نیاکان باستانی کردها و لرها و ترک های آذربایجان

بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی) قرار داشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی مسکون بوده است.

• نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند.

جواد مفرد کهلان

نگارنده قبلاٌ کتابی دردو مجلد تحت عنوان نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسطوره ها تاًلیف و منتشرنموده است. تدوین این مقاله از آنحا الزام پیدا کرد که جدیداٌ به نکاتی دراین باب پی بردم که قبلاٌ متوجه آنها نشده بودم: چنانکه مرسوم است برای شناسایی نیاکان باستانی کردان و لران و ترکان آذری باید اقوام باستانی غرب فلات ایران را به همراه جغرافیای تاریخی نواحی مربوط بدیشان مورد مّداقه قرار داد.

سخن خود را ازجنوب و از سرزمین عیلام که شامل خوزستان و ایلام می شده آغاز میکنیم. از آنجاییکه نامهای اوکسیان (چهارمحال بختیاری عهد باستان) و خوزستان در نقطه مقابل هم به ترتیب به معنی سرزمین چمنزارها و سرزمین مرطوب و نمناک میباشند،لذا با این مفاهیم جای آنها مشخّص است امّا از آنجاییکه خود نام عیلام به اکّدی به معنی سرزمین مرتفع و کوهستانی است، لذا مسلّم به نظر می رسد که موطن اصلی عیلامیها همان منطقهً زاگروس جنوب غربی بوده یعنی همان ناحیه ای که درقرن ما به حقّ ایلام نامگذاری شده است، چه نامهای قدیمی این منطقه در منابع آشوری الیپی (یعنی سرزمین بلند و کوهستانی) ودرمنابع یونانی ایلام و الیمایید آمده است، و همان جایی است که که بعداٌ نزد پارسیان عهدساسانی به نام مردم آنجا ماسبذان (یعنی سرزمین مردمی که کشتار نمیکنند) ذکر شده است.هرودوت ماسپیها (ماسبذان)را درشمارقبایل پارسی آورده است. ولی این نام بی شّک از نام بونیان امردی آن ناحیه اخذ شده است که درزبانهای ایرانی معنی آنانکه کشتارنمیکنند را میداده است. طبق کتیبه های عیلامی مالمیر و شگفت سلیمان درناحیهً چهارمحال بختیاری امردیها زبان و فرهنگ عیلامی داشته و ساکنین باستانی ناحیهً استان ایلام کنونی بوده اند.

شباهت نام اَمردیها با آماردان (مردان ناحیهً مصب سفیدرود) این تصّوررا پیش آورده که آماردان هم شاخه ای ازملت عیلامی امردی بوده اند که این خطایی بارز است چه همهً شواهد و اسناد تاریخی و اساطیری دالّ بر آن است که آماردان فرهنگ و البسهً سکایی داشته اند و اصلاٌ از آریاییان سکایی بوده اند.نام رهبرتاریخی و اسطوره ای معروف ایشان یعنی آتردات (مخلوق آتش) یا همان گرشاسب- رستم سکایی گواه صادقی بر این امر است.ازشهرها وولایات عیلام (هیلامتی،الیمائید) نامهایی درکتیبه ها ذکر شده اند که اکنون هم قابل شناسایند: آوان (آبادان)، آدامدون (اندیمشک)، آدامشول (مسجد سلیمان)، خیدالو (خویذذی ،شوشتر)، هوپشن (دزفول)، انشان سوسونکا (سوسنگرد)، اجاپیر (ایذه)، سیماش (سفید دشت لرستان) باراخشه(بهبهان)، ورهشی (پارس)، شیراکوم (شیراز)، لیان(بوشهر). یونانیها نام شهرهای اهواز و خرمشهر را هم به ترتیب به صورت آگنیس و پیان یاد نموده اند. درشمال نواحی عیلامی نشین کاسیان (اسلاف لران) سکنی داشته اند که اصل نام تاریخی – اسطوره ای اژی دهاک (ضّحاک)- که لقبی بر آگوم کاک رمه سلطان معروف کاسی و بابلی بوده- متعلق بدیشان است.

کاسیها ، خصوصاٌ شاخهً جنوبی آنان تحت نام بودیها (خوشبختان،رستگاران)- که درخبر هرودوت از قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً قبایل ماد به شمار آمده است- همان قومی است که که در اوستا تحت نام خشتاویها (درخشانها) ذکر گردیده، چه خود کلمهً کاسی (کاشی) نیز درفرهنگ سانسکریتی کاسیان به همین معنی درخشان بوده است. درسرزمین اصلی کاسیان یعنی لرستان و جنوب کرمانشاهان نام سه شهر معروف بوده است: خارتیش (به فارسی یعنی خوارکنندهً تشنگی) همان خرّم آباد کنونی است که در عهد آشوریان شهرمرکزی کاسیان بوده است. پیشتر شهر مرکزی کاسیان کرینتاش (خوارنت آوستا) بوده است که همچنانکه از نامش پیداست همان شهر کرند حالیهً کرمانشاهان است. رهبر اساطیری خشتاویها (کاسیها، لرها) دراوستا با اسامی پوروذاخشتی ( پربخت و اقبال) و فرد ذاخشتی (بختیار) ذکر گردیده که لابد نیای اساطیری لران بختیاری به شمار می آمده است. درجبههً مقابل ایشان دشمنان آنها یعنی دانوهای تورانی (یعنی سکاییان ساکن کنار شطّ) قرار داشته اند که منظور عیلامیهای خوزستان و کردان حاکم بر ایشان بوده اند: در کتیبهً بیستون نام فردیکه از این ناحیه برعلیه داریوش قیام کرده بود آسینا (عقاب) فرزند اوپه دارمه (قانونگذاروالامقام) آمده که هردو نام کردوخی(کیمری،سکایی) به نظرمیرسند، گرچه وی نسب خود را به پادشاهان پیشین عیلام می رسانده است.ناگفته نماند در یک مهر جالب عیلامی که مربوط به همان عهد داریوش (قرن ششم پیش از میلاد) یا اندکی پیشتر میباشد سوارکاری جنگی با لباس و کلاهخود مخصوص سکاییان شاخهً کیمریان کردوخی نشان داده شده است.

در کتاب پهلوی ائوگمدئچا از رود زیرزمینی دانوهای تورانی صحبت شده که بی شّک همان رود کارون (رودکاریزهای کتب پهلوی دیگر) مراد میباشد. نام آسینای عیلامی در اوستا به صورت قابل تّوجه اسَ بَنَ آمده که به معنی که سنگ اندازنده بافلاخن میباشد. میدانیم سنگ اندازی با فلاخن در جنگها در آن عهد وجه مشخّصهً کیمریان کردوخی بوده است. پس طبق مندرجات اوستا معلوم میشود که قیام آسینا برعلیه داریوش توّسط اسلاف لران بختیاری (کاسیان،بودیان، خشتاویان، اوکسیان) سرکوب شده است.

مطابق نوشته های استرابون کاسیها با طرفداری از عیلامیها (ایلامیها) حملهً خوزیها (عیلامیان جنوبی) را دفع نموده اند. بالاتر از کاسیان به سمت غرب، سرزمین بیت همبان (سرزمین کمند اندازان ساگارتی)قرارداشته که همان استان کرمانشاهان کنونی بوده است. این ناحیه از اوایل هزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط مادیهای ساگارتی (لفظاً یعنی سنگ کن ها که همان ستروخاتیان یعنی خانه سنگیهای خبر هرودوت میباشند) مسکون بوده است. نامهای کرمانشاه (در اصل کرمانشان یعنی جایگاه کرمانجها) و کرمانج (یعنی خانه سنگیها) مربوط بدیشان میباشد. منابع یونانی که از لشکرکشی اسکندر به ایران صحبت میدارند در این ناحیه از شهرکهایی به نام کارِس، ستیا (که به فاصلهً چهار روز از کارِس واقع شده بود) متعاقباٌ سامبانه یادکرده اند که به ترتیب مطابق با قصرشیرین، قصبهً بیستون(ستیغون) و شهر صحنه می باشند.

بالاتر از بیت همبان، سرزمین پارسوا(یعنی سرزمین کناری) واقع شده بود که معنی این نام در نام منطقهً اردلان (یعنی سرزمین پشتی) در ناحیهً استان کردستان زنده مانده است. این منطقه پیش ازآمدن کیمریان کردوخی و ساگارتیان تّوسط لّولّوبیان لفظاٌ یعنی بردگان کوهستانی، ازبومیان باستانی منطقه مسکون بوده است.

بالاتر از پارسوا سرزمین زآموا (یعنی منطقهً زمستانی) واقع بوده که بعداٌ بخشی از کشور ماننا (سرزمین ماه) را تشکیل میداد. اینجا در اعصار باستان محل کوتیان و لّولّوبیان بود. در شمال آنجا، در غرب دریاچهً اورمیه دو سرزمین گیلزان (ظاهراٌ به معنی سرزمین جنگلی) و موساسیر (ظاهراٌ به معانی محل سرازیر شدن آبها واز آب برگرفته شده) واقع شده بود که محل سکنای هوریان (کوهستانیان) ، میتانیان (دامداران گردندهً خورشید پرست) و کوتیان (مردم سگپرست) بوده است. آشوریان در عهد مادها توشپای کیمری را در این ناحیه در منطقه ای به نام کوشخنو (که با قصبهً گوزلسوی جنوبشرقی ترکیه مطابقت دارد) شکست داده بودند.

روایات سامی که در قرآن هم متجلّی شده نام کوتیان و کوه آنان یعنی جودی (کوتی) را در این منطقه و حوالی آن جستجو میکرده اند. کوهی که اکنون به نام جودی نامیده میشود کمی دورتر از این منطقه ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده است. این کوه اساطیری در اسطورهً بابلی اوتناپیشتیم نیسیر نامیده شده و آشوریان آن را با کوه شیخان یا کندی شیخان درجنوب پیرانشهر مطابق میدانسته اند. از موساسیر به سمت غرب دو ولایت خوبوشکیه (خوبوشنا، یعنی ناحیهً خودمختار) و شوباریا (یعنی ناحیهً چوپانان) واقع شده بود نه از سدهً هفتم پیش از میلاد ولایات کیمریان کردوخی محسوب میشدند.

کیمریان کردوخی که درخبر هرودوت بانام بوسیان (یعنی آزادگان گردنده) مشخّص گردیده اند از اقوام تشکیل دهندهً امپراطوری مادها به شمار می آمدند. ولی چنانکه قبلاٌ اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراصل از سکائیان کیمری بوده اند و دراواسط حکومت مادها از شمال دریای سیاه بدین ناحیه کوچ کرده بودند. در اوستا اینان با اسامی قوم فریان تورانی (یعنی سکائیان دوست ایرانیان، در اصل یعنی قوم گردنده، همان قوم پیران ویسهً شاهنامه) و تئوژیان (گردندگان) یاد گردیده اند. زبان کردی را باید به همین مردم منسوب نمود، ولی کلاه دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی- میتانی جایگزین گردیده است:طبق تصاویر باستانشناسی نوک کلاهخود دراز و مخروطی کیمریان به سمت جلو خمیده شده بوده است.

ملت آریایی دیگری که در تشکیل ملیت کرد سهیم بودند عبارتند از میتانیها (یعنی چوپانان گردندهً میتراپرست) اینان خصوصاٌ در مجاورت نواحی غرب خوبوشکیه (بوختان، یعنی ناحیهً آزادگان کرد) در منطقه ای که به نام ایشان شوباریا (یعنی ناحیهً حشم داران) ذکر گردیده، سکنی گرفته بودند.درکتیبه های هیتی و اکدی آنان را پاپهی نیز نامیده اند که این نام نیز به زبان اوستایی معنی دامپرور است. نام پاپهی (میتانی، خورشید پرستان کوچ نشین) به صورت اصحاب الرّس (صاحبان دامها) درقرآن ذکر گردیده و جزء اقوام بائده (یعنی معدوم شده)به شمار آمده است. سنتهای پرستش ایزد خورشید (مهر، امیر) نزد کردان یزیدی انساب آنان را به میتانیان می رساند. میتانیان درجمع اتحادیهً قبایل هیکسوس (پادشاهان بیگانه) از فلسطین به مصر هجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت این مدّت تّوسط فرعون اهموسه به سمت فلسطین وشمال بین النهرین رانده شدند واین همان واقعه ای است که در تورات با عنوان خروج بنی اسرائیل ازمصر بازگویی شده است.

در اتحادیهً اقوام هیکسوس به همراه میتانیها (قوم موسی)، هوریان (قوم هارون)،مردم ماری (قوم مریم) و آموریان (قوم عمران) هم حضور داشته اند. استرابون میگوید که کردا (کُرد) به معنی مرد جنگی و دلیر است. می دانیم که از همین ریشه است کلمهً گرد فارسی که به معنی پهلوان است . این معنی در معنی نام زبان کردی سورانی (پهلوانی)زنده مانده است و آن همچنین درمعانی لفظی نامهای کردوخ و کیمری که به ترتیب درزبانهای اکدی و گرجی به معنی پهلوان است دیده میشود. امّا نام کردوخ به صورت کرداک در خودزبانهای قدیم نیز معنی مرد جنگی دوره گرد را میدهد و این معنی در نامهای شاهنامه ای و اوستایی کردان کردوخی یعنی قوم پیران ویسه (شیوخ گردنده) ، تئوژیه (متحّرکها) و قوم فریان (شتابنده، گردنده) نیز قابل مشاهده است.

این سؤال هم پیش می آید که آیا نام کرد ربطی با کلمهً کورتش عیلامی یا گردهً فارسی کهن به معنی بنده ورعّیت (لّولّوبی) داشته، که جواب منفی مینماید. گروهی نام کرد را به معنی چوپان گرفته اند که این معنی فرعی و عاریتی آن بوده چراکه نه در زبانهای کهن و نه نو نام کرد بدین معنی دیده نمیشود، در این صورت باید نام کرد را مترادف با نام میتانیان (شوباریان، پاپهی ها) به معنی چوپانان گردنده شمرد. که این امر با اسناد و داده های زبانشناسی و تاریخی درست در نمی آید. ولی به موازات نام کردوخیها، نام ایرانی دیگری به شکل کردیو (کرتی، مترادف با کلمهً عربی سوران) به معنی دارندگان خانه های سنگی وجود داشته که نامی بر کردان ساگارتی (سنگ کن) بوده است که اسلاف مردم کرمانشاهان بوده و هیئت بابلی- یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی، ساگرتی) را به کوهستان معروف غرب فلات ایران داده اند.

ناگفته نماند نام پاپهی نیز با اندکی تغییر درکتابت میخی کردوک تلفظ میشده و وقوع این امر در زبان اکدی می توانست منجر به کردوخی نامیده شدن هر سه شاخهً هندو ایرانی کردان یعنی کردوخیها، ساگارتی ها ومیتانیها (شوباریان) گردد. گرچه میتانیها به همراه کیمریان کردوخی در تشکیل قوم کرد سهم اساسی داشته اند ولی نام آنان درترکیب قبایل تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها مستقل ذکر نشده ودر همان نام بوسیان یعنی آزادگان کوچ نشین کرد مستتر است.

بهرحال اتحادیهً شوباریان (میتانیان) و بوسیان (کردوخیان) که منابع آشوری به صراحت از آن سخن رانده اند، بعد از سقوط آشوریان درسال ۶۱۳ پیش از میلاد، تحت نام کردوخی (یعنی پهلوانان دوره گرد، سورانی) معروف میگردد. از آنجاییکه سرتاسرنواحی غرب فلات ایران وشمال بین النهرین جولانگاه سواران کیمری کردوخی بوده، لذا چنان که اشاره شد لذا زبان کردی را باید متعلق به همان سکاییان کیمری دانست. هرودوت نام کیمری (تودهً مردم) را به معنی عامیانهً آن تودهً مردم بدون شاه ( کی- مری، یعنی آنان که شاهانشان کشته شده ) آورده است. این معنی حتّی به نویسندگان بخش وندیداد اوستا رسیده بوده که در آنجا این مردم را تحت نام تئوژیه (گردنده) قوم بدون سرور معرفی نموده اند. چنانکه اشاره شد شاهنامه ایشان را تحت نام قوم پیران ویسه ( قبیلهً شیوخ گردنده) ذکر نموده که همان قوم فریان گاثاهای اوستاست که به صراحت از تورانیان دوست ایرانیان درجزیرهً رود رنگها (در قسمت علیای دجله) به شمار آمده اند.

به هرحال مطابق منابع کهن آشوری و یونانی و ایرانی کیمریان اعم از کیمریان کردوخی و کپادوکی رعایای سکاییان پادشاهی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان (تورانیان سلطنتی) به شمار می آمده اند ودر اثر فشار همینان از سرزمینهای خود درشمال دریای سیاه به کوهستانهای شمال عراق و کوهستان زاگروس و کپادوکیهً آناطولی مهاجرت نموده اند.درمجموع معلوم میگردد که سه قوم از شش قوم تشکیل دهندهً اتحادیهً مادها یعنی بوسیان (کردوخیها و میتانیها) ، ستروخاتیان (ساگارتیها، کرمانجها) وبودیان (لران) متعلق به کردان و لران بوده و سه قوم مادی دیگر عبارت بوده اند ازآریزانتیان (قوم نجبای ماد) که درحدود کاشان میزیسته اند و مغها که در ناحیهً بین رغهً آذربایجان (مراغه) و رغهً تهران (ری) ساکن بوده اند و سرانجام پارتاکانیان (یعنی مردمی که درکنار رود زندگی میکنند) همان مردم منطقهً اصفهان بوده اند.

نزدیکترین ترکان به نواحی ماد اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک (آذربایجان ایران) ارانیان (یعنی مردمی که توتمشان عقاب است) و خالیبیان (خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً ایزدجنگ) بوده اند که به ترتیب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشته اند. گروه دوم که در حدود شهر قارص ترکیه ساکن بوده اند در منابع ارمنی و یونانی همچنین با نام ماریان یعنی آدمکشان و جنگجویان مشخّص شده اند. منابع گرجی این مردم را بُن ترک (یعنی مردم دیوانه سر گرگ پرست) نامیده اند. اینان شاخه ای از ترکان اران یعنی خایلندورکها (یعنی ترکان دانا) بوده اند. نام ارانیها (قوم عقاب) در اوستا سائینی آمده که به همان معنی قوم عقاب و شاهین است.

اوستا این مردم را پیرو اشه (زرتشتی) معرفی نموده است. دراسطورهً ده ده قورقود (پدر مجّرب و مقّدس) که از آنان به یادگارمانده است و به همان زبان ترکی آذری است قهرمانان اصلی کتاب عبارتند ازبامسی بئیرک (زرتشت)، بایندرخان (کورش)، غازان خان (کیخسرو) و باسات (رستم، گرشاسب، آتردات پیشوای مردان). جالب است که دراین کتاب افراسیاب با همان لقب اوستایی آن یعنی مجرم (شوکلو ملک= پادشاه مجرم) معرفی شده است؛ معهذا وی که در اصل همان مادیای اسکیتی است که استرابون وی زا در ردیف کشورگشایان بزرگ عهد باستان آورده، درتورات وقرآن تحت نامی یوسف کنعان (مادیای باجگیرنده از فرعون) در ردیف آخیار و انبیاء معرفی گشته است.

در پایان نگاهی به برخی از اشخاص اسطوره ای و تاریخی ده ده قورقود آذزبایجانیها می اندازیم.در مقاله ای که اینجانب قبلاٌ از روی دوکتاب که دربررسی اساطیر ده ده قورقود نوشته شده، تدوین کرده بودم برخی افراد تاریخی- اسطوره ای ازقلم افتاده اند. بررسی جدید وقتی لزوم پیداکرد که به متن کامل اسطورهً ده ده قورقود دسترسی پیدا کردم: شوکلوملک (به ترکی عثمانی سوچلو ملک) یعنی پادشاه مجرم. گناهکار بی تردید همان افراسیاب تورانی دوم یعنی مادیای اسکیتی است. به طوریکه گفته شد در اوستا نیز وی ملقب به مجرم و بزهکار است. موسی خورنی نیوکارمادس آورده است. از اینجا معلوم میشود که نیوکار به جای نا-وه-کار (نابکار) است و معنی این کلمه فردی که کارنیک نمیکند میباشد. قاراگونئی (سیاهبخت) همان فرود (سیاوش، فرائورت پادشاه چهارم ماد) است که بدست همان مادیای اسکیتی (افراسیاب دوم) دراطراف شهر گنجهً آذربایجان به قتل رسیده است.

طبق کتب پهلوی مهاجرت تورانیان(کیمریان کردوخی)به شمال بین النهرین در عهد بین همین دو افراسیاب اول و دوم روی داده است. جالب است اسطوره ای که هرودوت مبنی برکشتن و پختن پسر کیاخسار(کیخسرو) توسط سکاها نقل نموده در اسطوره ده ده قورقود به نام غازان (جنگجو) و اُروز (اعلیحضرت) ثبت گردیده، به ترتیب همان کیاخسار وپسرش آستیاگ میباشند.سوای قاراگونئی(فرود) در این اساطیر ازپسر وی به نام قارابوداک (شاخهً سیاه) صحبت شده که همان فریبرز شاهنامه است.

به احتمال زیاد فرود وفریبرز فرد واحدی بوده وهمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت (سیاوش) میباشند.قابل توجه است که در مجموعه اساطیری ده ده قورقود در رابطه با بامسی بئیرک (زرتشت) از هفت خواهر وی یاد میگردد که این بنا به اوستا و کتب پهلوی تعداد بچه های زرتشت است.

تکورا (امیر) در اساطیر ده ده قورقود یکجا مشخصاٌ به جای ساراک (آخرین پادشاه آشور) میباشد که برای رهایی خویش از کیاخسار (کیخسرو) خود را به درون شعله های کاخ خویش افکند.در اساطیر ده ده قورقود همچنین قاضیلیق قوجا (قاضی پیر) به جای زرتشت و یئگنک (سالارمردان) به جای پسروی اُرتدنر میباشد که لفظاٌ به همین معنی است. تپه گوز (غول یک چشم) به جای اژی دهاک اوستا وضّحاک شاهنامه است. پس بی جهت نیست که مطابق کتب پهلوی وی سرانجام درروز رستاچیز به دست گرشاسب (رستم) مقتول میگردد. گرشاسب دقیقاُ به جای همان باسات اساطیر ده ده قورقود(قاتل تپه گوز) است. خود ده ده قورقود(پدرتجارب) همان است که هرودوت و موسی خورنی وی را غیبگوی”اره” (اران، ایزد خورشید و جنگ) آورده اند. امّا تپه گوز از سوی دیگر با اساطیر یونانی وژرمنی هم مربوط گردیده چه وی و قاتلش در مقام اُدن (ایزد یک چشم خورشید ژرمنها) و اودیسهً یونانیهاست که خود با اودن ژرمنها مترادف میباشد. امران همان امیران (ایزد اساطیری آتش گرجیها-قفقازیها) و نام پدر وی بکیل به معنی نگهبان میباشد که بدین معنی در خود اسطورهً امران اشاره شده است. اسطوره اگرک (بزرگتر) و برادرش سگرک (عزیزتر) بن مایهً خود را از اسطورهً مادی زریادر (زرتشت که اصلش به صربهای دوردست شمال قفقازیعنی بوسنیها میرسیده) و برادر و هیشتاسپ (دارندهً بهترین اسبان) گرفته است. این اسطوره بعدها در آذربایجان با اسم بهرام و گل اندام (گل خندان) بیشتر معروف شده است. در اینجا مطابقت نام گل اندام با چیچک بانو (آتوسا=توپل، دخترکورش) یعنی زن بامسی بئیرک (زرتشت) قابل تّوجه است.

در ده ده قورقود غازان به سان یاسون یونانیها (کیاخسار) کشندهً اژدها ذکرشده، بعلاوه جنگهای کیاخسار (کیخسرو) با تورانیان اسکیتی که در شاهنامه به دوازده رخ معروف است به نحوی بارز در اساطیر ده ده قورقود نیز ضبط گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

641
دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن
حسین
مهمان
حسین

به ترک وبه کرد و به فارس همه اندر این خاک داریم پشت به سنی و شیعه وجم وعرب دلالت به شیرمردان این بیشه دارد نپخت. برادرهای عزیز اگه ما الان ایجا باخیال احت نشستیم فقط بخاطر یه چیزه . اگه همگی ناموسمون سالمه و یکی دو تا خواهر عراقی نداریم یا هر دشمن در هر زمان ماضی دلیلش فرهنک و افتخارمون یکتا پرستیه ما متمدنیم چون هیچ قومی توی این سرزمین غیر یکتا پرست نبوده وترک و کرد و فار س کنار هم شهید شدن جوان ایرانی احمق نباش وافتخار کن از ایرانی بودنت و شجاع باش از اتحادت… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

کاش همچین تفکری بین ایرانیان از بین نره، آفرین

Mehran......mantegi bashim
مهمان

احمق تویی .. امثال باکری ها برای آزادی جنگیدند نه برای پارس و آریایی ها.اگر میدانستند که بعدشان فرزندانشان این گونه تحقیر ملت و دولت پارسی خواهند شد صد سال سیاه این کارو نمیکردند…اگه میدانستند که فردا فرزندانشان به خاطر زبانشان مورد تمسخر سگ های پارسی قرار میگیرند هیج وقت این کارو نمیکردن.. ولی این دوران هم به پایان خواهد رسید و آن وقت توی سگ هم در دیارت امنیت نخواهی داشت چون باید پاسخ این پستی هایتان را بدهید

نارسینا
مهمان
نارسینا

ترک نفهم الاغ تو هم نژاد مغول هایی باید در مورد مغولها صحبت کنی و وحشیگری های چنگیزخان و آتیلای خونخوارتان افتخار کنی تو سگ ی هستی که اسم باکری رو بیاری ترک وحشی. همه دنیا میدونن شما یه نژاد وحشی و غارتگر و جنگجو و مهاجر بودین که اومدین گند زدین به تمدن ایرانیو نگذاشتین تمدن درخشان اونارو مردم آذربایجان به ارث ببرند و آوده اش کردین ولی هنوز خوی وحشیتونو ارضا نکرد حالا میخواین تاریخ اون تمدن نیاکان ما رو هم بدزدین. تو اون زمان برای اجدادتون بی فرهنگی و بی تمدنی و وحشیگری و جنگجویی افتخار بود… مطالعه کامل... »

علی
مهمان
علی

مردم آذربایجان همگی تورک و ایرانی هستند ، انسانیت و ادب را همواره رعایت کن؛ اینگونه صحبت کردن دور از انسانیت است ، اگر کسی به تو توهین کرد سعی کن توهین نکنمی چون هر کس نماینده شخصیت خودش است؛ و اگر نتوانستی فقط مختاری به خود او توهین کنی نه به یک ملت ، توهین تو توهین دیگری را در برخواهد داشت.

مهدی ملایی
مهمان
مهدی ملایی

قشنگ توضیح میدی ولی متاسفانه یکی به نعل میزنی چهارتابمیخ.درکرج تپه قلعه ای کشف شددرسالهای اخیر که متعلق به ازبکهاست وهفت هزارسال قدمت دارد ازبکها ازقبایل ترک میباشند.تاریخ این سرزمین روازروکتابها نمیشه رمزگشایی کرد چراکه نویسنده گان همیشه منافع طلب ههستند.شمامیکوشید برای لرها تاریخ قبل هخامنشی بسازید ولی نمیشه چرا؟؟چونکه قبل مهاجرت اقوام پارس ازهندبه ایران دوقوم باتنوع گفتاری بیشترنبودن وآن هم کرد وترک هستن.مادرتمام ایران کردوترک داریم.ولی درهیچ قسمت ازآزربایجان لرنداریم چرا..؟؟چون اصلا اونجاوجودنداشتن.تاریخ مادرزمان پهلوی توسط یهودیان رمزگشایی شد وهرچه خاستند کردند.موفق باشید.

لیدوما
مهمان
لیدوما

دلیل اینکه جاهای دیگه لرنداره بودن در کنار تمدن خودشونه و نه صحرانشین و بیابان گرد

كرد
مهمان
كرد

یک کلام کرد ها و آذری ها هر دو وجود داشتن
سند هم دارم ولی شما پست تر از ان هستید که برای شما سند بیاورم

(برای چه درباره ی چیزی که از آن علمی ندارید صحبت می کنید …..)

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

من از اینجا می خوام نسل جدید ترکان ایران بگم که خواهش می کنم زبان ترکی استانبولی رو به فرزندان خود هم حرف زدنشو و هم نوشتنشو یاد بدن.زیرا اگه می خواهین به غیر از ترکان ترکیه و آذربایجان زبان کشورهای ترکمنستان و ازبکستان و ترکستان شرقی رو هم بفهمین باید ترکی استانبولی رو یاد بگیرین.
کسانی هم که ترکی استانبولی رو یاد گرفتن شروع کنن یکی از ترکی قرقیزی یا تاتاری رو یاد بگیرن.
و حتما نام فرزندانشونو ترکی انتخاب کنن.

mehran.....
مهمان
mehran.....

gardashim yorolma.man hardan ogashim?rahnimai ela lotfan mani.

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

anlamadım.bir də yaz.

mehran.....
مهمان
mehran.....

mani lotfan rahnemai ela torki estanboli ni ogashim.

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

istiyirsən istanbul Türkçəsini öyrənəsən get istanbul Türkçəsini öyrədən bir kitab al ki allaha şüıkür hər yerdə var.ikincisi Türkiyə kanallarına bax.mən bir hafta içində öyrəndim.

آریا
مهمان
آریا

ترکی استمبلی با گوشت یه زبان جعلی و ساختگیست که آتادزد بعد از هر بار مست کردن چند تا لغت برا اون می ساخت این یک زبان جعلی ساخته دست آتادزده و هشتادسال بیشتر سابقه نداره

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

خوب که چی.زبان ترکی استانبولی یه زبان کالا علمی که از ترکی عسمانی گرفته شده است.
عسمان یا درست ترش عوسمان یکی از طایفه ی ترکان اوغوز بود که چند روز پیش آخرین نسل این طایفه از دنیا رفت.مردم امروزی ترکیه .از ترکان سلجوقی هستند مثال همدانی ها و اردبیلی ها و زنجانی ها.

آریا
مهمان
آریا

سعی نکن با نوشتن املای غلط واژه عثمانی اونو یک کلمه ترکی جا بزنی واقعیت اینه که عثمان یک واژه عربیه نه ترکی نکنه ممد سارق نائبی بعد کتاب مسخره یکهزار واژه اصیل ترکی در پارسی کتاب دیگری نوشته تحت عنوان یکهزار واژه اصیل ترکی در عربی لابد چند وقت دیگه می گه چون عربی با عر شروع می شه از واژه عرعر گرفته شده و بنابراین هشتاد درصد عربی ترکی است یا شاید هم بگه عربی لهجه ۳۳ ترکی است و چهل درصد قرآن ترکی است از این نادان هرچی که بگی بر میاد ضمنا کدوم خری گفته مردم… مطالعه کامل... »

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

این نام طایفه ی بسیار کوچکی از ترکان اوغوز است که به کمک ترکان سلجوقی امپراطوری بزرگی رو در آناطولی تاسیس کردند و آخرین عضو این طایفه حدود ۲ ماه پیش درگذشت.

parla
مهمان
parla

yaşa türk
screw these bloody persians fuck em all !!

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱۹۳)مجله آینده سال۹/(۱۳۶۲)/ رویه های۶۷۵ تا۶۷۷/ زبان فارسی در زنجان/استاد ایرج افشار/ ۱۹۴)مجله آینده شماره۵ سال۹/(۱۳۶۲)/یادی دیگر از مسائل زبان فارسی/میر احمد طباطبائی/ ۱۹۵)مجله آینده شماره۲ و۳ سال۱۰/(۱۳۶۳خرداد- اردیبهشت)/ رویه های۱۲۶تا۱۳۶/ زبان مردم آذربایجان در گذشته/عنایت الله رضا/ ۱۹۶)مجله آینده شماره… سال۱۰/(۱۳۶۳)/ رویه های۳۷۹ تا۳۸۱/زبان فارسی در زنجان حمید ایزدپناه//به همراه نوشته های شایسته ادب و عباس موسوی/ ۱۹۷)مجله آینده شماره های۱تا۳سال۱۱/( فروردین تاخرداد۱۳۶۴)تهران/ رویه های۱۴۶تا ۱۵۳/پندام وپنام[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/مهری باقری (سرکاراتی)/ ۱۹۸)مجله آینده شماره ۷-۸ سال۱۲/(مهر-آبان۱۳۶۵)/ رویه ۳۶۳/ درباره ی لفظ تاجیک و تات/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/ ۱۹۹)مجله آینده شماره۶-۷ سال۱۳/(شهریور- مهر۱۳۶۶)/… مطالعه کامل... »

ياشار اوش کايالي
مهمان
ياشار اوش کايالي

ولی به فکر خودت اهداف “پان کوردیسم” دانشی شده جداً یک جلد از آن کتابهایی که آن بالا نام بردی خوانده ای ؟؟؟؟ جداً بدنبال چی هستی نادان فکر کردی ۸۰ سال حکومت شونیسم مطلب بی تحریفی برای مطالعه باقی گذاشته؟؟؟ اگر اهل مطالعه باشی میتوانی از همان کسروی دانشمند، در مورد برتری زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی به کتاب – های: “زندگانی من و ده سال در عدلیه- صفحات ۲۳۲-۲۳۱” و “زبان پاک” صفحه ی ۲۸ و “آذری یا زبان باستان آزربایگان” صفحات ۵۷-۵۶ مراجعه کنی که البته به نفع کلیشه سازی رایج مذهب “پان کوردسیسم (سوار… مطالعه کامل... »

محمد
مهمان
محمد

خیلی بدبختی……که. به تجاوز بابا چنگیزت افتخار میکنی……….۲۰۰سال حکومت ایلخانان مغول و اجبار زبان مغولی تورکی باعث شده شماها بگید تورکی زبان درباره…….اونم زبان دربار چنگیزو تیمور لنگ…….واقعا نادانی رو به حد اعلا رسوندی…….اگه زبان فارسی ریشه نداشت که سر در سازمان بین الملل اشعار شاعران فارسی رو نمیزاشتن…یا شایدم شما دانشت از همه اروپا و امریکا بیشتره…..که شعر از شاعری اوردن که بقول پانتورک ها لهجه ۳۳م زبان عربیه…………واقعا متاسفم که به تجاوز مغول افتخار میکنی…….تاسف

اشکان
مهمان
اشکان

بدبخت همه زبانهای دنیا از روی پارسی جیرفتی نوشته شده چرا؟چون جیرفت یکمین تمدن دنیاست تورکی هم زبانی من دراوردی مثل عربی از روی این زبان مادر است

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

حالا حلاها باید بدوئید تا بتونید اهداف جعلی پانترکها رو دانشی کنید

ناصر
مهمان
ناصر

راستی چرا دیگه تو پست های شما جایی برای پاسخ دادن وجود نداره، ؟

ایلخان آلتای
مهمان
ایلخان آلتای

ما ترک ها دنبال ساختن کشوری قدرتمند برای ترکان نسل بعد هستیم به امید خدا به این هدف خود یعنی توران بزرگ دست خواهیم یافت.

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱)شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه ۲) خود نام توران از ریشه آریایی اوستا و ریگ ودای هندوستان است و در زبان ترکی هیچ ریشه ای ندارد ۳) خود واژه ترک هم یک واژه چینی است که به برای این قوم ساخته شده است. ۴) شما نخست برو یک نام پیدا کن تا بتونیم صداتون کنیم سپس بیا خوابت برامون تعریف کن ۵) تو همان آذربایجان قلابی ۹ میلیونی ۳ ملیون تالشی و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کرد دارد ۶) استی ها و تات های قفقاز یادت نره ها!!!!! ۷) نزدیک به… مطالعه کامل... »

شهاب
مهمان
شهاب

گوو به قه بری باب و باپیری “هه رکه سیک” درویان ده کا!!!!
۶۵ میلیون کرد!!! در کردستان بزرگ!!!
حالی بووی سه گ و سه گ باب!!؟
کول کوردهای ئاڵه‌م ۲۷ ملوێن ه نه‌زان جان
له‌به‌رچی درۆ

کاک واحید
مهمان
کاک واحید

وه للایی راست ده که ی ده ستوو خوش بی، له قه بری بابی هه ردووکیان بم، لییان گه ری با هه ر جنیو به یه کتر بده ن

ژیار
مهمان
ژیار

نه کاکه اَو ۲۷ ملوینه دریان هاوردووه انا کورد فره زور تره و له هه مو ولاتیکیشا کورد هیه

علی
مهمان
علی

اخه نژاد سفید وبور قفقاز چه قرابتی میتونه با مردم ایران سبزه پوست داشته باشه قفقاز قاطی اریا نکن اگه قفقاز اریا باشه شما نیستید کلا قفقاز با مردم ایران فرق میکنه به جز مردم اذربایجان که قرابت ژنتیکشون با مردم قفقازاثبات شده

لیدوما
مهمان
لیدوما

تو لرها و فارسها و کوردها اینقد بور هست که نیازی به اثباتش نیس قفقازی مغول

لیدوما
مهمان
لیدوما

البته خارج از ایران ان شالله چون اینجا خودش صاحب داره

بابک
مهمان
بابک

به عنوان یه بی طرف فکر نمی کنی کلا از جاده منطق زدی جاده خاکی . اگه حرفی داری حرفتو بزن حالا چرا داری توهین می کنی. اگه تا حالا نشنیدی پس بشنو از لحاظ قواعد و کامل بودن زبان ترکی سومین زبان کامل و مستقل به حساب می یاد ولی فارسی شصت و نه امین شاخه زبان عربی به حساب می یاد. فکر می کنی با شمردن چند کتاب که مجوز چاپ اونارو هم آدمهایی مثل خودت دادن به کجا میرسی. از تاریخ و فرهنگ آذربایجان چی میدونی؟ از سانسور و تحریف و تخریب و حذف چیزی شنیدی؟ از… مطالعه کامل... »

man
مهمان
man

سومین زبان زنده دنیا رو ننه ات گفته؟ زبان ۳۰ و اندی از کی تا حال شده زبان سوم؟؟؟ نکته بعدی اینکه زبانی که برای ۱۰ تا شی یک کلمه داره زبان نیست

arxan
مهمان
arxan

با سلام و خسته نباشید به همه..لطفا کسی به تاریخ آذربایجان و ترک های دنیا که همشون یه طایفه هستن به نام تورانیان نظر نده چون واقعا بی سوادانه و بی اساس هست مطالبتون و توصیه میکنم برید کتاب تاریخ ترکان باستان نوشته ی پرفسور زهتابی رو مطالعه کنید و حال کنید و بفهمید که تارخ بشر به کدوم نژاد و طایفه مدیونه..
arxanturanli@yahoo.com

استیاک
مهمان
استیاک

سلام به همه دوستان و تشکر از مدیر سایت به خاطر درج این مطلب.دوست عزیز با احترام به همه ترک زبانان عزیز و غیور باید بدانیدکه به قول شما تاریخ بشر!! به همه اقوام مدیون هستش و در این میان شاید سهم ترک ها کمتر از بقیه باشد چون ترک ها در تاریخ متاخر جهان خودشون رو نشان دادن و در تاریخ باسنان کمترین نقش را ترک ها داشته اند.

یاشار اوش کایالی
مهمان
یاشار اوش کایالی

به مرور زمان تمدن درخشان ایلام و سومر هر چه بیشتر آشکارتر میشود و شوینیست های فارس و حامیان آریاپرست شان( استمارگران غربی که تاریخ ایران را به نفع قوم موهوم آریا شدیداً تحریف کرده اند) که تا دیروز ٬یا وجود آنها را کلاً انکار میکردند و یا آنها را وحشی و غیر ایرانی مینامیدند٬ حالا با بیشرمی میخواهند به آنها لباس آریایی ( بخوان لباس وحشیت) بپوشانند و تمامی اسامی و کلمات ترکی یادگار مانده از اقوام پروتوترک را با کج خواندن و چسباندن حروف به پهلوی ترجمه کنند و ناشیانه برای خود تاریخ سازی نمایند. ترکها ساکنان اولیه(باستانی)… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

پان ترکیست ها از دوران حکومت آتا ترک کوشیده اند که ده ها تمدن غیر ترک را به سود خود، ترک قلمداد کنند.
به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس معروف: «هر جا که پرسش حل نشده ای در زمینه فرهنگ قوم های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می کنند

ياشار اوش کايالي
مهمان
ياشار اوش کايالي

فکر میکنی با چنتا مقاله آذرگشنسب سایتی میتونی یه دنیا رو عوض کنی ؟
توی پان سگ مثه اینکه سن و سالی نداری که اینطور احساسی حرف میزنی
اما به هر حال اینهمه تشابهات لغوی بین زبانهای باستانی ایران و زبان فعلی آذربایجان بی دلیل نیست
اگر نصف این تشابه بین زبان کوردی شما(یا به قول خودت پهلوی) با زبان اقوام باستان بود کل دنیا را بهم می ریختی

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) آذر گشنسب یکی از هزاران سایت و وبلاگی است که بر ضد پان عرعران مبارزه می کنند ۲) تو چی کار داری که مطلب برای کدام سایت است نادان شما تنها پاسخش را بگو ۳) نصف زبان آذریهای امروزی!!!؟؟؟؟؟ ۴) این کاری را که پانترکها می کنند اسمس زبان بازی است نه زبانشناسی ۵) با لب و لچه کج کردن زبان مستر بین هم شبیه زبان امروزی آذربایجان میشه ۶) با لب و لچه کج کردن گیل گمش را ترکی می کنید!!!!؟؟؟؟ ۷) خوب نادان گیلانی ها میتونند بگویند گیل همان گیلان است ۸) خوب نادان گیلانی ها هم… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) نادان کتاب نیاکان سومری ما نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه را بخون اونجا واژه های سومری شبیه پارسی را آورده است
۲) خود تمدن سومر وامدار تمدن سرزمین آرتا است
۳) اگر میخواهی بدانی آرتایی ها چه کسانی بودند برو نوشته هردوت و استفان بیزانسی را در باره پیوند پارسیان کهن با مردم آرتا را پژوهش کن
زنده باد ایران جاوید

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

رنه گروسه فرانسوی گفته است : سومریان بدون شک تمدن خود را از مردم آذربایجان کسب کرده اند.به لینک های زیر
http://www.millishura.com/Farsi/mars/turkler.htm
http://www.ariarman.com/IRANIAN.htm
http://forum.persiantools.com/t41185-page12.html
فکر کردی شماها را تو کل دنیا نمی شناسند فکر میکنی تو کل دنیا به غیر از تروریسم و … جایگاه دیگری دارید لب و لوچه کردن و تلفظ کلمات ترکی و فارسی کار کردهاست، تاریخ دزدی هم حدی داره عرعر کردن هم وصف خود احمقتان است.

سهند
مهمان
سهند

اخه بچه ناخلف چنگیزخان……و صد البته سلیم خان……شما که بچه نامشروع مغولها هستید…..دیگه چرا اینقد حرف مفت میزنید که ادم رو از کوره به در میکنید….لطف کن زندگی نامه خود چنگیز مغول اجدادتو بخون……که چه تجاوزی بسرتون اورد……هرجا مغول رفت و هرکشوری شکست خورد زنان ان سرزمین فرزند دشمن رو بدنیا اورد…….۲۰۰سال هم حکومت ایلخان مغول سندی بر ترک شدن شماس…….سلطان سلیم عثمانی یا تورکیه سابق هم بهتون تجاوز کرد…….برو بخون تاریخشو……کم چرت وپرت بگو مغول وحشی………

علی
مهمان
علی

همان فردی بود که ماموره وزارت امور خارجه روسیه بود ، و شغلش تدریس زبان فارسی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

علی
مهمان
علی

ولادیمیر مینورسکی(عطف به بالا)

علی
مهمان
علی

ایرانویچ تو با این دیدگاه نسبت به ترکا مطمئن باش ترکایه ایران رو داری از ایران دور میکنی وحس وطن پرستیشون رو داری میکشی این شما بگی زبان عوض شده یه دروغ بزرگ ملت بزرگ اذربایجان چی فرض کردی که تو بیایی تاریخ رو نشون بدی ما خودمون داریم تحقیق میکنیم ما ترک هستیم بیست پنج میلیون از سی میلیون خودشون رو ترک میدونند اینم به اون جهت میگم که یه سری از ترکایه اراک خودشون رو ترک نمیدونند ویه سریشون به اصلشون که ترکه تاکید دارندکل ترکایه اراک اصلشون بر میگرده به ترکایه اناتولی که زمان شاه اسماعیل به… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

تاریخ طبری و آذرآبادگان
طبری در تاریخ خود، ذیل وقایع سنه ۲۳۵ ق / ۲۲۸ خ، از شخصی به نام «‌محمد بن البعیث» نام می‌برد که با متوسل عباسی به جنگ پرداخته است؛ او می‌نویسد: «‌حد ثنی انه انشدنی بالمراغه جماعه من اشیاخها اشعاراً لابن البعیث بالفارسیه و تذکرون ادبه و شجاعه و له اخباراً و احادیث». در عبارت فوق، طبری به صراحت زبان مردم آذربایجان را (در اوایل قرن سوم هجری) فارسی می‌شمارد.

ياشار اوش کايالي
مهمان
ياشار اوش کايالي

کم کم خودت هم به این نتیجه خواهی رسید که سایتهای “بصیرت ایرانی” ، “پان ترکیسم” و ” آذرگشسب” سایتهای پان فارسهاست و مطلب صحیح و بی غرض و مرضی در آنها پیدا نمیشود که ارزش مطالعه داشته باشد. و حالا شما بگین که کردها کدوم هنر جهانی رو دارند (به غیر از تروریسم و آلت دست بیگانه شدن و آدم کشی)خوب اگه ما ترکها بدیم پس چرا با عربها مشکل دارید اگه اونها بدن چرا با فارسها درگیری دارید؟؟؟ شماها ظاهراً سعی دارید ضعف تاریخی خودتان را با تخریب تاریخی ترکها جبران کنید جداً برایتان متأسفم!!!! اما در خصوص… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) فردوسی تا پیش از اواخر زمان اشکانیان که ترکان هنوز با ایران هم مرز نشده اند همواره از تورانیان آریایی سفید پوست نام برده است و ترکان زرد پوست اغوزی ۲) بسیاری از نویسندگان بعدی شاهنامه برای خوش آیند پادشان ترک غزنوی هر کجا که نام توران بود را نام ترک گذاشتند ۳) خود پادشاهان صفوی و سلجوقی نسب خود را به افراسیاب تورانی نسبت می دادند تا خود را شایستهد فر ایزدی نشان دهند.این هم بنا به گفته استاد مرحوم تقصیر اردشیر بابکان!!!؟؟؟؟ ۴) بسیاری از نام های خنود سلجوقی ها حتی در ترکیه ایرانی بود. نکنه اینم… مطالعه کامل... »

cj
مهمان
cj

پس برو شعر فارسی شهریار (علا ای تهرانییا ) شهریار همون قربو صدقه رهبره ولی اگر ترک ها عصبانی شوند رهبرم نمی شناسند

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

تو خیـــــــلی خــــــوبی ، تو نژاد برتــــــری، تو تنها نژاد پاکی، بقیه زرد پوستن بقیه وحشی اند،بقیه زبان مادری ندارند،همه زبانها ضعیفند و فقط زبان شما قویه، فقط تو راست می گی بقیه دروغگو اند ما ترکان زرد پوست اغوزی هستیم پادشاهان عثمانی خود به پارسی شعر می سرودند و معنای ترک در ذهن آنها به معنای دهاتی بوده است الان هم فارس زبانند نخستین روزنامه به زبان پارسی در استانبول ترکیه چاپ شده است خود سلطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنیه به پارسی شعر می گفت.این مثل این میمونه که بگیم کورش بزرگ پس از فتح بابل به… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) این تویی که تو توهم زندگی میکنی
۲) چی شد پس پاسخ ما رو بده چرا اوستا که کهن ترین واژه توران را در بر دارد همه نامهای تورانی آن آریایی است!!!؟؟
۳) چلغوز خان و الاغ بیگ و … برای خدتون

علی
مهمان
علی

ازاین به بعد به ترک بودنم افتخار میکنم و ترک رو تبلیغ میکنم و تو ذهن ترکا میکنم که با غیر ترک وصلت نکنند دختر به غیر ترک ندن

یاشار اوش کایالی
مهمان
یاشار اوش کایالی

جداً جنون وار پرت و پلاها را ردیف میکنی خدا شفات بده روانی ،کجات میسوزه ،به نوشته های خودت یه نگاه بنداز جداً خنده داره: “پادشاهان عثمانی خود به پارسی شعر می سرودند و معنای ترک در ذهن آنها به معنای دهاتی بوده است!!!! نکنه بنابر گفته استاد مرحوم این هم تقصیر اردشیر بابکان!!!؟؟؟ خوب این پادشاهان عثمانی که پانترکها با کمال خنده مسخره میگفتند همه تمدن های آناتولی تا ۸۵۰۰ سال پیش برای ترکان بوده!!!!!!! چرا معنای ترک براشون معنی دهاتی داشته است!!!!؟؟؟؟(منبع سایت آذرگشنسب) بسیاری از نویسندگان بعدی شاهنامه برای خوش آیند پادشان ترک غزنوی هر کجا که… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

۱) آقای اوباش باقالی این تویی که یه جاییت داره میسوزه ما که نیازی مانند شما به تاریخ دزدی نداریم. ۲) نادان نخست گزارش من درست بخون تا اینجوری مثل …. تو گل گیر نکنی ۳) من پادشاهان عثمانی را گفتم که ترک در ذهنشون معنای دهاتی را داشته است. خوشبختانه سندش هست میتونی بری بخونیش. ۴) اون پانترکهای احمق و تازه به دوران رسیده ترکیه هستند که میگویند تا ۸۵۰۰ سال پیش هرچی تو ترکیه پیدا بشه برای ترکها است. نه پادشاهان عثمانی ۵) نادان تو چیکار به منبع اش داری پاسخت را بگو!!!! ۶) بیلمز خان همه اینها… مطالعه کامل... »

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

ایران خانم
خواهشن مرد که نیستی لااقل زن کامل باش و با آیدی دیگران نظر نده
تنها کسی که شر و وراش ردیف داره تو هستی کاملاً مشخصه که کی عین …. تو گل گیر کرده
نشان چلیپاتو ببر به شهر “کَبَنَک” (به ترکی یعنی پروانه) ایلامی هم بذار
که تازه در خوزستان پیدا شده!!!!

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) ما که از خدامون تاریخ سومر و ایلام هرچه زودتر آشکارتر بشه
۲) اصلا نگران نباش چون برای همیشه دست پانترکها از تاریخ ایرا بریده خواهد شد.
۳) ایلامی ها هرکی بوده اند ترک زرد پوست اغوزی و چلغوزی نبوده اند
۴) چهره ها آنها کوچکترین شباهتی با ترکان ندارد
۵) ایلامی ها نیاکان لرهای گرامی هستند و کوچکترین آثار نژادی ترکان زرد پوست در آنها نیست
پاینده باد ایران جاوید

ياشار اوش کايالي
مهمان
ياشار اوش کايالي

بهرحال درقرن بیستم، این باستان پرستان مُرتجع داخلی، به راهنمائی مُرشدان رندِ خارجی شان، “ایران” این اسم ساده را که نام کنونی کشور و سرزمینی شده است، با ایرانیان یعنی طیف ساکنین واقعی آن، ضمن بازی با لغات، به چشمه های ماردار کشیدند تنها سند ها یعنی دلایلی که در دست مشتاقان نژاد تراشی وتاریخ سازی برای”ایران” میماند، درصورتِ “صحت، یعنی جعلی نبودنشان” بعضی ازکتیبه های ساسانی است که درآنها واژه “اران” و” اَ ن- اران” که به تحریف ” ایران” و” انیران= اَن- ایران” خوانده شده است بکاررفته است: (مقدمه ی فقهُ اللغتۀ ایرانی اورانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز، انتشارات… مطالعه کامل... »

سهند
مهمان
سهند

خفه شدیم از اینتو همه اکتشاف……مهلت هضمشم. بده

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱)من هم به شما پیشنهاد میکنم کتاب شادروان دکتر جهانشاه درخشانی انتشارات دانشنامه کاشان جلد۳ و ۴ را بخونید و خودتون با این کتابی که معرفی کردین بسنجید. ۲)کتاب ایشان در بزرگترین دانشگاه های جهان مانند دانشگاه زبان شناسی اتریش و… تایید شده است. ۳)دایره المعارف مصر شناسی نیز از کتاب ایشان بعنوان یک سند معتبر یاد کرده است. و بهتر بدانید دانشمندان مصر شناس نیز پذیرفته اند خود نام مصر با این تمدن بزرگش از زبان آریایی ها ایران است و برخی از ایزدان مصری ریشه آریایی دارند مانند ایزد آتن که همان ایزد آتر و آذر است آن… مطالعه کامل... »

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی(phonotype)” و ظاهری دارند و نه ژنـــوتیپـــــی(genetype) و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا توی احمق پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می اندازی این بحث ها رو برو… مطالعه کامل... »

یاشار اوش کایالی
مهمان
یاشار اوش کایالی

معروفترین اثری که کردها آنرا قبول دارند و کتاب مرجع میشمارند، شرفنامه است که کردها آنرا تاریخ مفصل کرد مینامند. در این کتاب نوشته شده است که: ((اساسا از واژه و نام “کردستان” تا قرن دوازدهم میلادی اثری نبود و تنها در زمان سلطنت سلطان سنجر آخرین پادشاه بزرگ سلجوقی است که این ایالت را بوجود آورد. همچنین نخستین مولفی که از کردستان نام برده “حمدالله مستوفی قزوینی” (قرن ۱۴ میلادی) در کتاب”نزهه القلوب” است. همچنین میتوان اضافه نمود که قبایل و عشایر مکری در اوخر سده نهم هجری و همزمان با تحرکات شیوخ صفوی به داخل ایران کوچ کردند.… مطالعه کامل... »

روزان
مهمان
روزان

خودت را هم بکشی ریشه ی زبان ترکی به شاخه ی زبانهای اورال آلتائیک برمیگرده و هیچ ربطی به شاخه ی زبانهای ایرانی نداره برای اثبات آریایی بودن کردها همین بس که زبان کردی و فارسی از یک ریشه اند و توی بی سواد بهتره راجب گویش مردم اورامان بیشتر مطالعه کنی که به گفته ی اساتید بزرگ تاریخ بکرترین منطقه ی ایرانه خودتان را هم بکشین کردها اصیل ترین قوم این دیارن و این ترکان بودن که بعد از ظهور اسلام وارد ایران شدن و در هنگام حمله ی مغول این هجوم ترکان افزایش یافت

پاینده باد ایران

یاشار اوش کایالی
مهمان
یاشار اوش کایالی

آقای “Turkoqli” قشنگ و به زیبایی در مورد کردها آن بالا مطلب نوشته که به نظر من نیز واقعیت هم همینه: “ماهیت معیشت آنان نیز بر پایه دامداری و جنگ و راه زنی بوده به همین سبب است که در تاریخ به نام دانشمند یا شاعر و یا معمار و سر سلسله و برپا کننده دولتی از میان کردها بر نمیخوریم.” “موسیقی آنها چیزی شبیه موسیقی فارس ها و زبانشان لهجه ای از فارسی است. رقص آن ها نیز تماما شبیه رقص آشوری ها است. لباس ملی کردی کاملاً شبیه لباس آشوری ها است با مختصری فرق در شلوار و… مطالعه کامل... »

ناشناس
مهمان
ناشناس

زبان ترکی از ریشه زبان مغولیه و ربطی به زبانهای سومری و ایرانی نداره
ترکها تاریخ باستانی ندارن زندگیشون قبیله ای و ایلی بوده تمدن نداشتن چون اصلا شهری در طول تاریخ نداشتن که بخوان تمدنی داشته باشن برای همین دارن برای خودشون تمدن جعلی می سازن

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

ریشه همه ی زبانهای ترکی از جمله ترکی مغولی و اذربایجانی و استانبولی ترکی اغوزه درضمن تنها زبانی که ساختارش با زبان سوری ها یکیه زبان ترکی هس

دیاکوی کبیر
مهمان
دیاکوی کبیر

تعصب خرکی داری جبان الکوردی اصحاب پیامبر کورد بود امیدوارم که به پیامبر اعتقاد داشته باشید قاجارهای الاغ هم که کوردستان رو به ترکیه و عراق و سوریه باختند چون بی عرضه بودن عثمانی جونتون هم که توسط یک زن از بین رفت! خرم سلطان ما وارثان مزوپتامیا هستیم ما فرزندان دیاکو و کورش کبیر هستیم ما آریایی هستیم توهم هاتون زیاد شده! جدیدن حضرت زرتشتم کردید ترک! ههههههههههه فارسی رو هم لهجه ترکی میدونید چون قاشق و بشقاب داره! هههههههههههه امسال ملخهای یاغی و وحشی د ر مقایس بسیار زیادی به کشورمون حمله کردند خدا کنه فردا ادعای مالکیت… مطالعه کامل... »

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

بهرحا ل درقرن بیستم، این باستان پرستان مُرتجع داخلی، به راهنمائی مُرشدان رندِ خارجی شان، “ایران” این اسم ساده را که نام کنونی کشور و سرزمینی شده است، با ایرانیان یعنی طیف ساکنین واقعی آن، ضمن بازی با لغات، به چشمه های ماردار کشیدند. تنها سند ها یعنی دلایلی که دردست مشتاقان نژاد تراشی و تاریخ سازی برای”ایران” میماند، درصورتِ “صحت، یعنی جعلی نبودنشان” بعضی ازکتیبه های ساسانی است که درآنها واژه “اران” و” اَ ن- اران” که به تحریف ” ایران” و” انیران= اَن- ایران” خوانده شده است بکار رفته است: (مقدمۀ فقهُ اللغتۀ ایرانی اورانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز،… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) کشور جعلی کشور آذربایجان است برو کتاب تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان نوشته شادروام احمد کسروی رو بخون ۲) کشور جعلی آذربایجان است باور نداری!!؟؟ برو گفته های استاد بارتولد را در انگیزه انتخاب این نام جعلی بخون ۳) داستان پورپیرار این دیپلمه اخراجی از حزب توده که خیلی وقت تمام شده است ۴) اون که عددی نیست خیلی بزرگتر از اون هم نمیتونه کاری بکنه ۵) ما خودمون هم داریم میگیم بسیاری از تاریخ کهن ایرانیان را نویسندگان یونانی جعل کرده اند ۶) نادان بجای اینکه سی دی این شومن (پورپیرار) را ببینی برو کتاب به زبان داریوش نوشته… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) گفته های جنیدی در دانشگاه سیدنی واژه‌ای که در این سال‌ها «آریانا» خوانده می‌شود، گونهء پیشنهاد شدهء ‌تازه از نامی کهن است که در اوستا، کهنترین دفتر جهان، از آن؛ بگونهء اَئیریَنَ airyana یاد شده است، و کهنترین یادکرد از آن در «وندیداد» است. وندیداد، خود کهنترین بخش اوستا است که در آن بگفتارهای تاریخی، زمین‌پیمایی (جغرافیا)، دانش، پزشکی، بهداشت پرداخته شده است، اما بیشترین گفتارهای آن دربارهء داد (قوانین) زندگی پنج شش هزار ساله‌ی جهان است، و نخستین بخش آن، دربارهء سامان گرفتن، و پدید آمدن شهرهای باستانی است، پس از گذر از هنگام بیابانگردی مردمان نخستین: در… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

نادان این سند وندیداد سخن از سرمای ۱۴۰۰۰ سال پیش دارد یعنی هزاران سال پیش از اینکه نامی از سومر و بابل و آشور آمده باشد.
گفتم که حالا حلا ها باید تاریخ دزدی کنید
بهتر بونی این سند استوار وندیداد را نه سومریها داشته اند و نه بابلی ها میدونی چرا!!!؟؟؟؟
چون آریایی ها همان مردم فلات ایران هستند که از ایران به دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده اند و نه بلعکس

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

اره دیگه هیشکی نمیدونه فقط تو میدونی افن دانشمند

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) بهتر بدونید آثار یافت شده در میان رودان پیش از سومری ها وجود آریایی ها رو در میان رودان بیگمان و مسجل کرده است ۲) برو نوشته های پروفسور اسپایزر را بخون ۳) نشان چلیپا (نشان مسلم آریایی ها) در هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی هزار سال پیش از ورود سومری ها در میان رودان کشف شده است ۴) امروزه دانشمندان تمدن سومر و آشور را وامدار تمدن فلات ایران میدانند ۵) خط کشف شده در جیرفت کرمان (سرزمین آرتا) پانصد سال از خط سومری کهن تر و کامل تر است ۶) فلز مس و قلع و آهن… مطالعه کامل... »

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

پیروان کسروی باید توجه نمایند که طرح علمی علم ژنتیک با کشف (دِ- اِن- آ. = آ- دِ- اِن: آسید دز اُکسی ریبو نوکائیک) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و راز ژنتیکی انسان را دراکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی در آلمان، آمریکا و فرانسه کشف کردند: که بنابر آن”انســـــــــان تنـــــــها یــــــک نــــــــژاد است” و نژاد موهوم آریائی و سامی وترک و.. که هیچ،حتی نژاد سفید و سیاه و زرد و سرخ نیزجنبۀ “فنـــــوتیپـــــی” و ظاهری دارند و نه “ژنـــوتیپـــــی” و واقـــــــعی. این مسائل دیگه تو کل دنیا حل شده حالا شماها احمقهای پان سگ آمدی اینجا و بحث نژادپرستی راه می… مطالعه کامل... »

ایرانی
مهمان
ایرانی

همه ی انسانها از پدرومادرندـادم وحواـ نه از یک نژاد… نژاد با نسل نوع بشر فرق داره

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

پاسخ به آقای ایرانویچ نام اولیه ایران:(به نقل از کتاب کورش به اصطلاح کبیر نوشته حسین فیض الهی وحید) سرزمینی که امروز با جغرافیای معلومش ایران گفته میشود در قدیم الایام «خونیرث) و یا « خونیره » و بعد ایران ویچ و «ایران » گفته شده است « خونیرث » – یا خونیرس – نام قدیمی و اولیه این سرزمین است که از دو جرء «خون یا هون » و «یرث یا یر»تشکیل شده است جرء اول آن مخفف «خیون» یا همان «خون» و «هون» است که در زبان ساسانیان و بویژه در کتاب رزمنامه «ایاتکا زریران» به اقوام ترک… مطالعه کامل... »

خسرو
مهمان
خسرو

خدا شفای عاجل بهت بده

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

این که صاحبان اصلی ایران ما ترکاییم و به زودی دوباره اون رو به دست میاریم یه واقیته و نیازی به بحث نداره

خسرو
مهمان
خسرو

با رویاهات خوش باش, معلومه که مثل سایر هم تیره های وحشیت فکر میکنی

cj
مهمان
cj

سیهدیر برو معنی کن

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) پناه بر خدا!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۲) عقده حقارت و دست دزدی پانترکها رو به سوی اوستا این سند کهن و بیگمان آریایی ها را دراز کرده است!!!!!! ۳) نادان من خودم پژوهشگر زبانهای اوستایی و پهلوی کهن و پهلوی نو هستم. ۴) تو بچه پانترک میخوای از اوستا و زبان اوستایی به ما یاد بدی!!!؟؟؟ ۵) شما هنوز پس از این همه سال زبان پارسی دری را نمیتونید درست صحبت کنید اونوقت از اوستا یکی از کهن ترین و دشوار ترین زبانهای جهان باستان سخن میگی و واژه شناسی میکنی!!!؟؟؟ ۶) نادان هیون خر کیه!!!؟؟؟ ۷) خونریث اوستا گویای همان نشان… مطالعه کامل... »

اشکان
مهمان
اشکان

داداش خونتو برای یه مشت هالوی عقده ای خراب نکن

پاپک
مهمان
پاپک

برای اثبات عظمت ما ایرانی ها همین بس که دومین غار باستانی و سکونتگاه انسان ها که در اون نقاشی هایی رو پیدا کردن غار میرملاس لرستانه!این از دوران ماقبل تاریخ! یکی از قدیمیترین چشم های مصنوعی جهان در کاسه ی چشم یک زنه که در شهر سوخته یافت شده!تمدن سیلک و تپه های حصار و گیان و شهر دامغان هم که اصلا نیازی به توضیح ندارن. هنوزم فکر می کنی که ما هونیم!ایران یعنی سرزمین اریایی هاوانیران هم یعنی سرزمین غیر اریایی ها!!!!!!!!!! ترجمه:مزده پرست خدایگان.بهرام.شاهنشاه ایران و غیر ایران.اسمانی نژاد از ایزدان. پهلوی:مزدسن بغی وره ران **ملکان ملکا**… مطالعه کامل... »

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

باز در پاسخ به آقای ایرانویچ

نام مادر زرتشت “دوغدو” بوده است که این کلمه در هیچ زبانی به جز زبان ترکی معنی خاصی ندارد.دوغدو از مصدر دوغماق (زائیدن)است که این کلمه را میلاد معنی کرده اند.جالب است که این اسم علاوه بر اینکه یک کلمه ترکی است اسمی است که فقط مناسب یک زن میباشد چون همانطور که اشاره شد از مصدر دوغماق(زاییدن) میباشد.

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) نادان برو فرهنگ چهار جلدی واژه های اوستایی انتشارات بلخ رو بخون بعد بیا این چرت و پرت های پانترکها رو برای ما بگو. ۲) مادر اشو زرتشت ترک بوده!!!؟؟؟ ۳) نادان نام خانوادگی سپیتمان اشو زرتشت را چیکار میکنی و چجوری میخوای ترکیش کنی!!!؟؟؟ ۴) نادان نام پدر و عمو و پسر عموی زرتشت را چجوری میخوای ترکی کنی!!!؟؟؟؟ ۵) اون شکوه واژه های اصیل آریایی گاتهای زرتشت را چیکار میکنی!!!؟؟ ۶) در اوستا بنابر نظر همه دانشمندان زبانشناس حتی ۱ واژه غیر آریایی وجود ندارد ۷) من خودم پژوهش گر زبانهای باستانی ایرانم جلوی ما ملق بازی… مطالعه کامل... »

Turkoqlu
مهمان
Turkoqlu

خاک تو سرت با کردستان بزرگ بدبخت تجزیه طلب پان کرد نادان از چرت و پرت گفتن خسته نشدی. کم کم دارد یکسال میشود که همه اش اراجیف می بافی. خاک تو سر احمقت کدام کردستان بزرگ همان کردستانی که جنگ داخلی بین احزابش هست و به خون هم تشنه اند چه برسه به خون توی احمق. همان کردستان بزرگی که اسرائیل قولش را به شما داده. کردها مطمئن باشند اگر رویای از نیل تا فرات یهود تحقق یابد ، در کنار ترکها و اعراب کردها نیز محو خواهند شد. کردها هیچوقت امپراطوری نداشته اند . فریب تحریفات تاریخی یهود… مطالعه کامل... »

ماردين
مهمان
ماردين

به گزارش کردپرس به نقل از PUK media، تیم باستان شناسی موسسه شیکاگو این هفته وارد اقلیم کردستان عراق شد و از موزه سلیمانیه بازدید کرد. تیم باستانشناسی آمریکا هدف از بازدید خود از اقلیم کردستان را بررسی مناطق تاریخی و خصوصاً روستای ۶۷۰۰ ساله چرمو در منطقه چمچمال سلیمانیه عراق و به دست آوردن توافق حکومت اقلیم کردستان به منظور کشف سرآغاز و چگونگی توسعه تمدن در این روستا اعلام کرد. پروفسور جل ستین، رئیس تمدن مشرق زمین انستیتوی شیکاگو در این مورد گفت: قصد داریم چندین مکان تاریخی و از جمله این روستای ۶۷۰۰ ساله را مورد بررسی… مطالعه کامل... »

مسعود اکبری
مهمان
مسعود اکبری

درود
فارسی تایپ کنید ! در غیر این صورت کامنت های شما تائید نخواهد شد
سپاس

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

دوست عزیز کاری با درستی و نادرستی نوشته هات ندارم ولی نمیدونم منظورت از واژه های اصیل اریایی چیه تا اونجا که من میدونم منظور از اریایی سه تا قوم بزرگ ماد پارس و پارت که تو فلات ایران بودن که بعد کشمکش و جنگ درهم امیختن که این سه تا دارای زبان متفاوت بودن پس اوستایی که تو داریی میگی به زابان اصیل اریایی نوشته شده یعنی چی یعنی یه کلمش به یه زبان ویه کلمش هم به زبان دیگه هس که عقل ناقص من میگه نمیشه و باید به یک زبان باشه حالا باید تو که زبان شناسی… مطالعه کامل... »

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

یک کشف اتفاقی بسیار جالب برید به ادرسی که میگم این ادرس مترجم زبان گوگل است بعد تنظیمات ورودی فارسی و خروجی انگلیسی را انجام بدید عبارت (پارس کردن) را تایپ کنید خواهی دید که ان را در انگلیسی ( barking ) ترجمه میکند حال در همان ادرس تنظیمات را به ورودی انگلیسی و خروجی فارسی(perssian) تغییر دهید و عبارت (barking ) را تایپ کنید حال در ترجمه فارسی ان کلمه به جای عبارت ( پارس کردن ) کلمه ( پارس ) را خواهد اورد نتیجه این که حتی گوگل هم به فارسا سگ گفته … جالب بود مگه نه… مطالعه کامل... »

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

البته توجه داشته باشید عباراتی مانند (نام قومی ، نا زبان ایرانیان، نام استانی در ایران ) جرء معانی نیست بلکه کاربرد های کلمه است مثلا فرض کنید نام من (احد ) باشد. حال ۱-یکی از نام های خداوند است ۲- احد یکی از نام هاست که ایرانیان بر فرزندان خود میگزارند ۳- احد در سوره توحید وجود دارد ۴-احد نام نویسنده این سایت است هیچ کدام از عبارات بالا معنی احد نیست بلکه معنی احد ( یکتا ) است و موارد بالا هم فقط کاربرد های احد است در این لغت نامه ها هم برای پارس چندین کاربرد نوشته… مطالعه کامل... »

امیرخان
مهمان
امیرخان

جناب ترک اوغلان اگه کمی سواد مطالعه کردن رو بلد بودی میدونستی که ترکان بعد از اینکه دولت ساسانی منقرض شد برای اینکه اعراب ضرری به ترکان نرسانند مسلمان شدن و بعد یک دو قرن بعد از این واقعه با توجه به موقعیت بسیار والای ایران ترک ها یواش یواش به قسمت های شمال شرقی ایران پناه آوردند و در زمان سلطان محمد غزنوی بود که ترکان وارد ایران شدن و در زمان هجوم مغولان(همان ترکان!) به اوج خود رسید! ولی تشویقت میکنم چون ذهن خیالپردازی رو داری!

امیرخان
مهمان
امیرخان

در ضمن هیچ میدانستی که مراغه به معنی محل غلت زدن خر هست یا نه؟!!!

خسرو
مهمان
خسرو

آفرین به امیرخان عزیز

cj
مهمان
cj

تو هیچ می دونی تمدن مراغه رو

صد مرتبه بیشتر از تهران شوماست

او زمان مراغه یکی از شهر های بزک اولی حکومت یعنی مادها دولت ترک بود اما تهران(ببخشید طهران آخه زبانه شما ۳۳ لهجه عربی ست پس عربی بنوبسیم) هیچ گوه هم نمی تونست بخوره

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

عزیزم خودت رو اصلا ناراحت نکن گوه ها رو گذاشتیم شما بخوری چون ما به قول شما نمی تونیم بخوریم. برو کتاب پانترکیسم ایران و آذربایجان نوشته محمد رضا محسنی رو بخون سپس بیا زر زر کن پانترک نادان اونجا دست اون مجله امید زنجان رو با اون دروغ گنده ای که در باره زبان پارسی و عربی گفته بود حسابی رو کرده. اونجا نامه سازمان یونسکو رو که ریده به هیکل گندتون رو اورده. پانترک احمق نشان چلیپا نشان مسلم و بی گمان آریایی ها در تپه حسنلو و غار مراغه یافت شده است پس بهتر بشینی سر جات… مطالعه کامل... »

سهند
مهمان
سهند

درود امیرجان

علی
مهمان
علی

به هر حال ترکیم و افتخار میکنیم همین ترکا بودن شما نمک نشناسارو شیعه کردن وازعرب شدن محافظت کردن ترکایه سفید اناتولی شیعه وارد اذربایجان و ایران شدن

خسرو
مهمان
خسرو

ممکنه بگی چرا همه مفاخر آذرآبادگان از قدیم تا جدید به ایران و زبان فارسی افتخار میکنند؟ نظرت در مورد استاد شهریار چیه پان عرعر؟ فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در ایران خوان یغما دید و تازی ترکتازی کرد گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد فلک این شیرگیر اهو ،شکار گرگ و تازی کرد وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی بجز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی بدان‌ با جان‌ پاک‌ موبدان ‌آزارها کردند سر گردن ‌فرازان‌ را فراز دارها کردند که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند… مطالعه کامل... »

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

این شعرهای جعلی رو شما فارسای سگ سروده اید و به شهریار ما نسبت می دهید این وصله ها به ما نمی چسبد شما برید به همون خرتوسی تون برسید که بزرگترین خیالپرداز دنیاست و به قول خودش سی سال خودشو پاره کرد و آخرش چی یه مشت مهملات بی پایه و اساس که همش چاخان بود به هم بافت و برای همین مورد استقبال قرار نگرفت .۲نکته جالب اینه که ۱.خرتوسی سی سال شاهنامه رو نوشت تا به قول خودش فارسی رو برای عجم زنده کنه و فارسی الان ۶۰ درصدش عربیه پس اگه اون این کارو نمی کرد… مطالعه کامل... »

آذر اوغلو
مهمان
آذر اوغلو

واقعا خیلی بیشعور هستی تورک اوغلی, معلومه برخاسته از یک خواستگاه اجتماعی کم خرد و الاغ پرور هستی, مردک فردوسی از جمله بزرگترین شاعران جهانه چطور جرات میکنی توهین کنی؟ خوب سند و مدرک بیار شعر مال شهریار نیست! چرا تورک اوغلی در همه کامنت هایی که داری توهین میکنی؟ من که شک دارم تو آذربایجانی هستی چون شرف نداری

خسرو
مهمان
خسرو

منطق و پاسخ تورک اوغلی را هم دیدیم, خدا رو شکر این مزدور خودش را کاملا نمایان کرده, ولی با توجه به پاسخهات چند نکته واسم روشن شد:
۱- حرام زاده تو هستی
۲- خر تو هستی
۳- انشاالله شما هم مثل خر به سوی قره باغ روان میشین و توسط ارمنی ها مورد لطف قرار میگیری اونوقت قدر ایران را میفهمی

دیاکوی کبیر
مهمان
دیاکوی کبیر

بنویس خره باغ

بهمن سوشيانت
مهمان

متاسفم فقط همین
ادب مرد به ز دولت اوست
با این فحشها شخصیت خونوادتو میبری زیر رادیکال
فردوسی و شهریار موندن. تو کجای این دنیایی؟ بعد مرگت میتونی مث حضرت فردوسی هزار سال از خودت اسم و کتاب یادگار بزاری؟
ادم نیستی لااقل ادب داشته باش که خونوادت زیر سوال نره

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱)نادان بی سواد ما شعر جعلی میسازیم!!!!؟؟؟ ۲) نادان شعر جعلی برای شاعری ساخته میشود که در قید حیات نباشد. یه چیزی این پانترکهای خر کردن تو کله پوکت هزیون میگی عزیزم ۳)شادروان شهریار چگونه زنده بود و در دولت جمهوری اسلامی که هرگز نژاد گرا نیست نیومد بگه این شعر مال من نیست!!!؟؟؟ نکنه میترسید بکشنش نادان!!!؟؟؟ چرا در هنگام مرگش این شعرش رو انکار نکرد!!!؟؟؟ ۴) نادان این بخواهی تحریف کنی اسناد انکار ناپذیر در کشور بزرگتون ترکیه را چیکار میکنی!!!؟؟؟ ۵) برو ۱ پژوهش کوچولو اندازه همان خردت در باره سلطان رشاد عثمانی بکن سپس بیا این… مطالعه کامل... »

ماردين
مهمان
ماردين

اریایی های باشرف و عزیز.فک کنم این پان خر بی ادب مادرش رفته ترکیه یه کارایی کرده که خودشو ایرانی نمیدونه

علی
مهمان
علی

کشوربزرگمون ترکیه ما قزلباشا با ترکیه جنگها کردیم و خونها دادیم این که الان باعث میشه ما به ترکیه نزدیک باشیم باعثش شما احمقها هستید اینو بدون ملتی اگه زیر ظلم و تحقیر باشه اون ملت بهم نزدیک میشه و اون روز میاد که ترکا با هم متحد باشن اینو بدون اگه قرار هست از ایران جدا بشیم مهاجرت نیست بلکه با خاکش جدا میشیم ولی امیدوارم شیعه هایه فارس نظر تو ایرانویچ کرد سنی رو نداشته باشن که اگه داشته باشن فاتحه ایران خوندس چون تو کشوری که عرق نلی نباشه وطن پرستی نباشه فاتحه کشور بازم خوندس

امیرخان
مهمان
امیرخان

اینان به این علت فردوسی را دوست ندارند:یک در شاهنامه فقط ایران و ایرانیان را ستوده و هیچگونه ستایشی از ترکان و اعراب نکرده است…در ثانی در شاهنامه فردوسی حکیم طوس روی خوشی به ترکان نشان نداده است چون آنان سرزمین های آباد ایران رو با قتل و وحشیگری تمام غارت میکردند…ثالثا قضاوت کردن در مورد خوبی و بد افراد در حد آدم های معمولی چون من و تو نیست..چهارما فردوسی مال همه ایرانیان است نه ترک و فارس و عرب…پنجما شعر های فردوسی چاخان نیست…فردوسی در کتابش شاهنامه بارها متذکر شده که این شعرهایی را که میخوانی داستان فرض… مطالعه کامل... »

علی
مهمان
علی

تو که هستی از ترکایه شیعه که ایران رو اباد کردن و نزاشتن سنی و عرب باقی بمونید چی هر جقدر بدی کرده باشن خوبیشون بیشتره ترکایه قزلباش شیعه رو میگم

آذر اوغلو
مهمان
آذر اوغلو

پانترکان نماینده ی آذری ها نیستند.ما آذری های با غیرت جانمان را برای میهنمان می دهیم.پانترکانی که خودرا نماینده ی آذری ها می دانند به آریایی ها و فردوسی و کوروش توهین می کنند.این در شان آذری ها نیست.ما آذری ها خود را ایرانی می دانیم و شیفته ی فردوسی هستیم.ما بهتر است بمیریم تا تجزیه طلب باشیم.ترکان از ما نیستند.ترکان یعنی چنگیزها،یعنی تیمور ها،یعنی عثمانی های متجاوز.اینان دشمنان خونین ایرانند.ما آذری ها بس با این ترکان زورگو متفاوتیم.پانترکان به پارسیان توهین می کنند .در یکی از این وبلاگ های پانترکی دیده بودم که یک پانترک به گیلک ها نیز… مطالعه کامل... »

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

شما ترک نیستید یک پانفارس سگید که وانمود می کنید آذری هستید این کلکها دیگه قدیمی شده

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

نیازی به کلک نیست نادان اشو زرتشت در ۱۸۰۰ پیش از میلاد آن زمانی که اجداد شما گوشت همدیگرو میخوردند ما رو به خردورزی رهنمون کرده است.
فرهنگ ایران همواره برپایه خردورزی و مهرورزی و دانش بوده هست و خواهد بود. در دل دوستاران راستین کورش بزرگ نشانی از ترس و دروغ نیست.
پاینده باد ایران بزرگ از سمرقند و خوارزم تا کردستان بزرگ

خسرو
مهمان
خسرو

گم بمیر ترک وحشی

خسرو
مهمان
خسرو

درود بر شرف مرد آذری
یاشاسین ایران
زنده باد آذرآبادگان

ناصر
مهمان
ناصر

آخرن جمله من،

یاشاسین منیم دیلیم ، یاشاسین متحد ملت، یاشاسین آزاد انسانلار

زنده باد زبان من، زنده باد ملت متحد، زنده باد انسانهای آزاد

تورک اوغلو
مهمان
تورک اوغلو

صدهای کلمه پرکاربرد وجود داره که ترکی هستند و در فارسی استفاده میشه مثل خانم ، آقا ، داداش، ابجی ،قاشق آتش آریا آینه ساچمه قابلمه و…من لیستی از این کلمات را میگذارم که تو خودت هم میتونی برسی کنی اما به بقیه جوابهات نگاه کن به غیر از یه سری فحاشی و بد بیرا هیچ چی نیست خودت هم اگه به لغت نامه ها نگاه کرده باشی به خوبی معنی کلمه پارس را میدونی چیه توی انسانی هستی که قادری حرف پدر تاریخ (هرودوت )را در مورد کوروش کبیر انکار کنی من که دیگه عددی نیستم تو که قادری… مطالعه کامل... »

خسرو
مهمان
خسرو

بگو پورپیرای تاریخ دان اصفهانی از کدام دانشگاه مدرک گرفته؟ من واسه حرفام صدتا دلیل منطقی آوردم, چرا افتخار میکنی به دزدایی مثل چنگیز و تیمور؟ چرا بی ربط حرف میزنی؟ یه کم اون پان خریسم احمقانه ات را از جلو چشات دور کن بعد حرف بزن, همون هرودت و تاریخ نویس یونانی اگر واسه تو ملاک هستند بارها از پادشاهان ایران به نیکی یاد کردن, تازه این پورپیرای تو هم که هرودت را انکار میکنه میگه اصلا هخامنشیان وجود نداشتن ولی هرودت میگه داشتن, شما پان خریستها به هیچ رفرنسی وفادار نیستین و فقط قصد تاریخ دزدی و فرهنگ… مطالعه کامل... »

بهمن سوشيانت
مهمان

کاری با دعواتون ندارم
اما ترک و فارس تا وقتی ادب نداشته باشن جفتشون مفت نمی‌ارزن
جفتتون به هم میگین فحاش و جفتتونم فحش میدین به هم

در ضمن دعواتونو قومی قبیله ای نکنین
با فردوسی چیکار دارین؟ به هم فحش بدین با بقیه چیکار؟
هروقت عرضه داشتین یه کتاب مث شاهنامه یا ده ده قورقود نوشتین بعد بیاین بحث کنین
اونا موندن تو تاریخ. این شمایید که رفتنی هستید. حالا فحش بدین به هم

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) نادان برو کتاب واژه های پارسی در زبان انگلیسی نوشته دکتر سید محمد علی سجادیه رو بخون ۲) برو کتاب واژه های پارسی در زبان سوئدی نوشته دکتر محمد حسین آذران رو بخون ۳) برو کتاب واژه های پارسی در چین اویغوری نوشته سرکار خانم نادره بدیعی را بخونکه به گفته پانترکها مادر زبانهای ترکی است. ۴) درهمان زبان نادان ۸۵۰۰ واژه پارسی وجود دارد. این کتاب در پژوهشکده های ایتالیا نیز به عنوان یک مرجع معتبر شناخته شده است. این کتاب توسط انتشارات بلخ چاپ شده است. ۵) طبق پژوهش های پروفسور محرم ارگین دانشمند ترکیه ای پس… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

بنابر پژوهش های استاد مسلم و بیگمان امروز زبان پارسی استاد جلیل دوستخواه این مشکل ما کاربران زبان پارسی است نه زبان توانمند پارسی.
اگر ماشین واژه سازی پارسی روشن شود هیچ زبانی به گرد پاش هم نخواهد رسید. خوب توجه کن به گرد پاش هم نخواهد رسید.
ایشون هنوز زنده هستند و هرپانترک نادانی که جرات دارد با ایشان مناظره کنند این گوی و این میدان بسم الله

تورک
مهمان
تورک

سلام

با این نژاد پرستهای هیتلر پرست و پهلوی پرست هر چی حرف بزنی اثر نداره لطفا هیچ کس خودشو خسته نکنه.

علی
مهمان
علی

عجب آمهایی هستینااااااااااااا بابا کی گفته یه نژاد نباید با نژادهای دیگه قاطی بشه؟ کی گفته یه نژاد خالص، بهترینه؟! تا الان ، هنوز ۲ زاریه نیفتاده تو خیلیاتون که نژادها با ترکیب شدن با همدیگه هستش که بهبود پیدا میکنن؟ ضمنا، زبون هر فرد هم تو همه جای دنیا، براش محترمه و نباید از بین بردش! من یه ترک ایرانی ام، یه آذربایجانی کاری هم ندارم که نژاد اصیلم چیه ، چون اینارو مسخره می دونم! به جای اینکه ایهمه به جزئیات به درد نخور تاریخ گیر بدین، از تاریخ و سیر اون، درس زندگی یاد بگیرین ! تو… مطالعه کامل... »

Mehran......mantegi bashim
مهمان

البته توهین به نژاد ها جایز نیست ولی کار هایی که اسماییل سیمیتگو در ولایت آذربایجان انجام داد و قتل آمی که در سرزمین سولدوز نقده انجام داد بدون پاسخ نخواهد ماند…..

خسرو
مهمان
خسرو

گمشو عوضی, ارمنی ها یه ورت کردن حالا داری زر زر میکنی

Mehran......mantegi bashim
مهمان

آقای ایران ویچ اگه ترک ها ساکنین اصلی این سرزمین نیستند شما آریایی ها چی؟مال این سرزمین هستین؟ شما هم قاصبین ولی در مورد تاریخ سکونت تر ک ها…و……اگه گفته شما اینه بیا سابت میکنم که ترک ها تا بیش از تاریخی که شما بهش افتخار میکنید شاکن این مناطق هستند تا قبل از pontos ها اگه شما به تاریخ ۲۵۰۰ ساله ای که هنوز در مورد وجودت شک و تردید زیاده افتخار میکنین ما هم به تاریخ ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد افتخار میکنیم که تپه حسنلو نقده و جام زرینی که از آن کشف شده نشان میدهد که… مطالعه کامل... »

ايرانوريچ
مهمان
ايرانوريچ

۱) میگن موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمبش میبست!!!؟؟؟ ۲) پروفسور شما هنوز برای اثبات تاریخ ۱۵۰۰ ساله تون دست تون به هیچی بند نیست از تاریخ چند هزار ساله تپه حسنلو نام میبری!!!!؟؟؟ ۳) کدام نادان تاریخ دزدی گفته که اونها ترک بودند!!!!!؟؟؟؟ ۴)نادان اگر آنها ترک بودند پس نشان (چلیپا) نشان مسلم آریایی ها که در تپه حسنلو و در غار مراغه کشف شده است چیه!!!!!؟؟؟؟ ۵) اگر آنها ترک بودند و تاریخ ما ۲۵۰۰ ساله است پس تاریخ قوم کیخسرو در کنار دریاچه ارومیه که با توجه به دانش ستاره شناسی کهن دست کم برای… مطالعه کامل... »

دیاکوی کبیر
مهمان
دیاکوی کبیر

نقده رو از کوردها گرفتید زمان عثمانی ها لطفا تاریخ رو دستکاری نکنید اون جام هم کلمه ی ترکی نداره مال مادهاس

Mehran......mantegi bashim
مهمان

آقای ایران ویچ در مورد اون حرفتون (که اگه شما فارس یا ترک یا عرب باشین و برین به مدارس انگلستان باید انگلیسی حرف بزنین) حرف شما کاملا درست است ولی من و یا شما که میریم انگلستان حکم یه مسافر رو داریم و مقیم اونجا هستیم و پیرو قوانین آن ……ولی این عبارات در مورد وضع کنونی ترک ها و آذری های ساکن ایران صدق نمیکنه .. زیرا … ما مقیم و یا مسافر نیستیم و از ساکنان این سرزمین هستیم و مالک….. الان جمعیت کسیری از مردم چین مقیم ایالات متحده ی آمریکا هستند و همان طور ذکر… مطالعه کامل... »

cj
مهمان
cj

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasha

ايرانوريچ
مهمان
ايرانوريچ

اگر پانترکها یک گروه و حزب درستکاری بودند سخنی نبود ولی تا زمانی که این گروه نادان به تاریخ دزدی و تاریخ سازی جعلی و دروغین میپردازند ما هم حق خودمون میدونیم که باهاشون رو در رو بشیم

مهران
مهمان
مهران

سلام.اسدم شهرای آذربایجانو رضاشاه عوض کرده

cj
مهمان
cj

ورزش یوگا سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است. برای رسدین به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند. سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. این ابزارها نامهایی چون ابدیت، ذات متکی به خویش، طبیعت، برهمن، شعور کیهانی و نیروانا داشت. ولی یکی از روش… مطالعه کامل... »

Mehran......mantegi bashim
مهمان

ya$aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa garda$im

مصلح
مهمان

من که حال نداشتم کل مطلب و همه نظرات رو بخونم.
اکثرا محملات بود و توهین به هم و حتی به دیگران.
مثلا بارها به نژاد زرد توهین شدش که ظاهرا هیچکدم نمیدونن که زرد پوستها (آسیایی ها) باهوشترین مردمان هستند.
همچنین به زبان ترکی حمله شده که یکی از با ثبات ترین زبان هاست.
در نهایت باید بگم که همه برابرند
تاریخ چند هزاز ساله و بناها و دست نوشته های گذشته به هیچ دردی نمی خورند مگر اینه آثار اینها بر رفتار امروز شما نمایان باشد.

kupal63
مهمان
kupal63

مهم اینه که ما تورکها به تاریخ نهایتا۳۰۰۰ساله ی شما (که برا همه ثابت شده اکه بیشتر از اینه دلیل بیارین)باید احترام بذاریم وشما فارسا به تاریخ ۹۰۰۰ساله وشاید۱۱۰۰۰ساله ی ما احترام بذارین که از هوراند وسونکون کشف شده (نقاشیهایی روی سنک که ازشبکه سهند و۴سیما بخش شد)البته فارسایی که به زبان تورکی اشنایی داشته باشن وساختار وقدرت بیانوقدرت فعلهایش را درک کنن به هیج وجه به خودشون اجازه نمیدن به زبان وفرهنک ملت تورک بی احترامی کنن

خسرو
مهمان
خسرو

چطور هم نژادان الاغ تو بی احترامی می کنند؟ ما مثل خود شما رفتار میکنیم

kupal63
مهمان
kupal63

هرکاری بکنید اخرش برمیکردین به این نوع کفتارتون که نشانکر بی اصالتی و بی شخصیت وبی هویتی تونه انتظار بیشتر از این از شما نیست درضمن من اینو با باورهام ومشاهده هام میکم امکان نداره کسی از ملت تورک به دیکران توهین کنه مکر اینکه جواب توهین را بده جون احتیاجی به توهین کردن ندارن قدمت ملت تورک نیازی به این بیفرهنکیها نداره تا خودشونو بزرک نشون بدن ذاتا بزرک هستن وسربلند

خسرو
مهمان
خسرو

به نوشتار هم نژادای پلیدت یه نگاه بنداز آشغال! ما باید مثل خود شما حیوونا رفتار کنیم

عادل
مهمان
عادل

بابا بی خیال من خودم هم تعصب به نژاد دارم و لر هم هستم اما به خدا این تعصب “تعصب جاهلان است.همین ترکان مگر الان بیشتر پست های حکومت دست ان ها نیست؟ به نظر بنده هر کس یا هر قومی اگر تلاش کند به هر چیزی میرسد وتوکل به خدا داشته باشد.به هر حال ترک فارس بلوچ کرد لر عرب معنی ندارد وما به این شعر فردوسی باید افتخار کنیم چو ایران نباشد تن من مباد

تورک
مهمان
تورک

در پیرامون مشگین‌شهر سنگ‌نبشته‌ای به زبان پارسی میانه منسوب به شاپور دوم ساسانی وجود دارد. سنگ‌نبشته مشگین‌شهر در ۱۵۰ متری غرب قلعه‌کهنه در کمرکش ارتفاع غربی دره نوروز یاماجی در درون باغ نوروز قرار دارد. این سنگ‌نبشته امروزه به خاطر ویرانگری گنج‌جویان تقریباً از میان رفته‌است ولی نوشته‌های آن بررسی و ترجمه شده‌است. مضمون این نوشته در مورد فرمان و تاریخ ساخت قلعه‌کهنه‌است که به فرمان نرسه‌هرمزد نوشته شده‌است.تاریخچه طبق گفته های تاریخ نویسان و پیدا شدن شهری قدیمی در زیر خاک که امروزه به شهر یئری معروف است و در روستای پیرزمیان در نزدیکی شهر فعلی قار دارد قدمت… مطالعه کامل... »

ناشناس
مهمان
ناشناس

مردم این شهر ترک نبودند ایرانی بودن ترکها بعدها با جنگ و خونریزی وارد ایران شدن ایرانی ها رو کشتند و این قسمت از ایران رو که امروزه آذربایجان باشه رو اشغال کردند

تورک
مهمان
تورک

بدبختا شما حتی از لغات خودتون هم استفاده نمی کنید و مثلا کلمه بانو رو دارید ولی باز می گید خانم به جای سرخ می گید قرمز به جای آژنگ می گید چروک به جای برادر می گید داداش به جای خواهر آبجی به جای همریش می گید باجناغ به جای سپاس می گید ممنون به جای زورمند می گید قلچماق و ….. یعنی خودتون هم پی به مزخرف بودن زبونتون بردید شما برای کوچ قیچی گلن گدن قنداق و هزاران لغت ترکی دیگه چی دارید بدبختای بی زبان بی هویت شما تا ابد محکومید که از ترکی و عربی… مطالعه کامل... »

خسرو
مهمان
خسرو

گه را اینجوری مینویسن البته تو چون فقط گه میخوری نیازی نیست بدونی چگونه نوشته میشه, آخه جانور گوش مخملی, وازه هایی که در بالا برابر فارسیش را نوشتی زبان فاخر است در حالیکه خود گوساله ات هم اذعان داری معادل ترکی در زبان کوچه بازاری جای داره. از مال عرب هم بالا نرو که شما و خرهای عثمانی را مثل موش های کثیف از سرزمین های خودشون بیرون کردن, آخه شما الاغ ها کجای دنیا جا دارین؟ همه از تو و نسل پلیدت متنفرند, تا حالا از نحوه تدریس در دانشگاه های ترکیه شنیدی؟ برو بپرس بعد بیا ان… مطالعه کامل... »

مهدی
مهمان
مهدی

ببین من لرم ایناییم که میگی شاید الان داره صحبت میشه. بین کسانی که تو مرکز ایران زندگی می کنند. فارسی واقعی نیست که به ترکی مدیون باشه. زمان رو هرچی اثر میزاره. من الان میتونستم این نظرمو به زبان پارسی میانه واقعی بنویسم هیچ کس نمی فهمید اینو فقط لرها می فهمند. مثلا اینو داشته باش ( ای تو چنی بی وژدانی مه زه تو آزرده هیسم. زه ورم رو) که به فارسی معیار میشه تکرار میکنم معیار این زبون که ملت دارن صحبت می کنند ۲۰۰ ساله نوشته شده از زبون پهلوی که پر از واژه های عربی… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) اولا اینقدر از مال عربا بالا نرو کار دست خودت میدی ۲) دعوای میان ما و اعراب به خودمون مربوط این وسط دنبال بیلت نگرد ۳) ترکی!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۴) ترکی کجای زبان دانش و فرهنگ و ادب جهان است!!!!!؟؟؟؟؟؟ ۵) نکنه به تعداد همزبون هات می خوای بنازی!!!!؟؟؟؟ ۶) قبلا پاسخش به پانترکها دادیم به تو می دیم که زیادی زرزر نکنی ۷) و اما پاسخش پانترک عرعر کن تعداد بوفالو های آمریکای شمالی از آدم هاش بیشتر بود پس باید بگیم بوفالو ها از آدم هاش بهتر!!!؟؟؟ ۸) این دقیقا همون مثالی که گنده هاتون میگن!!!!!!!!!!!!!! ۹) خودت هم… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

ویلیام جونز دانشمند انگلیسی در پیشگفتار دستور زبان پارسی که در لندن نوشته، جستار هایی برای آگاه کردن مردم از زبان پارسی آورده است که چکیده آن در کتاب ((زبان پارسی در جهان، جلد ۱،انگلستان، از دبیر خانه شورای گسترش زبان و ادب پارسی رویه ۱۳)) چنین می گوید فارسی زبانی است توانمند و لطیف و با غنای ویژه خود در گستره فرهنگ جهان برای بیان معانی تازه و تعبیرات نو از بسیاری از زبان های عالم آمادگی بیشتری دارد و به دین روی این زبان توانسته چندین صد سال در بخش بزرگی از قاره آسیا به عنوان زبان رسمی… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) شمارگان واژه های پارسی در گندتون ترکیه اون هم پس از پاک سازی زبان توسط آتا دزد ۷۵۰۰ واژه بر پایه پژوهش های پروفسور محرم ارگین ۲) شمارگان واژه های عربی در زبان ترکیه گندتون ۹۰۰۰ واژه بر پایه همان پژوهش آنهم پس از پاکسازی توسط آتا دزد. ۳) شمارگان واژه های پارسی و عربی در ترکی آذربایجان جعلی ۲۰۰۰۰ واژه بر پایه پژوهش های دانشمندان آن کشور (کتاب تبار مشترک ایرانیان و تورانیان) نوشته دکتر سید علی سجادیه مترجم اشعار حیدر بابا سلام ۴) شمارگان واژه های پارسی در چین اویغوری که مادر زبانهای ترکی است ۸۵۰۰ واژه… مطالعه کامل... »

لیدوما
مهمان
لیدوما

حالا خداروشکر که این کلمات نه تورکی بود و نه عربی

مهدی
مهمان
مهدی

در ضمن ترکی حرف زدن ربطی به ترک بودن نداره مثلا من که لر هستم دارم فارسیو بهتر از فارسا صحبت می کنم( پارسی میانه به دلیل وجود زاگرس و مردان دلاور زبان ما تغییر نکرده و یه کلمه ترکی یا عربی نداره) یعنی من فارسم به هیچ وجه من یه عیلامی هستم. یا کسانی که تو خوزستان عربی حرف می زنند. اصلا سندی بر عرب بودنشون نیست. همینطور ترکی صحبت کردنت نمیتونه علت ترک بودنت باشه پس انقدر سر خودتو کلاه نزار. هم وطناتم ناراحت ( آزرده) نکن

تورک
مهمان
تورک

زرتشت پیامبر ترک دولت تاجیکستان می کوشد تا زرتشت را زاده این کشور معرفی کند. این در حالی است که به نا بر تحقیقات اکثر محقاق زرتش متولد آذربایجان است. نام مادرزرتشت نام مادر زرتشت “دوغدو” بوده است که این کلمه در هیچ زبانی به جز زبان ترکی معنی خاصی ندارد.دوغدو از مصدر دوغماق (زائیدن)است که این کلمه را میلاد معنی کرده اند.جالب است که این اسم علاوه بر اینکه یک کلمه ترکی است اسمی است که فقط مناسب یک زن میباشد چون همانطور که اشاره شد از مصدر دوغماق(زاییدن) میباشد. آتشکده و امامزاده امروزه زنان مردان آذربایجانی اماکن مقدس… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) دانش زبان شناسی زبان گاتها که سروده های زرتشت پیامبر است را متعلق به زبان های آریایی اصیل می دانند که حتی ۱ واژه غیر آریایی در آن یافت نمی شود. دوباره دقت کن حتی ۱ واژه غیر آریایی ندارد. ۲) دزدی پانترکها در تاریخ به لجن تبدیل شده است به گونه ای که هرگز در جهان دانش به دیده یک جک هم دیگر به آن نگریسته نمی شود ۳) نام مادر زرتشت ترکی است!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پناه بر خدا ۴) فرهنگ چهار جلدی واژه های اوستایی که توسط انتشارات بلخ چاپ شده است یک منبع بسیار ارجمند و با ارزش… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

خوب به این نمونه نگاه کن ۱) رئوچنگه اوستایی ۲) رئوچ پارسی باستان ( هخامنشیان ) ۳) روچ پهلوی کهن ( اشکانیان ) ۴) روژ پهلوی نوین ( ساسانیان ) و نیز در زبان کردی ۵) روز پارسی دری ( از پیروز شاه ساسانی ) اکنون کدام پانترک احمق و تاریخ دزدی گفته زبان اوستا به پهلوی ترجمه شده!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زبان اوستایی به اندازه ای سنگین است که با روی کرد به کوشش ۲۰۰ ساله دانشمندان زبان شناس هنوز بسیاری از واژه های آن را به آسانی نمی توان ترجمه کرد. ما سند بسیار معتبری داریم که ثابت میکنه مردم در… مطالعه کامل... »

خسرو
مهمان
خسرو

ترکی ترین جوک تاریخ ترکستان
زرتشت پیامبر ترک !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱۱

تورک
مهمان
تورک

اینم سایت خودم

http://www.satar-khan.loxblog.com/

مهدی
مهمان
مهدی

بزار یه چیزیو بگم راحتت کنم ما لر ها از فارس ها سگ تریم. و بهش افتخار می کنیم. چون شرف داره به الاغ البته بلا نسبت الاغ

تورک
مهمان
تورک

واژه هاچان در اوستا به معنی هر زمان بی گمان یک واژه اصیل ترکیست و تو و اون استاد جنیدیتون و هیچ فارس سگ دیگه و هیچ کرد احمقی مثل تو نمی تونه اونا فارسی جا بزنه

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) پانترک خر بهت گفتم تو که عددی نیستی عرعر می کنی برو با بزرگترت بیا ۲) هنوزم سر حرفم هستم به اون دانشمندای بند تمبانیت بگو هر کجا که دوست دارند بیان تا این هاچان ماچان نشونشون بدم. ۳) تا مثل خر عرعر کنین و جیگر رو در رو شدن نداشته باشین باید تنها به همین سایت هایی که پانترکهای عرعریسم راه میندازن بسنده کنی ۴) میشه به ما بگی هاچان طبق کدوم سند واژه اصیل ترکی!!!!؟؟؟؟ نکنه با سند کتیبه اورخون که برای ۶۰۰ پس از میلاد!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۵) جمع کن کاسه کوزه گدایی تون این زرای زیادی به… مطالعه کامل... »

خسرو
مهمان
خسرو

پان عرعر مشاعرت را از بین برده ترک خر

Mehran......mantegi bashim
مهمان

شما جواب این توهین هارا دریافت خواهید کرد از ارامنه و اکراد عبرت بگیرید صبر تورک ها زیاد است ولی بترسید از روزی که لبریز شود….. شما پاسخ این یاوه گویی هارا خواهید گرفت..باز هم تکرار می کنم از ارامنه عبرت بگیرید . از تورک ها و آذری ها و تورانی ها می خواهم که دیگر در این صفحه کامنت نگذارید … در کامنت های بالا می بینم که این جماعت (کردولروفارس )حتی قادر نیستند که جواب منطقی بدهند البته انتظار زیادی هم نمی رود … این جماعت جواب کامنت منطقی و علمی را هم با توهین میدهند .. بگذارید… مطالعه کامل... »

مهدی
مهمان
مهدی

ببین هر عملی یه عکس العمل داره وقتی اون پان ترک میاد میگه به امیدی نابودی ایران شما دوست داری ما بهش بگیم آفرین آفرین. توهینو شما ها شروع می کنید. در ضمن ایران ویج جواب همه ی اون حرفای به اصطلاح علمیو داد.

خسرو
مهمان
خسرو

بابا ارامنه که پوزه گرگ را به خاک مذلت مالیدن! بله یک زمان ارامنه دارای یک کشور و ارتش مستقل نبودن و ترک ها به فرماندهی آتاتورک (پدر خر) زنان و کودکان بیدفاع را سلاخی کردن, ولی خوشبختانه امروزه روز, روزی نیست که از به درک واصل شدن ۱۴ یا ۱۵ سرباز علی اف در قره باغ به دست ارامنه با خبر نشیم. کردها هم که حقشون را از فاشیست های حاکم بر ترکیه خواهند گرفت, به امید نابودی کامل شما پانترک های احمق, شمشیر نژاد آریایی به زودی گردن گرگ طماع را میزنه, تالش ها و کردهای ساکن در… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) ترکان و تورانیان!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۲) احمق جون تاریخ دزد کدوم تاریخ نویس پانترک خری گفته تورانیان ترک بودند!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۳) عقده های حقارت شما به اندازه ای است که به مختون فشار آورده و باعث شده مختون بگوزه ۴) همه دانشمندان جهان تورانیان را بلا منازع و بی گمان آریایی نامیده اند اکنون هر چقدر دلت میخواد زر زر الکی کن!!!!!!!!!!!! ۵) نام توران تنها در زبان اوستایی و سنسکریت معنا دارد نه در زبان ترکی گلدیم ملدیمی تون!!!!!!! ۶) شما بهتر اجدادت رو در اغوز ها و ازبک ها و چلغوز ها و ازگل ها پیدا کنی نه تو توران… مطالعه کامل... »

Lidoma
مهمان
Lidoma

ما همینی هستیم که میبینی ایا شما هم همینی هستی(تورک نه اریایی ) که میپنداری ؟؟

دیاکوی کبیر
مهمان
دیاکوی کبیر

قره باغ که فعلا زیر دست عموزاده ارمنیهای ماست
خخخخخخخ

علی
مهمان
علی

من برای این فردی که به اسم ایرانویچ داستان سرائی میکنه واقعا متاسفم ، برادر بنده تورکم نه فقط زبانن بلکه نژادم هم تورکه نه من بلکه میلیونها نفره دیگه و اینه که واقعیت داره و به این توهمات هم اعتقادی ندارم ومعتقد به انسانیت و احترام به دیگران و افتخار به داشته هامم (تورک بودنم) نه تفکرات مسمومه نژادپرستانه و خلق فاشیسم ونازیسم و امثال ان چون شما وجود خودتان را در نابودی دیگران میبینید و معتقدید همه یا باید شبیهه شما بشند یا اصلا نیستند ؛ این طفل نامشروعی که توسط اینگلیسیها وبه دست رضا خان دوباره احیاء… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) شما بهتر برای خودت متاسف باشی ۲) درست و شمرده و سنجیده سخن بگو ببینیم چی می گی!!!؟؟؟؟ ۳) این کار شما پانترکان است که هر وقت کم میارین تو لباس میش میرین و سفسته می کنین ۴) این درد دل ها رو برای ما نکن تنها از راه دانش با ما سخن بگو که سخن پایانی را در همه زمینه ها میزند ۵) شما هنوز دست از سر رضا شاه بیچاره بر نمی دارین!!!؟؟؟؟؟ ۶) همیشه باید نداشته های خودتون رو گردن این و اون بندازین!!!؟؟؟؟ ۷) رضا شاه در برابر آتا ترک ( آتا دزد ) کاری… مطالعه کامل... »

آریا
مهمان
آریا

تو برای خودت متاسف باش خیلی دلت بخواد بگن از نسل آریایی ها هستی آخه ترکا به چی افتخار می کنند به هزاران شاعر نداشته شون به اون حماسه دده قدقد قور قور مسخره شون که پانصد سال بیشتر سابقه نداره به آغا محمد خان قاجارشون که یکشبه هزاران چشم مردم کرمان و تفلیس رو در آورد به نادرشاهشون که شب داشت با سوگلیش به نام شیرین سکس می کرد و وقتی خوابیدند هر دوی آنها رو که زیر پتو بودند با شمشیر کشتند به اون صفویه کثافت که منشا همه خرافات امروزی مردم ما هستند و با شیعه گریشون… مطالعه کامل... »

آریا
مهمان
آریا

همه عقب موندگی امروز ما ریشه در خرافاتی دارد که این ترکا بخصوص در دوران صفویه و قاجاریه برای ما به ارث گذاشتند وقتی اون ابلها یک علامت صلیب بزرگ رو که تقلیدی از مراسم شهادت عیسی و حواریونه رو به شکل طاووس در آوردن و به نام امام حسین در روز عاشورا بلند می کنند وقتی مردم در قرن ۲۱ قمه می زنند وقتی هر ساله میلیاردها پول این ملت به چنگ وهابی های بی خدای مکه و مدینه می افته وقتی عراقیهایی که دشمن ملت ایرانند می شند برادر وقتی پول ملت در کاباره های لبنان و فلسطین… مطالعه کامل... »

علی
مهمان
علی

من در وجود تو چیزی جز حقارت و عقده نمی بینم(نه اینکه اعتقاد متفاوتی داری، نه ،که اعتقادات همه محترم است) برای اینکه بتونی به زندگی ادامه بدی حتما به روانپزشک مراجعه کن ، تو به احتمال قوی بهایی هستی چون اگه مسلمان باشی این قدر منحرف نبودی ،تو بر خلاف مابقی دارو دستتون نمی تونی نفرت خودت رو از شیعه بپوشونی و معلومه که از کجا میسوزی!! آدمهای حقیری مثل تو هیچگاه برای این سرزمین حاضر نخواهند بود حتی خاری به پایشان برود ، ایران سرزمین ماست و با تمام وجود ازش در مقابل دشمنان خارجی و نوکران داخلیشان… مطالعه کامل... »

آریا
مهمان
آریا

این ترکا مثل پور پیرار هر چه به صلاحشون باشه به اون می گن اسناد تاریخی و هر به ضررشون باشه می گن داستان سرایی قباحتم حدی داره به خدا

علی
مهمان
علی

پارس گرایی و بحران هویت در ایران نوشته شده در تاریخ شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط آیتام aytam اورمولو urmulu | نظرات (۰) مسئله قومیت و حقوق اقوام در ایران، پیشینه ای کمتر از صد سال دارد. تا قبل از شروع قرن فعلی هجری، حقوق اقوام جزو عوامل تعیین کننده سیاست کلی مملکت محسوب نمی شد. تنها با انقلاب مشروطیت و در حد بیشتر، با شروع سلطنت پهلوی این مسئله اهمیت پیدا کرد و با رشد روز افزون، تبدیل به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ایران گشت. پشتیبانان حقوق اقوام، کمبود حساسیت به این مسئله در دورانهای قبل… مطالعه کامل... »

علی
مهمان
علی

sennenem turk balasy bax ve uyan billar ogeden fasistler ky zorlary catsa sizin hammezy yer uzunnen yux elleler billar israilden pisdyler ;uyan dostym uyan

mosinaight
مهمان
mosinaight

این کتیبه چند سال پیش به موزه ایران منتقل شد و یک باستان شناس ایتالیایى آن را ترجمه کرد و معلوم شد قسمتهایى از آن با شجره نامه ما یکیست. این شجره نامه در طول تاریخ به زبان هاى همان زمان برگردانده میشده ست. درین کتیبه نقشه اى بود که از وجود ما حدود ۳۰۰۰ پ.م در بین النهرین نشان میداده ست. اما در کتیبه از کوچ ما حدود ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ سال پ.م به فلات ایران سخن گفته شده است و مطالب بیشتریکه حوصله بیانش نیست، آیا ما بازهم بیگانه هستیم

mosinaight
مهمان
mosinaight

مهران جان من دروغى ندارم که بگویم، من خودم یکى از دوستداران هخامنشیان هستم و احترام فراوانى نسبت به آنان دارم، اما درجایى که یک عامل یهودى [ایرانویچ] براى تفرقه افکنى بین ایرانیان به ما ترکها توهین میکند باید جوابش داده شود.
دوم اینکه ما با آرییها که کى آمدندو کجا بودند مشکلى نداریم،بلکه بر عکس آنها باما مشکل دارند.
خب اینهم نشانگر تفاوت فهم وفرهنگ اقوام هاى امروزیه ایران ماست

آریا
مهمان
آریا

الحق که ترکی هنوز بعد هشتاد سال نمی تونید فارسی حرف بزنید زبانی که من سه ساله به خاطر کارم توی شرکت آیدین توی اون شهر خرابشده تون بدون مدرسه رفتن یاد گرفتم شما بعد از این همه مدرسه رفتن و تلویزیون و غیره نمی تونید فارسی حرف بزنید بی سواد اقوام خودش جمع مکسر عربیه تو میای و می گی اقوامهای در ضمن امروزیه چیه درستش هست امروزی نه امروزیه
واقعا که

Mehran......mantegi bashim
مهمان

تو بتونی حتی یه جمله به ترکی بگی پیش من جایزه داری .

mosinaight
مهمان
mosinaight

نمیخوام مثه تو عقده اى بشم و فحش بدم، آقاى تمدن، فرهنگو شعوره تو همینه، تو اول ادب یادبگیر بعدبیا ازمن ایراد بگیر و دم از تمدن بزن، بنده تورک هستم، شیراز زندگى میکنم و از ایل قشقایى[متمدن ترین مردم جنوب،از سیستان تا خوزستان] هستم، وبرایم ایرانى و ایرانیان ملاکه، نه ایرانویچ که یک جمله ى یهودیست که وارده اوستا شده، لطفا کسى هم نیاد ریشه یابى کنه و بگه این واژه اینجور بوده و اینجور شده ،چون این واژه از ریشه یهودیه

آریا
مهمان
آریا

واژه یهودی چه حرفا اگه می گفتی روسیه و مثلا از پترو ویچ گرفته شده یه چیزی آخه این کلمه کجای تورات و متون یهودیا اومده همین حرفا رو می زنید که براتون جک می سازن
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AC

آریا
مهمان
آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه کامل... »

آریا
مهمان
آریا

برچه اساس می گی گی این واژه یهودیه می تونی چند تا منبع معتبر اینترنتی نشون بدی البته کتاب هم گفتی بد نیست اما چون دسترسی به کتاب سخته و منم وقتم پره همون سایت رو بگی بهتره آخه بیسواد واژه های عبری از زمان آزاد سازی یهودیان توسط کورش بزرگ و آمدن آنها به ایران وارد زبان فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی شد این در حالیست که زرتشت و زبان اوستایی به قبل از زمان هخامنشی برمی گرده یعنی در زمان هخامنشی دیگه زبان اوستایی متروک شده بوده و کسی نه با آن تکلم می کرده و نه… مطالعه کامل... »

Lidoma
مهمان
Lidoma

متمدنترین از نظر خودت وگرنه هر قومی دارای تمدن خودشه

mosinaight
مهمان
mosinaight

به قول استاد عزیزم بهمن بیگى قشقایى، اینترنت جاى بچه ها شده است، دانش واقعى و آدمهاى بزرگ در واقعیت زندگى میکنند، اینانى که در فیس بوک نظر میدهند اکثرا، کودکانى هستند که بى هیچ دانشى پا به جوانى گذاشته اند، از آنها نباید انتظارى داشت، درین زمانه که قوم گرایى نشانه عقب ماندگى فرهنگى جامعه هست، دیگر گفتگو و حقیقت گرایى معنا ندارد…

تورک
مهمان
تورک

واژه اوزدس در زبان پهلوی به معنی بت یک واژه ترکیه اصیله اینم از زبان پهلویتون که انقده بهش می نازین براستی که ساکنان اولیه ایران ترکان بودند نه پارسها

مهدی
مهمان
مهدی

چه ربطی به زبان داره این وسط؟؟؟ زبان چه ربطی به نژاد داره آخه؟؟ ساکنان اولیه ایران آریایی ها بودند تمامشون چه پارس چه عیلامی چه پارت چه ماد در ۱۰ هزار سال پیش تا اکنون از جایی به ایران نیامدند شما هم انقدر خودتان را به سومریان و عیلامیان نچسبانید سومریان چه شباهتی به امثال شما دارد؟؟ زرد پوست بودند؟ عیلامیان هم آریایی بودند و اجداد قوم لر ماد ها هم اجداد کرد ها این وسط شما چه می گویید واقعا که نام تاریخ دزد برازنده شماست شما ترک هستید و از بازماندگان اقوام آسیای غربی و مرکزی که… مطالعه کامل... »

Ehsan Turanbek
مهمان
Ehsan Turanbek

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شما خودتون که از لحاظ ژنتیکی با اروبایی ها خیلی فرق دارین.

مهدی
مهمان
مهدی

همه انسان ها از نظر ژنتیک به یک منشاء ختم می شوند

مردمان اروپای جنوبی آریایی هستندو

تفاوت ظاهر بین ما و آن ها به علت تکامل هست

تکامل حتی بر ژنتیک هم ناثیر می گذارد

یکی از نمونه های بارزش نور آفتاب هست

Lidoma
مهمان
Lidoma

دانشمند شما تورکها یک کلمه دارین به اسم آیران به معنی دوغ پس باید بگیم که نام ایران تورکیه ؟؟؟؟ ایران یعنی دوغ گرچه خیلی از دویتان تورک خودم به این مسئله دامن میزنه

Mehran......mantegi bashim
مهمان

حالا ما شدیم بی فرهنگ؟ما شدیم وحشی؟ هر چی باشه ما مثل شما با خواهر هامون ازدواج نمی کردیم .این نشانه ی تمدن؟ یا ما هر چه قدر هم وحشی باشیم مثل کمبوجیه (پسر ارشد کوروش ) بعد از حمله به مصر خواهرمون رو نمی کشیم (خواهر کمبوجیه = روشنک). آخه این چه زبانی که دیگه توانایی اشتقاق درست کردن و نداره به همین دلیل الان زبان شما رنگارنگی از همه ی زبان هاست. در فارسی فقط فعل های ساده اند که زایایی دارند یعنی می توان از آن ها اشتقاق درست کرد و در فارسی امروزی به طور عادی… مطالعه کامل... »

کیان آزادی
مهمان
کیان آزادی

ایرانیان عزیز باید این حقیقت را قبول کنیم که قدیمی ترین مردمان ساکن ایران لرها(کاسیتها,لولوبی ها)بودندو بعد از آنها کردها.

امیرخان
مهمان
امیرخان

آقایون و خانومای اصیل ایرانی بیایید این شعر ملی فردوسی را که خیلی به دل مینشید با هم بخوانیم تا خواری در چشم حسودان باشد.(ننگ بر دشمنان دیرینه ایران مرگ بر دروغگویان و ننگ بر کسانی که کینه توز هستند) در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود آزار کس پیششان همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک پدر در پدر آریائی نژاد زپشت فریدون نیکو نهاد بزرگی… مطالعه کامل... »

irani
مهمان
irani

نظرات رو خوندم ، با این نظرات مشخصه که بعضی ها فعلا در حال و هوای هزاران سال پیش زندگی می کنن ، اصلا فرض کنیم کشور ما هزار سال پیش شامل همه کشورهای جهان بود ، همه علــــوم و فنون امروزی ، ریشه در کشفیات ایرانیان داشته و …. خلاصه این که هزار سال پیش کشور ما خیلی آباد و گلستان بوده ، اما حالا چی ؟ با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه!! الان قرن ۲۱ ما تو چه جایگاهی هستیم ، مهم الانه نه اینکه ۱۰۰۰ سال پیش کشور ما فلان بوده و …، ما نباید… مطالعه کامل... »

نازنین
مهمان
نازنین

دخترآریایی : نتیجه تحقیقات این مردک پدر سوخته اشرفیان بناب درسته ولی.. دروغ میگه که آریایی هایی در کار نبودن.. انسان اون زمان همش ییلاق و قشلاق میکرده از لر ها بگیر ت ترکها.. حتما عده ای هم بوده اند که از شمال سیبری کنده اند و به هوای جای گرمتر و معتدل تر به سرزمینهای جنوبی کوچیدن.. در ضمن ایلات قشقایی که بعضی از دوستان گارد میگیرند .. اونها ترکانی هستند که به شیراز و بوشهر اومدن و بعد ها یکجا نشین شدن.. من موندم به خاطر زبونشون که ترکی و بعضا جعلی است.. اخه هر جای ایران برید… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

دهده قورقود سرآمد ادبیات جهانی کتاب دده قورقود که از شاهکارهای ادبی-فولکوریک جهانی است،از یک مقدمه و ۱۲ داستان تشکیل شده است.داستانها به نثر و نظم نوشته شده است و در خلال آنها انواع مختلف آثار ادبی شفاهی مانند بایاتی،نغمه،ضرب المثل و حتی مرثیه دیده میشود.اثری حماسی است و هر کدام از داستانها درباره دلاوریها و ماجراهای دل انگیز یکی از قهرمانها ساخته شده است.معهذا هر ۱۲ داستان با یکدیگر نیز ارتباط دارند.در این داستانها جسارت و مردانگی و قهرمانیها و عادات و معیشت و عقاید ترکان اغوز شرح داده شده و وطن خواهی و مهمان دوستی و محبت مادر… مطالعه کامل... »

ايران ويچ
مهمان
ايران ويچ

۱) تنها سند کهن درباره نام (توران) است سند استوار اوستا و ریگ واد است
۲) در این اسناد به ریشه آریایی تورانی ها آشکارا اشاره شده است
۳) برو کتاب اران و آذربایجان نوشته دکتر عنایت الله رضا رو بخون
۴) ترکها هرگز در ایران وجود خارجی تا پیش از اسلام نداشته اند
۵) این تاریخ دزدی پانترکها خیلی وقت تاریخش تمام شده

ناصر
مهمان
ناصر

دوست عزیز ،
۱- بر فرض تورانی ها ریشه آریایی داشته اند (یا نداشته اند)، حالا آیا باید مردم ایران رو به دو گروه نزاد اآریایی (درجه اول) و غیرآریایی (درجه دو) تقسیم بکنیم؟
۲- بر فرض ترکها تا پیش از اسلام در ایران وجود خارجی !! نداشتند،(همونطور که قرنها قبل از اون مردم دیگه ای در اون خاک زندگی می کردند)، ولی حالا که ترک های خیلی زیادی در اون زندگی می کنند (یکیش من) آیا باید اینها رو از ایران بیرون کنیم؟
۳- متاسفانه تاریخی که ما ازون مطلع هستیم کاملا درست نیست، از ابتدا انسانیت تا حالا.

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱)آریایی بودن تورانی ها یک فرض نیست بلکه یک بنیاد بیگمان درست است. ۲) اصلا می دونی آریایی به چه کسانی می گویند!!!؟؟؟خیلی ها خواستند آن را نفع کنند ولی امروزه دانش ژنتیک پاسخ استوار و انکار ناپذیری به آنها داده است. ۳) دانش ژنتیک سخن پایانی را می زند و نه یک پان پارس میتونه تغییرش بده و نه یک پانترک ۴) هنگامی که آزمایش های ژنتیک همه دانشمندان جهان اعم از ایرانی و خارجی می گوید مردم آذربایجان از نظر مارکرهای ژنتیکی آریایی هستند و نه ترک زرد پوست اویغوری و اغوزی و ازبکی و …. دیگر بقیه… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

دوست خوب من ، اینهمه از تاریخ حرف زدی، ولی جواب من رو ندادی، زبان من ترکی هست و این رو نمی تونید انکار کنید چون من هر روز دارم به این زبان با مردم شهرم صحبت می کنم، آیا شما می تونی من رو به عنوان یک ترک زبان (حالا آریایی یا غیر آریایی یا ترک زبان زرد پوست – بماند که اینها همون افکار نژاد پرستانه هست یا نیست) قبول کنی یا نه؟
امیدوارم کلمات رو دریف کنی و با بلی یا خیر جواب بدی

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) نخست اینکه اگر ما از تاریخ راستین کشورمون دفاع می کنیم نژاد پرست نیستیم تنها اجازه یکه تازی به تاریخ ایران را به پانترکهای تاریخ جعل کن نمیدهیم
۲؟) همه سخن ما این است که مردم آذربایجان بنابر همه گواه ها ایرانی نژاد ترک زبان هستند و بس
۳) کسی با ترکی سخن گفتن شما مشکلی نداره شما مختاری به هر زبانی که دوست داری سخن بگی ولی نه اینکه چون شما دوست داری ترکی سخن بگی بیایی تاریخ تات ها و تالشی ها و پارت ها و مادها و کاسی ها وگوتی ها و… را عوض کنی.

morteza
مهمان
morteza

سلام دوست عزیز زمانی که میخوایی از تمدن و نژاد حرف بزنی باید به زبان و گویش اون منطقه توجه کنی.بعدش باید بری تاریخ جغرافیاشو بخونی.خوب میخواستم بگم که مگه از تاریخ نمیگی مطابق همون تاریخ که شماها دارید ازش میگید آریایی ها از شمال اروپا مهاجرت کردن و به مناطق گرمسیر ایران و هند رفتند. بعدش قبل از ورود آریایی ها مادها لولوبی ها و اقوام دیگه زندگی میکردن وقبل ازتر از همه اینا سومریها زندگی میکردن. خوب راستی چرا وقتی حرف از تاریخ میزنید از اشکانیان کسی حرف نمیزنه؟دلیلشو میدونی چیه؟ بزار بگم دلیلش هم زبون و هم… مطالعه کامل... »

بهمن سوشیانت
مهمان
بهمن سوشیانت

درود اریاییها از جایی نیومدن . نه از شمال اروپا نه سیبری و تبت و اسیای میانه اریایی ها همینجا بوذن و از جایی نیومدن این نظریه مدتهاست که رد شده اریاییها در فلات ایران بودن و از اینجا به اروپا و هند رفتن و به همین دلیله که ایران تنها کشوری در دنیاست که هنوز با اسم اصیل اریا (= اریان = ایران) مونده. اگه اریاییها ازتبت سیبری یا عرجای دیگه اومذن دست کم یه منطقه باید با اسمشون به یادگار مونده باشه ایران همیشه اریاییست گفتی اول زبان بعد موقعیت جغرافی… رفیق با یه مثال سخن شمارو میبرم… مطالعه کامل... »

Lidoma
مهمان
Lidoma

کو گوش شنوا که قبول کنه جایی که اریایها از اونجا اومدن هفتاد درجه زیر صفره و در چهار هزار سال پیش به مراتب سردتر بوده پس نظریه مهاجرت اریایی تا حدودزیادی منسوخ شدست

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) پروفسور یک نژاد رو با زبانش میشناسند!!!؟؟؟ ۲) این سخنت بیشتر نشان میدهد که چقدر نادان و عقده ای هستی!!؟؟؟ ۳)نکنه نادان اگر میخواهی نژاد مردم آفریقا رو بشناسی باید بری بگی اونها از نژاد عرب و نژاد فرانسوی هستند!!!؟؟؟؟ ۴) نکنه با این تفسیر خنده دار تو مصری ها هم عرب هستند!!!؟؟؟ ۵) این داستان مهاجرت آریایی ها به ایران در ۲۰۰۰ سال پیش از مسیح رو دیگه حتی اروپایی ها نیز قبولش ندارند. تو غصه خودت رو بخور عزیزم. ۶) همه نوشته های باستانی مانند اوستا و ریگ ودای هندوستان و همه خوتاک نامه ها (شاهنامه ها)… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) پروفسور زهتابی!!!!؟؟؟؟ ۲) ایشون کی به مقام پروفسوری نائل شده اند!!!!؟؟؟؟ ۳) هر بیسوادی میدونه که بالاترین جایگاه دانشگاهی دکترا است. هرگاه هرکس بتواند مقاله های دانشی جهانی ارائه دهد به او مقام پروفسوری می دهند ۴) این پروفسور شما چندتا مقاله علمی جهانی تایید شده داره که به مقام پروفسوری نائل شده است!!!؟؟؟ البته شادروان چون به رحمت خدا رفته ۵) نکنه منظورت کتاب تاریخ دیرین ترکها می باشد!!!!!؟؟؟؟؟ ۶) اونکه مجله خانواده سبز در مقابلش مثل فیزیک کوانتم میمونه!!؟؟؟ ۷) خوشبختانه سوتی های بسیار خنده دارش تو سایت آذر گشنسب هست!!!؟؟؟ بازم میگم خدا رحمتشون کنه چون… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) آیا جهان بشریت تا کنون دشمنی به خونخواری ترکان و عموزاده های آنان یعنی مغولان به خود دیده است!!!؟؟؟؟ ۲) همه جهان از مورزخین چینی و هندی و عرب و مسلمان و ایرانی و ارمنی و گرجستانی و بگیر تا مورخان رومی فریاد ها از وحشی گری و خونخواری ترکان و مغولان دارند ۳) دنبال رضا شاه خدا بیامورز نگرد ۴) کتاب سوزی رضاخان!!!؟؟؟؟ ۵) فاجعه کتاب سوزی شما در همه جهان شهره آفاق است رضا شاه چند سال مگه حکومت کرد!!؟؟؟ ۶) نادان شما پانترکها اینقدر عقده ای هستید که یادتون میره کهن ترین کتاب شما برای ۱۰۰۰… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) یک مثال شیرین پارسی که میگه وقتی دوتا مهندس دارن صحبت میکنن یه عمله نمیاد بگه بیلم کو؟ ۲) دعوای میان اشکانی ها و ساسانیان دعوای مذهبی میان دیویسنا ها و مزدیسنا ها و گاها زروانیان بوده است ۳) خوشبختانه امروزه همه اسناد مکشوفه از زمان اشکانیان حاکی از آریایی بودن اشکانیان هستند ۵) همه مورخین گذشته و امروزی جهان کوچکترین شکی در آریایی بودن اشکانی ها ندارند ۶) شما بجای اینکه دنبال اشکانی ها (نیاکان خراسانیان) مادها (نیاکان کردان) لولوبی ها و ایلامی ها (نیاکان لرها) باشید بهتر برید دنبال همان اغوز و چلغوز و ازبک و ازگل… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) نادان ما زبانهای آریایی التصاقی هم داریم ولی زبان ترکی پیوندی نداریم ۲) زبان مادها و اشکانیان کاملا پیوندی هستند ۳) زبان انگلیسی و عربی هر دو تحلیلی هستند ۴) آیا با این زبان بازی خنده دار و مسخره شما پانترکها باید بگوییم زبان و نژاد انگوسکسون انگلیسی ها با زبان و نژاد سامی نژاد اعراب یکی است!!!؟؟؟ ۵) مگه هرکی سیبیل داره بابات!!!؟؟؟ ۶) کهن ترین متن به زبان ترکی متعلق به ۶۰۰ سال پس از میلاد است یعنی حدود ۱۴۰۰ سال پیش که تازه پر است از واژه های پارسی سغدی اونهم در ترکستان چین که هزاران… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) نادان زبان ترکی زبان دربار بوده!!؟؟؟ ۲) پس چرا کمال زرد شاعر عثمانی از سخن گفتن به زبان ترکی شرمنده بوده!!!؟؟؟؟ ۳) زبان پارسی زبان کوچه و بازار بوده و زبان ترکی زبان دربار!!!!؟؟؟؟ ۴) خوب نادان دانش زبان شناسی به توده مردم نگاه میکنه نه زبان دربار تو با نادانی خودت خودت رو تو چاه میندازی ۵) اگر زبان پارسی زبان کوچه بازار بوده و زبان ترکی زبان دربار خوب سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی خیلی گوه خورده بود که پس از فتح قسطنطنیه به پارسی شعر سرود ۶) نادان خود زبان چین اویغوری ۸۵۰۰ واژه پارسی داره… مطالعه کامل... »

ایرانی
مهمان
ایرانی

اگه بخواید از اشکانیان هم میگیم از خط پهلوی تا زبان پهلوی اشکانی تا سرزمین پارت تاایرانی گراییشون

tt
مهمان
tt

بنام خدا نزاد بشر: زرد پوستان : چین تبت مغول مانچو ترک تتار” تمامی مردمان آسیا بجز هندو اروپاییان(پارسیان و هندوان) و سامی ها (عرب …)سرخ پوستان و بومیان آمریکا در گروه زردپوستانند سفید پوستان:آریایی(هندواروپا)سامی(عرب کلدانی آشوری عبرانی “یهود” فینقی ..(فرزندان سام و یافث بن نوح بن شیس بن آدم(آتام). سیاه پوستان:فرزندان حام بن نوح :لیباین کوشاین قبطاین (مصراین)فودای(کنعان) تمامی بومیان ایران قبل از اینکه شاخه هندی از هندواروپاییان در این سرزمین پراکنده شوند همه زردپوست و ملتصق زبان بودندشامل : آرر(آس ار) ارآتاییان(آرتابیل اردبیل کنونی) اوراتو – هیت – خزر – تتار-سومر-شنار-کنگر-آنناشان(ایلامیان)-ماننا – ارشک(پارتاکن-اشکانیان)ماد-مغان-بوز-آسترارت-اریانزی-لولوبی-گوتیان-تپور……… مردمان جهان در دو گروه… مطالعه کامل... »

ايرانوريچ
مهمان
ايرانوريچ

۱) این چیزهایی رو که نوشتی یکبار دیگه خداییش بخون ببین ببخشید چه چرندیاتی رو سر هم کردی. ۲) من ۵ سال بگونه نیمه حرفه ای و ۲ سال بگونه حرفه ای زبان شناسی میکنم. ۳) مدت ۱۰ سال که تاریخ نیز کار میکنم. رشته اصلیم هم برق قدرت است. ۴) چگونه پیش از آریایی ها در ایران زرد پوستان زندگی میکردند که حتی یک مورد جسد با مشخصه های نژاد زرد پوست نه در فلات ایران و نه در میان رودان (بین النهرین) یافت نشده است!!!!!!؟؟؟؟؟؟ اگر دوست داشتی بگو تا منابع معتبرش رو برات نام ببرم!!!؟؟؟؟ ۵) این… مطالعه کامل... »

پیام رشنو
مهمان
پیام رشنو

موافقم.ترکان یا تورانیان یا شاید همان مغولان همان زرد پوستان آسیای شرقی هستند که همیشه به امپراطوری ایران ناخنک میزدن ولی کاری از پیش نمیبردن.تا بعد از حمله اعراب و از بین رفتن امپراطوری آریایی.به مناطق آذربایجان هجوم آورده و سکنی گزیدند.چهرهای با استخوان گونه برامده چشمانی ریز و کشیده و پوست زرد قد نسبتا کوتاه.آریاییهای اصیل نیز با گویش نزدیک به هم سفید پوست مشخصند

ایرانی
مهمان
ایرانی

دوست گرامی تورانیان گروهی از ارییان بوده اند ونه ترک همان گونه که از نامهای ایرانی و نژادشان که فرزندان فریدون هستند

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

طبق اون چیزی که من فهمیدم همیه دنیا به غیر از قاره امریکا اریایی بودن خب پ چرا دارین بحث میکنید همه که من نژادید عزیز جان اولا دیگه بچه پیش دبستانی هم میدونه که مصریان خوشون تاریخ غنی دارن و نمیخاد تو لطف کنی و اونا رو زیر پرچم اریایی ها بیاری دوما ممکنه یه قومی تقسیم بشه و چنتا خورده فرهنگ بوجود بیاره ولی نمیشه چنتا قوم جمع بشه یه قوم متحد بسازه بلکه میشه برخی قوم در یه قوم بزرگتر حل بشن تو جوری داری میگی انگار همه اقوام اریایی بودم لااقل یکی هم بزار برا ما… مطالعه کامل... »

ايرانوريچ
مهمان
ايرانوريچ

۱) پناه میبریم به خداوند بزرگ از شر جهل و نادانی که پانترکها در افکار شما و مانند شما فرو کرده اند ۲) تپور ها التصاقی و زبان بوده اند!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ آدم نمی دونه بخنده یا گریه کنه ۳) پروفسور از نوح به به بعد یهویی فرزندان نوح اشتقاقی زبان شدند و پیش از آن التصاقی زبان بودند!!!!!؟؟؟؟ پناه بر خدا ۴) کدام دانشمند نادان پانترکی این مزخرفات خنده دار و گفته!!!؟؟؟ ۵) اگر میشناسیش بیا به ما معرفیش کن تو هر کجا که دلش خواست آماده ام باهاش مناظره کنم. ۶) اگر این پروفسور ها جرات گفتن این جکها رو… مطالعه کامل... »

بابک
مهمان
بابک

ببخشید این آزمایشهایی که مدام ازش حرف میزنی تو کدوم آزمایشگاه و توسط جه کسانی انجام شده ؟

Panturk
مهمان
Panturk

نمخواهم زیاد سر مسئله بپیچم اما تورک ها در هر گوشه یی از دنیا دارای زبان، فرهنگ، لباس، هنر، موسیقی، ورزش، عنعنات، غذا، اسباب منزل، ….. خاص خود را دارند که به اصالت آنها ارتباط میگیرد. اما برادران آریایی ما گاهی از لحاظ نژادی با جرمن های موی زرد و چشم آبی گره میخورند و گاهی با هندو های سیاه پوست و خود را نژاد سفید میدانند. از طرف زبان با اعراب گره میخورند و از لحاظ هنر……. با یکی نه یکی از مردم گره میخوردند و کدام اوصاف و عنعنات مشخص ندارند. طوری که یکی از دوستان نوشته بود،… مطالعه کامل... »

ایرانی
مهمان
ایرانی

جهانی میگه هندوایرانی ها واروپاییها از یک نژادند و اندک تفاوت ظاهری به دلیل تفاوت اقلیمیه می خوای امتحان کن اگه توی شما کشوری یه سالی برو خوزستان میبینی رنگت چه جور عوض میشه اما رنگ چیزی جدا از نژاد که بین اذری های اریایی چهر ایرانی با زردپوستان چشم بادامی کوسه ی ترک نژاد است واما در مورد زبان عربی بگم که هیچ عاقل و خردمندی هرگز نگفته که عربی با فارسی خویشاوندی زبانی داره

Panturk
مهمان
Panturk

دوستان را سلام. نمیدانم چرا عده یی از برادران ما اینقدر در برابر تورک ها حساسیت دارند. و اینقدر تیمور و چنگیز …. میگویند و وحشی میخوانند. مثلی که به گفته مولانا همه پیش چشم خود شیشه کبود دارند. و یا اینکه حسادت میورزند. طوری که شخصی در مقاله یی نوشته بود که ثابت میکند که ایرانیان همه تورک و یا مغل اند. چون زمانی که در قدم اول چنگیز و بعدا تیمور به سرزمین ایران امروزی حمله کرد، همه مردان را قتل عام کرد. تنها زنان و دختران شان ماندند و لشکریان شان با آنها ……….. کردند. بعد از… مطالعه کامل... »

akhgar
مهمان

ناصر جان زبان منهم ترکی است و این زبان زیبا و وسیع را دوست دارم وسعتی که در این زبان است در کمتر زبانی وجود دارد اما ما همه در زیر یک چادر ایستاده ایم و این چادر یک ستون بیشتر ندارد . ملیت ایرانی ما
در این کشوری که بیش از ده زبان و بیش از ده مذهب و دین و فرقه وجود دارد تنها عاملی که ما را بهم پیوند می دهد ملیت ایرانی ماست این خاک ئ مال همه ماست .

ایرانی
مهمان
ایرانی

ما میگیم ایرانیهای اذری که خون وپوستشون وفرهنگ وهویتشون سراسر ایرانیه چرا باید زیر فکرهای مسمومی مانند ذهتابی پان ترک که مزدور صدام وشوروی بود باشه

ياشار اوش کايالي
مهمان
ياشار اوش کايالي

کوردها کجای تاریخ وجود داشته اند تو که اهل مطالعه ای به ما بگو کجا گم شده این تاریخ کوردها ؟؟؟؟ اما بخشی از دانش هر دانشمندی (اگر گرفتار ایدئولوژی و اغراض شخصی و گروهی نباشد، که او بود) شامل مرور زمان میشود. اِشکال کسروی در کتاب “آذری یا زبان باستان آزربایگان” اِشکال معرفت شناسی و عدم رعایت اصول روش شناسی علمی است، لذا داده ها و نکات فرعی، آن نمی تواند نوری به علمی شدن، یا علمی بودن آن کتاب بیندازد، درست مانند آنکه با فرض زمین مرکزی بتوانیم خسوف و کسوف را پیش بینی کنیم. این پیش بینی… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) اگر میخواهی بدونی کردها کجای تاریخ هستند برو نوشته های مورخان اسلامی مانند طبری و زمخشری و مسعودی و دینوری را بخون که آشکارا حضرت ابراهیم را از کردان نامیده اند. ۲) اگر میخواهی بدونی کردها کجای تاریخ هستند برو نام (کوردی وزه) را در اسناد میتانی در ۱۴۰۰ پیش از میلاد در بغاز کوی ترکیه یعنی دردل پانترکها در ترکیه را پژوهش کن. ۳) اگر می خواهی بدانی کردها کجای تاریخ هستد برو کتاب زمان زرتشت نوشته پروفسور کاتراک را بخون. ۴) اگر میخواهی بدانی کردها کجای تاریخ هستند برو کتاب پروفسور مینورسکی را بخون. ۵) اگر میخواهی… مطالعه کامل... »

اوش کایالی
مهمان
اوش کایالی

چه نام آذربایجان ، آذربایجان باشد چه آزربایجان فرقی نمی کند کردها هیچ تاریخی در ناحیه غرب ایران و آذربایجان باستانی ندارند چه بخواهی چه نخواهی پس زیاد خودتو جـــــر نده و تاریخ دزدی نکن

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱)آقای اوباش باقالی چرا!!! خودت هم خیلی خوب میدونی (آذربایجان) با (آزربایجان) چقدر فرق داره وگرنه پانترکها اینقدر آسمون ریسمون به هم نمیبافتن تا تو روز روش از دیوار دانشگاهای تاریخی برای تاریخ دزدی بالا بروند ۲) اگر میخواهی بدونی کی تاریخ دزد برو نوشته پروفسور اقرار علی اف و پروفسور مینورسکی و استاد بارتولد رو بخون تا ببینی کی تاریخ دزد است ۳) نادان کردهای میتانی در ۴۰۰۰ سال پیش در ترکیه و در ۳۴۰۰ سال پیش در مصر بوده اند و آیین ایزد آذر را تا مصر با خود برده اند آذربایجان که جای خود دارد ۴) امروزه… مطالعه کامل... »

حسین
مهمان
حسین

درود بزرگواران: اریایی اصلا وارد ایران نشده بلکه ایران زادگاه اریاییهاست من باستان شناسم سند: شاهنامه جمشید جم “رستم “زال” کیقباد “و…. زادگهشان کوهای البرز وزابل است زبان کردی جنوبی کرمانشاهی لری” لکی “دوازده هزار سال قدمتداره ترکی هزارو صدو شصد سال سند۱ ورود خوارزمشاهیان به ایران وامدن گویش ترکی به ایران ۲ مولانا تمام سروده اش فارسی است با اینکه خودش واستادش شمس تبریز ترک بود اما عشقش ایران بود .هزاروپانصدسال پیش اذریهای عزیز پهلوی ساسانی گویششان بود.ما پان ترک پان کرد پان بلوچ و… نداریم همه ایرانی هستیم. دلاور نجیب اذری دلاور نجیب کرد “لر”لک”بلوچ” همه شما ایرانی… مطالعه کامل... »

افشین
مهمان
افشین

من موندم تو شهرهای ترک نشین حتی یک اثر باستانی مربوط به ماد هخامنشی و…. ندارن به چه مینازین درحالی که معبد اناهیتا گوردخمه ماد ها در هرسین گوردخمه سرپل گوردخمه صحنه گودین تپه کوه اهورایی بیستون طاقبستان قلعه یزد گرد قصر شیرین و……….. همگی قسمتی از تاریخ کرد هست

حسین
مهمان
حسین

مناطقی که گفتی لک هستن نه کرد

زنده باد ایران
مهمان
زنده باد ایران

سرپل ذهاب و اسلام ابادغرب کوردنشینن……..من کوردم…..وبه تمام بزرگان کشورم از کوروش کبیر…..تا. شاه صلاح الدین ایوبی …….از حافظ و سعدی تا باباطاهر افتخار میکنم…………..همه ایرانی هستیم.بیاید به گذشتگانمون احترام بزاریم..اگر هم بحثی هست علمی باشه…….سعی کنید توهین نکنید ……ایران قدیمی ترین کشور جهانه……وافتخار ماست که تاریخی غنی داریم….درمورد تاریخ کشاورزی و اولین گندم و جو که در گذشته مربوطش میکردن به میان رودان وهلال خطیب…..پژوهش های باستان شناسان در تپه چقاگاوانه در اسلام اباد غرب وپیدا کردن گندم و بقایایی کشاورزی که مربوط به. ۱۲۰۰۰سال پیشه. استان کرمانشاه و همدان اثار باستانی زیادی داره وبه استان دفینه ها معروفن،……کورد… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

۱) نخست اینکه اگر ما از تاریخ راستین کشورمون دفاع می کنیم نژاد پرست نیستیم تنها اجازه یکه تازی به تاریخ ایران را به پانترکهای تاریخ جعل کن نمیدهیم – مشکل دقیقا همین هست، آیا کشور شما باید حتما نژاد اریایی داشته باشند و اگه کسی نژادش با شما فرق کنه هموطن شما نیست؟ نمی دونم نزاد شما چی هست و نژاد پدران من چی بوده ولی هر چی که باشن آیا فکر نمی کنی این تفکر هموم تفکر نژاد پرستانه نازی ها هست؟ و اینکه در کجای حرفهای من بوی پانترکیسمی استشمام کردید که به من برچسب می زنید؟… مطالعه کامل... »

بهمن سوشيانت
مهمان

همیشه ایرانویج جواب قانع کننده میده به دوستان!!
حقیقت همینه
ترکها کردها لرها بلوچها و … همه از نژاد ایرانی اریایی هستند و اریاییها از جایی نیومدن ایران بلکه از ایران به نواحی دیگه مهاجرت کردند

hamed
مهمان
hamed

میگم توبایدترک باشی چون شمامنطقی برای بحث نداری مثل سایرترکها یاهمون پانترکیسم تایه مقاله درمورداریایی یااین مرزوبوم چاپ میشه نام ترک هم مساوی بامغول میادفورا شروع میکنیدبه ساخت تاریخ وپورپیرارهزارویکی نویسنده افراطی دیگه که دنبال تمدن نداشته خودشون میگردن

بابک
مهمان
بابک

از همین چند کلمه بیانات پر بار شما مشخص شد که شما چقدر آدم منطقی هستین. لطفا از این منطقت زیاد استفاده نکن تموم می شه ها .

Turkoqli
مهمان
Turkoqli

چه کردها و چه هم مسلکان آریایی آنها تاکنون نتوانسته اند از منشا نژادی و پیداش کردها چیز دقیق و علمی بدست دهند. پس منشا واقعی کردها کدام است؟ به نظر میرسد بعد از مهاجرت ارمنی ها از بالکان ها به محدوده سوریه کنونی و امتزاج آن ها با آشوریان به مدت ۱۵۰۰سال امپراطوری آشور بلای جان ملل منطقه شده بود . این قوم وحشی بر خلاف تبلیغاتی که مورخان عمدتا یهودی غربی به راه انداخته اند نه بنا کنندگان تمدن بلکه نابود کنندگان حرفه ای تمدن بشری بوده اند. بارها به آذربایجان فعلی که محل سکونت اجداد ما بوده… مطالعه کامل... »

زنده باد ایران
مهمان
زنده باد ایران

کاش با دید مغرضانه به تاریخ نگاه نکنید…….امپراطوری میتانی…….و حکومت ایوبیان که توسط شاه صلاح الدین ایوبی کوردتبار بنا شد وتنها کسی بود که توانست جلو جنگ های صلیبی رو بگیره…….و الا الان تمام ما مسیحی بودیم……بنده ی خدا با بغض وکینه درمورد هیچ قومی قضاوت نکن …….علمی حرف بزن با سند ومدرک.پاینده باشین

ایلخان آلتای
مهمان
ایلخان آلتای

ترک ها در سه دوره از ترکستان به فلات ایران کوچ کردن اول در دوره قبل از اسلام.دوم در زمان ترکان سلجوقی و سوم در زمان تموچین خان(چنگیزخان) در قالب ارتش مغول به آزربایجان کوچ کردن.

tt
مهمان
tt

خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار باستانی ثابت میسازد که قبل از ظهور آریائی ها و مهاجرت ایشان به ایران، افغانستان… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

تا همین چند صد سال پیش کسی نمیشناخت این قره قورتتان
خود حاکمان ترک هم اصلا نمی دونستند همچین کتابی است یا نه
این شاهکارتون فقط به درد همون محافل پانترکیست میخوره

ناصر
مهمان
ناصر

مهم اینه که الان می شناسند، آیا شناخت کتابی که می گن !! یکی از اثار ارزشمند انسانی هست، باعث ناراحتی هست؟
در ضمن امیدوارم شما از جمله افرادی که به کسی نظر مخالف با خودشون دارن، انواع برچسب ها می زنن، نباشید دوست من.

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) کسی نگفته کتاب باعث ناراحتی است
۲) هیچ گاه به هیچ فرهنگی کسی توهین نمیکنه
۳) ولی این دلیل نمیشه که به نام فرهنگ اجازه بدهیم فرهنگ و تمدن ما رو به دیگران نسبت دهند
۴) کتاب دده قورقود اگر حاوی مطالب انسانی است پس برای ما هم ارزشمند و قابل احترام است.
۵) ولی این باعث نمیشه اجازه بدیم کسی بخواهد به شاهنامه که از چین و هندوستان و ایران و قفقاز و روسیه بگیر تا فلورانس ایتالیا کاملا شناخته شده است و با این اوضاع هنوز کتاب چهارم جهانی است توهین بکنه و بخواهد از ارزش این شاهکار جهانی بکاهد

ناصر
مهمان
ناصر

من به شاهنامه توهین نکردم بلکه گفتم چنین کتابی هم هست و فقط قصد ازطلاع رسانی داشتم، حالا چرا بعضی ها احساس می کنند هر چیزی که مال اونها نیست، خطرناکه !!

ایرانی
مهمان
ایرانی

همان دده قوره هم اساطیر شاهنامه با نامهای ترکی است

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

اره دیگه ملتی که مشاهیرش باوه گو و نژادپرستن نمیشه انتظاری داشت بتره بری شاهنامه رو بخونی ببینی به چنتا ملت بی احترامی کرده

tt
مهمان
tt

shoma farsa chera endgad enerjie kazeb darin??

بابای ایرانویچ
مهمان
بابای ایرانویچ

ببین بچه جون داری خیلی زیادحرف می زنی ۱۱۰۰سال برایران حکومت کردیم ایالت مخصوصی برای شماایجادکردیم خودمختارباشیدحالا به ماداری طعنه میزنی اگه ژنتیک می گه اذربایجانی هاوشماهاازیک تیره هستید معلومه چون شمافرزندان اذربایجان هستیدوحالا وجودقومی به نام پارس حاصل امیزش ترک هاولرهاوکردهاوعرب هاست واین زبانی که به ان فارسی میگوییدازکلمات زبان همین نژادهاست وپارسی باستان دستسازمفت خورهای دربارپهلوی مانندکسروی هاست پس شایسته نیست انسان به پدران خود(عرب،ترک،کرد،لر)پشت کندوجوک بسازد

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

یک پرفسوراهل ترکیه!!!(البته به نظر نمی آید ایشان ترک باشند و جزء اروپایی های ترکیه یعنی یونانی و یا رومی ویا بلغاری هستند) پژوهشی بزرگ انجام داده است که باب میل پانترکان نبوده و از این دانشمند یادی نمی کنند..این پرفسور نامش محرم اِرگین (Prof.Muherrem Ergin) استاد زبان و ادبیات ترکی طبق تحقیقات گسترده از دانشگاه استانبول ترکیه به این نتیجه دست یافت که زبان ترکی داری واژگان بی شماری از زبان های دیگر است،که در زیر این پژوهش عظیم را در یک نگاه می بینید: ۱: ( ۷۰۰۰) هفت هزار واژه ی فارسی زبان ترکی شامل: ۲: (۹۰۰۰ )… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

آفرین که اطلاعات کاملی دارید، اما حتما می دانید که ملل با هم در ارتباط هستند و زبانها با هم در تعامل هستند و لغات و حتی مفاهیم رو از هم قرض می گیرند، اما آیا شما فکر می کنید این امر نقطه ضعفی برای زبان من هست، نه دوست من ،
اینکه شما اینقدر با زبان ترکی مشکل داری برای من جای سوال هست
و
۷+۹+۱۲ = ۲۸۰۰۰ لغت، حالا تعداد لغات اصیل ترکی رو هم به این اضافه کن، پس زبان ترکی باید زبان جالبی باشه ، نه؟

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) آفرین بر شما سخن شما کاملا درست است وجود واژه های بیگانه در یک زبان نشان از ارتباط با دیگر فرهنگ ها دارد ۲) اگر بیشتر از ۸۰ در صد نام گیاهان و اصطلاحات کشاورزی آذربایجان ریشه پهلوی و پارسی دارد {کتاب تبار مشترک ایرانیان و تورانیان نوشته دکتر سید محمد علی سجادی} خود اثبات می کند زبان ترکی پس از زبان پهلوی در آذربایجان رایج شده است زیرا کشاورزی و گیاه پروری و باغداری نشان از زندگی یکجا نشینی دارد ۳) آخر چگونه میتوان گفت ترکان چند هزار سال در آذربایجان یکجا نشین بوده اند ولی دست کم… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

بازهم دوست من همان سوال رو مطرح می کنم؟ حتی اگر فقط یک نفر به زبان من (از هر ریشه ای) صحبت بکنه، آیا من این آزادی رو دارم که بگم زبان من این هست؟ زبانی که من صحبت می کنم، جدای از این که قبل از من چه طور بوده و چندتا لغت از چه زبانی به امانت گرفته، چند نفر به اون صحبت می کنن و … ، ایا من مجاز هستم زبان خودم رو حفظ کنم یا باید به اجبار فرهنگ دیگه ای قبول کنم؟ آیا من باید به اون اسامی من در اوردی بدم یا گوشه… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) سفسته نکنید ۲) نویسنده کتاب نیاکان مشترک ایرانیان و تورانیان دکتر سید محمد علی سجادیه است که کاملا به زبان ترکی تسلط دارد ۳) ایشان در ضمن مترجم اشعار حیدر بابا سلام به پارسی هستند ۴) نام میانه یعنی چی!؟ ۵) نام سراب یعنی چی!؟ ۶) نام اردبیل یعنی چی!؟ ۷) نام تبریز یعنی چی!؟ اگر میخواهی بدونی برو پیوندش رو با نام شهر تفلیس پژوهش کن ۸) نام مراغه یعنی چی!؟ برو پیوندش رو با اوستا پژوهش کن ۹) نا میاندوآب یعنی چی!؟ ۱۰) نام سرخه ریز یعنی چی!؟ ۱۱) نام کندوان یعنی چی!؟ ۱۲) نام قفقاز یعنی… مطالعه کامل... »

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

میشه شمام بگید معدل فارسی بشقاب قاشق و… چیه ایا این نشون نمیده که شما تا زمانی که با ترکها اسنا نشده بودید همانند انسانهای اولیه و وحشی و نه انسانهای با تازیخ۲۵۰۰ ساله بادست غذا میخوردید

Turkoqli
مهمان
Turkoqli

دوست عزیز من تمام محیط اینترنت از طریق این اشخاص (ایرانویچ و …) پر شده از اراجیف و خزعبلات و تاریخ دزدی و تاریخ سازی و القا مجهولات و … لطفاً جهت فهمیدن دروغ و عکس موضوع به سایت زیر مراجعه فرمائید: Nayibi@Duzgun.net برای نمونه بیجین= بیچین = بیچ(بیچمک = درو آردن) + ین(اک)= درو ، هُرُس کُلَش=کوله ش =کاه ، پوشال همریشه با کولاک آنچه پس از درو از ریشه و برگ باقی بماند احتمالاً کولیش = کولی (کولیمک = زیر سایه قرار گرفتن ، مدفون شدن) + ش(اک)= سایبانی،آنچه روی آلاچیق بیاندازند و سایبان درست کنند. گُل=گول از… مطالعه کامل... »

ناصر
مهمان
ناصر

ایرانویچ عزیز، تمام اسامی که گفتی در چند سال اخیر تغییر نام داده شدند، بهتره بیشتر مطالعه کنید، در ضمن من جوابم رو در چند سطر می دم و شما کلمات ور قطار می کنید و در ضمن جرات شنیدن همین چند سطر رو هم نداری

خسرو
مهمان
خسرو

در اثر مهاجرت ترک‌های آسیای مرکزی به آذربایجان و دیگر عوامل که عموماً در فاصله سده‌های پنجم تا دهم هجری رخ داده‌است و ادامه این مهاجرت، زبان ترکی کم کم زبان آذری را به بوته فراموشی سپرده، خود جای آن‌را گرفته‌است. پروفسور پیتر گلدن در صفحه ۳۸۶ کتاب خود که یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها درباره تاریخ گروه‌های مختلف ترک چاپ شده‌است روند ترکی زبان شدن آذربایجان را به سه مرحله بخش کرده است: نخست ورود سلجوقیان و مهاجرت قبایل اغوز به ناحیه آذربایجان و آران و آناتولی، دوم حمله مغولان که بیشتر سربازان شان ترک‌تبار بودند، و سوم دوران صفویان… مطالعه کامل... »

علی
مهمان
علی

شما با این حرف داری میگی ترکا مهاجرت کردن به اذربایجان و ترکایه اناتولی شیعه سرازیر شدن به اذربایجان فارس هایه سنی رو شیعه کردن و شما مدیون مردم اذربایجان و هفت طایفه ترک هستید وادا میکنید ترکا مغولن وزرد پوست که مغول با ترک فرق داره زبان مغولی قابل فهم برا ترکا نیست اگه ترکا چشم بادانی هستند علتش مجاورت با مغولها وچینی هاست همانطور که تاجیک ها و افغانهایه فارس زبان چشم بادامی شدن ترکا هم چشم بادامی شدن اتفاقا ترکا و نژاد قفقاز یکی هست و سفید پوست و بور هستند و فارسها چشم ابرو مشکی و… مطالعه کامل... »

ali turk oglan
مهمان
ali turk oglan

axe cher ingad xodeto jer midi? Kasi ke elmi nadshte bashe va kolan tavan defa nadashte bashe va zaeef bashe hamishe tu bahs alaki paye ketab o manabe e maktubo be vasta mikeshe girim ke harchi migi doroste unam yeki mele toe dg! in pars konan bebaxshid parsi zabanan kam baj nadadan ke be rusa va garbia ! boro xodetuno jam konid o fekr e inke bexayan xodetuno ba turk a mogaseye konin o az saretun bendazin va berin un ketabatuno bexunin ke keshvaraye turk daran pishraft mikonan

ایران
مهمان
ایران

واقعا متاسفم واسه ادب و فرهنگت…….حیف اینترنت کی داره حرومش میکنه……تو اول برو ادب یاد بگیر بعد بیا نظر بده

Atilla
مهمان
Atilla

واقعا نمیدونی که میاندواب و تبریز و کندوان و… نامشون در اصل تورکی هستند یا داری شوخی میکنی
من زیاد توضیخ نمیدم:
در مورد تبریز برو درباره ملکه تومروز مطالعه کن
کندوان یا گون دوغان(برو یه خورده مطالعه کن)
میاندواب: قوشاچای(برو از بومیا بپرس)
ببخش دیگه من اصلا حوصله ندارم زیاد بحث کنم/ دوستان دارن جواب شما رو میدن

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

درسته یا خیلی از اسم شهرها که بعدا تغییر دادن مثل سارین بولاخ که اسم اصلی مهاباد هستش جالبکه که کردهای مهاجر مهاباد هم به اونجا سارین بولاخ میگن

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

اینکه شما با کلمات ترکی اشنا نیستید به خودتان مربوط است اما اگر هر کلمه ای خواستید بگید من معادل ترکیش رو بگم

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

اولا بهتره شما بگید چند درصد فارسی عربی ترکی انگلیسی و فرانسوی هس درضمن بهتره با یه سرچ کوچیو بدونی که اولین زبان کامل دنیا عربی دوم فرانسه و سوم ترکی هس و این در حالیه که انگلیسی ۱۸ و البته فارسی در رده های خیلی پایین تر هستش

خین تال
مهمان
خین تال

“سخنان آقای دکتر ضیاء صدر الاشرف به آقای دکتر جلیل دوستخواه ” بحث مفصلی راجع به مفهوم “آری” و”آریا “در متون زرتشتی لازم است : در فروردین یَشت(وبه قول شارپ صفحۀ ۱۵۱در زبان سانسکریت) به معنی شریف آمده است، و فرق آن کلام و ادعای دینی و غیر تاریخی، دربارۀ ایرانوویچه این سرزمین اسطوره ای یعنی: (بی مکان و بی زمان/ازلی و ابدی/ در زمان آغاز زمان و مکان ایجاد مکان/زمان و مکان بی آغاز و انجام)، با آنچه در دوکتیبۀ تاریخی داریوش اول: ( دِ- اِن- آ ) و(دِ- اِس- اِ) و کپیۀ (!!!!) آن بوسیلۀ پسرش خشایارشا: (خ-ِ… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

) گفته های جنیدی در دانشگاه سیدنی واژه‌ای که در این سال‌ها «آریانا» خوانده می‌شود، گونهء پیشنهاد شدهء ‌تازه از نامی کهن است که در اوستا، کهنترین دفتر جهان، از آن؛ بگونهء اَئیریَنَ airyana یاد شده است، و کهنترین یادکرد از آن در «وندیداد» است. وندیداد، خود کهنترین بخش اوستا است که در آن بگفتارهای تاریخی، زمین‌پیمایی (جغرافیا)، دانش، پزشکی، بهداشت پرداخته شده است، اما بیشترین گفتارهای آن دربارهء داد (قوانین) زندگی پنج شش هزار ساله‌ی جهان است، و نخستین بخش آن، دربارهء سامان گرفتن، و پدید آمدن شهرهای باستانی است، پس از گذر از هنگام بیابانگردی مردمان نخستین: در… مطالعه کامل... »

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) به این استاد بزرگ بگین ما در بنیاد نیشابور و هر کحا که دلش میخواهد حاضریم باهاش مناظره کنیم تا این شر و ور گوییش ها رو پاسخ بدیم
۲) این داستانها رو برای ما سر هم بندی نکن

ايرانويچ
مهمان
ايرانويچ

۱) پاسخ دکتر فریدون جنیدی در مورد اداعای دروغین که امروزه یکسری به اصطلاح مورخ و پژوهش گر در مورد واژه اهورا مزدا میزنند تا جایی برای خود در میان پانترکیست ها و پانعربیسمها باز کنند دکتر جنیدی: درهیچ نقطه ای ازجهان مدارک معتبری وجودندارد تا نشان دهد که فرم پوشاک مردم هند و روم وسایر کشورها در۲۵۰۰ سال پیش چگونه بوده است ، درحالی که این امر به وضوح درتخت جمشید قابل مشاهده است ، پس چطورمی توان این اسناد را بی اعتبارجلوه داد؟ وی ادامه داد: طی سالهای اخیر لوحه های گلین ازپرسپولیس به دست آمده که نحوه… مطالعه کامل... »

سیاوش
مهمان
سیاوش

سلام زیاد برخودتون سخت نگیریدچرا اینهمه خودتونو اذیت میکنین؟ ببینید برادر من بروید تمام تاریخها رو برسی کنید بگردید از دوست از دشمن از هرکی خواستید هیچ کجایی نمیتوانید سندی شواهدی گزارشی رو دال بر حرکتی مهاجرتی جابه جا شدنی در مناطقی که الان کردها حضور دارندرا پیدا کنید یعنی تاریخ ما از ورود آریاییها به ایران بسط وگسترش داشته اما ادغام نداشته است.حرکت یک قوم ایرانی با هر نامی را ما به عنوان مهاجرت وجایگیری یک قوم دیگه رو به جای اون تا بعد از اسلام اصلا نداشته ایم کردها اگر ایرانینند اگر کردند اگر میتانینندویا هر چیز دیگه… مطالعه کامل... »

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه کامل... »

ابوالفضل
مهمان
ابوالفضل

در مورد مهاجرت ترکها بعد از اسلام شما رو به مطالعه تاریخ ارجاع میدم که سکونت مغولها در مراغه بعد اسلام در مراغه به دلیل ترک تشین بودن این منطقه بوده وگرنه چرا از ان طرف ایران امده تا به در اینطرف ساکن شوند. در مورد مهجر بودن کرد در جاهای دیگر ایران کاری ندارم ولی در مورد مهاجرت کردها به اذربایجان غربی بعد انقلاب اسناد انکار ناپذیر تصاویر ویدیویی وجود داره که بایه جستجوی ساده میتونی پیداش کنی اگرم نکردی من برات میفرستم. درمورد جنگ شما تنها در یک جنگ ایران بودید انهم با عراق که بیشترش در خوزستان… مطالعه کامل... »

asar
مهمان
asar

az koja fahmidid bayandorkhan afrasiabe ? har kaso be har kas eshghet keshide rabt dadi esmesho gozashti tahghighe tarikhi.zemnan bani adam azaye yek peykarand az koja midooni pishani bolandhaye dolicosephal ariayiand?! pas taklife zardpoosthaye khorasan ya tajikestan ke farsi harf mizanan chie? labod nofoozihaye mogholan…

خسرو
مهمان
خسرو

زبان فارسی با اینکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده‌است، ولی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد. فارسی از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰، زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا بود. به عنوان نمونه پیش از استعمار هند توسط انگلیس، در زمان حکومت گورکانیان در هند، که ادامه دهنده امپراتوری تیموریان در هند بودند، فارسی زبان رسمی این امپراتوری وسیع بود. یا نقل می‌کنند که وقتی که شاه اسماعیل صفوی در ابتدای یکی از جنگ‌های خود قطعه شعری به زبان ترکی آذربایجانی برای پادشاه… مطالعه کامل... »