جنایات اعراب در فتح ایران

حملات اعراب مسلمان به ایران، تقریبا یکسال بعد از رحلت پیامبر اسلام شروع شد. طی ۱۹ سال حملات مداوم اعراب به خاک ایران و جنگ های بسیار، اعراب توانستند در سال ۳۱ هجری مطابق با ۶۵۱ میلادی، ایران پهناور آن زمان را اشغال کنند…

جنگ نهاوند (جنگ ایران و اعراب)

 در سال بیست و یکم هجری (۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌ الفتوح نامیدند یکی از مهم ترین جنگ‌ هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده‌ است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌ گذاری می‌ نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح‌ الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراطوری ساسانی فروپاشید.
پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌ است و بر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید و هاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو و دوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که درآن حدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. «جلولاء» بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت. در یکی از چادرها شتری یافتند از طلا باسواری زرین.
فتوحات پی در پی تازیان
یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت و خسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد و تازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید.
أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آن حدود اقامت داشتند با لشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز و یک قسمت از زمین‌ های خوزستان را از دست بدهد.
با این فتوحات و پیروزی پی در پی لشکر اعراب در جنگ‌ های متعدد، باز عمر خلیفهٔ دوم، از جنگ با ایرانیان اندیشناک بود و در دو مورد اظهار داشت، مایلم بین ما وایرانیان کوهی از أتش باشد که نه دست ما به آن ها رسد، ونه دست ایشان برما. ولی ضعف دولت ساسانی، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می‌ خواستند لیاقت خودرا ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگ های دیگری شد.
علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را از سعد پسر ابی وقاص کمتر نمی‌ دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد. «شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد و مساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین‌ های خود نمی‌ توانست راحت نشیند.
«هرمزان» و «شهرک» بدستور او بر لشکر عرب حمله آوردند ونزدیک دیوار شوشتر جنگی رخ داد و چون براه نمائی فردی که طلب أمان می‌ کرد، لشکر عرب وارد آن شهر گردید. «هرمزان» به قلعهٔ آن پناهنده گشت و به «ابوسیره» سردار عرب چنین پیغام داد که تا یک تیر در ترکش دارد خواهند جنگید، مگر آنکه او را نزد خلیفهٔ مسلمین فرستند تا هرچه حکم کند اجرا شود. «ابوسیره» این پیشنهاد را پذیرفت و هرمزان تسلیم شد، و او را باغل و زنجیر نزد عمر فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان وقایع شوش را در سال بیستم هجری قمری می‌ دانند.

عزل سعد

در این احوال سعد پسر ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد، و از آن مکان متصرفات آنحدود را اداره می‌ کرد. در همین هنگام شکایات متوالی از «سعد» نزد عمر شد و بالآخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند و سعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را بجای او گماشت. عزل سعد بن وقاص یزدگرد را بأین خیال انداخت که متصرفات از دست رفتهٔ خود را مجدداً بچنگ آورد، و همینطور سرداران عرب که همواره مایل بودند غنائم جدیدی بدست آورند خلیفه دوم را متقاعد ساختند که مادام سلسلهٔ ساسانی منقرض نگردیده مستملکات عرب در آنحدود در خطر خواهد بود. بدین جهت طرفین مایل جنگ بودند.
نبرد نهاوند و فروپاشی امپراطوری ساسانی
پیروزی در این جنگ می‌ توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی است که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه این شهر میان چهار شهر خرم‌ آباد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد.
یزدگرد در سال بیست و یکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، و قریب یکصد هزار نفر به ریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیه حضور داشت در نهاوند گرد آمدند.
نقشهٔ آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود تسخیر سازند. بفرمان عمر نعمان بن مقرن سردار عرب در اهواز نیروی عراق، خوزستان و سواد را گرد آورده به نزدیکی «نهاوند» آمدند. فیروزان خود را در سنگر محکمی قرار داد و قصد داشت لشکر عرب را خسته کند و چون دو ماه بدین منوال گذشت عرب ها تدبیری اندیشیدند تا فیروزان را بجنگ و ادارند. بنا براین خبر دروغینی منتشر ساختند که عمر در گذشته‌ است، و فوراً خیمه‌ های خود را برداشته شروع به عقب نشینی کردند، فیروزان از سنگر خارج شده آنان را تعقیب کرد. روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد.
مؤرخین عرب این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. چون بعد از این فتح ایرانیان قادر بجمع و هم‌ گروه شدنی نبودند. غنائم بیشماری بدست عرب افتاد و از آنجمله‌ است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا بهسائب بن الأقرع نشان داد. عده زیادی از لشکر فیروزان کشته شد، و خود فیروزان هم بدست «قعقاع» به قتل رسید. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد. جنگ نهاوند امید یزدگرد را مبدل بیأس کرد، ولی این پادشاه ساسانی دست از مطالبه تاج و تخت خود برنداشت و تازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری از پیش ببرد، پس از اینکه خبر «جنگ نهاوند» بأو رسید، از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان رفت، و در آخر در مرو اقامت گزید، و از دولت‌ های همجوار کمک خواست.
«امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، و قراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد چاره جز ترک آنحدود ندید و در همان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در جامهٔ زرین و فاخر او نمود کشته شد. پسر یزدگرد فیروز سوم از امپراطور چین کمک طلبید، ولی درخواست او باجابت مقرون نگردید، و در کوه‌ های تخارستان در نزدیکی جیحون پناهنده شد و بیهوده تاج وتخت خود را مطالبه می‌ کرد. خلاصه اعقاب یزدگرد کاری از پیش نبردند، و شهرهای ایران بتدریج بدست عرب افتاد و دورهٔ جدید آغاز شد …
آیا امام علی ـ علیه السّلام ـ به ایران حمله کرده و بسیاری را کشته است؟
فتوحات مسلمانان در ایران در عصر عمر بن خطاب صورت گرفته است و این فتوحات در دوران خلفای بعدی در اطراف جهان اسلام ادامه داشته است. امّا هیچ منبعی از شرکت علی ـ علیه السّلام ـ در این جنگ‌هاگزارش نداده.
حضرت علی ـ علیه السّلام ـ با خلفای عصر خویش در مواقع حساس و آنجا که به اساس اسلام مربوط می‌شد همکاری داشته‌اند، ولی این چنین نبود که همواره امام ـ علیه السّلام ـ مسئولیت‌های محوّله خلفاء را بپذیرند.
عمر در جریان سفر به شام، از امام(ع) خواست که اورا همراهی کند امّا امام(ع) نپذیرفت . در جریان جنگ قادسیه که مبارزین مسلمان از عمر طلب کمک خواستند. خلیفه از امام(ع) خواست که به عنوان فرمانده جنگ به سوی جبهه جنگ با ایرانیان حرکت کند، ولی امام(ع) نپذیرفت و از این رو خلیفه، سعد بن ابی وقاص را به فرماندهی برگزید.
امّا با توجه به دلاوری‌ها و سابقه تجربیات جنگی علی ـ علیه السّلام ـ، خلیفه از راهنمایی‌ها و همکاری‌های ایشان بهره می‌گرفت، ولی به طور مستقیم حضرت حاضر به همکاری و شرکت در فتوحات نبوده ولی از آنجا که حضرت، نسبت به سرنوشت مسلمانان و اسلام نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد، تنها در قالب مشورت و ارایه نظرات خویش، لشکر اسلام را یاری می‌داد. این راهنمایی های امام به خاطر تکلیف ووظیفه ی شرعی بود از این جهت که وظیفه ی امام درمرحله ی اول حفظ دین است وامامت وظیفه ی الهی بود که ازطرف خدا به عهده اوبود. ازاینروی در هیچ یک از منابع دیده نشده که خلیفه از حضرت نظری مشاورانه خواسته باشد و ایشان ارائه نکرده باشد.
مورّخین اهل سنّت هم به مشاورت عمر با علی ـ علیه السّلام ـ معترفند و گفته‌اند: عمر کاری را بدون مشورت با علی ـ علیه السّلام ـ انجام نمی‌داد، زیرا به علم وخردمندی و دقت نظر و دینداری او معتقد بود و مشهور است که بیش از هفتاد مرتبه عمر گفته است «لولا علی لهلک عمر».
لذا اصحاب و یاران امام علی ـ علیه السّلام ـ هم به پیروی از حضرت، در مواردی که به نفع اسلام و مسلمین بود با خلفاء همکاری می‌نمودند، ودرحقیقت به وظیفه ی شرعی خود درقبال اسلام عمل می کردند. و به عنوان استاندار یا نیروی نظامی و یا حتی فرمانده سپاه اسلام با دستگاه خلافت همراهی می‌کردند. چنانچه سلمان و عمار به ترتیب استانداری مدائن و کوفه را در عصر عمر پذیرفتند. و براء بن عازب به عنوان فرمانده نیروی اسلام در عهد خلیفه ثانی قزوین را فتح کرد.
بدیهی است که اگر علی ـ علیه السّلام ـ نمی‌خواست یارانش در هیچ زمینه‌ای با خلافت همکاری داشته باشند، آنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند و امام می‌توانست آنان را از شرکت در امور نهی کند ولی این کار را هرگز نکرد.

واقعیت های شنیده نشده از حملات اعراب به ایران

زمان شروع حملات اعراب به ایران، یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به تازگی بر تخت نشسته بود و پایتخت زمستانی ساسانیان، شهر تیسفون ( طاق کسری، ایوان مداین) در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد و در شرق رود دجله واقع بود و کل کشور عراق، متعلق به خاک ایران.
حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام در سال ۱۱ هجری یا ۶۳۲ میلادی رحلت کردند. در آن زمان خسرو پرویز، سی و سومین پادشاه ساسانی از دنیا رفته بود و چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی ساسانیان باقی نمانده بود، یزد گرد سوم را بر تخت نشاندند. یزد گرد سوم، سی و چهارمین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز، آخرین پادشاه ساسانی بود که قلمرو وسیع و با عظمت ایرانی در زمان او از بین رفت.
قبایل عرب در شبه جزیره عربستان، از تجربه جنگهای قبیله ای یی که در گذشته با ایرانیان داشتند(در منطقه عراق امروزی)؛ می دانستند که غنایم ایرانی بسیار با ارزش است و خاک ایران پر از نعمت و فراوانیست. (منطقه عراق همان خاک ایران محسوب می شد و ملک ری در قلب ایران، به آبادانی و زیبایی شهرت بسیار داشت)
ما به سلسله جنگها و حملات اعراب به ایران می پردازیم که مهمترین آنها، ۹ جنگ است که از جنگ ذوقار، که گفته می شود احتمالا قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص) در سال ۶۰۳ میلادی بوقوع پیوسته، شروع می شود و به فتح ری و گرگان و اشغال ایران توسط اعراب مسلمان در سال ۶۵۱ میلادی و اتمام حکومت ساسانیان می انجامد.
لازم به ذکر است، کلیه جنگ های اعراب مسلمان با ایران و حملات اعراب به خاک ایران، بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته است. همچنین در زمان امویان و عباسیان در عربستان، همواره ایران و ایرانی، اپوزوسیون حکومت اموی و عباسی بودند. ایرانیان در حمایت از امامان شیعه بسیار کوشیدند و ایران همواره جایگاه امن نوادگان پیامبر بود. این روابط آنچنان بود که امام حسین (ص) دختر یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به همسری خود برگزید. کوهی نزدیک ری، به نام بی بی شهربانو، نام دختر یزد گرد سوم و همسر امام حسین است.
منبع استوار
عضویت
اطلاع از
guest

500 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
سیاوش

وای بر ملتی که با دشمنانشان هم دست شوند مشتی وحشی جنایتکار بیابانگرد به تمدنی بزرگ حمله میکنند و به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکنند و بعدها مردم همان کشور شروع میکنند به ماله کشی این جنایات و فرهنگ و تمدن خود را فراموش میکنند وای بر این ملت چنین ملتی سرانجامی جز نابودی ندارد .

keivan

فرهنگ شما جادوگری زرتشتی و جنایات خسرو پرویز و بهرام گور هست..کدوم امدن عمو؟ مولانا فردوسی حافظ سعدی رازی بیرونی این سینا..ایران هرچی شاعر و ریاضی دان و مخترع داشته محصول اسلام هست..حتی یه مورخ نداشتیم یه شاعر یه چیزی از این تمدن بزرگ معرفی کن به من؟؟؟ اونی که ایران رو بر فنا داد چنگیز بود و اسکندر و ..که شما ظاهرا هیچ مشکلی باهاشون نداری..از خودت بپرس چرا مردم کشورت با اعراب همدست شدن؟

katayun

دوست عزیز بهرام گور رو چرا قاطی پادشاهات میکنی؟؟اون شاهزاده ای بود که سرداری زندگی کرد و حتی پدر خودشم به خونش تشنه بود از بس جوانمرد بود.ضمنا اسکندر خیلی اوسکول بوده هیچ فتوحاتی نداشته در زمان سلوکیان هم ایران برقرار بود مث سابق اسکندر ذره ای اسیب نزد.چنگیزم سمت خراسان و افغانستان زد که حقشون بود.سمت ماهمون اعراب جونتون با سیاست کثیف علی و موذی بازیش زدن. حرفا و اطلاعاتتون به نسبت این نسل جاهل عالیه اما تناقضات و اشتباهاتی داره که امید است با اندکی مطالعه خردمندانه رفع بشه.درود بر شرف شما که ذهن باز و منطق خردگرایانه… مطالعه بیشتر »

شهرام

احسنت

پاسخ

یک مشت کامنت جاهلانه و نژادپرستانه کوروش پرستان کافر و منافق فقط در این صفحه هستش
که افرادی گمراه و شیاد هستند
کامنت های این صفحه رو نخونید ارزش ندارد. در کل همان بهتر که رژیم آلوده و فاسد ساسانی و هخامنش از بین رفتند و نابود شدند

آخرین ویراییش 2 ماه قبل توسط پاسخ
طاها

جالبه که مغول تا مصر پیش رفت اما در نگاه شما خراسان بیشتر نابود نشد،تازه گذشته از اینکه خراسان روجز ایران نمی دونید.از همین برداشت تون راجع به حمله مغول و نژاد پرستی کثیفی که هیچ تلاشی در پنهان کردن اش ندارید مقدار منصفانه بودن روایت تون از تاریخ و صداقت اش مشخصه

لعنت بر عرب و عرب پرست

ی عرب حمله میکنه تمدن ایران رو با قتل غارتهای مختلف از بین میبره بعد ی نفر هم مثل شما تعصبانه میاد و روی جنایتشون ماله میکشه بعد تا ی حرف میزنی میگن نژادپرستی اون عرب برای تو چه کاری انجام داد ک میپ
رستیش

طاها

اگر حرف من متعصبانه است،نقد اش کنید
با این مغالطه هایی که می کنید و چپ و راست تهمت هایی که می زنید،به نتیجه منطقی نمی رسید

کورش شاه شاهان

ااقای محنرم برو تحقیق کن و تاریخ رو مطالعه کن حداقل اگرتیرانی نیستی بخاطر حق وحقیقت و عدالت که چرا سربچه های مارو بریدن تا اسیاب بچرخه و هزاران جنایت دیگه لطفا جویای حقیقت باش نه تعصب منم مسلمونم دینمم دوست دارم ولی تاریخم رو دوست دارم و وطن فروشی نمیکنم چرا که هنوز اعراب دشمنیشون رو با ما دارن اگرایرانی هستی متوجه میشی چطور ما برای دفاع از بچه های اونها رفتیم جلوی داعش ولی اونها هزاران سال پیش خون بچه ها و زنها و جونخای مارو ریختن تا خشو و حسادت وحقارنشون رو پنهان کنن تمام کتابهای مارو… مطالعه بیشتر »

یک ایرانی

این رو تو گوشت کن جوان ،که هیچ مسلمان واقعی ایرانی نیست و هیچ ایرانی مسلمان نیست

رضائی نژاد

ایران و اهل بیت با هم ادغام شدن.اهل بیت رو گوشه گیر کردن و به ایران فراری دادن و ایرانی ها حق پرست هستند و عدالت خواه برای همین عمر به ایران حمله کرد

عمو جاسم

اون زمان که عمر به ایران حمله کرد امامی در کار نبود که کوشه گیرش کنند،بعد هم حضرت علی خودش فرماندهانش که کمیل و زیاد بن ابیه و این عباس پسر عمویش بود را به کشتار مردم ری و نیشابور و استخر فرستاد،و امام حسین و امام حسن هم در جنگ طبرستان و گرگان و نیشابور حضور داشتند،یه خورده مطالعه کنی بد نیست

رضائی نژاد

داش عراق هم جزو ایران بود مقاله رو درست بخوان و نه با تعصب.گفت زمان عمر بود و اهل بیت از دست اون آشغال ها به ایران فرار میکردن

لوسیفر

حق با توئه
اما مقصر مردم نیستن چون مردم درباره ی تاریخشون نمی‌دونن

یه آدم بی سواد اومد یه نامه نوشت به خسرو پرویز بزرگ مرد ایران که چی بیاید از یکتاپرستی در بیاید و عرب پرست بشید

درود بر ایران

این اعراب را باید قتل عام کرد جالب تر اینه خودشون از روی تاریخ تبری مختار تازی رو ساختن بعد وقتی مطلب از جنایات اسلام از روی تاریخ تبری میاری مسلمونها میان میگن معتبر نیست و این چیزها این مسلمونها روششون اینه که به نفع خودشون تغییر جهت میدن هرجا که به نفعشون باشه تغییر جهت میدن مملکت هم همینها نابود کردن همین مسلمونها که کمتر از ی مورچه هم نمیفهمند

حتما مستند ایکسونامی رو ببینید

دوست عزیز خود طبری(تبری اشتباهه) میگه من فقط چیزایی که بقیه بهم گفتن رو آمدن نوشتم و در موردش تحقیق نکردم برای همینه که تاریخ طبری صد در صد معتبر نیست برای اعتبارسنجیش باید بری علم رجال بخونی تا بفهمی کدوم حدیث جعلیه کدوم راست

رضائی نژاد

تاریخ طبری مطالب جمع آوری شده است از منابع مختلف.حاصل تجربه فردی نیست.مثل سیاست راست و دروغ انگلیسی.دروغ رو با راست مخلوط کن بده به خوردش.مثل قرص برنج داخل کباب.برای نابودی ایران پیش قدم نشید لطفاً

درود بر ایران

تازه همون نامه ای که میگن هم الکی هستش نامه ای ننوشته بود این مسلمونها میخوان جنایات خودشون رو ماله بکشن به خاطر همین اینا رو میگنمسلمونها غیرت ندارنفقط ضور حالیشونه

کورش شاه شاهان

نامه اگر نوشته چرایه پیامبر باید بخاطر غرورش دستور حمله بده که شاه ایران نامه مارو پاره کرد؟! اگرمسالمت امیز بود چرا وقتی حرفش میشه میگن پیامبر ناراحت شد چرا وقتی پسرعموهاشو بقیه بهش چیزهای کثیف پرت میکردن ناراحت نمیشد؟! تمام اینها فقط برای چپاپل بود که برن باهاش قصربسازن و مسجد و از چادرنشینی خارج بشن البته که پیامبر دستور نداد ولی اعراب بهانش کردن

حمید

تو تاریخ فقط مسلمون ها کشتار داشتن ولی کلا کوروش کویر خاخام منشی تون پاک پاک بوده اص مردم شهر اوپیس و نینوی رو قتل عام نکرده بوده و خونه هاشونو آتیش نزده بوده ؟🤣🤣🤣🤣

ناشناس

شما که فرهنگ درست صحبت کردن رو نداری بی سوادی

یک ایرانی

حتما تو با سوادی که عرب پرستی و متجاوزین به خاک و آب و ناموست رو می پرستی و ستایش می کنی

حمید

ما مسلمون هستیم نه عرب پرست این شما عاریایی های کولی هندی تبار هستید که کوروش پرست هستید و نژاد پرست ، راستی چرا فقط بلدید از عربا بگید چرا از جنایات ارباب انگلیس تون هیچی نمیگید که در جنگ جهانی اول باعث مرگ ۹میلیون نفر از مردم ایران شد ، چرا از کشتارهای ارباب شیره ای تون رضاشیره کش پالانی نمیگید که در کشتار های فاشیستی که علیه اقوام ترک های قشقایی و لرها و عرب ها و ترکمن ها انجام داد حداقل ۲۶۰۰۰ نفر رو قتل عام کرد ؟ معلومه که نباید از این فجایع حرفی بزنید چون… مطالعه بیشتر »

ARYA

دوست عزیز چرا توهم میزنید،کولی به مردم جوگی میگن که سیاه اند و هنوز مشخص نیست از کجا میان آریایی ها تمدن داشتند کسی هم نمیگه ما آریایی هستیم میگیم ما تمدن آریایی داشتیم همین الان بیش از سه و نیم میلیارد نفر به زبان های هندواروپایی(آریایی)استفاده میکنن

پاسخ

هندی آریایی کثیف خفه شو
شما آریایی ها بروید تو نجاست گاوتون شنا کنید بدبخت ها

مونا

آره مشخص هست پشت اعراب در نمیاید. بعد هم این کشور نخستین بار متعلق به آریایی ها بوده نه ترک ها و اعراب که بعد اسلام به ایران مهاجرت کردند و خون ایرانی ندارند و نخستین پادشاهی هم همین آریایی ها در ایران پدید آوردند ما پادشاهمون رو دوست داریم نه مانند شما که بچسپیم پشت کسانی که همین الان هم مسخرتون میکنند و به اینکه در جنگ قادسیه ایرانیان را قتل عام کردند افتخار میکنند و از طرز نوشتن شما مشخص هست کی نژادپرست هست که در داخل ورزشگاه ها به ما فحش میدید و ناسزا میگید 😏 ما… مطالعه بیشتر »

حمید

لطفاً با مزخرفات ذهن کثیفت تاریخو دیگه تحریف نکن ، پیامبر به خسرو پرویز تون نوشت که از آتیش پرستی و دوگانه پرستی یکتاپرست دست بردارید و یکتاپرست بشید که البته
هنوزم که هنوزه امثال تو کوروش پرست هستن نه خداپرست ، زوتون میاد که یکبار دربرابر خداوند سرخم کنید ولی ب محض اینکه پاتون به پاسارگاد میرسه به طرف گور کوروش هخامنشی رکوع و سجده میکنید و به خاک می افتید
من نمیدونم که از کی تاحالا آتش پرستی و دوگانه پرستی و کوروش پرستی اسمش شده یکتاپرستی؟؟!

مهراب

آقای عوضی لاشخور بی همه چیز تو اول بشین یکم اوستا بخون همون عربهای عوضی کتاب آسمانی رو آتش زدند مگر نمی‌گویند سخن خدا رو نمی‌دونم با وضو باید بهش دست زد و… حالا که به کتاب آسمانی ما رسید باید تو آتش بسوزانند امثال وطن فروش و دین فروشانی مثل تو هستند که اسلام دروغین رو رواج دادند وگرنه ما تو همون تخت جمشید حمام و هزینه ۲۵۰۰ساله داشتیم حتی تیغ برای اصلاح صورت و موی زاید بدن اینو من نمیگم پای چلاغت رو بشکن برو شیراز از نزدیک ببین بعدش شروع به اراجیف بافی خود راضی گردانی کن… مطالعه بیشتر »

همایون ارژنگ

از گفتارت آسکارا روشن شد که از تبار ما ایرانیان نیستی ،نخست اینکه ایرانیان اولین مردم یکتا پرست بودن و بهشت و جهنم و قیامت یا رستاخیز اولین بار در اوستا و آیین زرتشت نمود پیدا کردند یعنی هست هزار و پانصد سال پیش و آن زمان اجداد عرب تو مانند حیوانات وحشی جفت گیری می کردند و با زبان ایما و اشاره باهم ارتباط برقرار می کردند دوم اینکه نوشتن نامه به خسرو پرویز از دروغ های بزرگ طبری هست چون تاریخ نامه با زمان زندگی خسرو پرویز جور در نمیاد چون خسروپرویز در اسفند ۶۲۸میلادی کشته شد اما… مطالعه بیشتر »

پاسخ

لعنت به توی شیاد دروغگوی کوروش پرست بدبخت بیچاره نادان فاسد

آخرین ویراییش 2 ماه قبل توسط پاسخ
رضائی نژاد

عرب پرس گفتن رو آمریکایی ها و عربستانی ها رو زبانمان انداختن تا از حق فاصله بگیریم و به سمت نابودی ایران قدم برداریم

ابراهیم

عرب یا مغل یا اسکندر هرکدام به نوعی دشمن ومهاجم مردم وملت محصوب میشه و خون ایرانیان را ریخته و بر این سرزمین فرهنگ وتمدن خودشون را غالب کردند البته حکومت ماجم مغول یا اسکندر بصورت زمان کوتاه طولی نینجامید ولی اعراب با حیله گری وموزیانه واستفاده ابزاری دینی واعتقادی بر ایران حکومت کردند گرچه در ایران ادیان و فرهنگ های متفاوت زندگی میکرده اند ولی از آغاز حکومت کوروش دین ایرانیان یکتا پرستی و حکومت انسانی بر انسان منشور اخلاق مداری بوده و دین یکتا پرستی پیامبر کوروش بزرگ دباره در ایران زنده باید شود . چرا باید به… مطالعه بیشتر »

طاها

اعراب قرن های اول و دوم بر ایران حکومت کردند اما قرن های سوم و چهارم که عصر حکومت های ایرانی بود،ایرانی ها از اسلام باز نگشتند
واقعا ایرانی ها به زور اسلام را پذیرفتند؟اگر آری چرا تا عصر عباسی روند اسلام آوری ایرانی ها کند بود و پس از آن هم که ایرانی ها به قدرت رسیدند کسی از اسلام برنگشت؟

Sajad

به خاطر اینکه دیدن با دین میشود دکان پراز سودی داشت که نه تنها بقایشان به خطر نمیافتد بلکه میشود عوام را مشغول وفریب داد وبنام دین حکمرانی کردند

حمید

آقا تو به دین به قول خودت اسلام یا اصلا همون دین عربا تن در نده ولی من دوست دارم تن بدم و نه به تو نه به هیچ ننه قمری ربطی نداره ، افتاد یا نه ؟!

بندخدا

متاسفانه کسی دوست نداره ولی قوانین مزخرف این دولت میگه برای اینکه تو کشور خودت باشی بائو اسلامو قبول کنی

سید طاها

سوال آیا اسلام نمیگوید یکتا پرستی؟
آیا زرتشتیت مثلا نمی گوید یکتا پرستی؟
این دو تا که یکی هستند.
کلی ایرانی در این مملکت هست که زرتشتی هستند و ممکنه یکسری از قوانین اسلام را قبول ندارند.
الان آنها امنیت ندارند؟
قتل و غارت میشوند؟
آیا در مجلس نماینده ندارند؟
جشن سده و … برگزار نمی شود؟
لطفا کمی فکر کنید. بعضی ها قوانین اسلام را قبول ندارند ولی در ایران زندگی میکنند.

ستایش

برو از سرزمین ما بیرون بعد به قوانین قبایل عربی که رنگ دین و تقدس بهش زده اند هم خودت و هم خانواده ات تن در بده تا جونت در بیاد

مونا

خوب تو تن بده کی جلوت رو گرفته گمشو شب و روز توی مسجد و این تو از نوادگان اتا خر هستی که اومدی زیر پستی که مربوط به ایرانی هاست انتر ما که برات نامه دعوت نفرستادیم انتر خر زاده حالا هرررریییییییی برو توی طویلت

دردر

کثیف و پلید و وطنفروش که خودتی و القاب خودت رو به بقیه نچسبون تازیپرست فعلا نژادپرستی رو تو میکنی که از ی مشت ملخ خور تازی دفاع میکنی این اولا دوما چطور خودتون مختار رو از روی تاریخ تبری ساختید بعد وقتی ما مدرک جنایات اعراب رو از تاریخ تبری میاریم میگین معتبر نیست؟ بی وطن چرا به نفع خودت تغییر جهت میدی احمق امثال شما ک دم از منطق میزنن اما در عمل هیچی از منطق نمیدونن و حالیشون نیست منطق امثال شما پیچوندن موضوع هست که خودتون رو خوب میدونین اما بقیه رو بد میدونید منطق مذهب… مطالعه بیشتر »

سونیا

مغول گشنه گدا خر کیه زمان کوروش مصر فتح شد

Basam

اطلاعات تاریخیتون وجود خارجی نداره و صرفا از تعصب نشئت گرفته.من خودم عربم و پابند هیچ مذهبی نیستم .شما تاریخ اعراب رو خوندین اولین تمدن بشر که بین النهرین بود و خط و زبان و ریاضیات و کشاورزی و دامپروری و شعر و موسیقی داشتند توسط سومریها و اشوریها بنا نهاده شد که عرب بودند سامی‌ها همگی عرب بودند .سومریها قحطانیان عبریها نبطیها و بدوی‌ها زمانیکه ایران توسط مادها اداره میشد زبان انها اکادئایی بود زبانی که یونانیان این اسم رو براش گذاشتند وقتی کوروش به قلمرو مادها حمله میکنه و حکومتشون رو از بین میبره و خود را پادشاه… مطالعه بیشتر »

لوسیفر

کجا گفته سومریان و بابلی ها عرب بودن این هایی که میگن عرب بودن یه تئوریه و رسماً تأیید نشده! بعد قبل از کوروش و بابل و سومر آشور،تمدن های وجود داشته به اسم عیلام شهر سوخته و جیرفت و تپه سیلک که قدمتشو ۱۱۰۰۰سال قبل از میلاد مسیح بوده و در سال ۹۰۰۰قبل از میلاد به عصر آهن رسیدن یعنی اون زمان تازه سومر شکل گرفته بوده و جالبه اون زمانی که سومری ها و آشوریان ایشتار ناحق رو میپرستیدن و ما اهورا مزدا خدای یگانه رو میپرستیدیم بعد اگه کوروش میخواست تمدن بگیره که می‌رفت عیلام که از… مطالعه بیشتر »

ساتیار پارسی

طبق گفته کتیبه های سومری ها از شرق به منطقه ی فعلی شان کوچ کردند و در کنار آنها مردی مو بور و چشم آبی هم زندگی می کردند پس سومری ها عرب نیستند و کشاورز هم می کردند،شما عرب ها فرهنگتان سنت گرایی هست یعنی تاریخ نگاری ندارید و هرچه شیخ قبیله بگویید بدون فهم و شعور گوش می کنید درصورتی که سومری ها نه بیابانگرد‌بودند نه سنت گرا چون تاریخ داشتند ،و برای مزخرفی که گفتی ایرانیان هیچ وقت با محارم خود ازدواج نمی کردند تازیان چون خود پیشینه کثیف و ننگین داشتن برای دیگران هم چنین تهمت… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

دقیقا هنوزم اینجوری هستن اضلا رسمالخط نداشتن بعد همین اصول و لغات رو همدانشمندان ایرانی کع مجبور بودن به زبان قاتلان اجداشون حرف بزنن بخاطر کمک به جامعه بشریت و اینکه علم از بین نره مجبورشدن چون اعراب گفته بودن اگر به زبان ما صحبت کنید میکشمتون ویا کلمه ای فارسی در کتابهاتون باشه اون دانشمند کشته میشد که فردوسی سالها بعد که یکممم فقط یکم ادم شده بودن تونست زبان فارسی رو بازسازی کنه و تمام اون شخصیتهام فرمانده های جنگ های خودمون بودن علیه اعراب و اینکه برای اعراب ناچاررسم الخط درست کنن و اصول صرف و نحو… مطالعه بیشتر »

صدیقه

کاش دین انسانیت را انتخاب کنیم بهترین دینی که پیروان چندانی هم ندارد چون انسان بودن کار سختیه وآدمیزاد تن پرور وراحت طلبه از ویژگی آدمیزاده

لوسیفر

تو چقدر احمقی که فکر میکنی تقویم رو بابلی ها اختراع کردن اولین تقویم جهان توسط قبیله مایا در آمریکای مرکزی کشف شده
بعد چطور سیارک ابوالرحمان صوفی داریم سیارک ابوریحان بیرونی داریم ولی اون عربی که تو گفتی حتی سگ نمیشناستش
بعد تو از موتوری جنس میگیری؟مگه ناسا عاشق چشم ابروی شماست که نقش ستاره ای رو که اولین بار در شهر سوخته کشف شده رو به نام دب اکبر بزنه آخه نادون برگردون عربیش میشه دب اکبر! اسمش یه چیز دیگست
منتظر پاسخ های کوبنده تر باش 🕋❌♥️🇭🇺🇭🇺🇭🇺♥️♥️♥️

لوسیفر

هرچقدر که ویتمن رو میخونم به گل کشیدنت پی میبرم ما زبان نداشتیم؟ حالا گوش کن زبان اوستایی مال ماست میخی ایلامی و هیروگلیف جیرفتی ما ماست رسم و خط پارسی مال ماست بعد یه کلمه خوب گفتی و من خوشم اومد اینکه برای کوروش احترام قائلی برای شاپور دوم(بزرگ)چطور؟کسی که داخل چهارده سالگی عرب میگشت و پا به پای سربازان می‌جنگید برای بهرام گور چطور؟که عربایی حروم زاده رو تبعید کرد به عربستان و اونا اونجا مجبور به سوسک خوری شدن چطور؟ یا برای رستم فرخزاد چطور؟که خیلی راحت عرب به درک واصل میکرد یا برای فردریک یکم(پادشاه امپراتوری… مطالعه بیشتر »

لوسیفر

یک مصری ها عرب نیستن و از اسپانیا به اونجا مهاجرت کردند دو سومریان از آناتولی به سوریه رفتن سه فینقی ها که همون اورشلیمی ها و لبنانی ها و اردنی احتمال از الجزایر مهاجرت کردن چهار آشور ها بازمونده هیت ها بودن که از آنتاکیه به عراق رفتن و بابلی ها احتمالا از اول تو عراق بودن پنج تمدن عیلامی ها مردم اصیل ایلام و خوزستان و فارس هستن و جیرفت ها مردم اصیل کرمان شهر سوخته که متاسفانه نمی‌دونم بعد گفتی که جهان باستان همه عربی بودن ولی نه داداش اشتباه گفتی همه آریایی بودن سکاها یا ترک… مطالعه بیشتر »

علی

نصف مزخرفاتتو خوندم و به اونجا که گفتی ایرانی ها از هندوستان اومدن فهمیدم یه بی سوادی… کلمه هندو آریایی و هندو اروپایی به اقوام باستانی اوراسیا گفته میشه و در واقع هندو ایرانی ها اقوام جدا شده از هندو اروپایی ها بودن که به فلات ایران امروزی مهاجرت کردن در ضمن هر گردی گردو نیست میگی همه سامی ها عربن اگه همه سامی ها عرب بودن امروز اسراییلی ها انقدر عرب نمیکشتن…اها راستی اینم بگم باستان شناسا تمدن گمشده آرته رو تو جیرفت پیدا کردن که سومری ها اون رو یه افسانه خیالی و اساطیری میدونستن چون از بس… مطالعه بیشتر »

هوشنگ

عرب ها تنها چیزی رو که خوب بد هستند جنایت در حق بشریت و نابودی تمدن ها

ایرانی

متوهم‌بدبخت،دانشمندان‌ایران‌ رو عرب معرفی‌میکنی🤣🤣🤣🤣‌
البته‌بهتون‌حق‌میدم،میخوایدبرای‌خودتون‌ که‌هیچی‌ندارین‌ تاریخ‌بسازین،مثل‌آذربایجان‌کوچولو‌،بدبختای‌بیچاره

همایون

اینجور ک تو گفتی ادم فضاییا عربن.خورشیدم عربا ساختن

کورش شاه شاهان

لطفا تاریخ رو دست کاری نکنید هیچ پادشاه ایرانی زنش رو نفروخت تهمت به تبار ما نزن که تاریخ رو بیشتر و بهتراز شمامیدونم ایرانیها زنها و دخترا دلیری داشتن و اونهایی که تاریخ میدونن وباانصاف هستن میدونن که دریه جنگ که شکست خوردن تمام زنهارو به رودخونه انداختن که دست کسی بهشون نرسه تمام ۴گوشه جهان از ایران بود و تمدن ایلتم از ما بودوقتی مادر شهرسوخته خیلی قبلتراز ایلام حتی جراحی مغزمیکردیم اعرابی درکار نبود بعدها قومی از مادها جداشدن و به دستور یک فرمانده به هوای کشورگشایی به عربستان رفت و شدن اعراب لطفا یکم تاریخ بخونید… مطالعه بیشتر »

لعنت بر عرب و عربپرست

درود بر اسمت داش چه اسم قشنگی داری بزار ی چیزی بهت بگم داش این مسلمونها هیچی نمیفهمند و باهاشون بحث نکن و از همه جا بایکوتشون کن باهاشون بحث نکن حیف وقت و انرژی گرانبهای شما نیست ک صرف این احمقها میکنی با این نفهمها بحث نکن ک نمیفهمند

ناشناس

الان نظر عربها را در مورد ایرانی ها بپرس اونوقت دستگیرت می شه چه خبر بوده

حمید

وقتی امثال تو و بقیه فاشیست های آریایی از چپ و راست به عربها فحش میدن دیگه نباید توقع داشت که راجب ایرانی ها نظر مثبتی داشته باشن

مونا

ما فاشیست هستیم ؟یک کلمه رو یاد گرفتی هی تکرار میکنی اخه نادان برو ببین توی ورزشگاه هاتون چقدر به ما فحش میدید و هر کسی به شهرتون اومده به عنوان گردشگر باهاش بدرفتاری میکنید و شما نژادپرست هستید نه ما که باعث ایجاد نفرت میشه اول به خودتون نگاه کن که علاوه بر ما فارس ها کرد ها هم به شهرتون میان ناسزا بهش میگید شما با همه مشکل دارید آدم بشین خواهشن

ناشناس

شما یکم مطالعه را بیشتر کن بعد از حمله اعراب تمام کتاب های اجداد مارو سوزاندن هر چیزی که غیر قرانی بود قطعا چیزی باقی نمونده که بخواد راجبش بحث شه

کورش شاه شاهان

میدونید چرا سوختن چون سلمان یه دانشمند بود که کافر شده بود و پادشاه ایران به اعراب که کافربودن تبعیدش کرد و گفت لیاقتت همون چادرنشینها و بت پرستهاست اونم خیلی راحت کتابهارو دراختیار اعراب قرار داد که اثری از علم ایرانیها باقی نمونه که خدا روی همشون رو سیاه کرد و حتی سنگهای ما نحوه ی ساختن پارسه و قبر کوروش آبیاریقطره ای کاخ سنگ های توالت که التن فرنگی شدن و اصلش از مابوده جاموند تا نتونن س ر تاریخ ما سرپوش بزارن در دپره سلستیها ما برق اختراع کردیم باطری اخنراع کردیم سازمان اجتماعی و شهرنشینی مدرن… مطالعه بیشتر »

حمید

اولا مدرکت چیه که همه کتاب ها همه شونو( نه اینکه فقط بخشی ) رو سوزوندن ؟ راستی مغول ه که خیلی بیشتر سوزوندن پس چرا کتابهای ابن سینا و ابوریحان مونده ؟ راستی چرا اعراب کتاب اوستا تون رو نسوزندن و هنوز این کتاب در دست شماهاهست؟

ناشناس

چی میگی احمق حالت خوش نیست هاا تو یک اختراع بگو که اسلام واسه خدمت به مردم اختراعش کرده زکریا میچسبونید به مسلمونا میگید شاگرد محمد باقر یا صادق بود زکریا الکل اختراع کرد که اونم مسلمونا ممنوعش کردن کلا همه رو مصادره کردی به اسم اسلام😂 شما ریشه خودتون گم کردین هم از اسب افتادین هم از اصل و این خیلی بده

دانیال

اولا در زمان حمله ۳ سال پس از رحلت پیامبر اکرم بوده و عمر خلیفه بوده اولا خسرو پرویز ملعون لعنت الله وقتی برده داری و کفر و شرک و عرق خوری و بت پرستی و آتش پرستی رو آزاد گذاشت (استغفرالله) و نامه پیامبر رو هم تکه تکه کرد و به آتش انداخت و….. هزار جنایت دیگه داشت که قلم از نوشتنش شرم داره خب حق با مسلمون ها بوده برای حمله و رژیم کافر و آلوده ساسانی سرنگون و نابود و منقرض شد و تا آخرین نفرات زرتشتی های کافر به درک واصل شدند خسرو پرویز هم این… مطالعه بیشتر »

معین

اجمق جان عرق توسط زکریای راضی تو حدودا ۹۰۰ سال پیش اخترا شد چطور تو ۱۴۰۰ سال پیش پادشاه ایران عرق خوری راه انداخت همون بهتر که اعراب پدر تو باشند و بس

مصطفی

احمق نادان منظورش از عرق در واقع شراب و می بود چون شما زیاد خوردی معلومه خوب فرقش رو میدونی بالاخره بنده خدا از این جهت گفت که هر دو ساختار الکلی داره

داریوش

خوب ماله کشی می‌کنی اگه همین طور بمالی دستات مثل مغزت تاول می زنه

سید

الکل ۹۰۰سال پیش توسط زکریا رازی کشف شد ولی شراب از ۲/۳هزارسال قبل ساخته ومصرف می‌شده و پادشاهان هم شراب میخوردن

لوسیفر

اجداد همین ایشون که سید هستن باعث شدن ما تا زمان رضا شاه خیلی چیزهارو بخاطر اینکه نمی‌دونستم چیه حرام کردن
مثل توالت مجهز به سیفون
یخچال و خیلی چیز های دیگه که همه رو اسلام از ایرانی ها گرفت

حمید

وا عجبا پس یخچال و سیفون رو اسلام حرام کرده بود ولی به محض اینکه رضاشیره کش پالانی انگلیسی به قدرت رسید( همون تویله بان سفارت انگلیس ) یخچال و سیفون و… آزاد شد ، ولی این وسط یه مشکلی هست و اونم اینکه نه در زمان اسلام و نه در زمان رضاشیره کش پالانی هنوز چیزی به اسم یخچال و سیفون داخل ایران وجود نداشت ، اگه دروغم میگید حد اقل یه جوری دروغ بگید که تابلو نباشه 😆😆😆

طاها

عرق رو زکریای رازی کشف کرد یا الکل رو؟سطح سواد از یکی پنداری عرق با الکل و نحوه نوشتن رازی مشخصه

سعید

چند تا شو بگو دیگه آدم کودن؟؟؟؟

سورنا

یکم تاریخ رو بهتر بخون .. خسرو پرویز توسط پسرش کشته شد که اگر کشته نشده بود .. این همه قتل و غارت توسط این عربهای وحشی صورت نمیگرفت و اونها حتی فکر حمله که ف .. اولا اینکه جان انسانها دست خداست نه دست شما و اون نگاه مزخفت ..که اگگر به این منوال بود که باید تمام عربها و عربزاده ها و مسلمونها رو آتیش بزنی . . این اعراب نیمه وحشی که پست ترین انسانهای رو زمین بوده و هستند بدلیل نا کارآمدی حکام ا.ن زمان به ساسانی پیروز شدند و متاسفانه تا بوده همین بوده ..… مطالعه بیشتر »

لوسیفر

داداش اصلا قصد عرب پرستی ندارم ولی اعراب نتونستن طبرستان رو بگیرد فقط چالوس و رویان رو گرفتن که اونجا خیلی ها کشته شدن
بعد طبرستان ۲۰۰سال بعد با جنگ سرد فتح شد
عربا اگه میخواستن از گرگان و رویان حمله کنه داخل جنگل به درک واصل میشدند
اگه از ری حمله میکردند یه چیز مثل شیر به اسم دماوند اجازه نمی‌داد حمله کنند و از راه خزر هم که اصلا نمی‌تونستن چون ناوگان دریایی نداشتن
پس نتیجه میگیریم حتی طبیعت ایران هم با عرب و تازی مشکل داشته

همایون

دوست ارجمندم آیا برای شما تعجب نیست که تازیان چگونه تمام کوره راه های ایران را می شناختند ؟!؟!!بله همین تازیانی که شاهپور دوم وارد ایران کرد بعد سیصد راه بلد تازیان هم نژاد خود شده و از هر پشت به ما ایرانیان خنجر زدند

حمید

دستاورد عرب ها( منظور همون دین اسلام) بجز خرافات و بدبینی و کینه و… نبود ، آخه ببخشید تو دین زتشتی مجوسی تون زنی که عادت ماهانه داره رو باید انداخت تو تویله تا اهریمن از وجودش بیرون بره ! خورن شاش گاو مقدس هم باعث پاک شدن گناهان میشه ، البته یه مفتی وهابی فتوا داده بود که خوردن شاش تروریست های سوریه باعث پاک شدن گناهان میشه
کلا وهابی و آریایی از یک قماش هستن ، هرجفت شون معتقد به شاشخوری هستن

حمید

عزیزم رو بمیر که کشور و هموطنان خودت رو به یه مشت وحشی ترجیح میدی، و اگه تو و امثال تو آلات ترجیح نمیدادن و گول نمی‌خوردن الان وضعمون این نبود، درضمن میگی دانشمند قبل اسلام نداشته، از بس بی مطالعه و تحقیق حرف میزنی که اینو میگی، تشریف ببر تحقیق بعد حرف بزن، اصلا جدای از اینا، اسلام هم دینی بوده مثل تمام ادیان دیگه، طرف تو ایران دانشمند بوده و چیزی اختراع کرده، مگه از کتابی چیزی که اعراب کثیف اوردن یاد گرفته و انجام داده، دانش و هوش خودش بوده، و بازم یه نکته دیگه، خود تخت… مطالعه بیشتر »

طاها

توی قرون وسطی هم هوش زیاد بود اما بخاطر سلطه مسیحیت تحریف شده چیزی،اتفاقی نیفتاد.صحبت از فرهنگیه که اسلام پرورش داد

ایرانشهر

احمق کدوم فرهنگ؟ مسلمونا چه سنی چه شیعه فقط تمدن و فرهنگ رو نابود کردن زمانی که ایران فتح شده کتابخانه ی ری با دویست هزار کتاب توش به دستور سلمان فارسی و عمر آتش زده شد که ناپلئون بناپارت بیاد بگه در مورد نبرد های ایران و یونان نمی‌توانیم چیز دقیقی بگوییم زیرا فقط نوشته های یونانیان را در اختیار داریم وقتی که علی یا عثمان نمی‌دونم کدومشون وقتی مصر رو فتح میکنن علی وقتی به کتابخانه اسکندریه می‌ره دستور میده تمام کتاب ها رو آتیش بزنن که از جهان باستان هیچی باقی نمونه و الان.هیچکس نمی‌دونن سازه های… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

سلام نمیدونم کی هستی و چقدرسواد داری ولی حتما کتاب هرودتو گزنفون رو بخون تمام کتابهای ما و علوم مارو تمام ثروت ما فرهنگ مارو اعراب باخودشون بردن اگرچیزی از ایران و هویت خودت نمیدونی یا ایرانی نیستی یا عرب زده ای و درگمراهی بسرمیبری تمدن ما نه با جادو بوده و نه باخرافات اتفاقا سلمان خائن به پیامبر گفت زیرناخنها میکروب و پلشتی هست و پیامبر به اعراب که دور خرافات بود گفت ریرناخنخاتون شیطانه پس تمدن هزاران ساله مارو با یک مشت وحشی بیابان گرد و مارمولک خور حنی مقایسه نکن اونها بااسم پین سربچه هارو بریدن و… مطالعه بیشتر »

عرفان

اخه منطق اینطور افراد اینا که اگر ی دانشمندی از کنار ی عرب رد بشه بعد بره ۲۰سال بعد ی اختراع یا.کشف انجام بده از برکت وجود اون عربه بوده و از دست آورد های بابا های ایناس😐
بابا های اینا همون اعراب وحشی ای هستن که وقتی به ایران حمله کردن و زنان رو به غنیمت میگرفتن اینا به وجود اومدن😐🤦🏻‍♂️پس طبیعیه که از اجدادشون دفاع کنن.

حمید

عجب پس از دانش و هوش خودش بوده پس چرا در زمان رژیم نکبت بار هخامنشی کسی از دانش و هوش خودش دانشمند نمیشده؟ خیلی واضحه چون در نظام طبقاتی هخامنشی وساسانی طبقات زیردست اشراف و درباریان مفتخور حق تحصیل و حتی حق یادگیری خواندن ونوشتن روهم نداشتن ، فقط بچه های اشراف حق داشتن که اوناهم فقط به فکر عیش و نوش بودن ، به همین خاطر وقتی عربها این نظام نکبت ستمگر طبقاتی رو سرنگون میکنن تازه ایرانی های بیچاره شکوفا میشن و ابوعلی سیناها و ابوریحا ها و فارابی ها و مولوی ها و… رو تحویل جامعه… مطالعه بیشتر »

مونا

مفت خور برای این حکومت های نکبت بار وحشی و بدبخت ترچ تبار ها بوده که توی همه جنگ ها شکست می‌خورند و نیمی بیشتر از کشور رو دادند رفت

ایرانی

واقعا برای دیدگاه و سوادت متاسفم حتی نمیدانی که زمان حمله اعراب به ایران یزگردسوم نوه خسرو پرویز پادشاه بود نه خود خسرو پرویز در ثانی شما که دم از برده داری میزنی مگر در بین اعراب حتی بعد از روی کار آمدن اسلام برده داری رایج نبود تاریخ را اگر بخوانید می‌بینید دز زمان پیامبر و پس از آن و حتی در زمان حضرت علی و امام حسن و پس ار آن برده داری و داشتن غلام و کنیز یک امر رایج و معمولی بوده و تمام امامان خودشون غلام و کنیز داشتن که آنها را از بازار برده… مطالعه بیشتر »

بکن مادر کیوان

ایول داداش به این میگن پاسخ

سرباز ایران

دمت گرم

طاها

خدمت شما عارض ام که پذیرش حرف ها در جامعه تدریجیه.اسلام با شراب هم مخالف بود.اما بصورت تدریجی اون رو حرام اعلام کرد.عملکرد همه ی ائمه هم در راستای براندازی این سنت بوده.مثلا یکی از ائمه تمامی غلامان یک سال را در ماه رمضان آزاد می کردند.یا کجا در خانه اهل بیت برده داری رواج داشته که یکی از خدمت گزاران بصورت اتفاقی موجب مرگ نوزاد امام میشه اما امام اون رو مورد مجازات قرار نمیدن.یا در روایت دیگه ای داریم که امام حسین با دوستان شون به باغ شون میرن و طرف رو بار ها صدا می زنند اما… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

برادر اصل هجوم یک ملت به ملت دیگه است .به این تصور در ذهن خودت یکی باد به خانه تو حمله ور بشه مرد های خانه را بکشد و زن را به تاراج و وبچه ات را به بردگی بفروشد . حال حتی گاها به این تصور چقدر رنجش دارد تا واقعیت هایی که اعراب بر سر مردم ایران اورده اند . مهاجم مهاجم است . الان در ایران خیلی از ادیان در کنار هم دارن زندگی میکنند حمله بکنی بگی بنام دین اسلام حکم کردی بکشی ببری و بفروشی و به اسلام گروید

خسرو

این متل ها رو از کجا یاد گرفتی .آخه در اون عربستان جز حنضل و خارشتری و نخل مگه درخت دیگری هم رشد میکرد که با آن درخت در درست کنند.بعد هم عرب چه به باغبانی و باغچه.عرب برای خار شتری آدم می کشت آنها حتا خانه نداشتند و حتی خانه های آنها کپر بود بعد باغ و در و باغبان رو از کجات اوردی .بابا خیلی تو رویا و توهم هستی تو اصلا جامعه عرب رو نمی شناسی تو خیال می‌کنی همه بچه هستند و این متل ها رو بدون تجزیه و تحلیل باور می کنند با دوران قاجار… مطالعه بیشتر »

طاها

شما بجای تحلیل های انفرادی،یک ذره تاریخ و جغرافیا بخون.
حتی اگر حرف ساده انگارانه شما رو درباره جغرافیای عربستان بپذیریم و از کنار این نکته هم بگذریم که اصلا حتی اگر منطقه حجاز فقط نخل و حنضل داشته بازهم یمن یک منطقه خوش آب و هواست و حتی اگر هیچ توجهی به پدیده تجارت نداشته باشیم،باز هم
روایت های تاریخی متعددی از وجود در برای خانه ها در اون عصر داریم که لزوما روایت شیعی نیست.

خسرو

آره تو راست میگی مردم عربستان بسیار با فرهنگ و هنرمند و قانونمند بودند و عصر جهالیت برای اجدادعربت دروغ هست و تحریف تاریخی آره اجداد عربت وحشی نبودن خیلی هم متمدن و با فرهنگ بودن و پیامبر ما هم در عربستان ظهور نکرد در مصر ظهور کرد اونجا در جاهلیت تشریف داشتند و معماری و هنر و قانون نداشتند تو درست میگی باید کل تاریخ رو از نو بنویسند .گفته های شما منو یاد یه مرحوم خلافکاری می اندازد که در این دنیا خلافی نبود که انجام نداده باشد وقتی فوت کرد فرزندانش از پدرشان به نیکی یاد می… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

چی؟ فکرا فقط سیاست بود برای ابرو به اون چهارتا درچوبی و خشت که تا ۵سال پیش تو عربستان میگی خونه برو خدا روزیتو جای دیگه بده برو کتاب بخون بعد بیا حرف بزن دین اسلام رو بدتر از این خراب نکن برو امشب یک قدم مارو دورتر کردی و اگر مسلمپنی تهمت به پادشاهان ایرانی نزن به تمدن ما دروغ نبند بقول خودتون گناه کبیرست برو که حق من گردن توست اگر دلم لرزید که دین اسلام همونه که غربیها و بعضی از عربا میگن برو دشمن دین خودت شدی از روی نااگاهی مارو هم عصبی نکن چیزی بگیم… مطالعه بیشتر »

Basam

برو یه سرچ بکن و باغها و بازارهای تجاری و خانه های مسکونی مال دو هزار سال پیش رو در عربستان ببین که به عنوان اثار تاریخی ازشون محافظت میشه وقتی از تمدن عربی که بین النهربن و کاملترین زبان و ستاره شناسی و تقویم و شعر و موسیقی و سازهای عنبر و عود و رقص و لوازم ارایشی و عطر که از اختراعات تمدنهای عربی قبل از اسلام هستن تو چیزی نمیدونی کصشر نگو همین حاا برو تو گوگل بزن اثار باستانی عربستان قبل از اسلام بعد قسمت عکس رو کلیک کن اثار تاریخیشو ببین کف کن

یک ایرانی

عرب نجس ،خود تاریخ طبری میگوید اعراب تنها فرقشان با حیوانات متکلم بودنشان بود وگرنه با حیوانات بیابان فرقی نداشتند الان چطور برای آنها تمدن سازی می کنی

کورش شاه شاهان

برو بابا معلوم. شد بیسوادیت از روی این هست که تو اینترنت سرچ میکنی

افلاطون

اطلاعاتت ناقص تشریف دارن یک آیه ۲۴ سوره نساء رابخونن دو سوره احزاب آیه ۵۰ که میگه برده های پیامبر بهش محرمن اگه قانع نشدی بگو تا بازم بهت آدرس قرآنی بدم که برده داری در اسلام هست بعدشم گیریم حرف تو درست بازم فرهنگ ما زود تر به این رسیده و ما جلو تریم البته میتونی تاریخ طبری هم بخونی که بعد از این که اعراب طبرستان راتصرف میکنن به فرمایش نوه پیامبر حسین ابن علی مردان ایرانی را به غلامی میگیرن وزنان رابه فروش میزارن

طاها

قبلا گفتم،تاریخ طبری یک تاریخ نگاری روایی و تمامی روایت های موجود در مورد یک واقعه رو فارغ از روایت سنجی میاره،برای همین صرف حضور یک خبر در تاریخ طبری ملاک نیست و سند رجالی اس باید بررسی بشه

مدافع ایران

خیلی خوب برادر میخوای تاریخ رو بدونی بزار برات تعریف کنم.. کل قضیه حمله اعراب به ایران که با بهانه مسلمان کردن انجام شد صرفا از روی طمع اعراب به تمدن و خاک های حاصلخیز و بانوان زیباروی ایرانی بود که چیز عجیبی نیست چون که دلایل خیلی از سرباز ها در هر دوره و جنگی برای رفتن به جنگ اصلا همون غنیمت گیری مال و زنان بوده… اما مشکل میدونی چیه؟؟ اینکه خر هایی امثال تو می‌آیند و می‌گویند که اعراب کار درستی کردن که تمدن ما را تخریب و مال و زن هایمان رو به غنیمت بردند…. همون… مطالعه بیشتر »

طاها

دقیقا مشکل اینجاست که افرادی مثل شما فکر می کنن ما میگیم اعراب کار خوبی کردن،حال اینکه ما کلا حساب کار اعراب رو از کار اسلام جدا می دونیم.دونیم.
اون اساتید و مراجع هم هیچ کدوم معصوم از خطا نیستند،تازه ای بسا که شما اشتباه فهمیده باشی

کورش شاه شاهان

میبینم که کم کم داری اعتراف میکنی افرین میزاریم پای بی اگاهیت پس برو کتابهای گزنفون و وهردوت رو بخون تمدن و جامعه شنایی وهنهی علوم عجیب دیگه رو که خیلاسم نگفته رو بخون بست کتابهای اعراب و حمله به ایران رو هم بخون رگ غیرتت رو پیدا میکنی امیدوارم هرگز این دروغ برام حقیقت نشه که امام حسین تو جنگ بوده اگر این موضوع درست باشه سرگردان به دنبال منجی واقعی مهدی و یا پسر سوم زرتشت میشم و این علاقه مهدویتم رو به افول میره

ایرانشهر

منبع معتبر میخوای در مورد اعراب جونت تاریخ نامه ی ژسوس که به تازگی کشف شده
ژسوس کیست؟ژسوس سرداری بیزانسی بود که خود در قادسیه به عنوان نیروی کمکی به ایران آمده بود اما وسط های جنگ به اعراب پیوست
و علت اصلی شکست ما هم همین بود
همین منبع هم کاملا کشف نشده و فقط قسمت های ازش کشف شدن
التماس تفکر

طاها

اون نظامی که داخل اسلامه برده داری نیست،متفاوته،قواعد خودش رو داره،من هم نگفتم همچین چیزی نیست،گفتم طبق نظری برخی بخاطر شرایط اجتماعی هست

کورش شاه شاهان

برده داری برده داریه کنیز و برده باهرعنوانی خلاف انساتیته هیچ نظامی هم قبول نمیکنه نهایتش قرضه که به گردن اون شخصه که باید داده بشه نه باعنوان برده لطفا سفسطه نکن شهربانو هم کنیز امام حسین بود درسته؟ یعنی اسلام ناب هم کنیز داشتن چه عجب اینم تز دین که با حرفهای شما تجزیه تحلیل خوبی کردم پس شاید پاقعا امام حسین تو جنگ بوده دختر قیصر روم چرا حتما بخاطر اینکه بعد بگن ما ازنسل پادشاهانیم؟! و یک جور قوم و قبیله بازی بشه دین نمیدونم چی بگم درهای مغزم داره هی باز میشه و ممنونم دارید سرنخهایی… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

زن اامام حسین دختریزد گرد بوده این یعنی کنیز اوردن یعنی عرب ها حنله کردن دختر شاه رو اوردن برای پسر این شاه و بقیه دخترا و زنهای دیگه هم شدن کنیز رده های پایین این یعنی امام حسینم تو جنگ بوده البته هنوز تحقیقم کامل نشده که اگر شده با عرض معذرت از امام زمان از دین اسلام کنار میکشم امیدوارم خلاف این بهم ثابت بشه جون خود خدا گفته با هقل دینت رو انتخاب کن نه با زور شمشیر و نه اینکه کافر بشی و باید کشته بشی وقتی سلمان فارسی که حتی لسمشم تغییر داد کافر خدای… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

تاریخ را شخم بزنید هیچ یک از پاتشاهان و حاکمان ایران برده داری نکرده اند

بی نام

تا به چهارتا احمق‌ مثل تو داشته باشیم غمی نداریم..برو بچسب به عرب ها که پدرت هستن..

ایرج

ادبت اندازه میمون نیست معرفتت از شغال کمتره و البته دانش و فهمت اندازه هوش مورچه نیست که فک میکنی اون زمان پادشاه ایران خسروپرویز بوده و نه یزدگرد سوم ساسانی .

تام

سلمان دهقان زاده‌اشرافی‌اصفهانی‌بود
بعدمرگ‌محمد،ﻧﻘﺎﻁﺿﻌﻒﺳﭙﺎﻩﺍﯾﺮﺍﻥﺭﺍﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉﺧﻠﯿﻔﻪﺭﺳﺎﻧﯿﺪبه‌عمرگفت؛سپاه ایران به‌خاطرجنگ۲۷ساله بابیزانس‌ضعیف شده،ﺍﻋﺮﺍﺏﮐﻪﺍﺯﺩﯾﺪﻥﻓﯿلﻫﺎﺩﺭﺳﭙﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥترسیدهﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺑﻪپیشنهادﺳﻠﻤﺎﻥ ﮐﻪﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒﻓﯿﻠﻬﺎﺯﯾﺮﺷﮑﻢوخرطوم آنهااست‌باسنگ‌به‌جانﻓﯿﻠﻬاافتادندوآنهارا ﺳﺮﻧﮕﻮﻥﮐﺮﺩﻧﺪبعدجنگ‌وبازگشودن کتابخانه‌ها،سلمان‌عمرومجاب‌کرد‌،آنچه‌ ﺩﺭﺍﯾﻦﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖﺩﺭﻗﺮﺁﻥﻫﺴﺖ‌که‌نیازی بهﺁﻥﻧﯿﺴﺖ،وﺩﺭﻗﺮﺁﻥ‌نیست‌کفر‌ست ﭘﺲﻫﻤﻪرابسوزانیدهمین‌باعث‌شدکه ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽﮐﻪماﺣﺎﺻل‌تلاش‌چندین‌نسل‌از
دانشمندانﺍﯾﺮﺍﻧﯽﺑﻮﺩ‌بسادگی‌به‌تلی‌از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮتبدیل‌شد‌ﭘﺲﺍﺯﻓﺘﺢﻣﺪﺍﺋﻦتمام ثروت‌‌ایرانیان‌‌به‌یغما‌رفت‌ونیزمسبب به‌فروشﺭﻓﺘﻦﺩﺧﺘﺮﺍﻥﻭﺯﻧﺎﻥﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‌بعنوان کنیزﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﺎﻥحجازگشت،
ﺣﻘﺎﺭﺗﯽﮐﻪﺍﯾﺮﺍﻥﺩﺭﻫﯿﭻﺩﻭﺭﺍنی‌به‌خود ندیده‌بود‌اگر‌سلمان‌خیانت‌نمیکرد.اعراب،
خواب‌فتح‌ایران‌را‌به‌گور‌می‌برد،سلمان‌با ﺑﺎﺩﯾﺪﻥﺟﻨﺎﯾﺎﺕ‌فجیع‌وپیامدهای‌‌خیانتش
اندوهناک‌‌گشت‌و‌در‌پی‌جبران‌‌برآمد‌ولی‌دیر شده‌بودووصیت‌‌کرد‌‌،قبرش‌را‌در‌دروازه‌شهرقراردهندتا‌مردم‌باگذشتن‌‌از‌روی‌قبرش‌
جبران‌خیانتش‌شود

طاها

سلمان شاگرد امیرالمؤمنین بود،منبع پیشنهاد سلمان به عمر راجع به سوزاندن کتاب ها کجاست؟

آشنا

سلمان معلم پیامبر بود، نه شاگرد علی

ایرانشهر

تاریخ نامه ی ژسوس

طاها

تازه که همین جناب سلمان باعث گشوده شدن چندین شهر از هفت شهر مدائن به صلح شد.

ناصر

سوزاندن کتاب‌های ایرانی پیشنهاد سعد آبی وقاص فرمانده سپاه به عمر بود ولی سلمان فارسی یک خودفروخته احمق بود

لوسیفر

دوست عزیز سلمان فارسی دهقان زاده نبوده و پسر بزرگ هرمز چهارم بوده که مفت می‌خورده و هیچ کاری بلد نبوده بعد باش وقتی میفهمه چه احمقی قرار بعدش حاکم بشه جانشینی رو داد به خسرو پرویز بزرگ
بعدش اون فشاری میشه و …..

هوشنگ

در جواب لوسیفر
دوست ارجمندم سلمان گجستک ایرانی نبود و یک یهودی آریوسی به نام شالوم بن حوشیل بود که جد گجستکش همراه دیگر یهودیان آریوسی در زمان قباد پدر انوشیروان وارد ایران شدند ،تازیان چون فاتح میدان بودند این گجستک رو که شهروند ایرانی بود به ریش ما ایرانیان و ارتباط ما معرفی کردند در صورتی که تنها زنازادگان و بیگانگان به میهن خود خیانت می کنند نه یک ایرانی نژاده

ایرانشهر

بزار کامل تر در مورد قادسیه براتون توضیح بدم یزدگرد ابتدا از پادشاه خراسان رستم فرخزاد که در شاهنامه رستم کینه خواه هم معرفی شده کمک میخواهد و اورا به عنوان ژنرال ارشد انتخاب می‌کند سپس پسرش پیروز سوم رو به چین و امپراتور تایوزونگ میره و از اونا کمک بخواد و در نهایت از خاقان ترک های شرقی و آوار ها کمک میخواد و اونا بهش نیرو میدان اینجا دو دستگی بین مورخین به ‌موجود میاد یه عده میگن بیزانس هم نیرو کمکی فرستاده حالا… روز نبرد میرسه و رستم فرخزاد استراتژی فوق العاده ای رو میچینه که در… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

ممیدونی چرا گفت تو قران هست چون همه رو خودش به پیامبر گفته بود شاید پس نتایج هولناکی گرفته میشه که ترجیح میدم برم تحقیق کنم خیلی دردناکه و چه کلاهی سر جهانیان رفته

تام

شما به عنوان یک ایرانی در کشوری زندگی می کنی که ۴۴ ساله به نام اسلام بر این کشور حکومت می کنند .حکومتی که زیر نظر مفسرین ومبلغین این دین زیر ذره بین حکمرانیست. شما جز اختلاس وتجاوز وقتل واعدام وناامیدی و زندانی کردن ایرانیان چیز دیگری دیده اید. پس بدانید که دستاورد و هدف ورود این دین به ایران چیست واصل موضوع چیز دیگریست .سپاه محمد برای فتح مکه بدون خونریزی وارد این شهر شد حتی کفار در امان بودندولی برای فتح ایران چه جنایت ها که نکردند .

طاها

حتی اگر حرف های شما درست باشه که خیلی هاش درست نیست،فرمانده سپاه در فتح مکه با فرمانده فتح ایران فرق می کرد.درباره حرف های دیگه تون درباره حکومت فعلی که اونها هم اگر درست باشه که باز هم بخشی اش مورد سواله،حکومت اسلام هم با حکومت به نام اسلام فرق داره.

تام

این که طلبه حوزه ای هیچ شکی نیست .همین حرفا رو یکی مثل تو حضوری به من گفته .کتاب معتبرتون هم که تاریخ طبریه .شماها خدای سفسطه اید. سفسطه یکی از دروسی که در حوزه تدریس می‌شود. اختلاس در ایران بیداد می کند ولی کسی نگفت که اختلاس در حکومت اسلامی قانونی است چون ۹۹درصد مردم نمی دانند.از یه منبع آگاه که یکی از قشر خودتونم هست گفته یک سوم نهج البلاغه در باره اختلاس های حکومت علی است .شیعی ترین حکومت تاریخ پر از اختلاس بوده حالا سفسطه چیست یکی از دروسی که طلبه ها باید پاس کنن، سفسطه… مطالعه بیشتر »

مجید

دمت گرم خیلی دوست داشتم.

طاها

من یک دانش آموز دبیرستانی ام طلبه هم نیستم،خوب هم تاریخ خوندم و به هیچ عنوان تاریخ طبری رو معتبر صد درصدی نمی دونم،چون تاریخ طبری یک منبع از اخبار محسوب میشه،خبر معتبر هم داره،نامعتبر هم داره،ضمنا حوزوی ها در حوزه و انسانی ها در دبیرستان منطق می خونن تا بتونن سفسطه رو تشخیص بدن،سطح اعتماد شما هم به اطرافیان تون خیلی بالاست چون صرفا از روی حرف شون همه چیز رو می پذیرید،فارغ از اینکه داریم درباره کسی صحبت می کنیم که در پایان حکومت اش تمامی مردم پایتخت مولفه های اولیه رفاه رو داشتن و چنین کسی به… مطالعه بیشتر »

سربازان باز مانده از جنگ ناجوانمردانه ی قادسیه

اون کسی که میگی مردم در زمان حکومتش در رفت بودند مردمش همان عرب های بودند که بر آن ها حکومت می کرد و تمام هزینه های مردمش و جنگ هایش را ایرانیان یعنی پدران و مادران ما پرداخت می‌کردند و مانند برده باید زحمت می کشیدند و حاصل دسترنج زحمات خودشان را در شکم یه مشت عرب وحشی می ریختند که الان تو داری سنگ آنها را به سینه می زنی.مطمین باش ایرانی و از تبار ما نیستی وگرنه تعصب قاتلین و متجاوزین به مادران ما را نمی داشتی .مردک احمق تمام هزینه های جنگ های علی با معاویه… مطالعه بیشتر »

طاها

خب،برای چند درصد از این حرف هایتان سند دارید؟
لطفا سند های خود را با ذکر حداقل فصل کتاب بیان کنید

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط طاها
داریوش

برای تویه اجنبی پرست که مغز فندوقی ات رو بستی و دهنت رو باز می‌کنی و اراجیف چند تا تاریخ نویس خلفای درباری عباسی رو پرت می کنی سند و منطق و حرف حساب فایده نداره.

طاها

من نظرات تاریخ نگاری های عباسی رو نقل می کنم؟پس خوشا بجای علی علیه السلام و اولاد اش که حتی در کتاب های دشمنان اش هم اینگونه درخشان است.تازه که اینها لزوما از تاریخ نگاری های عصر عباسی نیست.
شما چه منبعی دارید؟

مهرداد

تاریخ خلفای عباسی تمام داستان و دست نوشته و خیال پردازی مورخین درباری خلفای عباسی بوده و طبری و دستگاه تاریخ نگاری وی به دستور خلفای عباسی جهت ملت سازی تازیان دست به تحریف و جهل تاریخ کردند.

طاها

آخه عزیز،بنی عباس دشمنان علی و اولاد علی علیهم السلام بودند.جدای از اون شما نمی‌تونید بدون استناد به منابع معتبر بگید همه تاریخ های نوشته شده در عصر عباسی تحریف شده است.اصلا از تاریخ های عصر عباسی هم که بگذریم،باز ه منابع تاریخی دیگری داریم‌.

کورش شاه شاهان

اولاد علی و هرکسی که در جنگ علیه ایران بوده دشمن ایرانیهاست حالا فقط اثبات تاریخ مونده که ایا تو جنگها بودن یانه ولی تو فیلم مختار گفت ابوالفضل که جوان بود و جویای نام درجنگ قادسبه بود پس یعنی حسبن هم بوده حتما بوده که تو فیلم اونجا که ماه کامل میشه و پسرمالک اشتر داره تو برکه حمام میکنه و مختارباهاش حرف میزنه همین جوله رو گفت حتما از یک منبع معتبر دراوردن که تو جنگ بوده

ایرانشهر

منبع ما همان مولانا و فردوسی ای هستند که شما میگویید مسلمان آمد
مولانا درباره اسلام می‌گوید نه مسلمانم نه ارسال نه جهود
سر به حکم عقل می آرم فرود یکم بالاتر هم شعر فردوسی رو هم گفتم
بعد چندین منبع یونانی و بیزانسی میان و در این مورد صحبت میکنند ولی چون مسیحی هستن و در دین اسلام مسیحیت کفر است آنها را موثق نمیدانید

کورش شاه شاهان

اساسلتم دین کشتو کشتاربود وهست این رو برو به کشورهای دیکه ثابت کن تا ماهم منابع رو برات پست کنیم حتی عربستانم اینقدر تعصب روی عرب های زمان پیامبرنداره که تو داری برو

سربازی بازمانده از جنگ ناجوانمردانه و نابرابر قادس

در صلح امام حسن با معاویه مالیات مردم استخر. به امام حسن تعلق گرفت و در فتح مناطق کرمانشاه و دینور و آذربایجان مالیات این مناطق به تازیان مستقر در کوفه تعلق گرفت چون تازیان کوفه این مناطق را فتح کردن و به این مناطق ماه کوفه می گفتند یعنی ماد کوفه یا مناطقی از ماد که مردمش برده کوفه هستند و باید دسترنج تلاش های خود را به تازیان کوفه بدهند و ماه بصره یعنی سرزمین هایی از ماد که توسط تازیان بصره اشغال و این سرزمین ها و مردمش برده تازیان بصره هستند و باید دسترنج خود را… مطالعه بیشتر »

طاها

در صلح امام حسن و معاویه،خراج دارابگرد به بازماندگان جنگ های جمل و صفین تعلق گرفت.انچه که در بیت المال کوفه هم از پیش باقی بود،توافق شد که به دست معاویه نیافتد و زیر نظر امام هزینه شود.امام هم به سنت پدرشان با بیت المال برخورد کردند. روش این خانواده نسبت به خزانه کشور بسیار دقیقانه بوده است و اندکی ناعدالتی در آن راه نداشت،تا جایی که امام علی در مقابل درخواست برادرش برای دریافت سهم زیاده از حدی از خزانه،آهنی داغ به سوی دست اش نزدیک کرد. می توانید مشروح پیمان صلح را در کتاب صلح الحسن مطالعه کنید.… مطالعه بیشتر »

سرباز ایران

تو یه سفسطه باز به تمام معنای .بقول معروف کسی که خواب هست میشه بیدارش کرد اما کسی که خودش رو به خواب زده هرگز نمیتوان بیدار کرد.مرد حسابی تو خود هم داری می گی خراج دارابگرد خرج چهارتا تازی بازمانده از جنگ صفین و حمل شده بعد دوباره قبول نداری.مطمئن باش نوادگان تو روزی از صدام دفاع خواهند کرد چون از تلخ میوه ی تلخ به عمل خواهد امد

طاها

همه کسانی که داخل صفین و جمل بودند عرب بودند؟
اصلا شما چه آشنایی با نحوه تقسیم خزانه کشور در اون عصر دارید؟این که خراج دارابگرد هزینه ی بخشی از حکومت میشه،یعنی به مابقی مناطق ظلم شده؟
الان مالیات تهران رو برای خراسان رضوی هزینه کنند،می تونیم بگیم ظلم شده؟

ایرانشهر

مولانا در یکی از اشعارش که میتونی بخونی گفته
که علی از عجم مالیات می‌گرفته و به عرب میداده

ایرانشهر

تاریخ نامه ژسوس

ایرانشهر

شما فکر میکنید هر کس مسلمان نباشد کافر است پس من منبع شیعه برایتان می آورم حکیم فردوسی بزرگ چو بخت عرب بر عجم چیره شد همی بخت ساسانیان تیره شد پر آمد ز شاهان جهان را قفیز [پیمانه] نهان شد ز رو گشت پیدا پشیز همان زشت شد خوب، شد خوب زشت شده راه دوزخ پدید از بهشت دگرگونه شد چرخ گردون بچهر ز آزادگان پاک ببرید مهر به ایرانیان زار و گریان شدم ز ساسانیان نیز بریان شدم دریغ آن سر و تاج و اورنگ و تخت دریغ آن بزرگی و آن فرّ و بخت کزین پس شکست… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

روزگاری منم مثل طاها بودم تا در بحث با شخصی ازاده گفتم بزتر یکم تحقیق کنم الان بشدت ناراحتم و اگاهی قلبمو به درد اورده این شعر حرف تمام این چندقرن بود که حکیم فردوسی با زیرکانه تمام گفت سپاس که اگاهی

زین

…تو الان خودت خون عربی داری گنده.

تام

بعد می گی حکومت اسلام با حکومت به نام اسلام فرق داره .یعنی چی .اینی که می گی مخاطب نمی‌فهمه منظورت چیه ولی حرفت کاملا درسته .چرا چون این اسلام از فرقه های بسیاری تشکیل شده.کلا در اسلام همه فرقه ها به خون هم تشنه اند .یعنی یک مسلمان محکوم به نابودیست.با هزار ویک فتوای من درآوردی فرقه ها: اباحیه اباضیه ابراهیمیه احمدیه اسماعیلیه اسواریه اشاعره اهل_حدیث اهل_حق اهل حدیث شیعه اهل_سنت بابکیه باقریه براهمه برغوثیه برقعیه برکوکیه بسلمیه بقلیه بکریه بومسلمیه تناسخیه ثنویه جارودیه جبریه جریریه جنبلاطیه جهمیه جواربیه جوالیقیه حبشیه حربیه حروریه حروفیه حسنیه حسینیه حشویه حلمانیه حلویه… مطالعه بیشتر »

طاها

از هر دینی در دنیا قرائت های گوناگونی وجود داره و آنچه که مخاطب باید بوسیله اون قرائت حقیقی رو انتخاب کنه عقله،جسارتا تا الان توی حرف ها تون یک سفسطه کردید،اسم نوع سفسطه تون هم بزرگنمایی هست،هر دین معمولا چند شاخه بزرگ داره،مثل مسیحیت که در سه شاخه ارتودوکس،پروتستان و کاتولیک خلاصه میشه یا اسلام که یا شیعه هستی یا سنی.اما در هر شاخه زیر شاخه های گوناگونی وجود داره،چه در مسیحیت،چه یهودیت و چه اسلام.خیلی از اینهایی که شما اینجا نوشتی طبق نظر اکثر اهل تسنن و اهل تشیع از دین خارج اند،مثل اهل حق که اصلا مسلمان… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط طاها
ایرانشهر

اختلافات بین شیعه و سنی همیشه بوده و این مسلمانان احمق همیشه تو سر و کله هم میزدم
مثلاً
فاطمیون مصر و حشاشین شیعه در مقابل عباسی
ها و ترک های خونخوار سلجوقی
شیعیان صفوی در مقابل ترک های خونخوار عثمانی ثنی
یا نادرشاه افشار سنی در مقابل محمود افغان شیعه
به جز نادر و صفویان بر همشون لعنت

کورش شاه شاهان

قبلا مگفتن چرا دین اسلام اومد چون مسیحیت تحریف شد بابا دین اسلام که هژار شاخه شد پس تحریف نشده؟ عجبا هی میخوام نگم نمیزارن اره یجوری تو. تتریخ دبستان ما میگفتن ماهم بچه فکرمیکردیم عرب پاپتی کاغذ داشتن تازه مادرممیگفت ومعلم بیسوادم چون نامه پیامبرو پاره کرد حق داشتن جنگ کنن یکی نبود بگه بابا پیامبر که معصومه چه به غرپر که این همه کشت و کشتار راه بندازه

کورش شاه شاهان

بحث فعلا اعراب جاهلیتن کار به این حکومت نیست اونها بااسم دین فتح کردن و اجبار کردن کشتن و تجاوز کردن پس عرب پرستی نکن امام علی بهشون راهکار داد میتونست علیهشون به ایسته چرا پسراشو فرستاد امام معصوم که نباید کنیز داشته باشه امام معصوم که نباید قتل عام کنه بااینکه از نیت اعراب اژلاع داشته بدشم نمیومده چیزیم گیر خودشون بیاد خلاصه که خیلی دردناک شد قضیه الان فقط باید تحقیق کرد امامان معصومی که ۱۴۰۰ساله براشون گریه میکنیم چرا تو کشار نژاد ما سهیم بودن کاش این حقیفت نداشته باشه

پویا

زرتشتیان مانند مسلملنان که مُهر خاکی رو راه ارتباطی با خدا میدونن آتش را راه ارتباطی با خدا میدونستند درست صحبت کن این یک دوما آتش پرست نبودند

داریوش

مطمئن باش یه نقطه ی سیاهی در اجداد تو هست که با کشندگان و غارتگران این سرزمین دوستی داری و تعصب دشمنان این آب و خاک رو داری.کسی که با کشنده ی پدران دوستی کند از پشت پدر خود هرگز نخواهد بود

محمود

در جواب شما وطن فروش باید گفت برو کتاب دو قرن سکوت رو بخون ، ب خدا مطالعه و با سواد بودن برای شما خوبه چرا کور کورانه ، بعدش هم ایرانیان قبل از دین تازیان خدا پرست بودن وقتی میگید آتش پرست مثل اینه ک ب تازیان بگی چهار دیواری پرست ، بخاطر اینکه ب خودت بدهکار نباشی کتاب بخون ، التماس تفکر وطن فروشان ، دشمن پرستان

پارس

برده داری از دوره کوروش بزرگ تو ایران ممنوع بود چرا حرف مفت میزنی و در ضمن بی سواد یزگرد به دست آسیابان کشته شد بدون مطالعه میای حرف میزنی

سام

احمق جان نامه پیامبر به خسرو پرویز یکی از دروغ های تاریخ هست خسرو پرویز در کودتای اسفند ۶۲۸میلادی برابر با سال ۶هجریرکشته شد و تاریخ نامه ی که فرستاده شد برای خسرو پرویز ۸هجری قمری در زمان فتح مکه یا صلح حدیبیه می باشد.که این یکی از دروغ های بزرگ تاریخ هست.گیریم که محمد نامه هم فرستاده باشه مگه دربار خسروپرویز به همین سادگی بود که یک نامه رسان عرب بیابانی رو بذیرد آن هم در زمان جنگ با روم.احمق جان نامه هم اگه نوشته شده باشد که نشده روی چرم نوشته شده بعد چطور میتوان چرم را پاره… مطالعه بیشتر »

رضا

حاکمیت ایران هرچقدرم بد بوده باشه یک ایرانی نباید ازاومدن بیگانه خوشحال بشه مگر اینکه بیناموس و زنا زاده باشه
الان همه اینایی که گفتی در جمهوری اسلامی هست اگر امریکا و اسراییل با شعار ازادی و پول و این چیزا حمله کنن به ایران، ایا مردم ایران نباید باهاشون بجنگن یا اگر فرض کنیم تونستن پیروز بشن، فرزندان ما باید مثل شما بی وطن ها ماله بکشن؟

لعنت بر عرب و عرب پرست

اولا راجب پادشاهان ایران درست صحبت کن عرب پرست دوما شما و امثال شما ک دم از احترام به عقاید میزنید ولی خودتون به زرتشتی ها فحش میدین من هیچ دینی رو قبول ندارم اما حالا ک شما توهین میکنی خوبه منم بیام دین شما رو بزنم و بگم باید کل مسلمونها رو قتل عام کرد؟

افلاطون

اولا پیامبر نبود احکامش که بود مثل آیه ۲۴سوره نساء
دوما در ایران از زمان کروش به بعد برده داری بر انداخته شد و ایرانی ها هم بت پرستی نمیکردن تازه عرب هاهم بت پرست نبودن وبت هارا نماد خدا قرار داده بودن بعدشم ایرانی هایگانه پرست بودن و آتش را مقدس می‌دونستن واقعا خسته نباشی با این سطح اطلاعاتت
بعدشم تو زیاد شادی مردن پرویزو نکن غصه عمر خلیفه اعراب را بخور که ابو لوءلوء لر ایرانی شمیشرو فرو کرد تو ماتهتش

ایرانشهر

ابو لو لو کیه با افتخار بگو پیروز نهاوندی

لوسیفر

بی اصلالت تو کی هستی بیای در مورد ساسانی ها بگی
دین زرتشت اولین دین یکتاپرستی در جهان بود و فقط آتیش رو مقدس می‌دونن بخاطر همین شما بی پدرا دارین لعنتشون میکنین
بعدشم برو یه زره تاریخ بخون اگه خسرو پرویز نبود ما دوباره به شکوه خشایارشا نمیرسیدیم
و در آخر اون یزدگرد سوم بود که توسط آسیابان کشته شد که احتمالا دروغه

دختر آریایی

اینقده نادونی ک حتی نمیدونی اونی ک به دست اسیابان کشته شد یزگرد سوم بود اونم تو مرو نه خسرو پرویز بعدشم اگه یکم مردونگی داری از حمله این اعراب وحشی بگو اگه طرف حسابشون با حکومت بود چرا مردمو کشتن چرا هزاران دختر ایراتیو به عنوان برده بردن عربستان خراب شده حتی دختر یزدگرد سوم شهربانو هم جزو اسیرا بود اینا ادم حساب نمیشن ایا؟اینا تا عربستان خراب شده شکنجه ندیدن؟ بعد شما فقط ناله و شیونتون به خاطر اسرای کربلاس انگار فقط اونا مصیبت دیدن شهربانو هم فقط به خاطر چهره دلبرباش ک خیلی زیبا بود عقد حسین… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

اولا دروغهای اعراب رو باورنکنید دوما چندتا مغ مثل انخماعو بودن که پادشاه اونهارو اعدام کرد سوما نه اعراب دروغ و زنا و تجاپز و مشتار رو انجام ندادن یک مشت عرب پاپتی نزار از دین گریزان بشم که گناهشگردن تو وامثال توست تاریخ کهن مارو اینجور خراب نکن اعراب نابودی اوردن برو کتاب بخون اون دنیا پاسخگوی ایرانیهای بی گناه نشی با یک ذره حرف دروغ اونهارو قبپل میکنی منم میگم امام حسین تو تاریخ طبری گفتن اومد ایران قتل و غارت کرد ولی هنوز نمیخوام دینم خدشه دار شه امان از رپزی که بدونم اونهام در قتل بچه… مطالعه بیشتر »

طاها

اون جابر بن حیان هست که شاگر امام صادق علیه السلام بوده،نه زکریای رازی
الکلی هم که حرامه الکلی هست که کاربرد غیر پزشکی و علمی داره

حمید

مسلمون ها چی کار برای بشریت کردن ؟ ببخشید که کتاب های ابوعلی سینا هنوز تو دانشگاه های اروپا تدریس میشه ، حالا بهم بگو که کولی های عاریایی هندی تبار برای بشریت چیکار کردن ؟ بجز کشورگشایی و چپاول دیگران ، باید بدونی که چه بلایی بر سر دوشهر یونانی آتن و اسپارت آوردن ، به همین خاطر هم یونانی ها به شما عاریایی ها میگن بربر 🤣🤣🤣

هوشنگ

شما واقعا فکر میکنی اعراب وحشی باعث پیشرفت ایران شدن..داروندارمردم ایرانو به نام دین غارت کردن فرستادن عربستان ..شاشیدم به این دینی که بازوروتجاوزوظلم بمردم تحمیل شده باشد

دانیال

شعور و تربیت رو ببین فقط
زرتشتیان همچو تو یک مشت فاسق کفار بی فرهنگ و آلوده بودند

معین

همون آن اعراب تو سرت باد که به زرتشت پیامبر خدا القاب بد میدی تو مسلمان نیستی عرب زاده عرب پرست ۶ستی

حامد

نه که تو خیلی تربیت داری ؟معلوم نیست تو چه دینی پرورش یافتی که اینقدر بی حرمتی و بی نزاکتی را یادت داده حتی اینقدر شعور نداری که حضرت محمد هم دین زرتشت را به رسمیت شناخت

سلیمان

چند آیه قرآن کریم : سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۵ وَمَن یَبتَغِ غَیرَ الإِسلامِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِی الآخِرَهِ مِنَ الخاسِرینَ ترجمه: و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق) دین دیگری برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زیانکاران است سوره آل عمران آیه ۱۹ : إِنَّ الدّینَ عِندَ اللَّهِ الإِسلامُ قطعا بدون شک دین مورد پذیرش و کامل نزد خدا اسلام است سوره شوری آیه ۱۳ : شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ خداوند… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط سلیمان
ایرانی

ببخشید دوست عزیز شما که تو پیامت چند تا آیه قرآنی گذاشتی و خواستی نشان بدی که خیلی بلدی میشه همان سوالی را که از دوستت دانیال پرسیدم جواب بدی که چرا با اینکه اسلام خودش را دین انسان ساز معرفی کرده که برای رهایی انسانها از زور و جور حاکمان امده و حضرت محمد عنوان کرده که برای برابری انسانها آمده و پس از روی کار آمدن اسلام و گسترش آن حضرت محمد برده داری و فروش انسانها را ممنوع اعلام نکرد و بعد از آن هم حضرت علی و هیچکدام از امامان نه تنها برده داری را نکوهش… مطالعه بیشتر »

طاها

چون هدف امام هدایت انسانه و حکومت رو هم برای هدایت انسان میخواد.

طاها

جواب سوال اول تون هم قبل اش دادم

پویا

پس آیه لا اکراهه فی الدین چی هستش؟

کورش شاه شاهان

میمیگه بزور مسلمون نشدی میکشیمت زنتو میبریم سربچتو میبریم مالتم غارت میکنیم بااین ایه اومدن کشتن و بردن مثل داعش الانشون

طاها

پس چرا پیامبر از زرتشتیان بحرین جزیه گرفتند؟

کورش شاه شاهان

پیامبر جزیه چرا گرفته اصلا چرااااا هرکه یه دینی داره پیامبر معصوم و جزیه والا همه حرفا و کاراتون ضدونقیضه یا نمیدونید والکی به پیامبر نسبت میدید یامن باید دین اسلام رو خوب بشناسم این همه عمرم رو تو این دین نزارم

محمود

در قرآن آمده ، ما برای هر قوم ب زبان و فرهنگ خودشان پیامبری رو فرستادیم ،،،،،، مسلمانان از روی وحشی گری و جمع آوری ثروت ب ایران حمله کردند ، لطفا مطالعه کنید ، البته شما باید ناراحت بشید بلاخره شما تازی هستید

مجید

داداش قران به تمام افرادی که به خدای یگانه و آخرت ایمان دارند مسلمان میگه و دینشون را اسلام میدونه یکم مطالعه کن

ایرانشهر

ولی نه زرتشت نه مانی محمد رو به رسمیت نشناختن در اوستا دین های بعد از زرتشت اومده یحوهیسنا یا یهودیت مسیحیت و مانوی هیچ حرفی راجب توحیدی بودن اسلام نزده
و دین زرتشت لازم به رسمیت شناخته شده توسط محمد نداشته ولی در کل نسبت به بقیه ی مسلمانان فرهنگ شما قابل ستایشه

سلیمان

دانیال داداش به اینا توجه نکن
۴ تا کافر زرتشتی نجس اومدن فوش دادن و ذات آلوده و کثیف خودشون رو به نمایش گذاشتن

رضا

ول کن بابا اینا که ادعای اسلام میکنن فعلا پدر ما رو در آوردن یه سری به بازار بزن مسلمان

ایرانی

نجس دیدگاه و افکار شماست که بقیه انسان هارو با هر افکار شخصی ای که دارن دشمن امثال خودت میبینی در واقع توی دین شما بصورت سربسته اموزش دشمن تراشی میدهند که جزو خطرناک ترین فجایع انسانی محسوب میشه
مطمعن باش همیشه حقیقت روشن میشه فقط مسئله زمانه . اون موقع هست امثال شما از خودتون هم خجالت میکشین چه برسه مردم

محمود

عزیزان تازی من از شما طلب بخشش میکنم بلاخره شما تازی ها هم بزور شدید هم وطن ما

Zib

ما مسلمان ستیز نیستیم، اسلام ستیزیم. سعی کن این و بفهمی که نقد اعتقادات و حتی توهین به آنها آزادی بیانه ولی توهین و حمله شخصی کار افراد سبک مغز و بی سواده که برای ادعاهایشان استدلال درستی ندارن.

ایرانشهر

یه سوال دارم اگه میشه جواب بده
شما داخل دینتون به مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان میگید کافر کتابی
پسطور اسم تو و دانیال یحودیه؟

کورش شاه شاهان

نجس اون عربیه که تجاوز کرد قتل عام کرد اسیاب رو چرخوند باخون بچه ها و بخاطر اینکه فتپاس رد نسه به زری زده بود گفتن اب قاطیش کنید نجس اهرابی هستن که ذاعش نجس نحس زاده ازاونا یاد گرفت و حنله کرد به عربای خودشون نجس اعرابیه مه وقتی صدام حمله کرد هلهله کردن بااینکه ابادان شذه بود عروس خلیج فارس و بعد شد یه خرابه نجس اهرابی هستند که به پیامبر خدا تپهین میکنن اپنم تو زمانی که شما اعراب بت پرست بودید ما یکتاپرست بوذیم ما دروغ و خیانت و تهمت و…. رو بدمیدونستیم وقتی شما دختراتونو… مطالعه بیشتر »

حمید

فرهنگ زرتشتی رو میتونی بری توی یزد ببینی همین الان عزیزم، چقد زیبا و خوشگل و شادن ، کیف میکنه ادم

تام

حضرت علی را بیشتر بشناسیم. علی چهارمین خلیفه راشدین و علی اولین امام شیعیان و علی داماد و پسر عموی محمد و نیز علی از اولین کسانی است که به اسلام روی آورد.. به لیست زنان حضرت علی توجه فرمایید: فاطمه زهرا خوله بنت ایاس حنیفه لیلی بنت مسعود نهشلیه اسماء بنت عمیس فاطمه بنت حزام مکناه به ام البنین ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی امامه بنت ابو العاص بن ربی علی زنان بسیاری با عنوان کنیز یا همان برده نیز داشت.‌ از حضرت علی ۳۴ فرزند بجا ماند. فرزندان دخترامام علی : ۱۶ نفر فرزندان پسرامام علی… مطالعه بیشتر »

طاها

تاریخ طبری تاریخی با شیوه تاریخ نگاری روایی هست که در اون تمامی روایات تاریخیه موجود جدا از قضاوت و اعتبار سنجی با ذکر سند برای رسیدن به دست آیندگان و نقد توسط اونها نقل میشه.برای همین نمیتونه به عنوان یک منبع معتبر بدون نقد واقع بشه. خیلی از منابع تاریخی که درباره شون نوشتی از لحاظ مذهبی با حضرت علی خصومت دارند. خالد بن ولید دشمن حضرت علی است.زیاد هم بعد ها دشمن حضرت اش شد و سیاست حکومتی حضرت علی را میتوانی در نامه ۵۱ نهج البلاغه به مالک اشتر ببینی.حضرت اش در زمان جنگ های رده یا… مطالعه بیشتر »

طاها

در مورد بنی قریظه هم بسیاری از مورخین تشکیک کردند و بعضی اون رو پرداخته خزرج دونستند

طاها

علی مرز نامتناهی هم از منابع معاصر است که نسبت به خبر عبدالله خرمی هیچ منبعی نقل نکرده است.
اصلا مغالطه و غرض ورزی تنها با نقل اسم کتاب توی متن شما موج میزنه

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط طاها
طاها

در ضمن جدای از تمامی نقد هایی که کردم یک نکته توی پیام شما بارزه.یک راست گفتی و بعد صد تا دروغ پشت سرش بند کردی.میگی حضرت علی نخلستان هایی داشت با اون همه درآمد.براش منبع نسبتا معتبر هم میاری.اما از محل خرج ثروت نخلستان ها هیچ صحبت نمی کنی و بجاش از یک منبع غیر معتبر یک خبر نسبت به بودن همه ثروت ها از اراضی ایران میاری.حال اینکه قبل اش گفتی که یکی از این نخلستان های بزرگ در ینبع بوده،ینبعی که داخل عربستانه

محمود

آقا دعوا سر چیه ، ما شانس آوردیم صدام ایران رو نگرفت ، وگرنه حالا تو حرم صدام پول می‌ریختند، ، ، اگه بجای مسلمان ها یهودیها ب ایران حمله کرده بودند ، این آقایان با افتخار سنگ یهود رو ب سینه می‌زدند ،، امان از بی سوادی ،، تو رو خدا کتاب بخونید مطالعه کنید ،اصلا اعراب مسلمان خوب هستند ، مطالعه کن تا خوبیاشون بیشتر دستتون بیاد ، ب جان خودت ،،، آقا ببخشید ، مت از حمایت شما ، این پیام رو گذاشتم ، سوتفاهم نشه

طاها

شما چه کتابی خوندی که این گونه خودت رو برتر و دیگران رو نادان فرض می کنی؟

مونا

آخه چرا چرت میگی ما از یهود یا مسیحیان که همین اروپایی ها مسیحی هستند حمله کردند کجا خوشمون میاد چیکار به دینش داریم مگر ما مانند توییم که تازی ها به کشورم حمله کرده باشند و به به چه چه کنم که خیلی خوب هستند که البته تو که خون ایرانی توی رگ هات نیست صد در صد خون اعراب ملخ خور بیابانی داری وگرنه هر کجای دنیا بری مردم از کسانی که به کشورشان هجوم بیارند متنفرن مگر کسانی نه زنا زاده باشند والان هم اعراب رو ببینی با خوشحالی از کشتن ایرانی ها میگن. ارههه خیلی خوبن… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

اعراب زناکارو شکم پرست شهوت پرست پست فطرت خوب بودن که بچه ۶ماهه فامیلای خودشونم رحم نکردن

ایرانی

همتبار شیر مادر و نان پدر گوارای وجود نازنینت

فروهر

این اسلام نیست که دانشمندان ما رو ساخته این دانشمندان ما هستند که باعث رشد اسلام شدند

پاسخ

قبل از ورود اسلام که اصلاً ایران دانشمندی نداشت
هرچه دانشمند ایرانی بوده همه شون مسلمان بودند

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط پاسخ
ایران ازاد

طوطی فندق مغز..
چی به شما تو حوزه یاد میدن در عجبم
فقط به یک شهر پر از علم باستانی ایران اشاره همین الانشم نمونست
شهر سوخته با قدمت پنج هزارو پونصد سال سواد خوندن داری ! ۵۵۰۰ با بالاترین تکنولوژی مثل انواع واقسام جراحی های مغز و چشم

مجید

تخت جمشید و فاضلاب و بهداشتش، هنرنمایی تخت جمشید و… رو مگه نمی بینی چرا میگی ایران قبل اسلام دانشمند نداشت.

کورش شاه شاهان

چون کتابشونم رو از روی اطلاعات علمی ما نوشتن کنی هم از حضرت سیاوش و… توش اوردن شد قران وبعدم کتابارو اتیش زدن به گکان اینکه از بین میره پارسه رو هم با شتر سرستوناشو ریختن فکر کردن تاریخ از دل سالهای سال بیرون نمیاد و فکرکردن نابود شده زبونمونم که اجبتری شده عربی حرف بزنیم خفقانی بخاطر عقده تاقبل از ممله اعراب به ایران نمیدونستن کتاب چیه بدبختای مارمولک خر

داریوش

احمق جان پس کانال سوئز،تخت جمشید ،سیستم آبیاری در فلاتی خشک و کاریز وتقویم بسیار دقیق خورشیدی و سیستم پست و راه های بازرگانی و پول های معتبر و دیوان منظم و سیستم بازرگانی دریایی رو چگونه ایرانیان به وجود آوردند اگه دانشی نداشتند !؟احمق جان از روی باد معده ت اظهار فضل نکن

مجید

سیستم آموزشی و اداری زمان هخامنشیان رو هم اضافه کن داداش

محمود

ای جون ، عزیزم اینارو تو مدرسه یاد گرفتی ، یکم کتاب غیر درسی هم بخون ، عزیز عمو شما چند ساله هستید ، حالا میشه چند تا دانشمند ، شاعر از اعراب نام ببری ، ایرانی نگی ها ، عرب باشند ، تا ببینیم اونا که اینقدر برکت آوردند ، خودشون چی دارن ، فقط جان عزیزت اول فکر کن ، مطالعه کن ،بعد جواب بده ،ممنون عمو

ایرانی

،تازیان تمام ایران را با خاک یکسان کرده و حتا ظروف طلا هم در ایران شرک و کفر شمرده می شدند و آنها را نابود می کردند.ایران سمندروار از این ویرانی دوباره زنده شد و بال گشود تمام آثار ادبی مهندسی و گنجینه ی از دانش که نیاکان ما گرد آورده بودند توسط چهارتا وحشی مثل خودت نابود شدند و تمام دانشمندان ایرانی به جرم شیطان پرستی زنده زنده آتش زده شدند . داعش نمونه ی کوچکی از حمله تازیان به میهن ما بود

کورش شاه شاهان

بیسواد مهندسی پارسه یا همون تخت جمشید جرتجی مغز درشهرسوخته که اعراب اصلا وجود خارجی نداشتن ساخت بتطری با کوزه ازدپره ساسانی که اعراب مارمپلک میخوردن و هزاران اثرتاریخی دیگه نشون دهنده دانشمندان ماست پس برو مطالعه کن بیسوادی زشته عرب پرستی زشت تر

طاها

شاید باید بگیم ماجرا خدمات متقابله،رشد هم نه،گسترش

هوشنگ

آره خدمات اسلام به ایران متقابل هست خدمات اسلام به ایران تجزیه ایران تجزیه قوم ایرانی رواج آدم های دروغگو و متظاهر بیگانگی فرهنگی از خودبیگانگی دور شن از هویت ایرانی و به وجود آمدن افرادی شیادی مثل خودت جنگ های مذهبی شافعی و حنفی سست شدن ساختار اجتماعی ایران که باعث ورود ترکان غز و هجوم مغول و سلسله ی نکبت‌بار قاجاریه

حمید

سگ قاجار به حکومت سیاه وننگین رضاشیره کش پالانی شرف داره

مونا

اخ ترچ مغول زاده خیلی سوختی 😂🐴🐴🐴🐴🐴😂😂😂😂😂 همین قاجارت ایران رو بدبخت کرد و نیمی از ایران رو به باد داد و همش برای خودشون عیش و نوش میکردند و حرم سرا داشتند که هوس باز تر از همین حرومی های قجری نیست که همین آقا محمد خان ترچ مغول زاده ناقص حرومی اومد چند هزار از مردم کرمان رو کور کرد و خیلی هاشون رو کشت که بعد ها رضا شاه بزرگ اومد این سرسره بازی های ترچ های مغول زاده زردک نژاد رو جمع کرد و ایران در دوره رضا شاه کمی پیشرفت کرد پس دهن گشادت رو… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

سنگ ریزه های ایران باستان حتی چاه توالتهایی که هخامنشیا بادقت درست کرده بودن یعنی حتی براب دشسویی رفتن هم ما باارزش بودیم بهتراز کل تمدن اعراب از اول تااخرشه اوکی؟ برو اگه هم غرب زدن تو عرب زده ای ایزد منان همون طور که دست منو گرفت دست تو رو بگیره تا اگر ایرانی هستی به تبار خودت بنازی نه عرب بی سروپا وحشی

ماهان

دقیقا همینطوره
اوناکه میگن اعراب با سواد و دانشمند بودن برن نگاه کنم ببینن اعراب و مسلمانان زمان حمله به ایران یه سری وحشی مارمولک خور بودن

مجید

احسن

کورش شاه شاهان

ازازترس جون به زبان عربی نوشتنشون هیچ ایرانی حق مداشت فارسی صحبت کنه اسلتم برای ما فقط رنج اورد و بس

ایرج

چطور پس ایران قبل از اسلام از لحاظ مهندسی کشتی سازی سرآمد جهان بوده و چطور راهی که داریوش ساخته اولین شاهراه جهان بوده که هر ۲۴ کیلومتر منطقه ای برای استراحت داشته در طول ۲۷۰۰ کیلومتر . اعراب وحشی از زندگی چون فقط شمشیر زدن و بلد بودن هیچ کدوم از این همه دانش بارشون نمیومد لذا همه رو آتیش زدن و همه چیزو نابود کردن . با کدوم علم تخت جمشید ساخته شد که تو ستون هاش سرب بکار رفته و پی و فونداسیون آن دو جداره هست و تاسیسات آبیش طوریه که هنوز هیچ سیلی درونش رخنه… مطالعه بیشتر »

آتوسا

دوست عزیز این رو هم اضافه کنم این تازیان نیمه وحشی ساختن شمشیر رو هم بلد نبودند و در صدر اسلام با استخوان شتر و با گاز گرفتن می جنگیدند و اگه هم شمشیری داشتند در زمانی که به مناطق روم یا حیره برای راهزنی می رفتند این وسایل را با شبیخون می‌دزدیدند.

ایرج

چنگیز و اسکندر هم ملعون هستند وبی دیگه چون اونا کاری به ما ندارن ماهم قرن هاست کاری به کارشون نداریم

تام

کلا نیازی به منبع نیست این همه سید واولاد عرب توایرانه از کجا اومده .آیا تابلو فرشهای بازرگان عربستانی رو تاحالا دیدین.همشو دارم.زنان برهنه ایرانی در بازار برده فروشان اعراب.همسر حسین ابن علی که بود.شهربانو که برای نمایش اودر اسارت به مسجد کوفه برده شد.اونقدر کشتار وتجاوز ها زیاد بود که سلمان فارسی از خیانت خود آنقدر پشیمان شد که وصیت کرد قبرش را در ورودی شهر قرار دهند که زیر پای ایرانیان باشد

طاها

جالبه که تابلو فرش ها و نقاشی هایی که در بهترین حالت مربوط به قرن هفده به این وره رو منبع تاریخی می دونین.امان از یک منبع بین این همه صحبت

کورش شاه شاهان

خدا نیامرزدش دانشمندی که ادعای خدایی داشت و پادشاه ما تبعیدش کرد و تو عالم وهم وخیال خودش سیاست محمد و علی رو قلقلک داد تا این بلاهاسرما اومد بعدم محمدوقتی دید پادشاه ایران کسی که کافرشد و از دین بیرون رفت رو نکشت گفت من اشتباه اون رو نمیکنم و هرکه خارج شد رو میکشیم تا از تجربه پندبگیردو سلمان عقلشکه سرجاش اومدکه دیگه دیر شده بود

حسین

سلام دوست عزیز بعد از۲۰۰سالو اندی که اعراب بر ایران حکومت کردن یواش یواش زبان عربی رو جایگزین زبان پارسی شد ، برو خدا رو هزار بار شکر کن که شخصی وطن پرست به نام یعقوب لیس صفار نام ایرانی او (رادان) فزند ماهک از سیستان بلند شد لشکر کشید و با اعراب جنگید بخاطر حفظ زبان پارسی اگر وطن وطن پرستی چون رادان نبود ما باید عربی صحبت می کردیم شاعران همه از اعراب بودن توصیه میکنم کتاب دو قرن سکوت رو بخوان🙏

کمپین علیه جنایات قادسیه

دوست ارجمندم سپاس از مهرتان به رادمان پورماهک،این رو اضافه کنم که زبان نه تنها برای گفتگو و پیوندو تعامل می باشد بلکه برای اندیشیدن و فن آوری و پیشرفت هم می باشد اگه رادمان پورماهک با تلاش هایش و کمک هایی که بعدها باعث سرودن شاهنامه شد را انجام نمی‌داد ما نه تنها تازی نمی شدیم بلکه اندیشه و پیشرفت چندغازی الان رو هم نداشتیم چون زبان تازیان دشمن اندیشه و پیشرفت فرهنگ و شهریاری هست و تمام ارکان هویتی را نابود می کند و از انسان یک حیوان نیمه وحشی می سازد که نمونه بارز این گفتار من… مطالعه بیشتر »

احمد فرهادی

با عرض سلام و ادب و احترام، اصلا این که از چه نژادی و چه زبانی و چه رنگی داریم مهم نیست، فقط و فقط انسانیت مهمه

جانم فدای ایران و ایرانیان

اگر تازیان انسان محسوب میشوند من نمی‌خوام انسان باشم.پس قاتلان نیاکان ما را انسان حساب نکن. روزی باید در دادگاه های بین المللی این جنایات کثیف علیه نیاکانمان را علنی و محاکمه کنیم تا روح سرگردان آنها بعد هزاروچهار سال آرام گیرد.هنوز شیون و زاری دختران و مادران مان که جلوی آنها پدرانمان را گردن زدند. و خودشان به فحشا و روسپیگری کشیده شدند به گوش میلیون ها ایرانی میهن پرست از پامیر تا مدیترانه به گوش می رسد

علی مقامی

تاریخ بخوان اندکی. وقتی تازی ها به ایران خمله کردن عمر دستور داد هر چه کتاب هست بسوزانید.تمام آثار دانشمندان ایرانی سوزانده شدند ،

رامتینِ خسروی

درود. باربَد- موسیقیدانِ عهد خسرو‌پرویز رامتین- نوازنده‌یِ دربار خسرو‌پرویز زرتشت- فیلسوف فقید ایرانی جاماسپ-ستاره‌شناس و فیلسوف هوشتاته-شیمی‌دان و فیلسوف دوران هخامنشیان آرتاخه- مهندس سازه زمان هخامنشیان و از سازندگان کانال آتو بوبراندا-مهندس سازه زمان هخامنشیان و از سازندگان کانال آتوس   آزونکس-شیمی‌دان و روان‌شناس زمان اشکانیان و…… هیچ‌یک از ما‌هم از اسکندر مقدونی یا اقوام مغول و ترک یا خسرو‌پرویز هوا‌داری نکردیم و صرفاً همانطور که به‌‌نوشته‌یِ سایت مربوط می‌شود، از جنایات مسلمانان در ایران صحبت کردیم. در‌ضمن اینکه شما آئین زرتشت رو “جادوگری زرتشتی” خطاب کردید، توهین به ارزش‌های باستانی ایرانیان و توهین به‌یک فلسفه‌یِ فکری بزرگ که در زمان‌خودش، نادر بوده… مطالعه بیشتر »

تام

لطفا درباره چیزی که نمی دانید نظر ندهید زردشتیان معتقدند طبیعت بر ۴ عنصر تشکیل شده است .آب خاک باد و آتش .آتش تنها عنصریست که نه تنها نجس نمی شود بلکه پاک کننده است از هر نجاستی. آتش در دین زردشت نماد پاکی درستی وصداقتست .در قدیم وحتی الان موبدان در کنار نور آتش به پرستش خدای خود اهورامزدا نام دیگر خداوند یگانه یا همان الله وgodدر زبان انگلیسی است می پردازند.این نظرات شما حاصل ۱۴۰۰ سال تحریف و دروغ درباره زردشتیان در اسلام است.

فرزند کوروش

درود بر شما من نوشته هاتون رو خوندم دیدم از نظر تاریخ نگاری و تحیلی زیاد و صحبتاتون برام جالب بود حتی مدرک هم میارین میخواستم اگه میشه چن تا سوال ازتون بکنم همینجا بپرسم یا آیدی اینیستا تلگرام دارید اگ اونجا صحبت بکنیم ممنون میشم

حسن

اراجیف تف نده لطفا
لعنت بر کسی که وطنش را ب غیر میفروشد لعنت👎

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط حسن
محمود

اگر تازیان کتابخانه ها رو آتش نمی‌زدند حالا شما وطن فروش این حرف رو نمیزدی ، بی سواد یکم مطالعه کن ، وطن فروش ، دشمن پرست، سنت بت پرستان شده ، مذهب شما تازی پرست

پارس

قبل اسلام ما اولین کسانی بودیم که جاده ساختیم و کانال آب ساختیم و سد ساختیم و…. برو اول تحقیق کن بعد حرف بزن

مجید

اگه محصول اسلام بودن قطعا باید از اعراب هم دانشمند و هنرمند وجود داشت، داداش حاصل نبوغ ایران بودن نه اسلام در ایران

محمد

اسکل برو شاهنامه بخون میفهمی چه دانشمندانی داشتیم توی باستان

پارسا

فرهنگ ما، زمانی که عرب در بیابان بز می چراند، ایران بر نیمی از جهان حکومت می راند زمانی که عرب در غار زندگی می کرد کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت 👈 زمانی که جبرئیل به محمد گفت بخوان و او گفت من خواندن نمی‌دانم، ایرانیان هزار سال پیش از آن اولین بیانه حقوق بشری دنیا را به جهانیان عرضه کرده بودند و صاحب تمدن شهرنشینی بودند 👈 مضحک ترین مغلطه ی اسلامیون، مصادره دانشمندان ایرانی به نام اسلام هست، عمر خیام، رازی، ابن مقفع، ابن راوندی ملحدین دوران خودشان بودند، سخنان زکریای رازی در مورد پیامبران 👈… مطالعه بیشتر »

طاها

فارابی،ابن سینا،ابوریحان بیرونی،خواجه نصیرالدین طوسی،جابر بن حیان و..
آنها مسلمان بودند

سرباز ایران

این دانشمندان را که نام بردی در مسلمان بودنشان شک هست چون عقلگرا و خردورز و معتزله بودند و در دوران رنسانس ایرانی در زمان حکومت های ایرانی رشد و نمو کردند .اگه راست میگی چهارتا دانشمند عرب یا آفریقایی که مسلمان هستند را نام ببر؟چهارتا دانشمند از حجاز نام ببر.بدبخت با سفسطه بازی بجای نمی رسی .مطمئن باش خون ایرانی در رگ نداری

طاها

ابن سینا و فارابی بنیانگذاران فلسفه اسلامی اند و نه معتزلی بلکه شیعه مسلک اند.همه دانشمندانی که نام بردم شیعه اند جز ابوریحانکه سنی است،خواجه نصیر قبرش در بغداد است با آیه ای قرآن بوصیت خودش.
در تاریخ فلسفه اسلامی هم کم فیلسوف مسلمان عراقی نداریم،بمثل ابواسحاق کندی
ابن خلدون،ابن بطوطه،ابن هیثم،بدیع الزمان جزری،عباس بن فرناس،ابن حزم و…
بسه یا باز هم بگم؟

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط طاها
سرباز ایران

برادر اجنبی پرست ، علوم عقلی یعنی شیمی پزشکی نجوم آمار ریاضیات فیزیک و دانش هایی که با خرد و اندیشه و تجزیه و تحلیل در ارتباط هستند که این علوم را اشعریون رد می کنند و آنها را کفر می دانند و آنها تنها حدیث و روایات و زندگی صحابه را علم می دانند و حتی تفسیر قرآن را هم قبول ندارند و میگویند قرآن به زبانی فصیح نازل شده و تفسیر در آن کفر است.پسر خوب پس ابن خلدون و ابن بطوطه که جناب عالی بعنوان دانشمند آورید این ها جهانگرد بودند و بیشتر هم ناخواسته نقش جاسوس… مطالعه بیشتر »

طاها

شما گفتی دانشمندی از ملل غیر ایرانی،ضمنا باید بدانید که علوم عقلی علومی هستند مانند ریاضی و فلسفه که روش ایشان،روشی عقلانی است و شیمی و زیست علومی هستند تجربی. اما نسبت به اشاعره،اشاعره اعتبار معرفت شناختی عقل را زیرسوال نمی برند زیرا روایات صادره از پیامبر و قرآن به قدر کافی در باب عقل سخن رانده بودند،آنها معتقد به این موضوع بودند که ساحت دین شان بالاتری از عقل دارند و دخالت عقل در دین را حرام می شمردند.البته که افراطیون در هر لباسی هستند و مخالفت کلی با عقل از جانب برخی از اشاعره بعید نیست. اما ابن… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

این یکی از اون عربای کج فهمه ولش کن برای ما زشته بااین بچه بحث کنیم از قدیم همین بودن و هستن و خواهند بود

سرباز ایران

برادر اجنبی پرست ،ابن هیثم اهوازی ساکن بصره فیزیکدان پزشک و پدر نورشناسی مدرن یک ایرانی از قوم خوزی که اجدادش از شهر هرمز اردشیر یا همین اهواز کنونی به بصره که باز هم در آن زمان خوزیان زیادی زندگی می کردند کوچ کردند.ابن هیثم ایرانی و ایرانی نژاد هست پس چه ربطی به قوم عرب دارد.مشکل تو این است که همه چیز و همه کس را عرب می پنداری و دچار بیماری عرب پنداری شده ای و آرمانت شنزارهای هزارچهار صد سال پیش عربستان هست

طاها

من که هر کسی را عرب نمی دانم،اصلا هیچ قومیتی را بر قومیت دیگر برتر نمی شناسم.در مورد ابن هیثم هم اگر داده های من اشتباه بود،به منبع سخن بر می گردد.
این اتهام ها هم راه بجایی نمی برد

سرباز ایران

دوست ارجمندم سعی کن تاریخ را تجزیه تحلیل کن و از چند منبع معتبر مطالعه کن و از زمان سنجی در رویدادهای تاریخی استفاده کن.تاریخ بالفعل هست و جاری و ما بجای نیاکانمان زندگی می کنیم و این اتفاقات خواسته یا ناخواسته بخاطر تصمیمات بجا یا اشتباه یا رخدادهایی که به وجود آمده در زندگی ما جریان دارند.شما فرمودید دانش آموزی هستید پس اول راه هستید پس سعی نکن از یک منبع تاریخی فقط مطالعه کنید ،پس با دقت و بدون تعصب تاریخ را بخوان وسعی کن از عرب پرستی دست برداری چون خون نیاکان ما ریختن ،این را از… مطالعه بیشتر »

طاها

آقای محترم،من احساس می کنم رگه های ناسیونالیستی در برداشت شما از تاریخ برجسته است،ملیت گرایی هم نمی تواند پاسخگوی نیاز های وجودی بشر باشد.
اما نکته ای که این دفعه چندمی است که اینجا تکرار اش می کنم،اسلام پدیده ای عربی نیست که دفاع از ان عرب پرستی باشد.بین تمام پیام هایی که من داده ام،نه انکار پیشرفت های ایرانیان را می بینید و نه دوری از واقع گرایی در مورد اقدامات اعراب پس از فتح ایران

سرباز ایران

احتمال زیاد درس سفسطه ات رو در جایی که درس می‌خوانی با نمرات عالی پاس کردی.این رو تو گوشت کن هر چند سفسطه بازی ،این ایرانیان بودند که با نهضت شعوبیه اسلام را از عرب جدا کردند چون قبل از آن اسلام عرب شدند و از تبار تو خویشاوندانت جدا می شدی و نامی تازی بر خود می گذاشتی و موالی یک قبیله عرب می‌شدی .دقت کن تنها سرزمین های که در شرق ایران هستند که مسلمان شده اما عرب نشدند و گروه تمام سرزمین های غرب ایران تا مغرب عربی عرب شدند چون اسلام برای آنها یعنی عرب شدند… مطالعه بیشتر »

طاها

کسی منکر سیاست های عرب گرایانه اموی و نژاد پرستی اعراب نیست،اما قرآن در یک آیه برتری هر نژادی را بر نژاد دیگر بخاطر خون و نژاد نفی کرده است‌.مولای من علی علیه السلام آنچنان از ایرانیان در مقابل ظلم اعراب دفاع کرد که در گاهنامه تئوفانس راهب مسیحی،از حضرت اش با عنوان علیِ پارسی یاد می شود.
این دیگر ستیزی شیوه امامان شیعه نیست،شیوه اعراب و امویان است

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط طاها
سرباز ایران

نه میخ آهنی در سنگ فرو رود نه آدم نفهم رو میشه قانع کرد نه کسی که خودش رو زده بخواب رو میشه بیدار کرد نه بیگانه رو میشه میهن پرست کرد.تمام

کورش شاه شاهان

ادبیاتت رو هم تغییر بدی مغزت همون فیس ۱۴۰۰ساله پیش عربستانه و اون برهوته که شتراشون گشنگی میکشیدن

کورش شاه شاهان

اقای عرب لطفا ازاین سایت خارج شو و زرو تبلیغ اعراب رو جایی دیگه انجام بده سرچ کردی جنایات اعراب علیه ایران و داری نغلطه و سفسطه میکنی بذو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه عرب هرچه باشد مرا دشمنست بداندیش و کج خوه واهریمنست برو اجداد عربت مارمولک خوری بودن که حتی اب برایستشو نداشتن هرچه دارید از تمدن ایرانه این دانشمندام ایرانین ربطیم به عربا ندارن پیامبرتونم گفته علم در ثریا باشه مردی از پارس بهش دست پیدا میکنه این نابخردی و رفتار تعصبانه تو برای مشتی دشمن منو بران داشته بیشتر به نژاد اریایی خودم بنازم تو… مطالعه بیشتر »

کورش شاه شاهان

ایرانی که اجبارا عربی حرف میزد

yazdan

پست بی‌سواد بی هویت. اولا آخه اسلام به خودی خود چه دستاوردی به ارمغان آورده که اینقدر اراجیف می‌بافین. ۸۰ درصد به اصطلاح دانشمندان اسلامی ایرانی بودن و بنیه های علمیشون رو از دوران گذشته ایران که قدرت و مقتدرترین موجودیت سیاسی و فرهنگی دنیا بود رو به ارث برده بودن. خیلی از این دانشمندان حتا اسلام رو قبول نداشتن اونوقت شماها بهشون میگید اسلامی.. معماری‌ای که دقیقا از ساسانیان اومده رو به اسم اسلامی میخونن ، فرهنگ و حکومتداری‌ای که از ساسانی اومده رو اسلامی میگن و… فرهنگستان گندی شاپور رو اسلامی میگن ، بزرگترین شهر باستان تیسفون ساسانی… مطالعه بیشتر »

سرباز ایران

درود بر شما هم میهن و همتبار ارجمند سپاس از روشنگری شما

لعنت بر عرب و عرب پرست

شما وطن فروش هستی و به تمدن ایران داری بی احترامی میکنی ی سوال تو که از عرب ها و خرافاتشون دفاع میکنی برات چه منفعتی داره چرا کشورت رو به ی مشت عرب بی هویت که معلوم نیست پدر و مادرشون کی بوده میفروشی ایرانیتت کجا رفته؟همون امامی که ازش دم میزنی زده هزاران نفر ایرانی رو کشته بعد میای اسلام اسلام میکنی و تعصبی از اسلام دفاع میکنی؟

حمید

عرب ها و خرافاتشون ؟ خرافات عرب توسط اسلام و بدست حضرت محمد(ص) نابود شد همون‌طور که خرافات ایران باستان از بین رفت مثل خوردن شاش گاومقدس ، به تویله انداختن زنی که عادت ماهانه داره تا اهریمن از وجودش بره 🤣🤣🤣 ثانیا همینکه مدعی تمدنی خیالی برای ایران باستان تون هستید هم خودش خرافاته چون به دلایل متعدد تاریخی اصلا همچین تمدنی وجود نداشته هیچ وقت نه خط داشتن نه معماری نه دانشمند نه فیلسوف نه شاعر نه مورخ نه پزشک و… در حالیکه همون موقع یونان باستان ده ها دانشمند و فیلسوف و مورخ داشته ، دیگه از… مطالعه بیشتر »

ایلیا ارشادی

عزیز من تمام کتب علمی و کتابخانه های ایران در حمله اعراب با ایران سوزانده شد، پیغام به عمر خطاب دادند که در ایران کتابهایی هست که هر یک ده برابر قرآن است از عمر دستور رسید قرآن برای همه مردم کافیست مابقی باطل و باید سوزانده شود ، این است که شما از قبل از اسلام مشاهیری نمیشناسید ، ندانستن خود رای با نبودن در میامیز لطفا ،

ایلیا ارشادی

به ایزد اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

داریوش

دوست ارجمندم
باید پذیرفت که هنوز تازیان با داشتن چنین طرفدارانی در مرز و بوم ما دارند به جنایات خود ادامه می دهند .تنها راه نجات می‌دهند و انتقام از کشته شدگانمان در یورش تازیان به میهن ،ببرونذریهتن چنین افراد خائن و وطن فروشی هستند که از خود تازیان صدها برابر خطرناکتر می باشند.به گفته ی هیتلر اگه ده فشنگ داری نه فشنگ برای خائن و یک فشنگ برای دشمن

...

چون نژاد خودشون رو برتر از مردم ایران میدونستم و حتی اجازه نمیدادن که سوار خر و اسب بشن اگر دین اسلام رو قبول نمیکردن کشته میشدن و باید مالیات سنگینی میپرداختن. حتی همون فردوسی که سنگ مسلمان بودنش رو به سینت میزنی درباره حمله ی اعراب مسلمان گفته :فهرست عضویت / ورود مطلب ارسالی کاربران یک شعر بسیار زیبا از حکیم ابوالقاسم فردوسی حتما بخونیدش چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ – ۰۱:۱۹ تصویر Mehran bayerniMehran bayerni5 سال قبل ۳۶,۶۸۹ مشاهده / ۸ دیدگاه۲۱۲ این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست. قوانین سایت کاربر محور /… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

دوست عزیز بحث تهاجم و حمله عراب و غالب شدن بر فرهنگ وتمدن یک کشور و نابود کردن تمدن یک ملت هستش شما شاید خودت عرب هستید و ایران از دیر باز تاکنون متمدن و دانشمندانی در ادوار تاریخ داشته ومحصول اسلام یا دوره ای خاص نبوده اعراب تمام کتاب خانه های دوران گذشته را به آتش کشید و کماکان این کار رو تا کنون انجام داده چون از روزی به ایران حمله کردند بر این افکار بوده که قران کتاب برتر هست ونباید کتابی دیگر باشد بر مردم ایران ظلم کردند . وهمان گونه بارها به مکان های تاریخی… مطالعه بیشتر »

رضا

چررررررت نگو.فردوسی نتیجه اسلام بود؟؟؟؟

مخالف اسلام

مثل اینکه شما خبر نداری تمام کتاب ها رو همون اعراب جاهل به اتش کشیدند و هیچ اثری از کتاب های علمی ایرانیان نگذاشتن

افلاطون

آیه ۲۴ سوره نساء رو بخون اونجا که میگه زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان را که از راه اسارت به دست آورده اید زیرا اسارت آنها درحکم طلاق آنهاست بعد تاریخ هم بخون ببین با همین احکام دینی با زنان کشورت چه کار کردن ،، ایران درگیر حقارتی شد که تا به حال نشده بود مشکل شما اینه که فقط تعصب دارین و گرنه همون قرآن هم یه بار شاءن نزول یا با ترتیب زمانی نخوندید

محمد هستم

دوست گرامی شما از مقدار انزجار و تنفری که در نظرت موج میزنه کاملا مشخصه که نه تنها هیچ علاقه ای به ایران و تاریخ ایران نداری بلکه سعی داری که تاریخ رو اونجوری که دوست داری روایت کنی، در اینکه اعراب بیابان گرد و وحشی به یک تمدن بزرگ حملات خونباری کرده اند و متاسفانه امامان مورد علاقه شما نیز توی این حملات و تجاوزات به ایران شرکت داشته اند مدارک و اسناد تاریخی بسیار زیادی وجود داره، جهل و نادانی شما نسبت به تمدن بزرگ ایران دلیل بر عدم وجود اون نیست، شما خیلی راحت البته اگه واقعا… مطالعه بیشتر »

بکن ننه تازی

ز شاش شتر خوردن عرب را کاری به جایی رسانید که تاج کیانی کند آرزو

لوسیفر

دو اسکندر و چنگیز خودشون به اندازه کارشون گناهکار هستن ولی موضوع سایت الان در مورد عرباست سه داداش تو باید بری تاریخ رو بخونی نه گشادی نمیتونی برو شیراز رو فقط نگاه کن بعد به علم ایرانی ها پی میبرید چهار ما از زمان خشایارشا داخل همه جای امپراتوری توالت مجهز به سیفون داشتیم البته از آنتی ها یاد گرفتیم آپارتمان نشینی اولین دوش های حمام اولین جراحی مغز اولین پویانمایی حتی یخچال رو ما اختراع کردیم و تازه اولین پیتزا و سنگ فرش رو ما داشتیم ولی یونان و روم ازمون دزدیدن پنج بعد تو برو در مورد… مطالعه بیشتر »

ضد بربر

خسرو پرویزی که شما به جنایت متهمش می‌کنی در جواب پیک پیامبر تازیان فرمود ننگ بر شما باد که دخترانتان را زنده بگور می‌کردید ما هزار اندی سال پیش برای دخترانمان دانشکده هنر ساختیم و هیچ فرقی بین زن مرد نیست ما هزار سال است برده داری را ممنوع و غیر قانونی اعلام کرده ایم ما هزار سال است صاحب قانون و تمدن هستیم و اگر من پادشاه هم جرمی مرتکب شوم بعد از اثبات در دادگاه مجازات خواهم شد و هر چی که پیک گفت خسرو پرویز جوابش را داد و در آخر به پیک گفت شما اگر قرار… مطالعه بیشتر »

ایرانی

متوهم‌ پلشت‌ دانشمندان‌ ایران رو حاصل‌ اسلام‌ معرفی‌ میکنی،اسلام‌تون‌ جز جنگ‌وخون‌ریزی‌و وحشی‌ گری‌ مگه‌ چیزدیگه‌ای برای بشریت‌داشته؟؟ اعراب‌ تازی یه‌مشت‌بیابانگرد‌ سوسمارخوربودند،پس‌ از حمله‌به‌ایران‌ بازندگی‌ واقعی اشناشدن‌،وگرنه‌ عرب دانشمندش‌کجابود🤣🤣
بزرگان‌ ایران‌ رو عرب معرفی‌میکنی‌ خودت خندت‌نمیگیره،فردوسی‌وسعدی‌ هرچی‌داشتندازاسلام‌بود؟😅😅😅😅😅
عرب‌توی‌ قرن‌۲۱‌ هنوزداره‌ شاش‌شترمیخوره‌ بعدش‌ بنظرت۱۴۰۰سال‌ پیش‌ این موجودات‌کثیف‌ چیزی‌برای‌بشریت‌داشتند🤦‍♂️🤣‌

بندخدا

داداش وقتی از چیزی اطلاع نداری چرت نگو یکم برو مطالعه کن تاریخ کشور تو بشناس گفتی چرا در زمان تمدن های بزرگ ایران باستان مورخ یا دانشمند نداشتیم اگه کتاب های هردوت بخونی تو اونم گفته ایرانیا از شعور بالایی برخوردار بودن ولی به دلیل سنت شفاهی کتاب های تاریخی و ادبی علمی افسانه اینارو مکتوب نمی‌کردند فقط نامه ها و فرمان ها و اسناد دولتی رو به نگارش در می آوردند اعراب بعد از حمله به ایران جنایات زیادی انجام دادن به دخترامون ت.ج.ا.و.ز کردن دینمون فرهنگمون استقلالمون پرچممون همرو گرفتن

بندخدا

تازه در زمان اسکندری وقتی حمله کرد ایرانیا صد سال جنگیدن بالاخره کشورشون پس کردن دوباره قدرتمند شدن در حمله مغول هم ایرانیا اونارو با فرهنگ و تمدن کردن اونا از فرهنگ ما تاثیر گرفتن ینی بازم با اینکه کشور نابود شد آسیب زیادی دید خراسان نابود شد ولی فرنگ ایرانی بود که مغول رو در خودش جذب کرد بعد هضم کرد اعرابم چیزی نبودن جز انسان های بی تمدن و وحشی که حتی به دختران نوزادشان رحم نم کردن

سونیا

عربها بی سواد بودند کتابهای مارو دزدیدند بیشتر کلمات عربی ایرانیند

ناشناس

ما هیچی نداشتیم ولی حداقل ملخ نمیخوردیم

مهراب

آخه آبله مگه کتاب اعراب باقی گذاشتن که تو بیای بخونی سوپر بوده مگه قادسیه نشنیده همه این شعرا و دانشمندان هم محصول تفکر ایرانی بوده نه …

رضا

اگر شاعران و ریاضی دانان ایران محصول اسلامه پس چرا توی عربستان یه دانشمندم پدید نیومد؟

کیاراد

تمام آثار دانشمندان ایرانی توسط تفکر تندرو اسلامی ،که در اون زمان بسیار شباهت به داعشی های کنونی داشتن از بین رفت ، وگرنه اونهمه شکوه و تمدن و اون همه آثار معماری و نقش های گسترده و اون همه وسعت سرزمینی و حکومت داری و قوانین جامعه شناسی قوانین ایالتی و… که در اون زمان وجود داشت برای شما تعجب نداره چرا هیچ آثار علمی و کتاب تاریخی به اون صورت نمونده ؟ شما مسلمان ها به جهان خیانت کردید و شناسنامه ی ننگ و تاریک و سیاه جهان همچون جنایات هیتلر و مغولها و انگلیسی ها عرب ها… مطالعه بیشتر »

سعید

جناب کمی داناتر باش.تمام دانش ایران باستان توسط عمر که همکیش سما بود به آتش کشیده شد.ابن سینا در اواخر عمرش توسط همکیشان شما کور شد و….

لیلی

این مشاهیر که شما میفرمایید بعد اسلام آمدند کدامشان در آثارشان مدح عرب و مذمت ایران باستان را گفته اند همه بدجوری زخم خورده اعراب بودند

Mehdia

قبل پیامر تقریبا ۱۰۰۰سال کوروش منشور حقوق بشردادبیرون کل جهانو کوروش گرفته بود اونم ن با تجاوز و تحمیل دین بلکه با خرد و بزرگ مردی اگه نگاه کلی به تمام شکستهای ایران بخوری همیشه یک بوده که به ایران خیانت کرده تو هم همینی برای مشتی سکه نه برای خودشیرینی ایران میفروشی که امیدوارم بفهمی حرفات فکرت وحتی جمله بندیت به جاهلیت اعراب برمیگرده اگه کسی جوابتو نداده فقط به این دلیله که هیچکس حوصله بحث بایک ابله رو نداره امثال تو کم نیستن فقط خود خدا نجاتتون بده برای ایندگانتون چی میخاید بزارید به یادگار مطالعه کن عمو… مطالعه بیشتر »

حمید

کدوم تمدن بزرگ ؟؟! خط که نداشتید و تمام کتیبه هخامنشی تون که به زبان بابلی و ایلامی هست معماری هم که نداشتید و تخت جمشید تون هم که معماریش از روی معماری یونانی ها کپی برداری شده، یک دونه دانشمند یا فیلسوف یا شاعر یا مورخ یا پزشک هم که تو این تمدن خیالی باستانی تون که پیدا نمیشه پس از کدوم تمدن حرف میزنی ؟تنها چیزی که اجداد عاریایی تون داشتن یک فرهنگ مزخرف اساطیری جاهلی بوده مثل شاشگاوخوری و ازدواج با خواهر و مادر و دختر ، زنها تون هم اون زمان اگه عادت ماهانه شون می‌شده… مطالعه بیشتر »

رضائی نژاد

کامل بخون.از این مقاله متوجه میشویم پیامبر به ایران حمله نکرد بلکه در زمان عمر و عثمان بود.اهل بیت از دست آنها در عذاب بودند و به ایران فرار می‌کردند.

همایون

دانشمند اتفاقا پیامبر به ایران حمله کرد حمله به یمن که زیر نظر حکومت ایران بود و بحرین که سرزمین ایرانی محسوب می شد و علی همیشه به ابوبکر و عمر تاکید می کرد که وصیت پیامبر هست که به سرزمین های اصلی ایران حمله کنید

فاطمه

خدا نبخش شون جانی های وحشی مگه میشه دین را به زور جنگ تحمیل کرد اینکه اصل دین خوب یا بد هست حرفی نیست اصل جنگی هست که کشورراچپاول کردن مردم راکشتن سالها برماحکومت کردن به اسم دین واینکه پذیرش دین اجباری نیست ماخودمون دین داشتیم درهرصورت کشت وکشتار نمیکنن که بگن این دین بهتره دین برای رهایی ونجات انسانهاست نه کشتن وتحمیل ان هرچندبعید است هدف تبلیغ دین بوده هدف چپاول بوده خداوند راضی بود که با کشتن وچپاول دینش رواج پیداکنه اگرقرار به تحمیل بود که خداوند خودش میتونست کاری کنه که همه مردم یک دین را بپذیرن… مطالعه بیشتر »

طاهر قرشیخ

درود به شرف و شرافت و فهم و ایرانیتت

صدرا

شما خودت می‌دونی و داری می‌نویسی مگه دین با اجبار می‌شه؟! جواب خودت را خودت نوشتی! اولا جنگ‌ها از طرف مسلمان‌هایی بوده اما این به معنی جوازش از طرف اسلام نیست حتما! مثل این هست که حرف‌های شما به اسم دین را یک مسیحی به اسم حرف از طرف اسلام بدونه! چون شما مسلمان بودی و گفتی. ۲- ثانیا درسته بعضی افراد در این جنگ‌ها کارهایی کردند که غلط بوده اما این غلط شخص آن‌هاست نه از طرف اسلام! و البته در این قضیه مطااب غلط و خلاف واقع هم چه الان چه در کتاب‌های مخالفین کم نیست! اینکه چرا… مطالعه بیشتر »

شفیق

دقیقا خود اسلامه
چون طبق قوانین اسلام غیرمسلمونا یا باید کشته بشن یا جزیه ومالیات بدن یا از کشورشون اخراج بشن، وحشی تر از این قوانین هم هست؟

طاها

غیر مسلمان ها در اسلام محترم اند و اگر که پیرو یک دین آسمانی باشند ازدواج با ایشان آزاده،جزیه هم مالیاتی نیست که چون شما مسلمون نیستی باید بدی،ماجراش این جوریه که همه مسلمان ها باید در جنگ شرکت کنند اما غیر مسلمان های پیرو دین آسمانی معاف هستند‌ و در ازای این معافیت هزینه ای رو می پردازند.در واقع جزیه هزینه دفاع از مملکته،البته در مقابل مسلمان ها هم مالیات هایی چون زکات و خمس باید بدن که غیرمسلمان های پیرو دین آسمانی از اونها معاف اند

رضا

داداش اسلام به خودی خود که وجود نداره مسلمونا نماد این دینن و اعمالشون بیانگر اعتبار این این دین

طاها

اعمال چهارده نفر کاملا مطابق این دینه،بعد هم همه مسلمون ها در نگاه شما خونریز بودند؟
لطفا به جنبه های دیگه ای هم از تاریخ بپردازید

محمود

شما تاریخ عربستان رو قبل از اسلام بخون ،،، دقیقا با بعد اسلام هیچ فرقی نداره فقط بت رو برداشتند ، برو بخون عزیزم ،

طاها

کدوم کتاب تاریخی محل استنباط شما بوده؟

محمود

این کتاب هایی که ما خواندیم با اون کتاب هایی که تو حوضه خواندی منابع آنها فرق دارند

وحید

فقط همین تک بیت فردوسی را ببینید.
زشاش شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسانیده است کار….
ببینید انحطاط فرهنگی باید چقدر باشد که عرب ها فرش بهارستان را تکه تکه کردند!!
شما یک دانشمند عرب را نام ببرید.
یک خوراک تاریخی عربی،یک شیرینی تاریخی عربی،یک شاعر،فقط یک شاعر عرب را نام ببرید.
اینقدر تحریف تاریخ نکنید.
خستگی ۲۰سال جنگ های ایران و روم باعت شد وحشیها بر ایران چیره شوند وچه ها که نکردند….در زبان رومی باستان عرب یعنی وحشی

امیرحسین

سلام از تک تک جملات جناب عالی بوی تعفن نژاد پرستی میاد یک گزارش معتبر بیار که فرش بهارستان رو تکه تکه کردن! تنها چیزی که در تاریخ درباره این ماجرا آمده به نقل یک دروغ پرداز و جاعله!! برچسب عرب و پارس و رومی معیاری برای معرفی تمدن اسلام نیست، بلکه این نام مسلمانه که از اهمیت برخورداره. و دانشمندان مسلمان هم پرآوازه تر از اون هستن که نیاز به معرفی داشته باشن… نام بردن شاعر عرب هم که بیشتر به شوخی شبیهه!! اگه مطالعه نکردی مشکلی نیست بزرگوار، یه جستجو تو اینترنت هم بکنی متوجه می شی. حالا… مطالعه بیشتر »

معین

آدم عرب پرست، اصلا میفهمی چی داری میگی پس الان که تکنولوژی ژاپن و اروپا و آمریکا و کره جنوبی آنقدر پیشرفت کرده اونا هم مسلمان بودن احمق جان علم مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه شما فقط اصالت ونو فراموش کردید اگر اعراب دخترکش ملخ خوار گرسنه با وحشی گری به ایران حمله نمی‌کرد اولا ایرانیها خداپرست( یکتاپرست) بودن و مثل اعراب بت پرست و هوس پرست نبودن دوما الان تمام کشورهای دنیا مغزهاشون فرار میکردن به سمت ایران و الان ایران آمریکا و اروپا را بخاطر نقض قوانین کشور ما تحریم می‌شدند بهتره بدون ارق عرب پرستی بری تاریخ… مطالعه بیشتر »

امیرحسین

درود برشما بزرگوار اولا که بنده عرب پرست یا آریایی پرست نیستم اتفاقا من تمدن ایران باستان رو دوست دارم و به بزرگ مردانی که برای ایران زمین جنگیدن و خدمت کردن و به ایرانی بودنم افتخار می کنم. اما لازمه ایران دوستی این نیست که مردمان دیگه رو با عناوینی مثل وحشی و ملخ خوار و… تحقیر کنیم اعراب هم فرهنگی برای خودشان داشتن که اگرچه پیش از ظهور اسلام فرهنگ بادیه نشینی و شرک و دارای رسوم و عناصر بدی بود و بعد از اسلام هم در بخشی از این مردمان باقی ماند اما کاری که شایسته ست… مطالعه بیشتر »

حامد

وقتی عربها به کتابخانه مرکزی ایران رسیدند که بیش از ۱۰هزار جلد کتاب از لوح سنگی تا چوب نوشته و غیره را سوزوندن و آثاری از فردی نموند حتی با کتابخانه ملی روم هم همین کار را کردند، مگر میشه اینهمه از شاهکار مهندسی پرسپولیس و اهرام مصر نوشته ای نباشه یا از مهندسین اون نامی ازشون نبرده باشند ، همه این مستندها را این دوستان متمدن شما به آتش کشیدن. سینوهه نام یکی از پزشکان قبل از ورود دوستانتون به ایرانه که توی تاریخ طبری آمده . جهت اطلاع شما

امیرحسین

چه جالب!
حالا دقیقا کجا بوده این کتابخانه مرکزی ایران که مورخا پیداش نکردن و شما کشفش کردی؟!
کتابخانه اسکندریه رو که مسیحیا به بهانه شرک آمیز بودن قلع و قمع کردن چه ربطی به مسلمونا داره…
در مورد شاید و باید به دوستتم توضیح دادم، بد نیست یه نگاهی بندازی، یه مدرک معتبر از کتابسوزی بهم نشان بده

ایلیا

حاجی سخنرانی دکتر شریعتی رو گوش کن که با منبع از تکه تکه شدن فرش بهارستان میگه که بدست سپاهیان نامسلمان اسلام دروغین افتاد و این کسانیکه شما داری ازشون دفاع می‌کنی همه دشمنان اسلام بودند که به اسم اسلام جنایت کردند وگرنه چرا خود پیامبر به ایران حمله نکرد ؟ چون ما یکتا پرست بودیم و آزادمرد و بعد از رحلت ایشون اونهایی که نمیتونستن ایران رو سربلند ببینن دست به غارت و چپاول و وحشی گری زدند و فرزندانشان هم امام کشانی بودند که عمر سعد یکیشون بود حالا هی دفاع از دشمن خودت و دینت بکن…

محمود

شما کتاب دو قرن سکوت رو فقط ن بیشتر بخون عزیزم ، البته شما تازیان باید ناراحت بشید ، البته

طاها

دو قرن سکوت رو که تمام کردید،یک سر به کتاب های بامداد اسلام،کارنامه اسلام،در قلمروی وجدان و… از همون آقای زرین کوب بزنید.

پارس

کانال آب و کتیبه و سد و جاده ابریشم و مهندسی کشتی سازی و…. پس اینارو تو دوره ایران باستان بابات ساخته؟

مجید

بیشتر مطالعه کن، برو سخنرانی آقای مرتضی جزایری که آخوند رو گوش کن، شاید چون هم فکر شماست بفهمی که اعراب وحشی بودن ،طوری که علاوه بر پاره کردن فرش ،طلا میدادن بجاش نقره میگرفتن داداش

همایون

حتما شنزارهای عربستان و آفریقا دانشگاه و تمدن و شهریاری و شهریگری و دانش و فناوری و تکنولوژی داشتند

ایرانی

چجوری کار بجایی رسیده که مردم ما خودشونو گول میزنن و در حالی که صدها مورخ از جنایتهای بشری اعراب در ایران نوشته اند میخوان این جنایتها و کشتارهای عظیم رو ماله بکشن حالا حکومت حق داره این کار رو بکنه چون نونشون تو این کاره بقول حکیم ابوالقاسم فردوسی زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش اما مردم ما متاسفانه درگیر چنان جهالتی شدند که اونها هم جنایتهایی که بر علیه اجدادمون شده رو میخوان نادیده بگیرن و تحریف بکنند من میگم اون اعربها همشون بزرگترین جنایتکارهای تاریخ هستند و ما باید به دین… مطالعه بیشتر »

سیاوش

درود بر شما احسن

ناشناس

دمت گرم

keivan

همون فردوسی عزیزت میگه: که من شهر علمم علیم در است این سخن گفتار پیغمبرست به جز بی پدر نباشد دشمنت که یزدان به آتش بسوزد تنش..منم بنده این دو رستخیز اگر شاه پیکرم کند ریز ریز..باشه حتما برمیگردیم به دین مغهای زرتشتی که پشتش اسب رو مقدس میدونسته و قتل عام یک میلیون مزدکی کردند و اتیش پرست های معروف..میشه یه بیست صفحه از زندگی زرتشت رو بیاری..تو اوستا و گاتهارو خوندی؟..سیوشانس که توی اوستا به ظهورش بشارت میدن کیه؟؟؟ یه چیزی شنیدی..قبل از شاهان زرتشتی ایران ۱۲۰ تا شاه ماد و آشور داشته دین اونهارو قبول کن به… مطالعه بیشتر »

ناشناس

حرص نخور بابا بی خیال می ترکی ها

محمود

عزیز تازی شما ناراحت نباش ما ایرانیان یکم ب خودمون اومدیم ، تازه فهمیدیم شما تازیان چ بر سر سرزمین ما آوردین شرمنده ، البته حرف حق تلخه ، آقا ما داریم از دشمن حرف می‌زنیم، مگه شما ایرانی نیستی

کورش شاه شاهان

چرا به دین توهین میکنی زرتشت مشخصه کیه پیامبران هم مشخصه کی هستن توهین نکن قوم عرب پست ترین اقوام بودن و هستن که حتی به نپه پیامبرهم رحم نکردن پس بیخود جوش نیار تو به دین بقیه هم به دین خود فقط شرمنده بگه های سربریده ایرانی درقیامت نشو همپنطور که ماایرانیها به امام حسین حق میدیم و بگم تمدن ما بهترین بوده و نیاز به رد و تایید شماهم نیست عاقلان دانند وبس حداقل زرتشت حرمسرایی با چند زن کودک نداشت که امیدوارم بتونم خلافش رو ثابت کنم چون من با تحقیق حرف میزنم نه الکی و حتی… مطالعه بیشتر »

مونا

انتر اون ها که خودشان را عرب می‌نامند و زبانشان هم با نام فرق دارد و تو پشتون ها را ببین خودشان راه از قوم یهود می‌نامند نه آریایی بعد جالبه نام تو هم فارسی و آریایی هست که برو عوضش کن بعد تو میگی اون ها آتش پرستن آخه نادان احمق این آتش یک راه ارتباطی با خدا میدونستند مانند شما مسلمان ها که مهر خاکی را راه ارتباطی با خدا میدونین و دور یک سنگ می‌چرخید پس اگه اینطوری هست شما سنگ پرستید و افغان ها یعنی همون پشتون ها یا طالبان ها که خودشان را آریایی نمی‌دانند… مطالعه بیشتر »

ناشناس