در فارسی استفاده میشه مثل خانم ، آقا ، داداش، ابجی ،قاشق آتش آریا آینه ساچمه قابلمه و…من لیستی از این کلمات را میگذارم که تو خودت هم میتونی برسی کنی اما به بقیه جوابهات نگاه کن به غیر از یه سری فحاشی و بد بیرا هیچ چی نیست خودت هم اگه به لغت نامه ها نگاه کرده باشی به خوبی معنی کلمه پارس را میدونی چیه توی انسانی هستی که قادری حرف پدر تاریخ (هرودوت )را در مورد کوروش کبیر انکار کنی من که دیگه عددی نیستم تو که قادری… مطالعه بیشتر »

خسرو

بگو پورپیرای تاریخ دان اصفهانی از کدام دانشگاه مدرک گرفته؟ من واسه حرفام صدتا دلیل منطقی آوردم, چرا افتخار میکنی به دزدایی مثل چنگیز و تیمور؟ چرا بی ربط حرف میزنی؟ یه کم اون پان خریسم احمقانه ات را از جلو چشات دور کن بعد حرف بزن, همون هرودت و تاریخ نویس یونانی اگر واسه تو ملاک هستند بارها از پادشاهان ایران به نیکی یاد کردن, تازه این پورپیرای تو هم که هرودت را انکار میکنه میگه اصلا هخامنشیان وجود نداشتن ولی هرودت میگه داشتن, شما پان خریستها به هیچ رفرنسی وفادار نیستین و فقط قصد تاریخ دزدی و فرهنگ… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

کاری با دعواتون ندارم
اما ترک و فارس تا وقتی ادب نداشته باشن جفتشون مفت نمی‌ارزن
جفتتون به هم میگین فحاش و جفتتونم فحش میدین به هم

در ضمن دعواتونو قومی قبیله ای نکنین
با فردوسی چیکار دارین؟ به هم فحش بدین با بقیه چیکار؟
هروقت عرضه داشتین یه کتاب مث شاهنامه یا ده ده قورقود نوشتین بعد بیاین بحث کنین
اونا موندن تو تاریخ. این شمایید که رفتنی هستید. حالا فحش بدین به هم

ايران ويچ

۱) نادان برو کتاب واژه های پارسی در زبان انگلیسی نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه رو بخون ۲) برو کتاب واژه های پارسی در زبان سوئدی نوشته دکتر محمد حسین آذران رو بخون ۳) برو کتاب واژه های پارسی در چین اویغوری نوشته سرکار خانم نادره بدیعی را بخونکه به گفته پانترکها مادر زبانهای ترکی است. ۴) درهمان زبان نادان ۸۵۰۰ واژه پارسی وجود دارد. این کتاب در پژوهشکده های ایتالیا نیز به عنوان یک مرجع معتبر شناخته شده است. این کتاب توسط انتشارات بلخ چاپ شده است. ۵) طبق پژوهش های پروفسور محرم ارگین دانشمند ترکیه ای پس… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله

تورک

واژه اوزدس در زبان پهلوی به معنی بت یک واژه ترکیه اصیله اینم از زبان پهلویتون که انقده بهش می نازین براستی که ساکنان اولیه ایران ترکان بودند نه پارسها

مهدی

چه ربطی به زبان داره این وسط؟؟؟ زبان چه ربطی به نژاد داره آخه؟؟ ساکنان اولیه ایران آریایی ها بودند تمامشون چه پارس چه عیلامی چه پارت چه ماد در ۱۰ هزار سال پیش تا اکنون از جایی به ایران نیامدند شما هم انقدر خودتان را به سومریان و عیلامیان نچسبانید سومریان چه شباهتی به امثال شما دارد؟؟ زرد پوست بودند؟ عیلامیان هم آریایی بودند و اجداد قوم لر ماد ها هم اجداد کرد ها این وسط شما چه می گویید واقعا که نام تاریخ دزد برازنده شماست شما ترک هستید و از بازماندگان اقوام آسیای غربی و مرکزی که… مطالعه بیشتر »

Ehsan Turanbek

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شما خودتون که از لحاظ ژنتیکی با اروبایی ها خیلی فرق دارین.

مهدی

همه انسان ها از نظر ژنتیک به یک منشاء ختم می شوند

مردمان اروپای جنوبی آریایی هستندو

تفاوت ظاهر بین ما و آن ها به علت تکامل هست

تکامل حتی بر ژنتیک هم ناثیر می گذارد

یکی از نمونه های بارزش نور آفتاب هست

امیر

سلام مهدی جان ایران زمین از اقوام محلی تشکیل شده بوده که هم ترک و کرد و لر و فارس گیل و تات داشته و ما به اجبار کلمه اریایی رو قبول داریم چون ان طور که تاریخ نویسان غرب که بیشترشان صهیونیسم بودنند برای ما کلمه اریایی اوردنند اگه به گفته خود همان تاریخ نویسان غربی توجه کنی انان ورود اقوام اریایی را هفت هزار سال پیش به ایران را خبر دادنند و علت ان را حاکم شدن سرما در سیبری عنوان کردنند من از شما یه تقاضایی دارم اگه شما اقایی کنی و جغرافی خوانده باشی عصر یخبندان… مطالعه بیشتر »

زتتا

یعنی بنظرت ترکها زردند؟خخخخ.ازترکها سفیدتراصلا نداریم

Lidoma

دانشمند شما تورکها یک کلمه دارین به اسم آیران به معنی دوغ پس باید بگیم که نام ایران تورکیه ؟؟؟؟ ایران یعنی دوغ گرچه خیلی از دویتان تورک خودم به این مسئله دامن میزنه

Farhad.r

سلام دوست عزیز.
آیران به معنی جداکننده هسش.
درواقع به منطقه ای گفته میشه که دونقطه رو ازهم جدا میکنه.حالا یه سر به نقشه بزن و متوجه میشی که ایران کدوم مناطق رو ازهم جدا کرده و آیران نامیده شده.
درضمن اونیکه به دوغ میگیم ما اسمش عیران هس نه آیران.
موفق باشین انشاالله.

سیاوش

سلام زیاد برخودتون سخت نگیریدچرا اینهمه خودتونو اذیت میکنین؟ ببینید برادر من بروید تمام تاریخها رو برسی کنید بگردید از دوست از دشمن از هرکی خواستید هیچ کجایی نمیتوانید سندی شواهدی گزارشی رو دال بر حرکتی مهاجرتی جابه جا شدنی در مناطقی که الان کردها حضور دارندرا پیدا کنید یعنی تاریخ ما از ورود آریاییها به ایران بسط وگسترش داشته اما ادغام نداشته است.حرکت یک قوم ایرانی با هر نامی را ما به عنوان مهاجرت وجایگیری یک قوم دیگه رو به جای اون تا بعد از اسلام اصلا نداشته ایم کردها اگر ایرانینند اگر کردند اگر میتانینندویا هر چیز دیگه… مطالعه بیشتر »

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

یوسف

ایرانی بد نیست همون ترکیه ای ک تو از اونی ادم کشه .اخه بچه کشا شما میگین کشتو کشتار.

زتتا

ترکیه فقط تروریستهارامیکشه

ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه بیشتر »

عادل

بابا بی خیال من خودم هم تعصب به نژاد دارم و لر هم هستم اما به خدا این تعصب “تعصب جاهلان است.همین ترکان مگر الان بیشتر پست های حکومت دست ان ها نیست؟ به نظر بنده هر کس یا هر قومی اگر تلاش کند به هر چیزی میرسد وتوکل به خدا داشته باشد.به هر حال ترک فارس بلوچ کرد لر عرب معنی ندارد وما به این شعر فردوسی باید افتخار کنیم چو ایران نباشد تن من مباد

رضا تورک

اصلاً این شعر از فردوسی نیست نام ایران از زمان مشروطه اومده و این شعر هم مربوط به بعد از مشروطست اگه یه جستجو کنی میفهمی

تورک اوغلو

پاسخ به آقای ایرانویچ نام اولیه ایران:(به نقل از کتاب کورش به اصطلاح کبیر نوشته حسین فیض الهی وحید) سرزمینی که امروز با جغرافیای معلومش ایران گفته میشود در قدیم الایام «خونیرث) و یا « خونیره » و بعد ایران ویچ و «ایران » گفته شده است « خونیرث » – یا خونیرس – نام قدیمی و اولیه این سرزمین است که از دو جرء «خون یا هون » و «یرث یا یر»تشکیل شده است جرء اول آن مخفف «خیون» یا همان «خون» و «هون» است که در زبان ساسانیان و بویژه در کتاب رزمنامه «ایاتکا زریران» به اقوام ترک… مطالعه بیشتر »

خسرو

خدا شفای عاجل بهت بده

تورک اوغلو

این که صاحبان اصلی ایران ما ترکاییم و به زودی دوباره اون رو به دست میاریم یه واقیته و نیازی به بحث نداره

خسرو

با رویاهات خوش باش, معلومه که مثل سایر هم تیره های وحشیت فکر میکنی

محمد

لعنتی من شنیده بودم پان تورک ها احمقن ولی نه تا این حد

ساچلین

فعلا که صاحبان اصلی آذربایجان ما آذری ها هستیم تو دیگه از دهات کوره های مغول اومدی بدبخت

cj

سیهدیر برو معنی کن

ايران ويچ

۱) پناه بر خدا!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۲) عقده حقارت و دست دزدی پانترکها رو به سوی اوستا این سند کهن و بیگمان آریایی ها را دراز کرده است!!!!!! ۳) نادان من خودم پژوهشگر زبانهای اوستایی و پهلوی کهن و پهلوی نو هستم. ۴) تو بچه پانترک میخوای از اوستا و زبان اوستایی به ما یاد بدی!!!؟؟؟ ۵) شما هنوز پس از این همه سال زبان پارسی دری را نمیتونید درست صحبت کنید اونوقت از اوستا یکی از کهن ترین و دشوار ترین زبانهای جهان باستان سخن میگی و واژه شناسی میکنی!!!؟؟؟ ۶) نادان هیون خر کیه!!!؟؟؟ ۷) خونریث اوستا گویای همان نشان… مطالعه بیشتر »

اشکان

داداش خونتو برای یه مشت هالوی عقده ای خراب نکن

پاپک

برای اثبات عظمت ما ایرانی ها همین بس که دومین غار باستانی و سکونتگاه انسان ها که در اون نقاشی هایی رو پیدا کردن غار میرملاس لرستانه!این از دوران ماقبل تاریخ! یکی از قدیمیترین چشم های مصنوعی جهان در کاسه ی چشم یک زنه که در شهر سوخته یافت شده!تمدن سیلک و تپه های حصار و گیان و شهر دامغان هم که اصلا نیازی به توضیح ندارن. هنوزم فکر می کنی که ما هونیم!ایران یعنی سرزمین اریایی هاوانیران هم یعنی سرزمین غیر اریایی ها!!!!!!!!!! ترجمه:مزده پرست خدایگان.بهرام.شاهنشاه ایران و غیر ایران.اسمانی نژاد از ایزدان. پهلوی:مزدسن بغی وره ران **ملکان ملکا**… مطالعه بیشتر »

زتتا

اصلا میدانی نژادآریایی چیست؟ نژادهند واروپاییست .یعنی همه اروپا بعلاوه هندوستان

ناصر

آخرن جمله من،

یاشاسین منیم دیلیم ، یاشاسین متحد ملت، یاشاسین آزاد انسانلار

زنده باد زبان من، زنده باد ملت متحد، زنده باد انسانهای آزاد

تورک

در پیرامون مشگین‌شهر سنگ‌نبشته‌ای به زبان پارسی میانه منسوب به شاپور دوم ساسانی وجود دارد. سنگ‌نبشته مشگین‌شهر در ۱۵۰ متری غرب قلعه‌کهنه در کمرکش ارتفاع غربی دره نوروز یاماجی در درون باغ نوروز قرار دارد. این سنگ‌نبشته امروزه به خاطر ویرانگری گنج‌جویان تقریباً از میان رفته‌است ولی نوشته‌های آن بررسی و ترجمه شده‌است. مضمون این نوشته در مورد فرمان و تاریخ ساخت قلعه‌کهنه‌است که به فرمان نرسه‌هرمزد نوشته شده‌است.تاریخچه طبق گفته های تاریخ نویسان و پیدا شدن شهری قدیمی در زیر خاک که امروزه به شهر یئری معروف است و در روستای پیرزمیان در نزدیکی شهر فعلی قار دارد قدمت… مطالعه بیشتر »

ناشناس

مردم این شهر ترک نبودند ایرانی بودن ترکها بعدها با جنگ و خونریزی وارد ایران شدن ایرانی ها رو کشتند و این قسمت از ایران رو که امروزه آذربایجان باشه رو اشغال کردند

زتتا

دوست عزیز ایرانی همه جا هست .اونهاپارسی بودند

تورک

بدبختا شما حتی از لغات خودتون هم استفاده نمی کنید و مثلا کلمه بانو رو دارید ولی باز می گید خانم به جای سرخ می گید قرمز به جای آژنگ می گید چروک به جای برادر می گید داداش به جای خواهر آبجی به جای همریش می گید باجناغ به جای سپاس می گید ممنون به جای زورمند می گید قلچماق و ….. یعنی خودتون هم پی به مزخرف بودن زبونتون بردید شما برای کوچ قیچی گلن گدن قنداق و هزاران لغت ترکی دیگه چی دارید بدبختای بی زبان بی هویت شما تا ابد محکومید که از ترکی و عربی… مطالعه بیشتر »

خسرو

گه را اینجوری مینویسن البته تو چون فقط گه میخوری نیازی نیست بدونی چگونه نوشته میشه, آخه جانور گوش مخملی, وازه هایی که در بالا برابر فارسیش را نوشتی زبان فاخر است در حالیکه خود گوساله ات هم اذعان داری معادل ترکی در زبان کوچه بازاری جای داره. از مال عرب هم بالا نرو که شما و خرهای عثمانی را مثل موش های کثیف از سرزمین های خودشون بیرون کردن, آخه شما الاغ ها کجای دنیا جا دارین؟ همه از تو و نسل پلیدت متنفرند, تا حالا از نحوه تدریس در دانشگاه های ترکیه شنیدی؟ برو بپرس بعد بیا ان… مطالعه بیشتر »

مهدی

ببین من لرم ایناییم که میگی شاید الان داره صحبت میشه. بین کسانی که تو مرکز ایران زندگی می کنند. فارسی واقعی نیست که به ترکی مدیون باشه. زمان رو هرچی اثر میزاره. من الان میتونستم این نظرمو به زبان پارسی میانه واقعی بنویسم هیچ کس نمی فهمید اینو فقط لرها می فهمند. مثلا اینو داشته باش ( ای تو چنی بی وژدانی مه زه تو آزرده هیسم. زه ورم رو) که به فارسی معیار میشه تکرار میکنم معیار این زبون که ملت دارن صحبت می کنند ۲۰۰ ساله نوشته شده از زبون پهلوی که پر از واژه های عربی… مطالعه بیشتر »

Zhino

برادر من کوردم و اون جمله رو که نوشتی کاملا می فهمم🤔🤔 همونی که میگی پارسی واقعیه

ايران ويچ

۱) اولا اینقدر از مال عربا بالا نرو کار دست خودت میدی ۲) دعوای میان ما و اعراب به خودمون مربوط این وسط دنبال بیلت نگرد ۳) ترکی!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۴) ترکی کجای زبان دانش و فرهنگ و ادب جهان است!!!!!؟؟؟؟؟؟ ۵) نکنه به تعداد همزبون هات می خوای بنازی!!!!؟؟؟؟ ۶) قبلا پاسخش به پانترکها دادیم به تو می دیم که زیادی زرزر نکنی ۷) و اما پاسخش پانترک عرعر کن تعداد بوفالو های آمریکای شمالی از آدم هاش بیشتر بود پس باید بگیم بوفالو ها از آدم هاش بهتر!!!؟؟؟ ۸) این دقیقا همون مثالی که گنده هاتون میگن!!!!!!!!!!!!!! ۹) خودت هم… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

ویلیام جونز دانشمند انگلیسی در پیشگفتار دستور زبان پارسی که در لندن نوشته، جستار هایی برای آگاه کردن مردم از زبان پارسی آورده است که چکیده آن در کتاب ((زبان پارسی در جهان، جلد ۱،انگلستان، از دبیر خانه شورای گسترش زبان و ادب پارسی رویه ۱۳)) چنین می گوید فارسی زبانی است توانمند و لطیف و با غنای ویژه خود در گستره فرهنگ جهان برای بیان معانی تازه و تعبیرات نو از بسیاری از زبان های عالم آمادگی بیشتری دارد و به دین روی این زبان توانسته چندین صد سال در بخش بزرگی از قاره آسیا به عنوان زبان رسمی… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) شمارگان واژه های پارسی در گندتون ترکیه اون هم پس از پاک سازی زبان توسط آتا دزد ۷۵۰۰ واژه بر پایه پژوهش های پروفسور محرم ارگین ۲) شمارگان واژه های عربی در زبان ترکیه گندتون ۹۰۰۰ واژه بر پایه همان پژوهش آنهم پس از پاکسازی توسط آتا دزد. ۳) شمارگان واژه های پارسی و عربی در ترکی آذربایجان جعلی ۲۰۰۰۰ واژه بر پایه پژوهش های دانشمندان آن کشور (کتاب تبار مشترک ایرانیان و تورانیان) نوشته دکتر سید علی سجادیه مترجم اشعار حیدر بابا سلام ۴) شمارگان واژه های پارسی در چین اویغوری که مادر زبانهای ترکی است ۸۵۰۰ واژه… مطالعه بیشتر »

لیدوما

حالا خداروشکر که این کلمات نه تورکی بود و نه عربی

علی

پارس گرایی و بحران هویت در ایران نوشته شده در تاریخ شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط آیتام aytam اورمولو urmulu | نظرات (۰) مسئله قومیت و حقوق اقوام در ایران، پیشینه ای کمتر از صد سال دارد. تا قبل از شروع قرن فعلی هجری، حقوق اقوام جزو عوامل تعیین کننده سیاست کلی مملکت محسوب نمی شد. تنها با انقلاب مشروطیت و در حد بیشتر، با شروع سلطنت پهلوی این مسئله اهمیت پیدا کرد و با رشد روز افزون، تبدیل به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ایران گشت. پشتیبانان حقوق اقوام، کمبود حساسیت به این مسئله در دورانهای قبل… مطالعه بیشتر »

یاشار اوش کایالی

معروفترین اثری که کردها آنرا قبول دارند و کتاب مرجع میشمارند، شرفنامه است که کردها آنرا تاریخ مفصل کرد مینامند. در این کتاب نوشته شده است که: ((اساسا از واژه و نام “کردستان” تا قرن دوازدهم میلادی اثری نبود و تنها در زمان سلطنت سلطان سنجر آخرین پادشاه بزرگ سلجوقی است که این ایالت را بوجود آورد. همچنین نخستین مولفی که از کردستان نام برده “حمدالله مستوفی قزوینی” (قرن ۱۴ میلادی) در کتاب”نزهه القلوب” است. همچنین میتوان اضافه نمود که قبایل و عشایر مکری در اوخر سده نهم هجری و همزمان با تحرکات شیوخ صفوی به داخل ایران کوچ کردند.… مطالعه بیشتر »

روزان

خودت را هم بکشی ریشه ی زبان ترکی به شاخه ی زبانهای اورال آلتائیک برمیگرده و هیچ ربطی به شاخه ی زبانهای ایرانی نداره برای اثبات آریایی بودن کردها همین بس که زبان کردی و فارسی از یک ریشه اند و توی بی سواد بهتره راجب گویش مردم اورامان بیشتر مطالعه کنی که به گفته ی اساتید بزرگ تاریخ بکرترین منطقه ی ایرانه خودتان را هم بکشین کردها اصیل ترین قوم این دیارن و این ترکان بودن که بعد از ظهور اسلام وارد ایران شدن و در هنگام حمله ی مغول این هجوم ترکان افزایش یافت

پاینده باد ایران

یاشار اوش کایالی

آقای “Turkoqli” قشنگ و به زیبایی در مورد کردها آن بالا مطلب نوشته که به نظر من نیز واقعیت هم همینه: “ماهیت معیشت آنان نیز بر پایه دامداری و جنگ و راه زنی بوده به همین سبب است که در تاریخ به نام دانشمند یا شاعر و یا معمار و سر سلسله و برپا کننده دولتی از میان کردها بر نمیخوریم.” “موسیقی آنها چیزی شبیه موسیقی فارس ها و زبانشان لهجه ای از فارسی است. رقص آن ها نیز تماما شبیه رقص آشوری ها است. لباس ملی کردی کاملاً شبیه لباس آشوری ها است با مختصری فرق در شلوار و… مطالعه بیشتر »

ناشناس

زبان ترکی از ریشه زبان مغولیه و ربطی به زبانهای سومری و ایرانی نداره
ترکها تاریخ باستانی ندارن زندگیشون قبیله ای و ایلی بوده تمدن نداشتن چون اصلا شهری در طول تاریخ نداشتن که بخوان تمدنی داشته باشن برای همین دارن برای خودشون تمدن جعلی می سازن

ابوالفضل

ریشه همه ی زبانهای ترکی از جمله ترکی مغولی و اذربایجانی و استانبولی ترکی اغوزه درضمن تنها زبانی که ساختارش با زبان سوری ها یکیه زبان ترکی هس

Farhad.r

سلام دوست من.
خیلی هم به آریایی بودنت نناز.
چراکه آریاییها ازجمله اقوامی بودن که با خواهر و مادر خودشون ازدواج و زنا میکردن.
زنازاده بودن که افتخار نداره که.
یه سرچ بزنی گفته هام برات مسجل میشن.

دیاکوی کبیر

تعصب خرکی داری جبان الکوردی اصحاب پیامبر کورد بود امیدوارم که به پیامبر اعتقاد داشته باشید قاجارهای الاغ هم که کوردستان رو به ترکیه و عراق و سوریه باختند چون بی عرضه بودن عثمانی جونتون هم که توسط یک زن از بین رفت! خرم سلطان ما وارثان مزوپتامیا هستیم ما فرزندان دیاکو و کورش کبیر هستیم ما آریایی هستیم توهم هاتون زیاد شده! جدیدن حضرت زرتشتم کردید ترک! ههههههههههه فارسی رو هم لهجه ترکی میدونید چون قاشق و بشقاب داره! هههههههههههه امسال ملخهای یاغی و وحشی د ر مقایس بسیار زیادی به کشورمون حمله کردند خدا کنه فردا ادعای مالکیت… مطالعه بیشتر »

Farhad.r

بله شما از نسل آریاییهایی هستین که ازدواج با محارم جزو رسم و دینشون بوده.

، ایرانشهر...

وای… آخه بی شعور بچه مغوول، سنت های تورکان چی میدوونی، احمق تاریخ و تمدن ویل دورانت و بخون تا بفهمی هپتالیان ک اجداد تورک ها بودن چه سنت هایی داشتن، آخه احمق تویی ک اجدادت مغول‌ها و هوون ها اغوزها بودن، تویی که امثاله ویل دورانت وهووومر ودیاکونوف ازتون بعنوان اقوام بربر و پیاله بدنش یاد کردن، اقوامی ک چیزی بعنوان ازدواج نداشتن هرم دی هروقت اراده می‌کرد یک زن و همبستر می‌کرد، توو ووو داری به ایرانیان، به صاحبان خاکی که تووش زیست میکنی این مضخرفات رو میگی…..

تورک اوغلو

باز در پاسخ به آقای ایرانویچ

نام مادر زرتشت “دوغدو” بوده است که این کلمه در هیچ زبانی به جز زبان ترکی معنی خاصی ندارد.دوغدو از مصدر دوغماق (زائیدن)است که این کلمه را میلاد معنی کرده اند.جالب است که این اسم علاوه بر اینکه یک کلمه ترکی است اسمی است که فقط مناسب یک زن میباشد چون همانطور که اشاره شد از مصدر دوغماق(زاییدن) میباشد.

ايران ويچ

۱) نادان برو فرهنگ چهار جلدی واژه های اوستایی انتشارات بلخ رو بخون بعد بیا این چرت و پرت های پانترکها رو برای ما بگو. ۲) مادر اشو زرتشت ترک بوده!!!؟؟؟ ۳) نادان نام خانوادگی سپیتمان اشو زرتشت را چیکار میکنی و چجوری میخوای ترکیش کنی!!!؟؟؟ ۴) نادان نام پدر و عمو و پسر عموی زرتشت را چجوری میخوای ترکی کنی!!!؟؟؟؟ ۵) اون شکوه واژه های اصیل آریایی گاتهای زرتشت را چیکار میکنی!!!؟؟ ۶) در اوستا بنابر نظر همه دانشمندان زبانشناس حتی ۱ واژه غیر آریایی وجود ندارد ۷) من خودم پژوهش گر زبانهای باستانی ایرانم جلوی ما ملق بازی… مطالعه بیشتر »

Turkoqlu

خاک تو سرت با کردستان بزرگ بدبخت تجزیه طلب پان کرد نادان از چرت و پرت گفتن خسته نشدی. کم کم دارد یکسال میشود که همه اش اراجیف می بافی. خاک تو سر احمقت کدام کردستان بزرگ همان کردستانی که جنگ داخلی بین احزابش هست و به خون هم تشنه اند چه برسه به خون توی احمق. همان کردستان بزرگی که اسرائیل قولش را به شما داده. کردها مطمئن باشند اگر رویای از نیل تا فرات یهود تحقق یابد ، در کنار ترکها و اعراب کردها نیز محو خواهند شد. کردها هیچوقت امپراطوری نداشته اند . فریب تحریفات تاریخی یهود… مطالعه بیشتر »

ماردين

به گزارش کردپرس به نقل از PUK media، تیم باستان شناسی موسسه شیکاگو این هفته وارد اقلیم کردستان عراق شد و از موزه سلیمانیه بازدید کرد. تیم باستانشناسی آمریکا هدف از بازدید خود از اقلیم کردستان را بررسی مناطق تاریخی و خصوصاً روستای ۶۷۰۰ ساله چرمو در منطقه چمچمال سلیمانیه عراق و به دست آوردن توافق حکومت اقلیم کردستان به منظور کشف سرآغاز و چگونگی توسعه تمدن در این روستا اعلام کرد. پروفسور جل ستین، رئیس تمدن مشرق زمین انستیتوی شیکاگو در این مورد گفت: قصد داریم چندین مکان تاریخی و از جمله این روستای ۶۷۰۰ ساله را مورد بررسی… مطالعه بیشتر »

زتتا

کرد پرس شد منبع معتبر؟خخ

شما

دوست عزیز تورک زمانی که کردها امپراطوری مادها رو داشتن هنوز نسل ترکا تو مغولستان نزاییده بود پانترک عزیز.ترک ها بعد از اسلام به ایران حمله یا مهاجرت کردن از ترکان غزنوی گرفته تا ترکان مغولی. در ضمن سرزمین های کردستان بزرگ در جنگ چالدران از ایران جدا شد.معلوم سواد کافی نداری همش از روی تعصب کامنت میذاری

علی

طبقه نوشته ای مورخان روم غربی هون ها با مادها یکی بودند . آتیلای هونی فرمانروای مادها ذکر شده است .
همچنین طبق نوشته های ابن فضلان عرب ، ترکان بلغار در روسیه قدیم بازماندگان مادها بوده اند.
خوشبختانه این دو سند را پانکردها یادشان رفته ازبین ببرند .

زتتا

خوبه که همون پادشاهی ماده م توسط پادشاهی پارس قلع وقمع شد

محمد

باشه فهمیدیم پانتورک احمق . خدا و پیامبران و رونالدو و مسی و…. همه تورک بودن تمام اقوام ایران هم مهاجرن و فقط تورک ها اصیل هستن ، ببینم یعنی واقعا تا این حد خر و احمق هستین یا اداش رو در میارین ، آخه بدبخت ها تمام تاریخ و هویت نداشته شما به پای اصالت کفش ما کوردها نمیرسه ، احمق ها ما کوردها فرزندان مادها و آریایی و ایرانی اصیل هستیم ، اونوقت شما تورک ها چی هستین؟؟؟شما فرزندان چنگیز مغول هستین پس بهتره ببندین دهنتون رو
زنده باد و ایران بژی کوردستان

مسعود اکبری

درود
فارسی تایپ کنید ! در غیر این صورت کامنت های شما تائید نخواهد شد
سپاس

ابوالفضل

دوست عزیز کاری با درستی و نادرستی نوشته هات ندارم ولی نمیدونم منظورت از واژه های اصیل اریایی چیه تا اونجا که من میدونم منظور از اریایی سه تا قوم بزرگ ماد پارس و پارت که تو فلات ایران بودن که بعد کشمکش و جنگ درهم امیختن که این سه تا دارای زبان متفاوت بودن پس اوستایی که تو داریی میگی به زابان اصیل اریایی نوشته شده یعنی چی یعنی یه کلمش به یه زبان ویه کلمش هم به زبان دیگه هس که عقل ناقص من میگه نمیشه و باید به یک زبان باشه حالا باید تو که زبان شناسی… مطالعه بیشتر »

زتتا

نژاد آریایی یعنی نژادهندو اروپایی .درضمن پارس هاسرزمین مادها وپارتها روتصرف کردند

آزربایجان تورکو

پژوهشگر؟؟؟؟؟؟؟توفقط یک احمقی وفرق تاریخ رو با تصورتاریخی نمیدونی به نوشته هات کامل نگاه کردم تاریخ با تصور شخصی خیلی فرق داره اسم کوروش رو ازکجا آوردی؟ تا بحال پیرمردی رو دیدی اسمش کوروش باشه؟

گرال

زردشت یعنی دارنده شتر زرد یک واژه ای است که حرف در آن صورت گرفته و به این شکل در اومده و در اصل یک واژه از زبان هورامی است داشی کم …… بگو. دوغدو ، آعه تو کدوم چیز این نوشته شده ،😄😄😄😄😄😄😄

تورک

سلام

با این نژاد پرستهای هیتلر پرست و پهلوی پرست هر چی حرف بزنی اثر نداره لطفا هیچ کس خودشو خسته نکنه.

Mehran......mantegi bashim

البته توهین به نژاد ها جایز نیست ولی کار هایی که اسماییل سیمیتگو در ولایت آذربایجان انجام داد و قتل آمی که در سرزمین سولدوز نقده انجام داد بدون پاسخ نخواهد ماند…..

خسرو

گمشو عوضی, ارمنی ها یه ورت کردن حالا داری زر زر میکنی

کاوه اهنگر

شک نکن عزیزم این واقعیت دوباره تکرار میشود و لذت ببر!

Mehran......mantegi bashim

آقای ایران ویچ اگه ترک ها ساکنین اصلی این سرزمین نیستند شما آریایی ها چی؟مال این سرزمین هستین؟ شما هم قاصبین ولی در مورد تاریخ سکونت تر ک ها…و……اگه گفته شما اینه بیا سابت میکنم که ترک ها تا بیش از تاریخی که شما بهش افتخار میکنید شاکن این مناطق هستند تا قبل از pontos ها اگه شما به تاریخ ۲۵۰۰ ساله ای که هنوز در مورد وجودت شک و تردید زیاده افتخار میکنین ما هم به تاریخ ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد افتخار میکنیم که تپه حسنلو نقده و جام زرینی که از آن کشف شده نشان میدهد که… مطالعه بیشتر »

ايرانوريچ

۱) میگن موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمبش میبست!!!؟؟؟ ۲) پروفسور شما هنوز برای اثبات تاریخ ۱۵۰۰ ساله تون دست تون به هیچی بند نیست از تاریخ چند هزار ساله تپه حسنلو نام میبری!!!!؟؟؟ ۳) کدام نادان تاریخ دزدی گفته که اونها ترک بودند!!!!!؟؟؟؟ ۴)نادان اگر آنها ترک بودند پس نشان (چلیپا) نشان مسلم آریایی ها که در تپه حسنلو و در غار مراغه کشف شده است چیه!!!!!؟؟؟؟ ۵) اگر آنها ترک بودند و تاریخ ما ۲۵۰۰ ساله است پس تاریخ قوم کیخسرو در کنار دریاچه ارومیه که با توجه به دانش ستاره شناسی کهن دست کم برای… مطالعه بیشتر »

دیاکوی کبیر

نقده رو از کوردها گرفتید زمان عثمانی ها لطفا تاریخ رو دستکاری نکنید اون جام هم کلمه ی ترکی نداره مال مادهاس

مهران

سلام.اسدم شهرای آذربایجانو رضاشاه عوض کرده

cj

ورزش یوگا سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است. برای رسدین به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند. سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. این ابزارها نامهایی چون ابدیت، ذات متکی به خویش، طبیعت، برهمن، شعور کیهانی و نیروانا داشت. ولی یکی از روش… مطالعه بیشتر »

Mehran......mantegi bashim

ya$aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa garda$im

kupal63

مهم اینه که ما تورکها به تاریخ نهایتا۳۰۰۰ساله ی شما (که برا همه ثابت شده اکه بیشتر از اینه دلیل بیارین)باید احترام بذاریم وشما فارسا به تاریخ ۹۰۰۰ساله وشاید۱۱۰۰۰ساله ی ما احترام بذارین که از هوراند وسونکون کشف شده (نقاشیهایی روی سنک که ازشبکه سهند و۴سیما بخش شد)البته فارسایی که به زبان تورکی اشنایی داشته باشن وساختار وقدرت بیانوقدرت فعلهایش را درک کنن به هیج وجه به خودشون اجازه نمیدن به زبان وفرهنک ملت تورک بی احترامی کنن

خسرو

چطور هم نژادان الاغ تو بی احترامی می کنند؟ ما مثل خود شما رفتار میکنیم

kupal63

هرکاری بکنید اخرش برمیکردین به این نوع کفتارتون که نشانکر بی اصالتی و بی شخصیت وبی هویتی تونه انتظار بیشتر از این از شما نیست درضمن من اینو با باورهام ومشاهده هام میکم امکان نداره کسی از ملت تورک به دیکران توهین کنه مکر اینکه جواب توهین را بده جون احتیاجی به توهین کردن ندارن قدمت ملت تورک نیازی به این بیفرهنکیها نداره تا خودشونو بزرک نشون بدن ذاتا بزرک هستن وسربلند

خسرو

به نوشتار هم نژادای پلیدت یه نگاه بنداز آشغال! ما باید مثل خود شما حیوونا رفتار کنیم

محمد

دقیقا بر عکس اینه ،

محمد

خخخخخخخ تاریخ ۹۰۰۰ ساله ، اقوام بیابانگرد مگه تاریخ هم دارن اونم ۹۰۰۰ سال؟؟!! خخخخخ لعنتی های باهوش

mosinaight

نمیخوام مثه تو عقده اى بشم و فحش بدم، آقاى تمدن، فرهنگو شعوره تو همینه، تو اول ادب یادبگیر بعدبیا ازمن ایراد بگیر و دم از تمدن بزن، بنده تورک هستم، شیراز زندگى میکنم و از ایل قشقایى[متمدن ترین مردم جنوب،از سیستان تا خوزستان] هستم، وبرایم ایرانى و ایرانیان ملاکه، نه ایرانویچ که یک جمله ى یهودیست که وارده اوستا شده، لطفا کسى هم نیاد ریشه یابى کنه و بگه این واژه اینجور بوده و اینجور شده ،چون این واژه از ریشه یهودیه

آریا

واژه یهودی چه حرفا اگه می گفتی روسیه و مثلا از پترو ویچ گرفته شده یه چیزی آخه این کلمه کجای تورات و متون یهودیا اومده همین حرفا رو می زنید که براتون جک می سازن
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AC

آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه بیشتر »

آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه بیشتر »

Lidoma

متمدنترین از نظر خودت وگرنه هر قومی دارای تمدن خودشه

irani

نظرات رو خوندم ، با این نظرات مشخصه که بعضی ها فعلا در حال و هوای هزاران سال پیش زندگی می کنن ، اصلا فرض کنیم کشور ما هزار سال پیش شامل همه کشورهای جهان بود ، همه علــــوم و فنون امروزی ، ریشه در کشفیات ایرانیان داشته و …. خلاصه این که هزار سال پیش کشور ما خیلی آباد و گلستان بوده ، اما حالا چی ؟ با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه!! الان قرن ۲۱ ما تو چه جایگاهی هستیم ، مهم الانه نه اینکه ۱۰۰۰ سال پیش کشور ما فلان بوده و …، ما نباید… مطالعه بیشتر »

parla

yaşa türk
screw these bloody persians fuck em all !!

ايرانويچ

۱۹۳)مجله آینده سال۹/(۱۳۶۲)/ رویه های۶۷۵ تا۶۷۷/ زبان فارسی در زنجان/استاد ایرج افشار/ ۱۹۴)مجله آینده شماره۵ سال۹/(۱۳۶۲)/یادی دیگر از مسائل زبان فارسی/میر احمد طباطبائی/ ۱۹۵)مجله آینده شماره۲ و۳ سال۱۰/(۱۳۶۳خرداد- اردیبهشت)/ رویه های۱۲۶تا۱۳۶/ زبان مردم آذربایجان در گذشته/عنایت الله رضا/ ۱۹۶)مجله آینده شماره… سال۱۰/(۱۳۶۳)/ رویه های۳۷۹ تا۳۸۱/زبان فارسی در زنجان حمید ایزدپناه//به همراه نوشته های شایسته ادب و عباس موسوی/ ۱۹۷)مجله آینده شماره های۱تا۳سال۱۱/( فروردین تاخرداد۱۳۶۴)تهران/ رویه های۱۴۶تا ۱۵۳/پندام وپنام[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/مهری باقری (سرکاراتی)/ ۱۹۸)مجله آینده شماره ۷-۸ سال۱۲/(مهر-آبان۱۳۶۵)/ رویه ۳۶۳/ درباره ی لفظ تاجیک و تات/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/ ۱۹۹)مجله آینده شماره۶-۷ سال۱۳/(شهریور- مهر۱۳۶۶)/… مطالعه بیشتر »

ياشار اوش کايالي

ولی به فکر خودت اهداف “پان کوردیسم” دانشی شده جداً یک جلد از آن کتابهایی که آن بالا نام بردی خوانده ای ؟؟؟؟ جداً بدنبال چی هستی نادان فکر کردی ۸۰ سال حکومت شونیسم مطلب بی تحریفی برای مطالعه باقی گذاشته؟؟؟ اگر اهل مطالعه باشی میتوانی از همان کسروی دانشمند، در مورد برتری زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی به کتاب – های: “زندگانی من و ده سال در عدلیه- صفحات ۲۳۲-۲۳۱” و “زبان پاک” صفحه ی ۲۸ و “آذری یا زبان باستان آزربایگان” صفحات ۵۷-۵۶ مراجعه کنی که البته به نفع کلیشه سازی رایج مذهب “پان کوردسیسم (سوار… مطالعه بیشتر »

محمد

خیلی بدبختی……که. به تجاوز بابا چنگیزت افتخار میکنی……….۲۰۰سال حکومت ایلخانان مغول و اجبار زبان مغولی تورکی باعث شده شماها بگید تورکی زبان درباره…….اونم زبان دربار چنگیزو تیمور لنگ…….واقعا نادانی رو به حد اعلا رسوندی…….اگه زبان فارسی ریشه نداشت که سر در سازمان بین الملل اشعار شاعران فارسی رو نمیزاشتن…یا شایدم شما دانشت از همه اروپا و امریکا بیشتره…..که شعر از شاعری اوردن که بقول پانتورک ها لهجه ۳۳م زبان عربیه…………واقعا متاسفم که به تجاوز مغول افتخار میکنی…….تاسف

اشکان

بدبخت همه زبانهای دنیا از روی پارسی جیرفتی نوشته شده چرا؟چون جیرفت یکمین تمدن دنیاست تورکی هم زبانی من دراوردی مثل عربی از روی این زبان مادر است

ايرانويچ

حالا حلاها باید بدوئید تا بتونید اهداف جعلی پانترکها رو دانشی کنید

ناصر

راستی چرا دیگه تو پست های شما جایی برای پاسخ دادن وجود نداره، ؟

ایلخان آلتای

ما ترک ها دنبال ساختن کشوری قدرتمند برای ترکان نسل بعد هستیم به امید خدا به این هدف خود یعنی توران بزرگ دست خواهیم یافت.

ايران ويچ

۱)شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه ۲) خود نام توران از ریشه آریایی اوستا و ریگ ودای هندوستان است و در زبان ترکی هیچ ریشه ای ندارد ۳) خود واژه ترک هم یک واژه چینی است که به برای این قوم ساخته شده است. ۴) شما نخست برو یک نام پیدا کن تا بتونیم صداتون کنیم سپس بیا خوابت برامون تعریف کن ۵) تو همان آذربایجان قلابی ۹ میلیونی ۳ ملیون تالشی و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کرد دارد ۶) استی ها و تات های قفقاز یادت نره ها!!!!! ۷) نزدیک به… مطالعه بیشتر »

شهاب

گوو به قه بری باب و باپیری “هه رکه سیک” درویان ده کا!!!!
۶۵ میلیون کرد!!! در کردستان بزرگ!!!
حالی بووی سه گ و سه گ باب!!؟
کول کوردهای ئاڵه‌م ۲۷ ملوێن ه نه‌زان جان
له‌به‌رچی درۆ

کاک واحید

وه للایی راست ده که ی ده ستوو خوش بی، له قه بری بابی هه ردووکیان بم، لییان گه ری با هه ر جنیو به یه کتر بده ن

ژیار

نه کاکه اَو ۲۷ ملوینه دریان هاوردووه انا کورد فره زور تره و له هه مو ولاتیکیشا کورد هیه

علی

اخه نژاد سفید وبور قفقاز چه قرابتی میتونه با مردم ایران سبزه پوست داشته باشه قفقاز قاطی اریا نکن اگه قفقاز اریا باشه شما نیستید کلا قفقاز با مردم ایران فرق میکنه به جز مردم اذربایجان که قرابت ژنتیکشون با مردم قفقازاثبات شده

لیدوما

تو لرها و فارسها و کوردها اینقد بور هست که نیازی به اثباتش نیس قفقازی مغول

زتتا

آخه بیسواد قفقازی مغوله؟

لیدوما

البته خارج از ایران ان شالله چون اینجا خودش صاحب داره

بابک

به عنوان یه بی طرف فکر نمی کنی کلا از جاده منطق زدی جاده خاکی . اگه حرفی داری حرفتو بزن حالا چرا داری توهین می کنی. اگه تا حالا نشنیدی پس بشنو از لحاظ قواعد و کامل بودن زبان ترکی سومین زبان کامل و مستقل به حساب می یاد ولی فارسی شصت و نه امین شاخه زبان عربی به حساب می یاد. فکر می کنی با شمردن چند کتاب که مجوز چاپ اونارو هم آدمهایی مثل خودت دادن به کجا میرسی. از تاریخ و فرهنگ آذربایجان چی میدونی؟ از سانسور و تحریف و تخریب و حذف چیزی شنیدی؟ از… مطالعه بیشتر »

man

سومین زبان زنده دنیا رو ننه ات گفته؟ زبان ۳۰ و اندی از کی تا حال شده زبان سوم؟؟؟ نکته بعدی اینکه زبانی که برای ۱۰ تا شی یک کلمه داره زبان نیست

زتتا

نه.تواینترنت زبان شناسان نوشتندامامثل اینکه ننه تو گفته زبان ۳۰واندی

arxan

با سلام و خسته نباشید به همه..لطفا کسی به تاریخ آذربایجان و ترک های دنیا که همشون یه طایفه هستن به نام تورانیان نظر نده چون واقعا بی سوادانه و بی اساس هست مطالبتون و توصیه میکنم برید کتاب تاریخ ترکان باستان نوشته ی پرفسور زهتابی رو مطالعه کنید و حال کنید و بفهمید که تارخ بشر به کدوم نژاد و طایفه مدیونه..
arxanturanli@yahoo.com

استیاک

سلام به همه دوستان و تشکر از مدیر سایت به خاطر درج این مطلب.دوست عزیز با احترام به همه ترک زبانان عزیز و غیور باید بدانیدکه به قول شما تاریخ بشر!! به همه اقوام مدیون هستش و در این میان شاید سهم ترک ها کمتر از بقیه باشد چون ترک ها در تاریخ متاخر جهان خودشون رو نشان دادن و در تاریخ باسنان کمترین نقش را ترک ها داشته اند.

یاشار اوش کایالی

به مرور زمان تمدن درخشان ایلام و سومر هر چه بیشتر آشکارتر میشود و شوینیست های فارس و حامیان آریاپرست شان( استمارگران غربی که تاریخ ایران را به نفع قوم موهوم آریا شدیداً تحریف کرده اند) که تا دیروز ٬یا وجود آنها را کلاً انکار میکردند و یا آنها را وحشی و غیر ایرانی مینامیدند٬ حالا با بیشرمی میخواهند به آنها لباس آریایی ( بخوان لباس وحشیت) بپوشانند و تمامی اسامی و کلمات ترکی یادگار مانده از اقوام پروتوترک را با کج خواندن و چسباندن حروف به پهلوی ترجمه کنند و ناشیانه برای خود تاریخ سازی نمایند. ترکها ساکنان اولیه(باستانی)… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

پان ترکیست ها از دوران حکومت آتا ترک کوشیده اند که ده ها تمدن غیر ترک را به سود خود، ترک قلمداد کنند.
به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس معروف: «هر جا که پرسش حل نشده ای در زمینه فرهنگ قوم های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می کنند

ياشار اوش کايالي

فکر میکنی با چنتا مقاله آذرگشنسب سایتی میتونی یه دنیا رو عوض کنی ؟
توی پان سگ مثه اینکه سن و سالی نداری که اینطور احساسی حرف میزنی
اما به هر حال اینهمه تشابهات لغوی بین زبانهای باستانی ایران و زبان فعلی آذربایجان بی دلیل نیست
اگر نصف این تشابه بین زبان کوردی شما(یا به قول خودت پهلوی) با زبان اقوام باستان بود کل دنیا را بهم می ریختی

ايرانويچ

۱) آذر گشنسب یکی از هزاران سایت و وبلاگی است که بر ضد پان عرعران مبارزه می کنند ۲) تو چی کار داری که مطلب برای کدام سایت است نادان شما تنها پاسخش را بگو ۳) نصف زبان آذریهای امروزی!!!؟؟؟؟؟ ۴) این کاری را که پانترکها می کنند اسمس زبان بازی است نه زبانشناسی ۵) با لب و لچه کج کردن زبان مستر بین هم شبیه زبان امروزی آذربایجان میشه ۶) با لب و لچه کج کردن گیل گمش را ترکی می کنید!!!!؟؟؟؟ ۷) خوب نادان گیلانی ها میتونند بگویند گیل همان گیلان است ۸) خوب نادان گیلانی ها هم… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) نادان کتاب نیاکان سومری ما نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه را بخون اونجا واژه های سومری شبیه پارسی را آورده است
۲) خود تمدن سومر وامدار تمدن سرزمین آرتا است
۳) اگر میخواهی بدانی آرتایی ها چه کسانی بودند برو نوشته هردوت و استفان بیزانسی را در باره پیوند پارسیان کهن با مردم آرتا را پژوهش کن
زنده باد ایران جاوید

اوش کایالی

رنه گروسه فرانسوی گفته است : سومریان بدون شک تمدن خود را از مردم آذربایجان کسب کرده اند.به لینک های زیر
http://www.millishura.com/Farsi/mars/turkler.htm
http://www.ariarman.com/IRANIAN.htm
http://forum.persiantools.com/t41185-page12.html
فکر کردی شماها را تو کل دنیا نمی شناسند فکر میکنی تو کل دنیا به غیر از تروریسم و … جایگاه دیگری دارید لب و لوچه کردن و تلفظ کلمات ترکی و فارسی کار کردهاست، تاریخ دزدی هم حدی داره عرعر کردن هم وصف خود احمقتان است.

سهند

اخه بچه ناخلف چنگیزخان……و صد البته سلیم خان……شما که بچه نامشروع مغولها هستید…..دیگه چرا اینقد حرف مفت میزنید که ادم رو از کوره به در میکنید….لطف کن زندگی نامه خود چنگیز مغول اجدادتو بخون……که چه تجاوزی بسرتون اورد……هرجا مغول رفت و هرکشوری شکست خورد زنان ان سرزمین فرزند دشمن رو بدنیا اورد…….۲۰۰سال هم حکومت ایلخان مغول سندی بر ترک شدن شماس…….سلطان سلیم عثمانی یا تورکیه سابق هم بهتون تجاوز کرد…….برو بخون تاریخشو……کم چرت وپرت بگو مغول وحشی………

زتتا

نه کوروش وحشی خوب بوده .تمدنهای بابل وهندومصرولیدی وماد رونابود کرده بعد نشسته کتیبه نوشته که من خیلی خوبم

علی

همان فردی بود که ماموره وزارت امور خارجه روسیه بود ، و شغلش تدریس زبان فارسی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

علی

ولادیمیر مینورسکی(عطف به بالا)

علی

ایرانویچ تو با این دیدگاه نسبت به ترکا مطمئن باش ترکایه ایران رو داری از ایران دور میکنی وحس وطن پرستیشون رو داری میکشی این شما بگی زبان عوض شده یه دروغ بزرگ ملت بزرگ اذربایجان چی فرض کردی که تو بیایی تاریخ رو نشون بدی ما خودمون داریم تحقیق میکنیم ما ترک هستیم بیست پنج میلیون از سی میلیون خودشون رو ترک میدونند اینم به اون جهت میگم که یه سری از ترکایه اراک خودشون رو ترک نمیدونند ویه سریشون به اصلشون که ترکه تاکید دارندکل ترکایه اراک اصلشون بر میگرده به ترکایه اناتولی که زمان شاه اسماعیل به… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

تاریخ طبری و آذرآبادگان
طبری در تاریخ خود، ذیل وقایع سنه ۲۳۵ ق / ۲۲۸ خ، از شخصی به نام «‌محمد بن البعیث» نام می‌برد که با متوسل عباسی به جنگ پرداخته است؛ او می‌نویسد: «‌حد ثنی انه انشدنی بالمراغه جماعه من اشیاخها اشعاراً لابن البعیث بالفارسیه و تذکرون ادبه و شجاعه و له اخباراً و احادیث». در عبارت فوق، طبری به صراحت زبان مردم آذربایجان را (در اوایل قرن سوم هجری) فارسی می‌شمارد.

ياشار اوش کايالي

کم کم خودت هم به این نتیجه خواهی رسید که سایتهای “بصیرت ایرانی” ، “پان ترکیسم” و ” آذرگشسب” سایتهای پان فارسهاست و مطلب صحیح و بی غرض و مرضی در آنها پیدا نمیشود که ارزش مطالعه داشته باشد. و حالا شما بگین که کردها کدوم هنر جهانی رو دارند (به غیر از تروریسم و آلت دست بیگانه شدن و آدم کشی)خوب اگه ما ترکها بدیم پس چرا با عربها مشکل دارید اگه اونها بدن چرا با فارسها درگیری دارید؟؟؟ شماها ظاهراً سعی دارید ضعف تاریخی خودتان را با تخریب تاریخی ترکها جبران کنید جداً برایتان متأسفم!!!! اما در خصوص… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) فردوسی تا پیش از اواخر زمان اشکانیان که ترکان هنوز با ایران هم مرز نشده اند همواره از تورانیان آریایی سفید پوست نام برده است و ترکان زرد پوست اغوزی ۲) بسیاری از نویسندگان بعدی شاهنامه برای خوش آیند پادشان ترک غزنوی هر کجا که نام توران بود را نام ترک گذاشتند ۳) خود پادشاهان صفوی و سلجوقی نسب خود را به افراسیاب تورانی نسبت می دادند تا خود را شایستهد فر ایزدی نشان دهند.این هم بنا به گفته استاد مرحوم تقصیر اردشیر بابکان!!!؟؟؟؟ ۴) بسیاری از نام های خنود سلجوقی ها حتی در ترکیه ایرانی بود. نکنه اینم… مطالعه بیشتر »

cj

پس برو شعر فارسی شهریار (علا ای تهرانییا ) شهریار همون قربو صدقه رهبره ولی اگر ترک ها عصبانی شوند رهبرم نمی شناسند

اوش کایالی

تو خیـــــــلی خــــــوبی ، تو نژاد برتــــــری، تو تنها نژاد پاکی، بقیه زرد پوستن بقیه وحشی اند،بقیه زبان مادری ندارند،همه زبانها ضعیفند و فقط زبان شما قویه، فقط تو راست می گی بقیه دروغگو اند ما ترکان زرد پوست اغوزی هستیم پادشاهان عثمانی خود به پارسی شعر می سرودند و معنای ترک در ذهن آنها به معنای دهاتی بوده است الان هم فارس زبانند نخستین روزنامه به زبان پارسی در استانبول ترکیه چاپ شده است خود سلطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنیه به پارسی شعر می گفت.این مثل این میمونه که بگیم کورش بزرگ پس از فتح بابل به… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) این تویی که تو توهم زندگی میکنی
۲) چی شد پس پاسخ ما رو بده چرا اوستا که کهن ترین واژه توران را در بر دارد همه نامهای تورانی آن آریایی است!!!؟؟
۳) چلغوز خان و الاغ بیگ و … برای خدتون

علی

ازاین به بعد به ترک بودنم افتخار میکنم و ترک رو تبلیغ میکنم و تو ذهن ترکا میکنم که با غیر ترک وصلت نکنند دختر به غیر ترک ندن

یاشار اوش کایالی

جداً جنون وار پرت و پلاها را ردیف میکنی خدا شفات بده روانی ،کجات میسوزه ،به نوشته های خودت یه نگاه بنداز جداً خنده داره: “پادشاهان عثمانی خود به پارسی شعر می سرودند و معنای ترک در ذهن آنها به معنای دهاتی بوده است!!!! نکنه بنابر گفته استاد مرحوم این هم تقصیر اردشیر بابکان!!!؟؟؟ خوب این پادشاهان عثمانی که پانترکها با کمال خنده مسخره میگفتند همه تمدن های آناتولی تا ۸۵۰۰ سال پیش برای ترکان بوده!!!!!!! چرا معنای ترک براشون معنی دهاتی داشته است!!!!؟؟؟؟(منبع سایت آذرگشنسب) بسیاری از نویسندگان بعدی شاهنامه برای خوش آیند پادشان ترک غزنوی هر کجا که… مطالعه بیشتر »

ناصر

۱) آقای اوباش باقالی این تویی که یه جاییت داره میسوزه ما که نیازی مانند شما به تاریخ دزدی نداریم. ۲) نادان نخست گزارش من درست بخون تا اینجوری مثل …. تو گل گیر نکنی ۳) من پادشاهان عثمانی را گفتم که ترک در ذهنشون معنای دهاتی را داشته است. خوشبختانه سندش هست میتونی بری بخونیش. ۴) اون پانترکهای احمق و تازه به دوران رسیده ترکیه هستند که میگویند تا ۸۵۰۰ سال پیش هرچی تو ترکیه پیدا بشه برای ترکها است. نه پادشاهان عثمانی ۵) نادان تو چیکار به منبع اش داری پاسخت را بگو!!!! ۶) بیلمز خان همه اینها… مطالعه بیشتر »

اوش کایالی

ایران خانم
خواهشن مرد که نیستی لااقل زن کامل باش و با آیدی دیگران نظر نده
تنها کسی که شر و وراش ردیف داره تو هستی کاملاً مشخصه که کی عین …. تو گل گیر کرده
نشان چلیپاتو ببر به شهر “کَبَنَک” (به ترکی یعنی پروانه) ایلامی هم بذار
که تازه در خوزستان پیدا شده!!!!

ايرانويچ

۱) ما که از خدامون تاریخ سومر و ایلام هرچه زودتر آشکارتر بشه
۲) اصلا نگران نباش چون برای همیشه دست پانترکها از تاریخ ایرا بریده خواهد شد.
۳) ایلامی ها هرکی بوده اند ترک زرد پوست اغوزی و چلغوزی نبوده اند
۴) چهره ها آنها کوچکترین شباهتی با ترکان ندارد
۵) ایلامی ها نیاکان لرهای گرامی هستند و کوچکترین آثار نژادی ترکان زرد پوست در آنها نیست
پاینده باد ایران جاوید

ياشار اوش کايالي

بهرحال درقرن بیستم، این باستان پرستان مُرتجع داخلی، به راهنمائی مُرشدان رندِ خارجی شان، “ایران” این اسم ساده را که نام کنونی کشور و سرزمینی شده است، با ایرانیان یعنی طیف ساکنین واقعی آن، ضمن بازی با لغات، به چشمه های ماردار کشیدند تنها سند ها یعنی دلایلی که در دست مشتاقان نژاد تراشی وتاریخ سازی برای”ایران” میماند، درصورتِ “صحت، یعنی جعلی نبودنشان” بعضی ازکتیبه های ساسانی است که درآنها واژه “اران” و” اَ ن- اران” که به تحریف ” ایران” و” انیران= اَن- ایران” خوانده شده است بکاررفته است: (مقدمه ی فقهُ اللغتۀ ایرانی اورانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز، انتشارات… مطالعه بیشتر »

سهند

خفه شدیم از اینتو همه اکتشاف……مهلت هضمشم. بده

ايرانويچ

۱)من هم به شما پیشنهاد میکنم کتاب شادروان دکتر جهانشاه درخشانی انتشارات دانشنامه کاشان جلد۳ و ۴ را بخونید و خودتون با این کتابی که معرفی کردین بسنجید. ۲)کتاب ایشان در بزرگترین دانشگاه های جهان مانند دانشگاه زبان شناسی اتریش و… تایید شده است. ۳)دایره المعارف مصر شناسی نیز از کتاب ایشان بعنوان یک سند معتبر یاد کرده است. و بهتر بدانید دانشمندان مصر شناس نیز پذیرفته اند خود نام مصر با این تمدن بزرگش از زبان آریایی ها ایران است و برخی از ایزدان مصری ریشه آریایی دارند مانند ایزد آتن که همان ایزد آتر و آذر است آن… مطالعه بیشتر »

اوش کایالی

طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی(phonotype)” و ظاهری دارند و نه ژنـــوتیپـــــی(genetype) و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا توی احمق پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می اندازی این بحث ها رو برو… مطالعه بیشتر »

اوش کایالی

بهرحا ل درقرن بیستم، این باستان پرستان مُرتجع داخلی، به راهنمائی مُرشدان رندِ خارجی شان، “ایران” این اسم ساده را که نام کنونی کشور و سرزمینی شده است، با ایرانیان یعنی طیف ساکنین واقعی آن، ضمن بازی با لغات، به چشمه های ماردار کشیدند. تنها سند ها یعنی دلایلی که دردست مشتاقان نژاد تراشی و تاریخ سازی برای”ایران” میماند، درصورتِ “صحت، یعنی جعلی نبودنشان” بعضی ازکتیبه های ساسانی است که درآنها واژه “اران” و” اَ ن- اران” که به تحریف ” ایران” و” انیران= اَن- ایران” خوانده شده است بکار رفته است: (مقدمۀ فقهُ اللغتۀ ایرانی اورانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز،… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) کشور جعلی کشور آذربایجان است برو کتاب تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان نوشته شادروام احمد کسروی رو بخون ۲) کشور جعلی آذربایجان است باور نداری!!؟؟ برو گفته های استاد بارتولد را در انگیزه انتخاب این نام جعلی بخون ۳) داستان پورپیرار این دیپلمه اخراجی از حزب توده که خیلی وقت تمام شده است ۴) اون که عددی نیست خیلی بزرگتر از اون هم نمیتونه کاری بکنه ۵) ما خودمون هم داریم میگیم بسیاری از تاریخ کهن ایرانیان را نویسندگان یونانی جعل کرده اند ۶) نادان بجای اینکه سی دی این شومن (پورپیرار) را ببینی برو کتاب به زبان داریوش نوشته… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) گفته های جنیدی در دانشگاه سیدنی واژه‌ای که در این سال‌ها «آریانا» خوانده می‌شود، گونهء پیشنهاد شدهء ‌تازه از نامی کهن است که در اوستا، کهنترین دفتر جهان، از آن؛ بگونهء اَئیریَنَ airyana یاد شده است، و کهنترین یادکرد از آن در «وندیداد» است. وندیداد، خود کهنترین بخش اوستا است که در آن بگفتارهای تاریخی، زمین‌پیمایی (جغرافیا)، دانش، پزشکی، بهداشت پرداخته شده است، اما بیشترین گفتارهای آن دربارهء داد (قوانین) زندگی پنج شش هزار ساله‌ی جهان است، و نخستین بخش آن، دربارهء سامان گرفتن، و پدید آمدن شهرهای باستانی است، پس از گذر از هنگام بیابانگردی مردمان نخستین: در… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

نادان این سند وندیداد سخن از سرمای ۱۴۰۰۰ سال پیش دارد یعنی هزاران سال پیش از اینکه نامی از سومر و بابل و آشور آمده باشد.
گفتم که حالا حلا ها باید تاریخ دزدی کنید
بهتر بونی این سند استوار وندیداد را نه سومریها داشته اند و نه بابلی ها میدونی چرا!!!؟؟؟؟
چون آریایی ها همان مردم فلات ایران هستند که از ایران به دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده اند و نه بلعکس

ابوالفضل

اره دیگه هیشکی نمیدونه فقط تو میدونی افن دانشمند

ايرانويچ

۱) بهتر بدونید آثار یافت شده در میان رودان پیش از سومری ها وجود آریایی ها رو در میان رودان بیگمان و مسجل کرده است ۲) برو نوشته های پروفسور اسپایزر را بخون ۳) نشان چلیپا (نشان مسلم آریایی ها) در هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی هزار سال پیش از ورود سومری ها در میان رودان کشف شده است ۴) امروزه دانشمندان تمدن سومر و آشور را وامدار تمدن فلات ایران میدانند ۵) خط کشف شده در جیرفت کرمان (سرزمین آرتا) پانصد سال از خط سومری کهن تر و کامل تر است ۶) فلز مس و قلع و آهن… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

یک کشف اتفاقی بسیار جالب برید به ادرسی که میگم این ادرس مترجم زبان گوگل است بعد تنظیمات ورودی فارسی و خروجی انگلیسی را انجام بدید عبارت (پارس کردن) را تایپ کنید خواهی دید که ان را در انگلیسی ( barking ) ترجمه میکند حال در همان ادرس تنظیمات را به ورودی انگلیسی و خروجی فارسی(perssian) تغییر دهید و عبارت (barking ) را تایپ کنید حال در ترجمه فارسی ان کلمه به جای عبارت ( پارس کردن ) کلمه ( پارس ) را خواهد اورد نتیجه این که حتی گوگل هم به فارسا سگ گفته … جالب بود مگه نه… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

البته توجه داشته باشید عباراتی مانند (نام قومی ، نا زبان ایرانیان، نام استانی در ایران ) جرء معانی نیست بلکه کاربرد های کلمه است مثلا فرض کنید نام من (احد ) باشد. حال ۱-یکی از نام های خداوند است ۲- احد یکی از نام هاست که ایرانیان بر فرزندان خود میگزارند ۳- احد در سوره توحید وجود دارد ۴-احد نام نویسنده این سایت است هیچ کدام از عبارات بالا معنی احد نیست بلکه معنی احد ( یکتا ) است و موارد بالا هم فقط کاربرد های احد است در این لغت نامه ها هم برای پارس چندین کاربرد نوشته… مطالعه بیشتر »

امیرخان

جناب ترک اوغلان اگه کمی سواد مطالعه کردن رو بلد بودی میدونستی که ترکان بعد از اینکه دولت ساسانی منقرض شد برای اینکه اعراب ضرری به ترکان نرسانند مسلمان شدن و بعد یک دو قرن بعد از این واقعه با توجه به موقعیت بسیار والای ایران ترک ها یواش یواش به قسمت های شمال شرقی ایران پناه آوردند و در زمان سلطان محمد غزنوی بود که ترکان وارد ایران شدن و در زمان هجوم مغولان(همان ترکان!) به اوج خود رسید! ولی تشویقت میکنم چون ذهن خیالپردازی رو داری!

امیرخان

در ضمن هیچ میدانستی که مراغه به معنی محل غلت زدن خر هست یا نه؟!!!

خسرو

آفرین به امیرخان عزیز

cj

تو هیچ می دونی تمدن مراغه رو

صد مرتبه بیشتر از تهران شوماست

او زمان مراغه یکی از شهر های بزک اولی حکومت یعنی مادها دولت ترک بود اما تهران(ببخشید طهران آخه زبانه شما ۳۳ لهجه عربی ست پس عربی بنوبسیم) هیچ گوه هم نمی تونست بخوره

ايران ويچ

عزیزم خودت رو اصلا ناراحت نکن گوه ها رو گذاشتیم شما بخوری چون ما به قول شما نمی تونیم بخوریم. برو کتاب پانترکیسم ایران و آذربایجان نوشته محمد رضا محسنی رو بخون سپس بیا زر زر کن پانترک نادان اونجا دست اون مجله امید زنجان رو با اون دروغ گنده ای که در باره زبان پارسی و عربی گفته بود حسابی رو کرده. اونجا نامه سازمان یونسکو رو که ریده به هیکل گندتون رو اورده. پانترک احمق نشان چلیپا نشان مسلم و بی گمان آریایی ها در تپه حسنلو و غار مراغه یافت شده است پس بهتر بشینی سر جات… مطالعه بیشتر »

محمد

چی شد ، مادها رو هم تورک کردین؟؟؟؟!!!!خدایا شر این تورک ها رو از سر تاریخ کم کن

سهند

درود امیرجان

علی

به هر حال ترکیم و افتخار میکنیم همین ترکا بودن شما نمک نشناسارو شیعه کردن وازعرب شدن محافظت کردن ترکایه سفید اناتولی شیعه وارد اذربایجان و ایران شدن

خسرو

ممکنه بگی چرا همه مفاخر آذرآبادگان از قدیم تا جدید به ایران و زبان فارسی افتخار میکنند؟ نظرت در مورد استاد شهریار چیه پان عرعر؟ فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در ایران خوان یغما دید و تازی ترکتازی کرد گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد فلک این شیرگیر اهو ،شکار گرگ و تازی کرد وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی بجز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی بدان‌ با جان‌ پاک‌ موبدان ‌آزارها کردند سر گردن ‌فرازان‌ را فراز دارها کردند که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند… مطالعه بیشتر »

تورک اوغلو

این شعرهای جعلی رو شما فارسای سگ سروده اید و به شهریار ما نسبت می دهید این وصله ها به ما نمی چسبد شما برید به همون خرتوسی تون برسید که بزرگترین خیالپرداز دنیاست و به قول خودش سی سال خودشو پاره کرد و آخرش چی یه مشت مهملات بی پایه و اساس که همش چاخان بود به هم بافت و برای همین مورد استقبال قرار نگرفت .۲نکته جالب اینه که ۱.خرتوسی سی سال شاهنامه رو نوشت تا به قول خودش فارسی رو برای عجم زنده کنه و فارسی الان ۶۰ درصدش عربیه پس اگه اون این کارو نمی کرد… مطالعه بیشتر »

آذر اوغلو

واقعا خیلی بیشعور هستی تورک اوغلی, معلومه برخاسته از یک خواستگاه اجتماعی کم خرد و الاغ پرور هستی, مردک فردوسی از جمله بزرگترین شاعران جهانه چطور جرات میکنی توهین کنی؟ خوب سند و مدرک بیار شعر مال شهریار نیست! چرا تورک اوغلی در همه کامنت هایی که داری توهین میکنی؟ من که شک دارم تو آذربایجانی هستی چون شرف نداری

خسرو

منطق و پاسخ تورک اوغلی را هم دیدیم, خدا رو شکر این مزدور خودش را کاملا نمایان کرده, ولی با توجه به پاسخهات چند نکته واسم روشن شد:
۱- حرام زاده تو هستی
۲- خر تو هستی
۳- انشاالله شما هم مثل خر به سوی قره باغ روان میشین و توسط ارمنی ها مورد لطف قرار میگیری اونوقت قدر ایران را میفهمی

دیاکوی کبیر

بنویس خره باغ

بهمن سوشيانت

متاسفم فقط همین
ادب مرد به ز دولت اوست
با این فحشها شخصیت خونوادتو میبری زیر رادیکال
فردوسی و شهریار موندن. تو کجای این دنیایی؟ بعد مرگت میتونی مث حضرت فردوسی هزار سال از خودت اسم و کتاب یادگار بزاری؟
ادم نیستی لااقل ادب داشته باش که خونوادت زیر سوال نره

ايران ويچ

۱)نادان بی سواد ما شعر جعلی میسازیم!!!!؟؟؟ ۲) نادان شعر جعلی برای شاعری ساخته میشود که در قید حیات نباشد. یه چیزی این پانترکهای خر کردن تو کله پوکت هزیون میگی عزیزم ۳)شادروان شهریار چگونه زنده بود و در دولت جمهوری اسلامی که هرگز نژاد گرا نیست نیومد بگه این شعر مال من نیست!!!؟؟؟ نکنه میترسید بکشنش نادان!!!؟؟؟ چرا در هنگام مرگش این شعرش رو انکار نکرد!!!؟؟؟ ۴) نادان این بخواهی تحریف کنی اسناد انکار ناپذیر در کشور بزرگتون ترکیه را چیکار میکنی!!!؟؟؟ ۵) برو ۱ پژوهش کوچولو اندازه همان خردت در باره سلطان رشاد عثمانی بکن سپس بیا این… مطالعه بیشتر »

ماردين

اریایی های باشرف و عزیز.فک کنم این پان خر بی ادب مادرش رفته ترکیه یه کارایی کرده که خودشو ایرانی نمیدونه

علی

کشوربزرگمون ترکیه ما قزلباشا با ترکیه جنگها کردیم و خونها دادیم این که الان باعث میشه ما به ترکیه نزدیک باشیم باعثش شما احمقها هستید اینو بدون ملتی اگه زیر ظلم و تحقیر باشه اون ملت بهم نزدیک میشه و اون روز میاد که ترکا با هم متحد باشن اینو بدون اگه قرار هست از ایران جدا بشیم مهاجرت نیست بلکه با خاکش جدا میشیم ولی امیدوارم شیعه هایه فارس نظر تو ایرانویچ کرد سنی رو نداشته باشن که اگه داشته باشن فاتحه ایران خوندس چون تو کشوری که عرق نلی نباشه وطن پرستی نباشه فاتحه کشور بازم خوندس

امیرخان

اینان به این علت فردوسی را دوست ندارند:یک در شاهنامه فقط ایران و ایرانیان را ستوده و هیچگونه ستایشی از ترکان و اعراب نکرده است…در ثانی در شاهنامه فردوسی حکیم طوس روی خوشی به ترکان نشان نداده است چون آنان سرزمین های آباد ایران رو با قتل و وحشیگری تمام غارت میکردند…ثالثا قضاوت کردن در مورد خوبی و بد افراد در حد آدم های معمولی چون من و تو نیست..چهارما فردوسی مال همه ایرانیان است نه ترک و فارس و عرب…پنجما شعر های فردوسی چاخان نیست…فردوسی در کتابش شاهنامه بارها متذکر شده که این شعرهایی را که میخوانی داستان فرض… مطالعه بیشتر »

علی

تو که هستی از ترکایه شیعه که ایران رو اباد کردن و نزاشتن سنی و عرب باقی بمونید چی هر جقدر بدی کرده باشن خوبیشون بیشتره ترکایه قزلباش شیعه رو میگم

زتتا

حالا خوبه کوروش پارس تمدنهای بزرگ دنیا رونابودکرد مثل بابل ومادومصروهند ولیدی . کارهاش عین چنگیز بود

مهدی

عشق اس ما لرا فارسی که مملکت صحبت می کنند از زبان پهلوی گرفته شده و لی الان بیشترش عربیه با قوائد پهلوی ولی ما لرا یک کلمه عربی به زبان نمی اوریم و دقیقا داریم به زبان پارسی میانه صحبت می کنیم. ولی چیزی که بعث شده تو کفی بمونم اینه که ما لرا چه ربطی به فارسا داریم که زبونشون رو بهتر از خودشون صحبت میکنیم.

ایرانی

لرها وبختیاری ها از تیره های پارسی هستندو پارسی دری در دوره ی سومش از گویش لری بختیاری برگرفته شده است

Lur

تمام گویش های لری بازمانده ی پارسی میانه یا پارسی پهله ای هستن.در گویش های لری درست شبیه پارسی میانه خ تبدیل به ه میشود

مهدی

محسن فارسانی در مقدمه دیوان ملا زلفعلی بختیاری این گویش ظریف را از مشتقات نزدیک زبان پهلوی می‌داند و در این خصوص می‌نویسد : خاک زاگرس به لحاظ کوهستانی بودن از هجوم اقوام بیگانه مصون مانده و گویش آنان کمتر با زبان ترکی و عربی مخلوط شده است.

kupal63

ول کنین این فارسای بی اصالتو توهین کردن بزرکترین افتخارشونه جون ریشه ندارن هویت ندارن خودشونو میکشن تاریخ ۳هزارساله میارن کارشون شده دزدیه تاریخ وفرهنک ملتهای دیکه ۱کوروش ۲رکه دارن که تاریخشون از اون شروع میشه معلومه باید با دزدی و دروغ این فاصله ی تاریخی را با ملت تورک جبران کنن قدیمیترین اثاری که کشف میشه از جاهایی هست که تورک هستن برا خودشون دلیل میارن ومنبع هایی که استفاده میکنن ۹۹%داخل کشور مثلا اریایی نوشته شده وهمشون بان فارسای بی هویت. منزوی ترین قوم دنیا هستن البته تازه کیا دختراشون فاحشه خانه های ترکیه وباکو فعالیت میکنن کشور… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) پانترک نادان بشین سر جات حال نداری ۲) برو با گندتون بیا و اینقدر شر و ور به هم نباف ۳) پانترک خر بیشترین آثاری که در مصر پیدا شده در مناطقی است که الان همه عرب هستند از دید شما پانترک های تاریخ دزد تاریخ ساز اونها از اول عرب بودند ۴) ۱۱۰۰۰ ساله!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بشین بابا حال نداری میگن موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمبش می بست. شما هنوز نمی تونید تاریخ ۱۵۰۰ ساله تون اثبات کنید!!!!!!!!!!!! برو دیدگاه فارابی و خوارزمی و ابن سینا و ابن فضلان رو در باره ترکان بخون سپس بیا زرزر… مطالعه بیشتر »

تورک

اینم سایت های ضد فارسهای سگ
حباب آریایی
http://no-lie.arzublog.com/
http://turk1374.blogfa.com/
http://aidin5959.blogfa.com/

مهدی

آقا من بهت حق میدم این کار ها رو کنی این فارسا تو مملکت واقعا اضافه هستند. ۱۰۰ ساله دارن برا قوم های دیگه جوک درست می کنند. فکر می کنند اصیل هستند. ولی سخت در اشتباهند . ترکیبی از مغولو عربو پارسن.

مهدی

ولی اگه بحث تجزیه ایران به میون بیاد. حالا از هر قسمتش عاملش تیکه بزرگش گوششه به معنای واقعی کلمه ( از طرف یک لر) ولی شما فارسا هم مطمئن باشید اگه این قوم قوم بازیو شروع نمی کردید. خیی از این اتفاقا نمی افتاد. با بعضی از فارسا هستم دست از مسخره کردن اقوام ایرانی بردارید وگرنه روزی به گریه می افتید چون دیگه ما لر ها مثل زمان جنگ ایران عراق ازتون حمایت نمی کنیم.

Lidoma

داداچ پارس اصیل همین لرها هستن

ايرانويچ

جیگر طلا تو سایتت نظر فارابی و ابن سینا و ابن فضلان رو درباره ترکان اغوزی گذاشتی!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علی

ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به فارابی به سال ۲۶۰ ه.ق در ناحیه فاراب در فرارود (شهر اترار کنونی در جنوب قزاقستان)به دنیا آمد نام جد وی اوزلوغ بود.
ابو علی حسین بن سینا مشهور به ابو علی سینا به سال ۳۷۰ه.ق در بخارا(اوزبکستان) متولد شد.

ماردين

این ترکا اینقد خرن و تو هپروت هنوز فرق بین سایت و وبلاگ ونمیفهمن.
حالا دارن از تاریخ میگن

تورک

اینم سایت خودم

http://www.satar-khan.loxblog.com/

مهدی

بزار یه چیزیو بگم راحتت کنم ما لر ها از فارس ها سگ تریم. و بهش افتخار می کنیم. چون شرف داره به الاغ البته بلا نسبت الاغ

علی

sennenem turk balasy bax ve uyan billar ogeden fasistler ky zorlary catsa sizin hammezy yer uzunnen yux elleler billar israilden pisdyler ;uyan dostym uyan

mosinaight

به قول استاد عزیزم بهمن بیگى قشقایى، اینترنت جاى بچه ها شده است، دانش واقعى و آدمهاى بزرگ در واقعیت زندگى میکنند، اینانى که در فیس بوک نظر میدهند اکثرا، کودکانى هستند که بى هیچ دانشى پا به جوانى گذاشته اند، از آنها نباید انتظارى داشت، درین زمانه که قوم گرایى نشانه عقب ماندگى فرهنگى جامعه هست، دیگر گفتگو و حقیقت گرایى معنا ندارد…

ناصر

دهده قورقود سرآمد ادبیات جهانی کتاب دده قورقود که از شاهکارهای ادبی-فولکوریک جهانی است،از یک مقدمه و ۱۲ داستان تشکیل شده است.داستانها به نثر و نظم نوشته شده است و در خلال آنها انواع مختلف آثار ادبی شفاهی مانند بایاتی،نغمه،ضرب المثل و حتی مرثیه دیده میشود.اثری حماسی است و هر کدام از داستانها درباره دلاوریها و ماجراهای دل انگیز یکی از قهرمانها ساخته شده است.معهذا هر ۱۲ داستان با یکدیگر نیز ارتباط دارند.در این داستانها جسارت و مردانگی و قهرمانیها و عادات و معیشت و عقاید ترکان اغوز شرح داده شده و وطن خواهی و مهمان دوستی و محبت مادر… مطالعه بیشتر »

ايران ويچ

۱) تنها سند کهن درباره نام (توران) است سند استوار اوستا و ریگ واد است
۲) در این اسناد به ریشه آریایی تورانی ها آشکارا اشاره شده است
۳) برو کتاب اران و آذربایجان نوشته دکتر عنایت الله رضا رو بخون
۴) ترکها هرگز در ایران وجود خارجی تا پیش از اسلام نداشته اند
۵) این تاریخ دزدی پانترکها خیلی وقت تاریخش تمام شده

ناصر

دوست عزیز ،
۱- بر فرض تورانی ها ریشه آریایی داشته اند (یا نداشته اند)، حالا آیا باید مردم ایران رو به دو گروه نزاد اآریایی (درجه اول) و غیرآریایی (درجه دو) تقسیم بکنیم؟
۲- بر فرض ترکها تا پیش از اسلام در ایران وجود خارجی !! نداشتند،(همونطور که قرنها قبل از اون مردم دیگه ای در اون خاک زندگی می کردند)، ولی حالا که ترک های خیلی زیادی در اون زندگی می کنند (یکیش من) آیا باید اینها رو از ایران بیرون کنیم؟
۳- متاسفانه تاریخی که ما ازون مطلع هستیم کاملا درست نیست، از ابتدا انسانیت تا حالا.

ايرانويچ

۱)آریایی بودن تورانی ها یک فرض نیست بلکه یک بنیاد بیگمان درست است. ۲) اصلا می دونی آریایی به چه کسانی می گویند!!!؟؟؟خیلی ها خواستند آن را نفع کنند ولی امروزه دانش ژنتیک پاسخ استوار و انکار ناپذیری به آنها داده است. ۳) دانش ژنتیک سخن پایانی را می زند و نه یک پان پارس میتونه تغییرش بده و نه یک پانترک ۴) هنگامی که آزمایش های ژنتیک همه دانشمندان جهان اعم از ایرانی و خارجی می گوید مردم آذربایجان از نظر مارکرهای ژنتیکی آریایی هستند و نه ترک زرد پوست اویغوری و اغوزی و ازبکی و …. دیگر بقیه… مطالعه بیشتر »

ناصر

دوست خوب من ، اینهمه از تاریخ حرف زدی، ولی جواب من رو ندادی، زبان من ترکی هست و این رو نمی تونید انکار کنید چون من هر روز دارم به این زبان با مردم شهرم صحبت می کنم، آیا شما می تونی من رو به عنوان یک ترک زبان (حالا آریایی یا غیر آریایی یا ترک زبان زرد پوست – بماند که اینها همون افکار نژاد پرستانه هست یا نیست) قبول کنی یا نه؟
امیدوارم کلمات رو دریف کنی و با بلی یا خیر جواب بدی

ايرانويچ

۱) نخست اینکه اگر ما از تاریخ راستین کشورمون دفاع می کنیم نژاد پرست نیستیم تنها اجازه یکه تازی به تاریخ ایران را به پانترکهای تاریخ جعل کن نمیدهیم
۲؟) همه سخن ما این است که مردم آذربایجان بنابر همه گواه ها ایرانی نژاد ترک زبان هستند و بس
۳) کسی با ترکی سخن گفتن شما مشکلی نداره شما مختاری به هر زبانی که دوست داری سخن بگی ولی نه اینکه چون شما دوست داری ترکی سخن بگی بیایی تاریخ تات ها و تالشی ها و پارت ها و مادها و کاسی ها وگوتی ها و… را عوض کنی.

morteza

سلام دوست عزیز زمانی که میخوایی از تمدن و نژاد حرف بزنی باید به زبان و گویش اون منطقه توجه کنی.بعدش باید بری تاریخ جغرافیاشو بخونی.خوب میخواستم بگم که مگه از تاریخ نمیگی مطابق همون تاریخ که شماها دارید ازش میگید آریایی ها از شمال اروپا مهاجرت کردن و به مناطق گرمسیر ایران و هند رفتند. بعدش قبل از ورود آریایی ها مادها لولوبی ها و اقوام دیگه زندگی میکردن وقبل ازتر از همه اینا سومریها زندگی میکردن. خوب راستی چرا وقتی حرف از تاریخ میزنید از اشکانیان کسی حرف نمیزنه؟دلیلشو میدونی چیه؟ بزار بگم دلیلش هم زبون و هم… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

درود اریاییها از جایی نیومدن . نه از شمال اروپا نه سیبری و تبت و اسیای میانه اریایی ها همینجا بوذن و از جایی نیومدن این نظریه مدتهاست که رد شده اریاییها در فلات ایران بودن و از اینجا به اروپا و هند رفتن و به همین دلیله که ایران تنها کشوری در دنیاست که هنوز با اسم اصیل اریا (= اریان = ایران) مونده. اگه اریاییها ازتبت سیبری یا عرجای دیگه اومذن دست کم یه منطقه باید با اسمشون به یادگار مونده باشه ایران همیشه اریاییست گفتی اول زبان بعد موقعیت جغرافی… رفیق با یه مثال سخن شمارو میبرم… مطالعه بیشتر »

Lidoma

کو گوش شنوا که قبول کنه جایی که اریایها از اونجا اومدن هفتاد درجه زیر صفره و در چهار هزار سال پیش به مراتب سردتر بوده پس نظریه مهاجرت اریایی تا حدودزیادی منسوخ شدست

زتتا

این منطقه تایک قرن پیش اسمش پارس بوده نه ایران

ايرانويچ

۱) پروفسور یک نژاد رو با زبانش میشناسند!!!؟؟؟ ۲) این سخنت بیشتر نشان میدهد که چقدر نادان و عقده ای هستی!!؟؟؟ ۳)نکنه نادان اگر میخواهی نژاد مردم آفریقا رو بشناسی باید بری بگی اونها از نژاد عرب و نژاد فرانسوی هستند!!!؟؟؟؟ ۴) نکنه با این تفسیر خنده دار تو مصری ها هم عرب هستند!!!؟؟؟ ۵) این داستان مهاجرت آریایی ها به ایران در ۲۰۰۰ سال پیش از مسیح رو دیگه حتی اروپایی ها نیز قبولش ندارند. تو غصه خودت رو بخور عزیزم. ۶) همه نوشته های باستانی مانند اوستا و ریگ ودای هندوستان و همه خوتاک نامه ها (شاهنامه ها)… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) پروفسور زهتابی!!!!؟؟؟؟ ۲) ایشون کی به مقام پروفسوری نائل شده اند!!!!؟؟؟؟ ۳) هر بیسوادی میدونه که بالاترین جایگاه دانشگاهی دکترا است. هرگاه هرکس بتواند مقاله های دانشی جهانی ارائه دهد به او مقام پروفسوری می دهند ۴) این پروفسور شما چندتا مقاله علمی جهانی تایید شده داره که به مقام پروفسوری نائل شده است!!!؟؟؟ البته شادروان چون به رحمت خدا رفته ۵) نکنه منظورت کتاب تاریخ دیرین ترکها می باشد!!!!!؟؟؟؟؟ ۶) اونکه مجله خانواده سبز در مقابلش مثل فیزیک کوانتم میمونه!!؟؟؟ ۷) خوشبختانه سوتی های بسیار خنده دارش تو سایت آذر گشنسب هست!!!؟؟؟ بازم میگم خدا رحمتشون کنه چون… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) آیا جهان بشریت تا کنون دشمنی به خونخواری ترکان و عموزاده های آنان یعنی مغولان به خود دیده است!!!؟؟؟؟ ۲) همه جهان از مورزخین چینی و هندی و عرب و مسلمان و ایرانی و ارمنی و گرجستانی و بگیر تا مورخان رومی فریاد ها از وحشی گری و خونخواری ترکان و مغولان دارند ۳) دنبال رضا شاه خدا بیامورز نگرد ۴) کتاب سوزی رضاخان!!!؟؟؟؟ ۵) فاجعه کتاب سوزی شما در همه جهان شهره آفاق است رضا شاه چند سال مگه حکومت کرد!!؟؟؟ ۶) نادان شما پانترکها اینقدر عقده ای هستید که یادتون میره کهن ترین کتاب شما برای ۱۰۰۰… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) یک مثال شیرین پارسی که میگه وقتی دوتا مهندس دارن صحبت میکنن یه عمله نمیاد بگه بیلم کو؟ ۲) دعوای میان اشکانی ها و ساسانیان دعوای مذهبی میان دیویسنا ها و مزدیسنا ها و گاها زروانیان بوده است ۳) خوشبختانه امروزه همه اسناد مکشوفه از زمان اشکانیان حاکی از آریایی بودن اشکانیان هستند ۵) همه مورخین گذشته و امروزی جهان کوچکترین شکی در آریایی بودن اشکانی ها ندارند ۶) شما بجای اینکه دنبال اشکانی ها (نیاکان خراسانیان) مادها (نیاکان کردان) لولوبی ها و ایلامی ها (نیاکان لرها) باشید بهتر برید دنبال همان اغوز و چلغوز و ازبک و ازگل… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) نادان ما زبانهای آریایی التصاقی هم داریم ولی زبان ترکی پیوندی نداریم ۲) زبان مادها و اشکانیان کاملا پیوندی هستند ۳) زبان انگلیسی و عربی هر دو تحلیلی هستند ۴) آیا با این زبان بازی خنده دار و مسخره شما پانترکها باید بگوییم زبان و نژاد انگوسکسون انگلیسی ها با زبان و نژاد سامی نژاد اعراب یکی است!!!؟؟؟ ۵) مگه هرکی سیبیل داره بابات!!!؟؟؟ ۶) کهن ترین متن به زبان ترکی متعلق به ۶۰۰ سال پس از میلاد است یعنی حدود ۱۴۰۰ سال پیش که تازه پر است از واژه های پارسی سغدی اونهم در ترکستان چین که هزاران… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) نادان زبان ترکی زبان دربار بوده!!؟؟؟ ۲) پس چرا کمال زرد شاعر عثمانی از سخن گفتن به زبان ترکی شرمنده بوده!!!؟؟؟؟ ۳) زبان پارسی زبان کوچه و بازار بوده و زبان ترکی زبان دربار!!!!؟؟؟؟ ۴) خوب نادان دانش زبان شناسی به توده مردم نگاه میکنه نه زبان دربار تو با نادانی خودت خودت رو تو چاه میندازی ۵) اگر زبان پارسی زبان کوچه بازار بوده و زبان ترکی زبان دربار خوب سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی خیلی گوه خورده بود که پس از فتح قسطنطنیه به پارسی شعر سرود ۶) نادان خود زبان چین اویغوری ۸۵۰۰ واژه پارسی داره… مطالعه بیشتر »

ایرانی

اگه بخواید از اشکانیان هم میگیم از خط پهلوی تا زبان پهلوی اشکانی تا سرزمین پارت تاایرانی گراییشون

tt

بنام خدا نزاد بشر: زرد پوستان : چین تبت مغول مانچو ترک تتار” تمامی مردمان آسیا بجز هندو اروپاییان(پارسیان و هندوان) و سامی ها (عرب …)سرخ پوستان و بومیان آمریکا در گروه زردپوستانند سفید پوستان:آریایی(هندواروپا)سامی(عرب کلدانی آشوری عبرانی “یهود” فینقی ..(فرزندان سام و یافث بن نوح بن شیس بن آدم(آتام). سیاه پوستان:فرزندان حام بن نوح :لیباین کوشاین قبطاین (مصراین)فودای(کنعان) تمامی بومیان ایران قبل از اینکه شاخه هندی از هندواروپاییان در این سرزمین پراکنده شوند همه زردپوست و ملتصق زبان بودندشامل : آرر(آس ار) ارآتاییان(آرتابیل اردبیل کنونی) اوراتو – هیت – خزر – تتار-سومر-شنار-کنگر-آنناشان(ایلامیان)-ماننا – ارشک(پارتاکن-اشکانیان)ماد-مغان-بوز-آسترارت-اریانزی-لولوبی-گوتیان-تپور……… مردمان جهان در دو گروه… مطالعه بیشتر »

ايرانوريچ

۱) این چیزهایی رو که نوشتی یکبار دیگه خداییش بخون ببین ببخشید چه چرندیاتی رو سر هم کردی. ۲) من ۵ سال بگونه نیمه حرفه ای و ۲ سال بگونه حرفه ای زبان شناسی میکنم. ۳) مدت ۱۰ سال که تاریخ نیز کار میکنم. رشته اصلیم هم برق قدرت است. ۴) چگونه پیش از آریایی ها در ایران زرد پوستان زندگی میکردند که حتی یک مورد جسد با مشخصه های نژاد زرد پوست نه در فلات ایران و نه در میان رودان (بین النهرین) یافت نشده است!!!!!!؟؟؟؟؟؟ اگر دوست داشتی بگو تا منابع معتبرش رو برات نام ببرم!!!؟؟؟؟ ۵) این… مطالعه بیشتر »

پیام رشنو

موافقم.ترکان یا تورانیان یا شاید همان مغولان همان زرد پوستان آسیای شرقی هستند که همیشه به امپراطوری ایران ناخنک میزدن ولی کاری از پیش نمیبردن.تا بعد از حمله اعراب و از بین رفتن امپراطوری آریایی.به مناطق آذربایجان هجوم آورده و سکنی گزیدند.چهرهای با استخوان گونه برامده چشمانی ریز و کشیده و پوست زرد قد نسبتا کوتاه.آریاییهای اصیل نیز با گویش نزدیک به هم سفید پوست مشخصند

ایرانی

دوست گرامی تورانیان گروهی از ارییان بوده اند ونه ترک همان گونه که از نامهای ایرانی و نژادشان که فرزندان فریدون هستند

ابوالفضل

طبق اون چیزی که من فهمیدم همیه دنیا به غیر از قاره امریکا اریایی بودن خب پ چرا دارین بحث میکنید همه که من نژادید عزیز جان اولا دیگه بچه پیش دبستانی هم میدونه که مصریان خوشون تاریخ غنی دارن و نمیخاد تو لطف کنی و اونا رو زیر پرچم اریایی ها بیاری دوما ممکنه یه قومی تقسیم بشه و چنتا خورده فرهنگ بوجود بیاره ولی نمیشه چنتا قوم جمع بشه یه قوم متحد بسازه بلکه میشه برخی قوم در یه قوم بزرگتر حل بشن تو جوری داری میگی انگار همه اقوام اریایی بودم لااقل یکی هم بزار برا ما… مطالعه بیشتر »

پارسا

با سلام اگر با تاریخ سروکار دارید باید بدانید که در دنیای باستان ۳ کشور عظیم شامل توران که ازشرق چین تا غرب مراکش و از شمال تا قطب و از جنوب تا یمن گسترده بوده در این کشور عظیم تمدنهای محلی شامل کاسپینها سکاییها لولوبیان گوتیان ماناناییها اکدیان سومریان اعیلامیان لیدیان بابلیان مصریان مادیان هورانیان پارتیان فینیقیان یونانیان اوراتوریان کنار هم بودنند و در زمانهای مشخص ظهور و سقوط کردنندو اما دو کشور عظیم بعدی کوواشکی کل افریقا را بجز شمال افریقا را شامل میشده و سرزمین عظیم بعدی اینداهان یا شبهه قاره هند شامل هندوستان بنگال سیام ویتانگ… مطالعه بیشتر »

ايرانوريچ

۱) پناه میبریم به خداوند بزرگ از شر جهل و نادانی که پانترکها در افکار شما و مانند شما فرو کرده اند ۲) تپور ها التصاقی و زبان بوده اند!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ آدم نمی دونه بخنده یا گریه کنه ۳) پروفسور از نوح به به بعد یهویی فرزندان نوح اشتقاقی زبان شدند و پیش از آن التصاقی زبان بودند!!!!!؟؟؟؟ پناه بر خدا ۴) کدام دانشمند نادان پانترکی این مزخرفات خنده دار و گفته!!!؟؟؟ ۵) اگر میشناسیش بیا به ما معرفیش کن تو هر کجا که دلش خواست آماده ام باهاش مناظره کنم. ۶) اگر این پروفسور ها جرات گفتن این جکها رو… مطالعه بیشتر »

بابک

ببخشید این آزمایشهایی که مدام ازش حرف میزنی تو کدوم آزمایشگاه و توسط جه کسانی انجام شده ؟

Panturk

نمخواهم زیاد سر مسئله بپیچم اما تورک ها در هر گوشه یی از دنیا دارای زبان، فرهنگ، لباس، هنر، موسیقی، ورزش، عنعنات، غذا، اسباب منزل، ….. خاص خود را دارند که به اصالت آنها ارتباط میگیرد. اما برادران آریایی ما گاهی از لحاظ نژادی با جرمن های موی زرد و چشم آبی گره میخورند و گاهی با هندو های سیاه پوست و خود را نژاد سفید میدانند. از طرف زبان با اعراب گره میخورند و از لحاظ هنر……. با یکی نه یکی از مردم گره میخوردند و کدام اوصاف و عنعنات مشخص ندارند. طوری که یکی از دوستان نوشته بود،… مطالعه بیشتر »

ایرانی

جهانی میگه هندوایرانی ها واروپاییها از یک نژادند و اندک تفاوت ظاهری به دلیل تفاوت اقلیمیه می خوای امتحان کن اگه توی شما کشوری یه سالی برو خوزستان میبینی رنگت چه جور عوض میشه اما رنگ چیزی جدا از نژاد که بین اذری های اریایی چهر ایرانی با زردپوستان چشم بادامی کوسه ی ترک نژاد است واما در مورد زبان عربی بگم که هیچ عاقل و خردمندی هرگز نگفته که عربی با فارسی خویشاوندی زبانی داره

Panturk

دوستان را سلام. نمیدانم چرا عده یی از برادران ما اینقدر در برابر تورک ها حساسیت دارند. و اینقدر تیمور و چنگیز …. میگویند و وحشی میخوانند. مثلی که به گفته مولانا همه پیش چشم خود شیشه کبود دارند. و یا اینکه حسادت میورزند. طوری که شخصی در مقاله یی نوشته بود که ثابت میکند که ایرانیان همه تورک و یا مغل اند. چون زمانی که در قدم اول چنگیز و بعدا تیمور به سرزمین ایران امروزی حمله کرد، همه مردان را قتل عام کرد. تنها زنان و دختران شان ماندند و لشکریان شان با آنها ……….. کردند. بعد از… مطالعه بیشتر »

akhgar

ناصر جان زبان منهم ترکی است و این زبان زیبا و وسیع را دوست دارم وسعتی که در این زبان است در کمتر زبانی وجود دارد اما ما همه در زیر یک چادر ایستاده ایم و این چادر یک ستون بیشتر ندارد . ملیت ایرانی ما
در این کشوری که بیش از ده زبان و بیش از ده مذهب و دین و فرقه وجود دارد تنها عاملی که ما را بهم پیوند می دهد ملیت ایرانی ماست این خاک ئ مال همه ماست .

ایرانی

ما میگیم ایرانیهای اذری که خون وپوستشون وفرهنگ وهویتشون سراسر ایرانیه چرا باید زیر فکرهای مسمومی مانند ذهتابی پان ترک که مزدور صدام وشوروی بود باشه

رستمی

برادر عزیز من یک ایرانی کرد زبان هستم و تو یک ایرانی ترک زبان.هیچکس حق ندارد از بیرون کردن و امحا دیگری حرف بزند.کشور ما کشور همزیستی است.کشور برادری و فرهنگ است.ما بر خلاف همسایگانمان هرگز سابقه نسل کشی و امحا نژادی نداریم.بیایید با این حرفها این کوره امید همزیستی مسالمت آمیز را در دنیای سرشار از توحش خاورمیانه به نابودی نکشانیم.من با افتخار ایرانی کرد زبان شیعه مذهب اهل کرمانشاه هستم و همسرم ترک یا آذری زبان اهل ارومیه است و مسالمت را از زندگی شخصی خودم شروع کرده ام. این خانه آبا و اجدادی را ویران نکنیم.پشت درب… مطالعه بیشتر »

ياشار اوش کايالي

کوردها کجای تاریخ وجود داشته اند تو که اهل مطالعه ای به ما بگو کجا گم شده این تاریخ کوردها ؟؟؟؟ اما بخشی از دانش هر دانشمندی (اگر گرفتار ایدئولوژی و اغراض شخصی و گروهی نباشد، که او بود) شامل مرور زمان میشود. اِشکال کسروی در کتاب “آذری یا زبان باستان آزربایگان” اِشکال معرفت شناسی و عدم رعایت اصول روش شناسی علمی است، لذا داده ها و نکات فرعی، آن نمی تواند نوری به علمی شدن، یا علمی بودن آن کتاب بیندازد، درست مانند آنکه با فرض زمین مرکزی بتوانیم خسوف و کسوف را پیش بینی کنیم. این پیش بینی… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) اگر میخواهی بدونی کردها کجای تاریخ هستند برو نوشته های مورخان اسلامی مانند طبری و زمخشری و مسعودی و دینوری را بخون که آشکارا حضرت ابراهیم را از کردان نامیده اند. ۲) اگر میخواهی بدونی کردها کجای تاریخ هستند برو نام (کوردی وزه) را در اسناد میتانی در ۱۴۰۰ پیش از میلاد در بغاز کوی ترکیه یعنی دردل پانترکها در ترکیه را پژوهش کن. ۳) اگر می خواهی بدانی کردها کجای تاریخ هستد برو کتاب زمان زرتشت نوشته پروفسور کاتراک را بخون. ۴) اگر میخواهی بدانی کردها کجای تاریخ هستند برو کتاب پروفسور مینورسکی را بخون. ۵) اگر میخواهی… مطالعه بیشتر »

اوش کایالی

چه نام آذربایجان ، آذربایجان باشد چه آزربایجان فرقی نمی کند کردها هیچ تاریخی در ناحیه غرب ایران و آذربایجان باستانی ندارند چه بخواهی چه نخواهی پس زیاد خودتو جـــــر نده و تاریخ دزدی نکن

ايرانويچ

۱)آقای اوباش باقالی چرا!!! خودت هم خیلی خوب میدونی (آذربایجان) با (آزربایجان) چقدر فرق داره وگرنه پانترکها اینقدر آسمون ریسمون به هم نمیبافتن تا تو روز روش از دیوار دانشگاهای تاریخی برای تاریخ دزدی بالا بروند ۲) اگر میخواهی بدونی کی تاریخ دزد برو نوشته پروفسور اقرار علی اف و پروفسور مینورسکی و استاد بارتولد رو بخون تا ببینی کی تاریخ دزد است ۳) نادان کردهای میتانی در ۴۰۰۰ سال پیش در ترکیه و در ۳۴۰۰ سال پیش در مصر بوده اند و آیین ایزد آذر را تا مصر با خود برده اند آذربایجان که جای خود دارد ۴) امروزه… مطالعه بیشتر »

حسین

درود بزرگواران: اریایی اصلا وارد ایران نشده بلکه ایران زادگاه اریاییهاست من باستان شناسم سند: شاهنامه جمشید جم “رستم “زال” کیقباد “و…. زادگهشان کوهای البرز وزابل است زبان کردی جنوبی کرمانشاهی لری” لکی “دوازده هزار سال قدمتداره ترکی هزارو صدو شصد سال سند۱ ورود خوارزمشاهیان به ایران وامدن گویش ترکی به ایران ۲ مولانا تمام سروده اش فارسی است با اینکه خودش واستادش شمس تبریز ترک بود اما عشقش ایران بود .هزاروپانصدسال پیش اذریهای عزیز پهلوی ساسانی گویششان بود.ما پان ترک پان کرد پان بلوچ و… نداریم همه ایرانی هستیم. دلاور نجیب اذری دلاور نجیب کرد “لر”لک”بلوچ” همه شما ایرانی… مطالعه بیشتر »

افشین

من موندم تو شهرهای ترک نشین حتی یک اثر باستانی مربوط به ماد هخامنشی و…. ندارن به چه مینازین درحالی که معبد اناهیتا گوردخمه ماد ها در هرسین گوردخمه سرپل گوردخمه صحنه گودین تپه کوه اهورایی بیستون طاقبستان قلعه یزد گرد قصر شیرین و……….. همگی قسمتی از تاریخ کرد هست

حسین

مناطقی که گفتی لک هستن نه کرد

زنده باد ایران

سرپل ذهاب و اسلام ابادغرب کوردنشینن……..من کوردم…..وبه تمام بزرگان کشورم از کوروش کبیر…..تا. شاه صلاح الدین ایوبی …….از حافظ و سعدی تا باباطاهر افتخار میکنم…………..همه ایرانی هستیم.بیاید به گذشتگانمون احترام بزاریم..اگر هم بحثی هست علمی باشه…….سعی کنید توهین نکنید ……ایران قدیمی ترین کشور جهانه……وافتخار ماست که تاریخی غنی داریم….درمورد تاریخ کشاورزی و اولین گندم و جو که در گذشته مربوطش میکردن به میان رودان وهلال خطیب…..پژوهش های باستان شناسان در تپه چقاگاوانه در اسلام اباد غرب وپیدا کردن گندم و بقایایی کشاورزی که مربوط به. ۱۲۰۰۰سال پیشه. استان کرمانشاه و همدان اثار باستانی زیادی داره وبه استان دفینه ها معروفن،……کورد… مطالعه بیشتر »

محمد

واقعا خدا شفات بده

ناصر

۱) نخست اینکه اگر ما از تاریخ راستین کشورمون دفاع می کنیم نژاد پرست نیستیم تنها اجازه یکه تازی به تاریخ ایران را به پانترکهای تاریخ جعل کن نمیدهیم – مشکل دقیقا همین هست، آیا کشور شما باید حتما نژاد اریایی داشته باشند و اگه کسی نژادش با شما فرق کنه هموطن شما نیست؟ نمی دونم نزاد شما چی هست و نژاد پدران من چی بوده ولی هر چی که باشن آیا فکر نمی کنی این تفکر هموم تفکر نژاد پرستانه نازی ها هست؟ و اینکه در کجای حرفهای من بوی پانترکیسمی استشمام کردید که به من برچسب می زنید؟… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

همیشه ایرانویج جواب قانع کننده میده به دوستان!!
حقیقت همینه
ترکها کردها لرها بلوچها و … همه از نژاد ایرانی اریایی هستند و اریاییها از جایی نیومدن ایران بلکه از ایران به نواحی دیگه مهاجرت کردند

hamed

میگم توبایدترک باشی چون شمامنطقی برای بحث نداری مثل سایرترکها یاهمون پانترکیسم تایه مقاله درمورداریایی یااین مرزوبوم چاپ میشه نام ترک هم مساوی بامغول میادفورا شروع میکنیدبه ساخت تاریخ وپورپیرارهزارویکی نویسنده افراطی دیگه که دنبال تمدن نداشته خودشون میگردن

بابک

از همین چند کلمه بیانات پر بار شما مشخص شد که شما چقدر آدم منطقی هستین. لطفا از این منطقت زیاد استفاده نکن تموم می شه ها .

Turkoqli

چه کردها و چه هم مسلکان آریایی آنها تاکنون نتوانسته اند از منشا نژادی و پیداش کردها چیز دقیق و علمی بدست دهند. پس منشا واقعی کردها کدام است؟ به نظر میرسد بعد از مهاجرت ارمنی ها از بالکان ها به محدوده سوریه کنونی و امتزاج آن ها با آشوریان به مدت ۱۵۰۰سال امپراطوری آشور بلای جان ملل منطقه شده بود . این قوم وحشی بر خلاف تبلیغاتی که مورخان عمدتا یهودی غربی به راه انداخته اند نه بنا کنندگان تمدن بلکه نابود کنندگان حرفه ای تمدن بشری بوده اند. بارها به آذربایجان فعلی که محل سکونت اجداد ما بوده… مطالعه بیشتر »

زنده باد ایران

کاش با دید مغرضانه به تاریخ نگاه نکنید…….امپراطوری میتانی…….و حکومت ایوبیان که توسط شاه صلاح الدین ایوبی کوردتبار بنا شد وتنها کسی بود که توانست جلو جنگ های صلیبی رو بگیره…….و الا الان تمام ما مسیحی بودیم……بنده ی خدا با بغض وکینه درمورد هیچ قومی قضاوت نکن …….علمی حرف بزن با سند ومدرک.پاینده باشین

یوسف

.دوران عیلامیان بودند با سومریان شورش کردند شما نابودشون کردین دوباره از اشوری بدنیا اومدند.

ایلخان آلتای

ترک ها در سه دوره از ترکستان به فلات ایران کوچ کردن اول در دوره قبل از اسلام.دوم در زمان ترکان سلجوقی و سوم در زمان تموچین خان(چنگیزخان) در قالب ارتش مغول به آزربایجان کوچ کردن.

tt

خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار باستانی ثابت میسازد که قبل از ظهور آریائی ها و مهاجرت ایشان به ایران، افغانستان… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

تا همین چند صد سال پیش کسی نمیشناخت این قره قورتتان
خود حاکمان ترک هم اصلا نمی دونستند همچین کتابی است یا نه
این شاهکارتون فقط به درد همون محافل پانترکیست میخوره

ناصر

مهم اینه که الان می شناسند، آیا شناخت کتابی که می گن !! یکی از اثار ارزشمند انسانی هست، باعث ناراحتی هست؟
در ضمن امیدوارم شما از جمله افرادی که به کسی نظر مخالف با خودشون دارن، انواع برچسب ها می زنن، نباشید دوست من.

ايرانويچ

۱) کسی نگفته کتاب باعث ناراحتی است ۲) هیچ گاه به هیچ فرهنگی کسی توهین نمیکنه ۳) ولی این دلیل نمیشه که به نام فرهنگ اجازه بدهیم فرهنگ و تمدن ما رو به دیگران نسبت دهند ۴) کتاب دده قورقود اگر حاوی مطالب انسانی است پس برای ما هم ارزشمند و قابل احترام است. ۵) ولی این باعث نمیشه اجازه بدیم کسی بخواهد به شاهنامه که از چین و هندوستان و ایران و قفقاز و روسیه بگیر تا فلورانس ایتالیا کاملا شناخته شده است و با این اوضاع هنوز کتاب چهارم جهانی است توهین بکنه و بخواهد از ارزش این… مطالعه بیشتر »

ناصر

من به شاهنامه توهین نکردم بلکه گفتم چنین کتابی هم هست و فقط قصد ازطلاع رسانی داشتم، حالا چرا بعضی ها احساس می کنند هر چیزی که مال اونها نیست، خطرناکه !!

ایرانی

همان دده قوره هم اساطیر شاهنامه با نامهای ترکی است

ابوالفضل

اره دیگه ملتی که مشاهیرش باوه گو و نژادپرستن نمیشه انتظاری داشت بتره بری شاهنامه رو بخونی ببینی به چنتا ملت بی احترامی کرده

tt

shoma farsa chera endgad enerjie kazeb darin??

بابای ایرانویچ

ببین بچه جون داری خیلی زیادحرف می زنی ۱۱۰۰سال برایران حکومت کردیم ایالت مخصوصی برای شماایجادکردیم خودمختارباشیدحالا به ماداری طعنه میزنی اگه ژنتیک می گه اذربایجانی هاوشماهاازیک تیره هستید معلومه چون شمافرزندان اذربایجان هستیدوحالا وجودقومی به نام پارس حاصل امیزش ترک هاولرهاوکردهاوعرب هاست واین زبانی که به ان فارسی میگوییدازکلمات زبان همین نژادهاست وپارسی باستان دستسازمفت خورهای دربارپهلوی مانندکسروی هاست پس شایسته نیست انسان به پدران خود(عرب،ترک،کرد،لر)پشت کندوجوک بسازد

ايرانويچ

یک پرفسوراهل ترکیه!!!(البته به نظر نمی آید ایشان ترک باشند و جزء اروپایی های ترکیه یعنی یونانی و یا رومی ویا بلغاری هستند) پژوهشی بزرگ انجام داده است که باب میل پانترکان نبوده و از این دانشمند یادی نمی کنند..این پرفسور نامش محرم اِرگین (Prof.Muherrem Ergin) استاد زبان و ادبیات ترکی طبق تحقیقات گسترده از دانشگاه استانبول ترکیه به این نتیجه دست یافت که زبان ترکی داری واژگان بی شماری از زبان های دیگر است،که در زیر این پژوهش عظیم را در یک نگاه می بینید: ۱: ( ۷۰۰۰) هفت هزار واژه ی فارسی زبان ترکی شامل: ۲: (۹۰۰۰ )… مطالعه بیشتر »

ناصر

آفرین که اطلاعات کاملی دارید، اما حتما می دانید که ملل با هم در ارتباط هستند و زبانها با هم در تعامل هستند و لغات و حتی مفاهیم رو از هم قرض می گیرند، اما آیا شما فکر می کنید این امر نقطه ضعفی برای زبان من هست، نه دوست من ،
اینکه شما اینقدر با زبان ترکی مشکل داری برای من جای سوال هست
و
۷+۹+۱۲ = ۲۸۰۰۰ لغت، حالا تعداد لغات اصیل ترکی رو هم به این اضافه کن، پس زبان ترکی باید زبان جالبی باشه ، نه؟

ايرانويچ

۱) آفرین بر شما سخن شما کاملا درست است وجود واژه های بیگانه در یک زبان نشان از ارتباط با دیگر فرهنگ ها دارد ۲) اگر بیشتر از ۸۰ در صد نام گیاهان و اصطلاحات کشاورزی آذربایجان ریشه پهلوی و پارسی دارد {کتاب تبار مشترک ایرانیان و تورانیان نوشته دکتر سید محمد علی سجادی} خود اثبات می کند زبان ترکی پس از زبان پهلوی در آذربایجان رایج شده است زیرا کشاورزی و گیاه پروری و باغداری نشان از زندگی یکجا نشینی دارد ۳) آخر چگونه میتوان گفت ترکان چند هزار سال در آذربایجان یکجا نشین بوده اند ولی دست کم… مطالعه بیشتر »

ناصر

بازهم دوست من همان سوال رو مطرح می کنم؟ حتی اگر فقط یک نفر به زبان من (از هر ریشه ای) صحبت بکنه، آیا من این آزادی رو دارم که بگم زبان من این هست؟ زبانی که من صحبت می کنم، جدای از این که قبل از من چه طور بوده و چندتا لغت از چه زبانی به امانت گرفته، چند نفر به اون صحبت می کنن و … ، ایا من مجاز هستم زبان خودم رو حفظ کنم یا باید به اجبار فرهنگ دیگه ای قبول کنم؟ آیا من باید به اون اسامی من در اوردی بدم یا گوشه… مطالعه بیشتر »

ايرانويچ

۱) سفسته نکنید ۲) نویسنده کتاب نیاکان مشترک ایرانیان و تورانیان دکتر سید محمد علی سجادیه است که کاملا به زبان ترکی تسلط دارد ۳) ایشان در ضمن مترجم اشعار حیدر بابا سلام به پارسی هستند ۴) نام میانه یعنی چی!؟ ۵) نام سراب یعنی چی!؟ ۶) نام اردبیل یعنی چی!؟ ۷) نام تبریز یعنی چی!؟ اگر میخواهی بدونی برو پیوندش رو با نام شهر تفلیس پژوهش کن ۸) نام مراغه یعنی چی!؟ برو پیوندش رو با اوستا پژوهش کن ۹) نا میاندوآب یعنی چی!؟ ۱۰) نام سرخه ریز یعنی چی!؟ ۱۱) نام کندوان یعنی چی!؟ ۱۲) نام قفقاز یعنی… مطالعه بیشتر »

ابوالفضل

میشه شمام بگید معدل فارسی بشقاب قاشق و… چیه ایا این نشون نمیده که شما تا زمانی که با ترکها اسنا نشده بودید همانند انسانهای اولیه و وحشی و نه انسانهای با تازیخ۲۵۰۰ ساله بادست غذا میخوردید

Turkoqli

دوست عزیز من تمام محیط اینترنت از طریق این اشخاص (ایرانویچ و …) پر شده از اراجیف و خزعبلات و تاریخ دزدی و تاریخ سازی و القا مجهولات و … لطفاً جهت فهمیدن دروغ و عکس موضوع به سایت زیر مراجعه فرمائید: Nayibi@Duzgun.net برای نمونه بیجین= بیچین = بیچ(بیچمک = درو آردن) + ین(اک)= درو ، هُرُس کُلَش=کوله ش =کاه ، پوشال همریشه با کولاک آنچه پس از درو از ریشه و برگ باقی بماند احتمالاً کولیش = کولی (کولیمک = زیر سایه قرار گرفتن ، مدفون شدن) + ش(اک)= سایبانی،آنچه روی آلاچیق بیاندازند و سایبان درست کنند. گُل=گول از… مطالعه بیشتر »

ناصر

ایرانویچ عزیز، تمام اسامی که گفتی در چند سال اخیر تغییر نام داده شدند، بهتره بیشتر مطالعه کنید، در ضمن من جوابم رو در چند سطر می دم و شما کلمات ور قطار می کنید و در ضمن جرات شنیدن همین چند سطر رو هم نداری