جنایات اعراب در فتح ایران

344 158,054
حملات اعراب مسلمان به ایران، تقریبا یکسال بعد از رحلت پیامبر اسلام شروع شد. طی ۱۹ سال حملات مداوم اعراب به خاک ایران و جنگ های بسیار، اعراب توانستند در سال ۳۱ هجری مطابق با ۶۵۱ میلادی، ایران پهناور آن زمان را اشغال کنند…

جنگ نهاوند (جنگ ایران و اعراب)

 در سال بیست و یکم هجری (۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌ الفتوح نامیدند یکی از مهم ترین جنگ‌ هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده‌ است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌ گذاری می‌ نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح‌ الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراطوری ساسانی فروپاشید.
پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌ است و بر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید و هاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو و دوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که درآن حدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. «جلولاء» بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت. در یکی از چادرها شتری یافتند از طلا باسواری زرین.
فتوحات پی در پی تازیان
یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت و خسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد و تازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید.
أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آن حدود اقامت داشتند با لشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز و یک قسمت از زمین‌ های خوزستان را از دست بدهد.
با این فتوحات و پیروزی پی در پی لشکر اعراب در جنگ‌ های متعدد، باز عمر خلیفهٔ دوم، از جنگ با ایرانیان اندیشناک بود و در دو مورد اظهار داشت، مایلم بین ما وایرانیان کوهی از أتش باشد که نه دست ما به آن ها رسد، ونه دست ایشان برما. ولی ضعف دولت ساسانی، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می‌ خواستند لیاقت خودرا ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگ های دیگری شد.
علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را از سعد پسر ابی وقاص کمتر نمی‌ دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد. «شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد و مساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین‌ های خود نمی‌ توانست راحت نشیند.
«هرمزان» و «شهرک» بدستور او بر لشکر عرب حمله آوردند ونزدیک دیوار شوشتر جنگی رخ داد و چون براه نمائی فردی که طلب أمان می‌ کرد، لشکر عرب وارد آن شهر گردید. «هرمزان» به قلعهٔ آن پناهنده گشت و به «ابوسیره» سردار عرب چنین پیغام داد که تا یک تیر در ترکش دارد خواهند جنگید، مگر آنکه او را نزد خلیفهٔ مسلمین فرستند تا هرچه حکم کند اجرا شود. «ابوسیره» این پیشنهاد را پذیرفت و هرمزان تسلیم شد، و او را باغل و زنجیر نزد عمر فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان وقایع شوش را در سال بیستم هجری قمری می‌ دانند.

عزل سعد

در این احوال سعد پسر ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد، و از آن مکان متصرفات آنحدود را اداره می‌ کرد. در همین هنگام شکایات متوالی از «سعد» نزد عمر شد و بالآخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند و سعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را بجای او گماشت. عزل سعد بن وقاص یزدگرد را بأین خیال انداخت که متصرفات از دست رفتهٔ خود را مجدداً بچنگ آورد، و همینطور سرداران عرب که همواره مایل بودند غنائم جدیدی بدست آورند خلیفه دوم را متقاعد ساختند که مادام سلسلهٔ ساسانی منقرض نگردیده مستملکات عرب در آنحدود در خطر خواهد بود. بدین جهت طرفین مایل جنگ بودند.
نبرد نهاوند و فروپاشی امپراطوری ساسانی
پیروزی در این جنگ می‌ توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی است که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه این شهر میان چهار شهر خرم‌ آباد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد.
یزدگرد در سال بیست و یکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، و قریب یکصد هزار نفر به ریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیه حضور داشت در نهاوند گرد آمدند.
نقشهٔ آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود تسخیر سازند. بفرمان عمر نعمان بن مقرن سردار عرب در اهواز نیروی عراق، خوزستان و سواد را گرد آورده به نزدیکی «نهاوند» آمدند. فیروزان خود را در سنگر محکمی قرار داد و قصد داشت لشکر عرب را خسته کند و چون دو ماه بدین منوال گذشت عرب ها تدبیری اندیشیدند تا فیروزان را بجنگ و ادارند. بنا براین خبر دروغینی منتشر ساختند که عمر در گذشته‌ است، و فوراً خیمه‌ های خود را برداشته شروع به عقب نشینی کردند، فیروزان از سنگر خارج شده آنان را تعقیب کرد. روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد.
مؤرخین عرب این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. چون بعد از این فتح ایرانیان قادر بجمع و هم‌ گروه شدنی نبودند. غنائم بیشماری بدست عرب افتاد و از آنجمله‌ است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا بهسائب بن الأقرع نشان داد. عده زیادی از لشکر فیروزان کشته شد، و خود فیروزان هم بدست «قعقاع» به قتل رسید. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد. جنگ نهاوند امید یزدگرد را مبدل بیأس کرد، ولی این پادشاه ساسانی دست از مطالبه تاج و تخت خود برنداشت و تازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری از پیش ببرد، پس از اینکه خبر «جنگ نهاوند» بأو رسید، از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان رفت، و در آخر در مرو اقامت گزید، و از دولت‌ های همجوار کمک خواست.
«امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، و قراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد چاره جز ترک آنحدود ندید و در همان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در جامهٔ زرین و فاخر او نمود کشته شد. پسر یزدگرد فیروز سوم از امپراطور چین کمک طلبید، ولی درخواست او باجابت مقرون نگردید، و در کوه‌ های تخارستان در نزدیکی جیحون پناهنده شد و بیهوده تاج وتخت خود را مطالبه می‌ کرد. خلاصه اعقاب یزدگرد کاری از پیش نبردند، و شهرهای ایران بتدریج بدست عرب افتاد و دورهٔ جدید آغاز شد …
آیا امام علی ـ علیه السّلام ـ به ایران حمله کرده و بسیاری را کشته است؟
فتوحات مسلمانان در ایران در عصر عمر بن خطاب صورت گرفته است و این فتوحات در دوران خلفای بعدی در اطراف جهان اسلام ادامه داشته است. امّا هیچ منبعی از شرکت علی ـ علیه السّلام ـ در این جنگ‌هاگزارش نداده.
حضرت علی ـ علیه السّلام ـ با خلفای عصر خویش در مواقع حساس و آنجا که به اساس اسلام مربوط می‌شد همکاری داشته‌اند، ولی این چنین نبود که همواره امام ـ علیه السّلام ـ مسئولیت‌های محوّله خلفاء را بپذیرند.
عمر در جریان سفر به شام، از امام(ع) خواست که اورا همراهی کند امّا امام(ع) نپذیرفت . در جریان جنگ قادسیه که مبارزین مسلمان از عمر طلب کمک خواستند. خلیفه از امام(ع) خواست که به عنوان فرمانده جنگ به سوی جبهه جنگ با ایرانیان حرکت کند، ولی امام(ع) نپذیرفت و از این رو خلیفه، سعد بن ابی وقاص را به فرماندهی برگزید.
امّا با توجه به دلاوری‌ها و سابقه تجربیات جنگی علی ـ علیه السّلام ـ، خلیفه از راهنمایی‌ها و همکاری‌های ایشان بهره می‌گرفت، ولی به طور مستقیم حضرت حاضر به همکاری و شرکت در فتوحات نبوده ولی از آنجا که حضرت، نسبت به سرنوشت مسلمانان و اسلام نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد، تنها در قالب مشورت و ارایه نظرات خویش، لشکر اسلام را یاری می‌داد. این راهنمایی های امام به خاطر تکلیف ووظیفه ی شرعی بود از این جهت که وظیفه ی امام درمرحله ی اول حفظ دین است وامامت وظیفه ی الهی بود که ازطرف خدا به عهده اوبود. ازاینروی در هیچ یک از منابع دیده نشده که خلیفه از حضرت نظری مشاورانه خواسته باشد و ایشان ارائه نکرده باشد.
مورّخین اهل سنّت هم به مشاورت عمر با علی ـ علیه السّلام ـ معترفند و گفته‌اند: عمر کاری را بدون مشورت با علی ـ علیه السّلام ـ انجام نمی‌داد، زیرا به علم وخردمندی و دقت نظر و دینداری او معتقد بود و مشهور است که بیش از هفتاد مرتبه عمر گفته است «لولا علی لهلک عمر».
لذا اصحاب و یاران امام علی ـ علیه السّلام ـ هم به پیروی از حضرت، در مواردی که به نفع اسلام و مسلمین بود با خلفاء همکاری می‌نمودند، ودرحقیقت به وظیفه ی شرعی خود درقبال اسلام عمل می کردند. و به عنوان استاندار یا نیروی نظامی و یا حتی فرمانده سپاه اسلام با دستگاه خلافت همراهی می‌کردند. چنانچه سلمان و عمار به ترتیب استانداری مدائن و کوفه را در عصر عمر پذیرفتند. و براء بن عازب به عنوان فرمانده نیروی اسلام در عهد خلیفه ثانی قزوین را فتح کرد.
بدیهی است که اگر علی ـ علیه السّلام ـ نمی‌خواست یارانش در هیچ زمینه‌ای با خلافت همکاری داشته باشند، آنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند و امام می‌توانست آنان را از شرکت در امور نهی کند ولی این کار را هرگز نکرد.

واقعیت های شنیده نشده از حملات اعراب به ایران

زمان شروع حملات اعراب به ایران، یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به تازگی بر تخت نشسته بود و پایتخت زمستانی ساسانیان، شهر تیسفون ( طاق کسری، ایوان مداین) در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد و در شرق رود دجله واقع بود و کل کشور عراق، متعلق به خاک ایران.
حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام در سال ۱۱ هجری یا ۶۳۲ میلادی رحلت کردند. در آن زمان خسرو پرویز، سی و سومین پادشاه ساسانی از دنیا رفته بود و چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی ساسانیان باقی نمانده بود، یزد گرد سوم را بر تخت نشاندند. یزد گرد سوم، سی و چهارمین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز، آخرین پادشاه ساسانی بود که قلمرو وسیع و با عظمت ایرانی در زمان او از بین رفت.
قبایل عرب در شبه جزیره عربستان، از تجربه جنگهای قبیله ای یی که در گذشته با ایرانیان داشتند(در منطقه عراق امروزی)؛ می دانستند که غنایم ایرانی بسیار با ارزش است و خاک ایران پر از نعمت و فراوانیست. (منطقه عراق همان خاک ایران محسوب می شد و ملک ری در قلب ایران، به آبادانی و زیبایی شهرت بسیار داشت)
ما به سلسله جنگها و حملات اعراب به ایران می پردازیم که مهمترین آنها، ۹ جنگ است که از جنگ ذوقار، که گفته می شود احتمالا قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص) در سال ۶۰۳ میلادی بوقوع پیوسته، شروع می شود و به فتح ری و گرگان و اشغال ایران توسط اعراب مسلمان در سال ۶۵۱ میلادی و اتمام حکومت ساسانیان می انجامد.
لازم به ذکر است، کلیه جنگ های اعراب مسلمان با ایران و حملات اعراب به خاک ایران، بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته است. همچنین در زمان امویان و عباسیان در عربستان، همواره ایران و ایرانی، اپوزوسیون حکومت اموی و عباسی بودند. ایرانیان در حمایت از امامان شیعه بسیار کوشیدند و ایران همواره جایگاه امن نوادگان پیامبر بود. این روابط آنچنان بود که امام حسین (ص) دختر یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به همسری خود برگزید. کوهی نزدیک ری، به نام بی بی شهربانو، نام دختر یزد گرد سوم و همسر امام حسین است.
منبع استوار
عضویت
اطلاع از
guest

344 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
سیاوش

وای بر ملتی که با دشمنانشان هم دست شوند مشتی وحشی جنایتکار بیابانگرد به تمدنی بزرگ حمله میکنند و به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکنند و بعدها مردم همان کشور شروع میکنند به ماله کشی این جنایات و فرهنگ و تمدن خود را فراموش میکنند وای بر این ملت چنین ملتی سرانجامی جز نابودی ندارد .

keivan

فرهنگ شما جادوگری زرتشتی و جنایات خسرو پرویز و بهرام گور هست..کدوم امدن عمو؟ مولانا فردوسی حافظ سعدی رازی بیرونی این سینا..ایران هرچی شاعر و ریاضی دان و مخترع داشته محصول اسلام هست..حتی یه مورخ نداشتیم یه شاعر یه چیزی از این تمدن بزرگ معرفی کن به من؟؟؟ اونی که ایران رو بر فنا داد چنگیز بود و اسکندر و ..که شما ظاهرا هیچ مشکلی باهاشون نداری..از خودت بپرس چرا مردم کشورت با اعراب همدست شدن؟

katayun

دوست عزیز بهرام گور رو چرا قاطی پادشاهات میکنی؟؟اون شاهزاده ای بود که سرداری زندگی کرد و حتی پدر خودشم به خونش تشنه بود از بس جوانمرد بود.ضمنا اسکندر خیلی اوسکول بوده هیچ فتوحاتی نداشته در زمان سلوکیان هم ایران برقرار بود مث سابق اسکندر ذره ای اسیب نزد.چنگیزم سمت خراسان و افغانستان زد که حقشون بود.سمت ماهمون اعراب جونتون با سیاست کثیف علی و موذی بازیش زدن. حرفا و اطلاعاتتون به نسبت این نسل جاهل عالیه اما تناقضات و اشتباهاتی داره که امید است با اندکی مطالعه خردمندانه رفع بشه.درود بر شرف شما که ذهن باز و منطق خردگرایانه… مطالعه بیشتر »

شهرام

احسنت

طاها

جالبه که مغول تا مصر پیش رفت اما در نگاه شما خراسان بیشتر نابود نشد،تازه گذشته از اینکه خراسان روجز ایران نمی دونید.از همین برداشت تون راجع به حمله مغول و نژاد پرستی کثیفی که هیچ تلاشی در پنهان کردن اش ندارید مقدار منصفانه بودن روایت تون از تاریخ و صداقت اش مشخصه

لعنت بر عرب و عرب پرست

ی عرب حمله میکنه تمدن ایران رو با قتل غارتهای مختلف از بین میبره بعد ی نفر هم مثل شما تعصبانه میاد و روی جنایتشون ماله میکشه بعد تا ی حرف میزنی میگن نژادپرستی اون عرب برای تو چه کاری انجام داد ک میپ
رستیش

طاها

اگر حرف من متعصبانه است،نقد اش کنید
با این مغالطه هایی که می کنید و چپ و راست تهمت هایی که می زنید،به نتیجه منطقی نمی رسید

ابراهیم

عرب یا مغل یا اسکندر هرکدام به نوعی دشمن ومهاجم مردم وملت محصوب میشه و خون ایرانیان را ریخته و بر این سرزمین فرهنگ وتمدن خودشون را غالب کردند البته حکومت ماجم مغول یا اسکندر بصورت زمان کوتاه طولی نینجامید ولی اعراب با حیله گری وموزیانه واستفاده ابزاری دینی واعتقادی بر ایران حکومت کردند گرچه در ایران ادیان و فرهنگ های متفاوت زندگی میکرده اند ولی از آغاز حکومت کوروش دین ایرانیان یکتا پرستی و حکومت انسانی بر انسان منشور اخلاق مداری بوده و دین یکتا پرستی پیامبر کوروش بزرگ دباره در ایران زنده باید شود . چرا باید به… مطالعه بیشتر »

طاها

اعراب قرن های اول و دوم بر ایران حکومت کردند اما قرن های سوم و چهارم که عصر حکومت های ایرانی بود،ایرانی ها از اسلام باز نگشتند
واقعا ایرانی ها به زور اسلام را پذیرفتند؟اگر آری چرا تا عصر عباسی روند اسلام آوری ایرانی ها کند بود و پس از آن هم که ایرانی ها به قدرت رسیدند کسی از اسلام برنگشت؟

Sajad

به خاطر اینکه دیدن با دین میشود دکان پراز سودی داشت که نه تنها بقایشان به خطر نمیافتد بلکه میشود عوام را مشغول وفریب داد وبنام دین حکمرانی کردند

ناشناس

الان نظر عربها را در مورد ایرانی ها بپرس اونوقت دستگیرت می شه چه خبر بوده

ناشناس

شما یکم مطالعه را بیشتر کن بعد از حمله اعراب تمام کتاب های اجداد مارو سوزاندن هر چیزی که غیر قرانی بود قطعا چیزی باقی نمونده که بخواد راجبش بحث شه

ناشناس

چی میگی احمق حالت خوش نیست هاا تو یک اختراع بگو که اسلام واسه خدمت به مردم اختراعش کرده زکریا میچسبونید به مسلمونا میگید شاگرد محمد باقر یا صادق بود زکریا الکل اختراع کرد که اونم مسلمونا ممنوعش کردن کلا همه رو مصادره کردی به اسم اسلام😂 شما ریشه خودتون گم کردین هم از اسب افتادین هم از اصل و این خیلی بده

دانیال

اولا در زمان حمله ۳ سال پس از رحلت پیامبر اکرم بوده و عمر خلیفه بوده اولا خسرو پرویز ملعون لعنت الله وقتی برده داری و کفر و شرک و عرق خوری و بت پرستی و آتش پرستی رو آزاد گذاشت (استغفرالله) و نامه پیامبر رو هم تکه تکه کرد و به آتش انداخت و….. هزار جنایت دیگه داشت که قلم از نوشتنش شرم داره خب حق با مسلمون ها بوده برای حمله و رژیم کافر و آلوده ساسانی سرنگون و نابود و منقرض شد و تا آخرین نفرات زرتشتی های کافر به درک واصل شدند خسرو پرویز هم این… مطالعه بیشتر »

معین

اجمق جان عرق توسط زکریای راضی تو حدودا ۹۰۰ سال پیش اخترا شد چطور تو ۱۴۰۰ سال پیش پادشاه ایران عرق خوری راه انداخت همون بهتر که اعراب پدر تو باشند و بس

مصطفی

احمق نادان منظورش از عرق در واقع شراب و می بود چون شما زیاد خوردی معلومه خوب فرقش رو میدونی بالاخره بنده خدا از این جهت گفت که هر دو ساختار الکلی داره

داریوش

خوب ماله کشی می‌کنی اگه همین طور بمالی دستات مثل مغزت تاول می زنه

سید

الکل ۹۰۰سال پیش توسط زکریا رازی کشف شد ولی شراب از ۲/۳هزارسال قبل ساخته ومصرف می‌شده و پادشاهان هم شراب میخوردن

طاها

عرق رو زکریای رازی کشف کرد یا الکل رو؟سطح سواد از یکی پنداری عرق با الکل و نحوه نوشتن رازی مشخصه

سعید

چند تا شو بگو دیگه آدم کودن؟؟؟؟

سورنا

یکم تاریخ رو بهتر بخون .. خسرو پرویز توسط پسرش کشته شد که اگر کشته نشده بود .. این همه قتل و غارت توسط این عربهای وحشی صورت نمیگرفت و اونها حتی فکر حمله که ف .. اولا اینکه جان انسانها دست خداست نه دست شما و اون نگاه مزخفت ..که اگگر به این منوال بود که باید تمام عربها و عربزاده ها و مسلمونها رو آتیش بزنی . . این اعراب نیمه وحشی که پست ترین انسانهای رو زمین بوده و هستند بدلیل نا کارآمدی حکام ا.ن زمان به ساسانی پیروز شدند و متاسفانه تا بوده همین بوده ..… مطالعه بیشتر »

حمید

عزیزم رو بمیر که کشور و هموطنان خودت رو به یه مشت وحشی ترجیح میدی، و اگه تو و امثال تو آلات ترجیح نمیدادن و گول نمی‌خوردن الان وضعمون این نبود، درضمن میگی دانشمند قبل اسلام نداشته، از بس بی مطالعه و تحقیق حرف میزنی که اینو میگی، تشریف ببر تحقیق بعد حرف بزن، اصلا جدای از اینا، اسلام هم دینی بوده مثل تمام ادیان دیگه، طرف تو ایران دانشمند بوده و چیزی اختراع کرده، مگه از کتابی چیزی که اعراب کثیف اوردن یاد گرفته و انجام داده، دانش و هوش خودش بوده، و بازم یه نکته دیگه، خود تخت… مطالعه بیشتر »

طاها

توی قرون وسطی هم هوش زیاد بود اما بخاطر سلطه مسیحیت تحریف شده چیزی،اتفاقی نیفتاد.صحبت از فرهنگیه که اسلام پرورش داد

عرفان

اخه منطق اینطور افراد اینا که اگر ی دانشمندی از کنار ی عرب رد بشه بعد بره ۲۰سال بعد ی اختراع یا.کشف انجام بده از برکت وجود اون عربه بوده و از دست آورد های بابا های ایناس😐
بابا های اینا همون اعراب وحشی ای هستن که وقتی به ایران حمله کردن و زنان رو به غنیمت میگرفتن اینا به وجود اومدن😐🤦🏻‍♂️پس طبیعیه که از اجدادشون دفاع کنن.

ایرانی

واقعا برای دیدگاه و سوادت متاسفم حتی نمیدانی که زمان حمله اعراب به ایران یزگردسوم نوه خسرو پرویز پادشاه بود نه خود خسرو پرویز در ثانی شما که دم از برده داری میزنی مگر در بین اعراب حتی بعد از روی کار آمدن اسلام برده داری رایج نبود تاریخ را اگر بخوانید می‌بینید دز زمان پیامبر و پس از آن و حتی در زمان حضرت علی و امام حسن و پس ار آن برده داری و داشتن غلام و کنیز یک امر رایج و معمولی بوده و تمام امامان خودشون غلام و کنیز داشتن که آنها را از بازار برده… مطالعه بیشتر »

بکن مادر کیوان

ایول داداش به این میگن پاسخ

سرباز ایران

دمت گرم

طاها

خدمت شما عارض ام که پذیرش حرف ها در جامعه تدریجیه.اسلام با شراب هم مخالف بود.اما بصورت تدریجی اون رو حرام اعلام کرد.عملکرد همه ی ائمه هم در راستای براندازی این سنت بوده.مثلا یکی از ائمه تمامی غلامان یک سال را در ماه رمضان آزاد می کردند.یا کجا در خانه اهل بیت برده داری رواج داشته که یکی از خدمت گزاران بصورت اتفاقی موجب مرگ نوزاد امام میشه اما امام اون رو مورد مجازات قرار نمیدن.یا در روایت دیگه ای داریم که امام حسین با دوستان شون به باغ شون میرن و طرف رو بار ها صدا می زنند اما… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

برادر اصل هجوم یک ملت به ملت دیگه است .به این تصور در ذهن خودت یکی باد به خانه تو حمله ور بشه مرد های خانه را بکشد و زن را به تاراج و وبچه ات را به بردگی بفروشد . حال حتی گاها به این تصور چقدر رنجش دارد تا واقعیت هایی که اعراب بر سر مردم ایران اورده اند . مهاجم مهاجم است . الان در ایران خیلی از ادیان در کنار هم دارن زندگی میکنند حمله بکنی بگی بنام دین اسلام حکم کردی بکشی ببری و بفروشی و به اسلام گروید

خسرو

این متل ها رو از کجا یاد گرفتی .آخه در اون عربستان جز حنضل و خارشتری و نخل مگه درخت دیگری هم رشد میکرد که با آن درخت در درست کنند.بعد هم عرب چه به باغبانی و باغچه.عرب برای خار شتری آدم می کشت آنها حتا خانه نداشتند و حتی خانه های آنها کپر بود بعد باغ و در و باغبان رو از کجات اوردی .بابا خیلی تو رویا و توهم هستی تو اصلا جامعه عرب رو نمی شناسی تو خیال می‌کنی همه بچه هستند و این متل ها رو بدون تجزیه و تحلیل باور می کنند با دوران قاجار… مطالعه بیشتر »

طاها

شما بجای تحلیل های انفرادی،یک ذره تاریخ و جغرافیا بخون.
حتی اگر حرف ساده انگارانه شما رو درباره جغرافیای عربستان بپذیریم و از کنار این نکته هم بگذریم که اصلا حتی اگر منطقه حجاز فقط نخل و حنضل داشته بازهم یمن یک منطقه خوش آب و هواست و حتی اگر هیچ توجهی به پدیده تجارت نداشته باشیم،باز هم
روایت های تاریخی متعددی از وجود در برای خانه ها در اون عصر داریم که لزوما روایت شیعی نیست.

خسرو

آره تو راست میگی مردم عربستان بسیار با فرهنگ و هنرمند و قانونمند بودند و عصر جهالیت برای اجدادعربت دروغ هست و تحریف تاریخی آره اجداد عربت وحشی نبودن خیلی هم متمدن و با فرهنگ بودن و پیامبر ما هم در عربستان ظهور نکرد در مصر ظهور کرد اونجا در جاهلیت تشریف داشتند و معماری و هنر و قانون نداشتند تو درست میگی باید کل تاریخ رو از نو بنویسند .گفته های شما منو یاد یه مرحوم خلافکاری می اندازد که در این دنیا خلافی نبود که انجام نداده باشد وقتی فوت کرد فرزندانش از پدرشان به نیکی یاد می… مطالعه بیشتر »

افلاطون

اطلاعاتت ناقص تشریف دارن یک آیه ۲۴ سوره نساء رابخونن دو سوره احزاب آیه ۵۰ که میگه برده های پیامبر بهش محرمن اگه قانع نشدی بگو تا بازم بهت آدرس قرآنی بدم که برده داری در اسلام هست بعدشم گیریم حرف تو درست بازم فرهنگ ما زود تر به این رسیده و ما جلو تریم البته میتونی تاریخ طبری هم بخونی که بعد از این که اعراب طبرستان راتصرف میکنن به فرمایش نوه پیامبر حسین ابن علی مردان ایرانی را به غلامی میگیرن وزنان رابه فروش میزارن

طاها

قبلا گفتم،تاریخ طبری یک تاریخ نگاری روایی و تمامی روایت های موجود در مورد یک واقعه رو فارغ از روایت سنجی میاره،برای همین صرف حضور یک خبر در تاریخ طبری ملاک نیست و سند رجالی اس باید بررسی بشه

مدافع ایران

خیلی خوب برادر میخوای تاریخ رو بدونی بزار برات تعریف کنم.. کل قضیه حمله اعراب به ایران که با بهانه مسلمان کردن انجام شد صرفا از روی طمع اعراب به تمدن و خاک های حاصلخیز و بانوان زیباروی ایرانی بود که چیز عجیبی نیست چون که دلایل خیلی از سرباز ها در هر دوره و جنگی برای رفتن به جنگ اصلا همون غنیمت گیری مال و زنان بوده… اما مشکل میدونی چیه؟؟ اینکه خر هایی امثال تو می‌آیند و می‌گویند که اعراب کار درستی کردن که تمدن ما را تخریب و مال و زن هایمان رو به غنیمت بردند…. همون… مطالعه بیشتر »

طاها

دقیقا مشکل اینجاست که افرادی مثل شما فکر می کنن ما میگیم اعراب کار خوبی کردن،حال اینکه ما کلا حساب کار اعراب رو از کار اسلام جدا می دونیم.دونیم.
اون اساتید و مراجع هم هیچ کدوم معصوم از خطا نیستند،تازه ای بسا که شما اشتباه فهمیده باشی

طاها

اون نظامی که داخل اسلامه برده داری نیست،متفاوته،قواعد خودش رو داره،من هم نگفتم همچین چیزی نیست،گفتم طبق نظری برخی بخاطر شرایط اجتماعی هست

ابراهیم

تاریخ را شخم بزنید هیچ یک از پاتشاهان و حاکمان ایران برده داری نکرده اند

بی نام

تا به چهارتا احمق‌ مثل تو داشته باشیم غمی نداریم..برو بچسب به عرب ها که پدرت هستن..

ایرج

ادبت اندازه میمون نیست معرفتت از شغال کمتره و البته دانش و فهمت اندازه هوش مورچه نیست که فک میکنی اون زمان پادشاه ایران خسروپرویز بوده و نه یزدگرد سوم ساسانی .

تام

سلمان دهقان زاده‌اشرافی‌اصفهانی‌بود
بعدمرگ‌محمد،ﻧﻘﺎﻁﺿﻌﻒﺳﭙﺎﻩﺍﯾﺮﺍﻥﺭﺍﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉﺧﻠﯿﻔﻪﺭﺳﺎﻧﯿﺪبه‌عمرگفت؛سپاه ایران به‌خاطرجنگ۲۷ساله بابیزانس‌ضعیف شده،ﺍﻋﺮﺍﺏﮐﻪﺍﺯﺩﯾﺪﻥﻓﯿلﻫﺎﺩﺭﺳﭙﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥترسیدهﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺑﻪپیشنهادﺳﻠﻤﺎﻥ ﮐﻪﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒﻓﯿﻠﻬﺎﺯﯾﺮﺷﮑﻢوخرطوم آنهااست‌باسنگ‌به‌جانﻓﯿﻠﻬاافتادندوآنهارا ﺳﺮﻧﮕﻮﻥﮐﺮﺩﻧﺪبعدجنگ‌وبازگشودن کتابخانه‌ها،سلمان‌عمرومجاب‌کرد‌،آنچه‌ ﺩﺭﺍﯾﻦﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖﺩﺭﻗﺮﺁﻥﻫﺴﺖ‌که‌نیازی بهﺁﻥﻧﯿﺴﺖ،وﺩﺭﻗﺮﺁﻥ‌نیست‌کفر‌ست ﭘﺲﻫﻤﻪرابسوزانیدهمین‌باعث‌شدکه ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽﮐﻪماﺣﺎﺻل‌تلاش‌چندین‌نسل‌از
دانشمندانﺍﯾﺮﺍﻧﯽﺑﻮﺩ‌بسادگی‌به‌تلی‌از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮتبدیل‌شد‌ﭘﺲﺍﺯﻓﺘﺢﻣﺪﺍﺋﻦتمام ثروت‌‌ایرانیان‌‌به‌یغما‌رفت‌ونیزمسبب به‌فروشﺭﻓﺘﻦﺩﺧﺘﺮﺍﻥﻭﺯﻧﺎﻥﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‌بعنوان کنیزﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﺎﻥحجازگشت،
ﺣﻘﺎﺭﺗﯽﮐﻪﺍﯾﺮﺍﻥﺩﺭﻫﯿﭻﺩﻭﺭﺍنی‌به‌خود ندیده‌بود‌اگر‌سلمان‌خیانت‌نمیکرد.اعراب،
خواب‌فتح‌ایران‌را‌به‌گور‌می‌برد،سلمان‌با ﺑﺎﺩﯾﺪﻥﺟﻨﺎﯾﺎﺕ‌فجیع‌وپیامدهای‌‌خیانتش
اندوهناک‌‌گشت‌و‌در‌پی‌جبران‌‌برآمد‌ولی‌دیر شده‌بودووصیت‌‌کرد‌‌،قبرش‌را‌در‌دروازه‌شهرقراردهندتا‌مردم‌باگذشتن‌‌از‌روی‌قبرش‌
جبران‌خیانتش‌شود

طاها

سلمان شاگرد امیرالمؤمنین بود،منبع پیشنهاد سلمان به عمر راجع به سوزاندن کتاب ها کجاست؟

آشنا

سلمان معلم پیامبر بود، نه شاگرد علی

طاها

تازه که همین جناب سلمان باعث گشوده شدن چندین شهر از هفت شهر مدائن به صلح شد.

ناصر

سوزاندن کتاب‌های ایرانی پیشنهاد سعد آبی وقاص فرمانده سپاه به عمر بود ولی سلمان فارسی یک خودفروخته احمق بود

تام

شما به عنوان یک ایرانی در کشوری زندگی می کنی که ۴۴ ساله به نام اسلام بر این کشور حکومت می کنند .حکومتی که زیر نظر مفسرین ومبلغین این دین زیر ذره بین حکمرانیست. شما جز اختلاس وتجاوز وقتل واعدام وناامیدی و زندانی کردن ایرانیان چیز دیگری دیده اید. پس بدانید که دستاورد و هدف ورود این دین به ایران چیست واصل موضوع چیز دیگریست .سپاه محمد برای فتح مکه بدون خونریزی وارد این شهر شد حتی کفار در امان بودندولی برای فتح ایران چه جنایت ها که نکردند .

طاها

حتی اگر حرف های شما درست باشه که خیلی هاش درست نیست،فرمانده سپاه در فتح مکه با فرمانده فتح ایران فرق می کرد.درباره حرف های دیگه تون درباره حکومت فعلی که اونها هم اگر درست باشه که باز هم بخشی اش مورد سواله،حکومت اسلام هم با حکومت به نام اسلام فرق داره.

تام

این که طلبه حوزه ای هیچ شکی نیست .همین حرفا رو یکی مثل تو حضوری به من گفته .کتاب معتبرتون هم که تاریخ طبریه .شماها خدای سفسطه اید. سفسطه یکی از دروسی که در حوزه تدریس می‌شود. اختلاس در ایران بیداد می کند ولی کسی نگفت که اختلاس در حکومت اسلامی قانونی است چون ۹۹درصد مردم نمی دانند.از یه منبع آگاه که یکی از قشر خودتونم هست گفته یک سوم نهج البلاغه در باره اختلاس های حکومت علی است .شیعی ترین حکومت تاریخ پر از اختلاس بوده حالا سفسطه چیست یکی از دروسی که طلبه ها باید پاس کنن، سفسطه… مطالعه بیشتر »

مجید

دمت گرم خیلی دوست داشتم.

طاها

من یک دانش آموز دبیرستانی ام طلبه هم نیستم،خوب هم تاریخ خوندم و به هیچ عنوان تاریخ طبری رو معتبر صد درصدی نمی دونم،چون تاریخ طبری یک منبع از اخبار محسوب میشه،خبر معتبر هم داره،نامعتبر هم داره،ضمنا حوزوی ها در حوزه و انسانی ها در دبیرستان منطق می خونن تا بتونن سفسطه رو تشخیص بدن،سطح اعتماد شما هم به اطرافیان تون خیلی بالاست چون صرفا از روی حرف شون همه چیز رو می پذیرید،فارغ از اینکه داریم درباره کسی صحبت می کنیم که در پایان حکومت اش تمامی مردم پایتخت مولفه های اولیه رفاه رو داشتن و چنین کسی به… مطالعه بیشتر »

سربازان باز مانده از جنگ ناجوانمردانه ی قادسیه

اون کسی که میگی مردم در زمان حکومتش در رفت بودند مردمش همان عرب های بودند که بر آن ها حکومت می کرد و تمام هزینه های مردمش و جنگ هایش را ایرانیان یعنی پدران و مادران ما پرداخت می‌کردند و مانند برده باید زحمت می کشیدند و حاصل دسترنج زحمات خودشان را در شکم یه مشت عرب وحشی می ریختند که الان تو داری سنگ آنها را به سینه می زنی.مطمین باش ایرانی و از تبار ما نیستی وگرنه تعصب قاتلین و متجاوزین به مادران ما را نمی داشتی .مردک احمق تمام هزینه های جنگ های علی با معاویه… مطالعه بیشتر »

طاها

خب،برای چند درصد از این حرف هایتان سند دارید؟
لطفا سند های خود را با ذکر حداقل فصل کتاب بیان کنید

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط طاها
داریوش

برای تویه اجنبی پرست که مغز فندوقی ات رو بستی و دهنت رو باز می‌کنی و اراجیف چند تا تاریخ نویس خلفای درباری عباسی رو پرت می کنی سند و منطق و حرف حساب فایده نداره.

طاها

من نظرات تاریخ نگاری های عباسی رو نقل می کنم؟پس خوشا بجای علی علیه السلام و اولاد اش که حتی در کتاب های دشمنان اش هم اینگونه درخشان است.تازه که اینها لزوما از تاریخ نگاری های عصر عباسی نیست.
شما چه منبعی دارید؟

مهرداد

تاریخ خلفای عباسی تمام داستان و دست نوشته و خیال پردازی مورخین درباری خلفای عباسی بوده و طبری و دستگاه تاریخ نگاری وی به دستور خلفای عباسی جهت ملت سازی تازیان دست به تحریف و جهل تاریخ کردند.

طاها

آخه عزیز،بنی عباس دشمنان علی و اولاد علی علیهم السلام بودند.جدای از اون شما نمی‌تونید بدون استناد به منابع معتبر بگید همه تاریخ های نوشته شده در عصر عباسی تحریف شده است.اصلا از تاریخ های عصر عباسی هم که بگذریم،باز ه منابع تاریخی دیگری داریم‌.

سربازی بازمانده از جنگ ناجوانمردانه و نابرابر قادس

در صلح امام حسن با معاویه مالیات مردم استخر. به امام حسن تعلق گرفت و در فتح مناطق کرمانشاه و دینور و آذربایجان مالیات این مناطق به تازیان مستقر در کوفه تعلق گرفت چون تازیان کوفه این مناطق را فتح کردن و به این مناطق ماه کوفه می گفتند یعنی ماد کوفه یا مناطقی از ماد که مردمش برده کوفه هستند و باید دسترنج تلاش های خود را به تازیان کوفه بدهند و ماه بصره یعنی سرزمین هایی از ماد که توسط تازیان بصره اشغال و این سرزمین ها و مردمش برده تازیان بصره هستند و باید دسترنج خود را… مطالعه بیشتر »

طاها

در صلح امام حسن و معاویه،خراج دارابگرد به بازماندگان جنگ های جمل و صفین تعلق گرفت.انچه که در بیت المال کوفه هم از پیش باقی بود،توافق شد که به دست معاویه نیافتد و زیر نظر امام هزینه شود.امام هم به سنت پدرشان با بیت المال برخورد کردند. روش این خانواده نسبت به خزانه کشور بسیار دقیقانه بوده است و اندکی ناعدالتی در آن راه نداشت،تا جایی که امام علی در مقابل درخواست برادرش برای دریافت سهم زیاده از حدی از خزانه،آهنی داغ به سوی دست اش نزدیک کرد. می توانید مشروح پیمان صلح را در کتاب صلح الحسن مطالعه کنید.… مطالعه بیشتر »

سرباز ایران

تو یه سفسطه باز به تمام معنای .بقول معروف کسی که خواب هست میشه بیدارش کرد اما کسی که خودش رو به خواب زده هرگز نمیتوان بیدار کرد.مرد حسابی تو خود هم داری می گی خراج دارابگرد خرج چهارتا تازی بازمانده از جنگ صفین و حمل شده بعد دوباره قبول نداری.مطمئن باش نوادگان تو روزی از صدام دفاع خواهند کرد چون از تلخ میوه ی تلخ به عمل خواهد امد

طاها

همه کسانی که داخل صفین و جمل بودند عرب بودند؟
اصلا شما چه آشنایی با نحوه تقسیم خزانه کشور در اون عصر دارید؟این که خراج دارابگرد هزینه ی بخشی از حکومت میشه،یعنی به مابقی مناطق ظلم شده؟
الان مالیات تهران رو برای خراسان رضوی هزینه کنند،می تونیم بگیم ظلم شده؟

تام

بعد می گی حکومت اسلام با حکومت به نام اسلام فرق داره .یعنی چی .اینی که می گی مخاطب نمی‌فهمه منظورت چیه ولی حرفت کاملا درسته .چرا چون این اسلام از فرقه های بسیاری تشکیل شده.کلا در اسلام همه فرقه ها به خون هم تشنه اند .یعنی یک مسلمان محکوم به نابودیست.با هزار ویک فتوای من درآوردی فرقه ها: اباحیه اباضیه ابراهیمیه احمدیه اسماعیلیه اسواریه اشاعره اهل_حدیث اهل_حق اهل حدیث شیعه اهل_سنت بابکیه باقریه براهمه برغوثیه برقعیه برکوکیه بسلمیه بقلیه بکریه بومسلمیه تناسخیه ثنویه جارودیه جبریه جریریه جنبلاطیه جهمیه جواربیه جوالیقیه حبشیه حربیه حروریه حروفیه حسنیه حسینیه حشویه حلمانیه حلویه… مطالعه بیشتر »

طاها

از هر دینی در دنیا قرائت های گوناگونی وجود داره و آنچه که مخاطب باید بوسیله اون قرائت حقیقی رو انتخاب کنه عقله،جسارتا تا الان توی حرف ها تون یک سفسطه کردید،اسم نوع سفسطه تون هم بزرگنمایی هست،هر دین معمولا چند شاخه بزرگ داره،مثل مسیحیت که در سه شاخه ارتودوکس،پروتستان و کاتولیک خلاصه میشه یا اسلام که یا شیعه هستی یا سنی.اما در هر شاخه زیر شاخه های گوناگونی وجود داره،چه در مسیحیت،چه یهودیت و چه اسلام.خیلی از اینهایی که شما اینجا نوشتی طبق نظر اکثر اهل تسنن و اهل تشیع از دین خارج اند،مثل اهل حق که اصلا مسلمان… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط طاها
پویا

زرتشتیان مانند مسلملنان که مُهر خاکی رو راه ارتباطی با خدا میدونن آتش را راه ارتباطی با خدا میدونستند درست صحبت کن این یک دوما آتش پرست نبودند

داریوش

مطمئن باش یه نقطه ی سیاهی در اجداد تو هست که با کشندگان و غارتگران این سرزمین دوستی داری و تعصب دشمنان این آب و خاک رو داری.کسی که با کشنده ی پدران دوستی کند از پشت پدر خود هرگز نخواهد بود

محمود

در جواب شما وطن فروش باید گفت برو کتاب دو قرن سکوت رو بخون ، ب خدا مطالعه و با سواد بودن برای شما خوبه چرا کور کورانه ، بعدش هم ایرانیان قبل از دین تازیان خدا پرست بودن وقتی میگید آتش پرست مثل اینه ک ب تازیان بگی چهار دیواری پرست ، بخاطر اینکه ب خودت بدهکار نباشی کتاب بخون ، التماس تفکر وطن فروشان ، دشمن پرستان

پارس

برده داری از دوره کوروش بزرگ تو ایران ممنوع بود چرا حرف مفت میزنی و در ضمن بی سواد یزگرد به دست آسیابان کشته شد بدون مطالعه میای حرف میزنی

سام

احمق جان نامه پیامبر به خسرو پرویز یکی از دروغ های تاریخ هست خسرو پرویز در کودتای اسفند ۶۲۸میلادی برابر با سال ۶هجریرکشته شد و تاریخ نامه ی که فرستاده شد برای خسرو پرویز ۸هجری قمری در زمان فتح مکه یا صلح حدیبیه می باشد.که این یکی از دروغ های بزرگ تاریخ هست.گیریم که محمد نامه هم فرستاده باشه مگه دربار خسروپرویز به همین سادگی بود که یک نامه رسان عرب بیابانی رو بذیرد آن هم در زمان جنگ با روم.احمق جان نامه هم اگه نوشته شده باشد که نشده روی چرم نوشته شده بعد چطور میتوان چرم را پاره… مطالعه بیشتر »

رضا

حاکمیت ایران هرچقدرم بد بوده باشه یک ایرانی نباید ازاومدن بیگانه خوشحال بشه مگر اینکه بیناموس و زنا زاده باشه
الان همه اینایی که گفتی در جمهوری اسلامی هست اگر امریکا و اسراییل با شعار ازادی و پول و این چیزا حمله کنن به ایران، ایا مردم ایران نباید باهاشون بجنگن یا اگر فرض کنیم تونستن پیروز بشن، فرزندان ما باید مثل شما بی وطن ها ماله بکشن؟

لعنت بر عرب و عرب پرست

اولا راجب پادشاهان ایران درست صحبت کن عرب پرست دوما شما و امثال شما ک دم از احترام به عقاید میزنید ولی خودتون به زرتشتی ها فحش میدین من هیچ دینی رو قبول ندارم اما حالا ک شما توهین میکنی خوبه منم بیام دین شما رو بزنم و بگم باید کل مسلمونها رو قتل عام کرد؟

افلاطون

اولا پیامبر نبود احکامش که بود مثل آیه ۲۴سوره نساء
دوما در ایران از زمان کروش به بعد برده داری بر انداخته شد و ایرانی ها هم بت پرستی نمیکردن تازه عرب هاهم بت پرست نبودن وبت هارا نماد خدا قرار داده بودن بعدشم ایرانی هایگانه پرست بودن و آتش را مقدس می‌دونستن واقعا خسته نباشی با این سطح اطلاعاتت
بعدشم تو زیاد شادی مردن پرویزو نکن غصه عمر خلیفه اعراب را بخور که ابو لوءلوء لر ایرانی شمیشرو فرو کرد تو ماتهتش

طاها

اون جابر بن حیان هست که شاگر امام صادق علیه السلام بوده،نه زکریای رازی
الکلی هم که حرامه الکلی هست که کاربرد غیر پزشکی و علمی داره

هوشنگ

شما واقعا فکر میکنی اعراب وحشی باعث پیشرفت ایران شدن..داروندارمردم ایرانو به نام دین غارت کردن فرستادن عربستان ..شاشیدم به این دینی که بازوروتجاوزوظلم بمردم تحمیل شده باشد

دانیال

شعور و تربیت رو ببین فقط
زرتشتیان همچو تو یک مشت فاسق کفار بی فرهنگ و آلوده بودند

معین

همون آن اعراب تو سرت باد که به زرتشت پیامبر خدا القاب بد میدی تو مسلمان نیستی عرب زاده عرب پرست ۶ستی

حامد

نه که تو خیلی تربیت داری ؟معلوم نیست تو چه دینی پرورش یافتی که اینقدر بی حرمتی و بی نزاکتی را یادت داده حتی اینقدر شعور نداری که حضرت محمد هم دین زرتشت را به رسمیت شناخت

سلیمان

چند آیه قرآن کریم : سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۵ وَمَن یَبتَغِ غَیرَ الإِسلامِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِی الآخِرَهِ مِنَ الخاسِرینَ ترجمه: و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق) دین دیگری برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زیانکاران است سوره آل عمران آیه ۱۹ : إِنَّ الدّینَ عِندَ اللَّهِ الإِسلامُ قطعا بدون شک دین مورد پذیرش و کامل نزد خدا اسلام است سوره شوری آیه ۱۳ : شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ خداوند… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 9 ماه قبل توسط سلیمان
ایرانی

ببخشید دوست عزیز شما که تو پیامت چند تا آیه قرآنی گذاشتی و خواستی نشان بدی که خیلی بلدی میشه همان سوالی را که از دوستت دانیال پرسیدم جواب بدی که چرا با اینکه اسلام خودش را دین انسان ساز معرفی کرده که برای رهایی انسانها از زور و جور حاکمان امده و حضرت محمد عنوان کرده که برای برابری انسانها آمده و پس از روی کار آمدن اسلام و گسترش آن حضرت محمد برده داری و فروش انسانها را ممنوع اعلام نکرد و بعد از آن هم حضرت علی و هیچکدام از امامان نه تنها برده داری را نکوهش… مطالعه بیشتر »

طاها

چون هدف امام هدایت انسانه و حکومت رو هم برای هدایت انسان میخواد.

طاها

جواب سوال اول تون هم قبل اش دادم

پویا

پس آیه لا اکراهه فی الدین چی هستش؟

طاها

پس چرا پیامبر از زرتشتیان بحرین جزیه گرفتند؟

محمود

در قرآن آمده ، ما برای هر قوم ب زبان و فرهنگ خودشان پیامبری رو فرستادیم ،،،،،، مسلمانان از روی وحشی گری و جمع آوری ثروت ب ایران حمله کردند ، لطفا مطالعه کنید ، البته شما باید ناراحت بشید بلاخره شما تازی هستید

مجید

داداش قران به تمام افرادی که به خدای یگانه و آخرت ایمان دارند مسلمان میگه و دینشون را اسلام میدونه یکم مطالعه کن

سلیمان

دانیال داداش به اینا توجه نکن
۴ تا کافر زرتشتی نجس اومدن فوش دادن و ذات آلوده و کثیف خودشون رو به نمایش گذاشتن

رضا

ول کن بابا اینا که ادعای اسلام میکنن فعلا پدر ما رو در آوردن یه سری به بازار بزن مسلمان

ایرانی

نجس دیدگاه و افکار شماست که بقیه انسان هارو با هر افکار شخصی ای که دارن دشمن امثال خودت میبینی در واقع توی دین شما بصورت سربسته اموزش دشمن تراشی میدهند که جزو خطرناک ترین فجایع انسانی محسوب میشه
مطمعن باش همیشه حقیقت روشن میشه فقط مسئله زمانه . اون موقع هست امثال شما از خودتون هم خجالت میکشین چه برسه مردم

محمود

عزیزان تازی من از شما طلب بخشش میکنم بلاخره شما تازی ها هم بزور شدید هم وطن ما

حمید

فرهنگ زرتشتی رو میتونی بری توی یزد ببینی همین الان عزیزم، چقد زیبا و خوشگل و شادن ، کیف میکنه ادم

تام

حضرت علی را بیشتر بشناسیم. علی چهارمین خلیفه راشدین و علی اولین امام شیعیان و علی داماد و پسر عموی محمد و نیز علی از اولین کسانی است که به اسلام روی آورد.. به لیست زنان حضرت علی توجه فرمایید: فاطمه زهرا خوله بنت ایاس حنیفه لیلی بنت مسعود نهشلیه اسماء بنت عمیس فاطمه بنت حزام مکناه به ام البنین ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی امامه بنت ابو العاص بن ربی علی زنان بسیاری با عنوان کنیز یا همان برده نیز داشت.‌ از حضرت علی ۳۴ فرزند بجا ماند. فرزندان دخترامام علی : ۱۶ نفر فرزندان پسرامام علی… مطالعه بیشتر »

طاها

تاریخ طبری تاریخی با شیوه تاریخ نگاری روایی هست که در اون تمامی روایات تاریخیه موجود جدا از قضاوت و اعتبار سنجی با ذکر سند برای رسیدن به دست آیندگان و نقد توسط اونها نقل میشه.برای همین نمیتونه به عنوان یک منبع معتبر بدون نقد واقع بشه. خیلی از منابع تاریخی که درباره شون نوشتی از لحاظ مذهبی با حضرت علی خصومت دارند. خالد بن ولید دشمن حضرت علی است.زیاد هم بعد ها دشمن حضرت اش شد و سیاست حکومتی حضرت علی را میتوانی در نامه ۵۱ نهج البلاغه به مالک اشتر ببینی.حضرت اش در زمان جنگ های رده یا… مطالعه بیشتر »

طاها

در مورد بنی قریظه هم بسیاری از مورخین تشکیک کردند و بعضی اون رو پرداخته خزرج دونستند

طاها

علی مرز نامتناهی هم از منابع معاصر است که نسبت به خبر عبدالله خرمی هیچ منبعی نقل نکرده است.
اصلا مغالطه و غرض ورزی تنها با نقل اسم کتاب توی متن شما موج میزنه

آخرین ویراییش 6 ماه قبل توسط طاها
طاها

در ضمن جدای از تمامی نقد هایی که کردم یک نکته توی پیام شما بارزه.یک راست گفتی و بعد صد تا دروغ پشت سرش بند کردی.میگی حضرت علی نخلستان هایی داشت با اون همه درآمد.براش منبع نسبتا معتبر هم میاری.اما از محل خرج ثروت نخلستان ها هیچ صحبت نمی کنی و بجاش از یک منبع غیر معتبر یک خبر نسبت به بودن همه ثروت ها از اراضی ایران میاری.حال اینکه قبل اش گفتی که یکی از این نخلستان های بزرگ در ینبع بوده،ینبعی که داخل عربستانه

محمود

آقا دعوا سر چیه ، ما شانس آوردیم صدام ایران رو نگرفت ، وگرنه حالا تو حرم صدام پول می‌ریختند، ، ، اگه بجای مسلمان ها یهودیها ب ایران حمله کرده بودند ، این آقایان با افتخار سنگ یهود رو ب سینه می‌زدند ،، امان از بی سوادی ،، تو رو خدا کتاب بخونید مطالعه کنید ،اصلا اعراب مسلمان خوب هستند ، مطالعه کن تا خوبیاشون بیشتر دستتون بیاد ، ب جان خودت ،،، آقا ببخشید ، مت از حمایت شما ، این پیام رو گذاشتم ، سوتفاهم نشه

طاها

شما چه کتابی خوندی که این گونه خودت رو برتر و دیگران رو نادان فرض می کنی؟

ایرانی

همتبار شیر مادر و نان پدر گوارای وجود نازنینت

فروهر

این اسلام نیست که دانشمندان ما رو ساخته این دانشمندان ما هستند که باعث رشد اسلام شدند

پاسخ

قبل از ورود اسلام که اصلاً ایران دانشمندی نداشت
هرچه دانشمند ایرانی بوده همه شون مسلمان بودند

آخرین ویراییش 7 ماه قبل توسط پاسخ
ایران ازاد

طوطی فندق مغز..
چی به شما تو حوزه یاد میدن در عجبم
فقط به یک شهر پر از علم باستانی ایران اشاره همین الانشم نمونست
شهر سوخته با قدمت پنج هزارو پونصد سال سواد خوندن داری ! ۵۵۰۰ با بالاترین تکنولوژی مثل انواع واقسام جراحی های مغز و چشم

مجید

تخت جمشید و فاضلاب و بهداشتش، هنرنمایی تخت جمشید و… رو مگه نمی بینی چرا میگی ایران قبل اسلام دانشمند نداشت.

داریوش

احمق جان پس کانال سوئز،تخت جمشید ،سیستم آبیاری در فلاتی خشک و کاریز وتقویم بسیار دقیق خورشیدی و سیستم پست و راه های بازرگانی و پول های معتبر و دیوان منظم و سیستم بازرگانی دریایی رو چگونه ایرانیان به وجود آوردند اگه دانشی نداشتند !؟احمق جان از روی باد معده ت اظهار فضل نکن

مجید

سیستم آموزشی و اداری زمان هخامنشیان رو هم اضافه کن داداش

محمود

ای جون ، عزیزم اینارو تو مدرسه یاد گرفتی ، یکم کتاب غیر درسی هم بخون ، عزیز عمو شما چند ساله هستید ، حالا میشه چند تا دانشمند ، شاعر از اعراب نام ببری ، ایرانی نگی ها ، عرب باشند ، تا ببینیم اونا که اینقدر برکت آوردند ، خودشون چی دارن ، فقط جان عزیزت اول فکر کن ، مطالعه کن ،بعد جواب بده ،ممنون عمو

ایرانی

،تازیان تمام ایران را با خاک یکسان کرده و حتا ظروف طلا هم در ایران شرک و کفر شمرده می شدند و آنها را نابود می کردند.ایران سمندروار از این ویرانی دوباره زنده شد و بال گشود تمام آثار ادبی مهندسی و گنجینه ی از دانش که نیاکان ما گرد آورده بودند توسط چهارتا وحشی مثل خودت نابود شدند و تمام دانشمندان ایرانی به جرم شیطان پرستی زنده زنده آتش زده شدند . داعش نمونه ی کوچکی از حمله تازیان به میهن ما بود

طاها

شاید باید بگیم ماجرا خدمات متقابله،رشد هم نه،گسترش

هوشنگ

آره خدمات اسلام به ایران متقابل هست خدمات اسلام به ایران تجزیه ایران تجزیه قوم ایرانی رواج آدم های دروغگو و متظاهر بیگانگی فرهنگی از خودبیگانگی دور شن از هویت ایرانی و به وجود آمدن افرادی شیادی مثل خودت جنگ های مذهبی شافعی و حنفی سست شدن ساختار اجتماعی ایران که باعث ورود ترکان غز و هجوم مغول و سلسله ی نکبت‌بار قاجاریه

ماهان

دقیقا همینطوره
اوناکه میگن اعراب با سواد و دانشمند بودن برن نگاه کنم ببینن اعراب و مسلمانان زمان حمله به ایران یه سری وحشی مارمولک خور بودن

مجید

احسن

ایرج

چطور پس ایران قبل از اسلام از لحاظ مهندسی کشتی سازی سرآمد جهان بوده و چطور راهی که داریوش ساخته اولین شاهراه جهان بوده که هر ۲۴ کیلومتر منطقه ای برای استراحت داشته در طول ۲۷۰۰ کیلومتر . اعراب وحشی از زندگی چون فقط شمشیر زدن و بلد بودن هیچ کدوم از این همه دانش بارشون نمیومد لذا همه رو آتیش زدن و همه چیزو نابود کردن . با کدوم علم تخت جمشید ساخته شد که تو ستون هاش سرب بکار رفته و پی و فونداسیون آن دو جداره هست و تاسیسات آبیش طوریه که هنوز هیچ سیلی درونش رخنه… مطالعه بیشتر »

آتوسا

دوست عزیز این رو هم اضافه کنم این تازیان نیمه وحشی ساختن شمشیر رو هم بلد نبودند و در صدر اسلام با استخوان شتر و با گاز گرفتن می جنگیدند و اگه هم شمشیری داشتند در زمانی که به مناطق روم یا حیره برای راهزنی می رفتند این وسایل را با شبیخون می‌دزدیدند.

ایرج

چنگیز و اسکندر هم ملعون هستند وبی دیگه چون اونا کاری به ما ندارن ماهم قرن هاست کاری به کارشون نداریم

تام

کلا نیازی به منبع نیست این همه سید واولاد عرب توایرانه از کجا اومده .آیا تابلو فرشهای بازرگان عربستانی رو تاحالا دیدین.همشو دارم.زنان برهنه ایرانی در بازار برده فروشان اعراب.همسر حسین ابن علی که بود.شهربانو که برای نمایش اودر اسارت به مسجد کوفه برده شد.اونقدر کشتار وتجاوز ها زیاد بود که سلمان فارسی از خیانت خود آنقدر پشیمان شد که وصیت کرد قبرش را در ورودی شهر قرار دهند که زیر پای ایرانیان باشد

طاها

جالبه که تابلو فرش ها و نقاشی هایی که در بهترین حالت مربوط به قرن هفده به این وره رو منبع تاریخی می دونین.امان از یک منبع بین این همه صحبت

حسین

سلام دوست عزیز بعد از۲۰۰سالو اندی که اعراب بر ایران حکومت کردن یواش یواش زبان عربی رو جایگزین زبان پارسی شد ، برو خدا رو هزار بار شکر کن که شخصی وطن پرست به نام یعقوب لیس صفار نام ایرانی او (رادان) فزند ماهک از سیستان بلند شد لشکر کشید و با اعراب جنگید بخاطر حفظ زبان پارسی اگر وطن وطن پرستی چون رادان نبود ما باید عربی صحبت می کردیم شاعران همه از اعراب بودن توصیه میکنم کتاب دو قرن سکوت رو بخوان🙏

کمپین علیه جنایات قادسیه

دوست ارجمندم سپاس از مهرتان به رادمان پورماهک،این رو اضافه کنم که زبان نه تنها برای گفتگو و پیوندو تعامل می باشد بلکه برای اندیشیدن و فن آوری و پیشرفت هم می باشد اگه رادمان پورماهک با تلاش هایش و کمک هایی که بعدها باعث سرودن شاهنامه شد را انجام نمی‌داد ما نه تنها تازی نمی شدیم بلکه اندیشه و پیشرفت چندغازی الان رو هم نداشتیم چون زبان تازیان دشمن اندیشه و پیشرفت فرهنگ و شهریاری هست و تمام ارکان هویتی را نابود می کند و از انسان یک حیوان نیمه وحشی می سازد که نمونه بارز این گفتار من… مطالعه بیشتر »

احمد فرهادی

با عرض سلام و ادب و احترام، اصلا این که از چه نژادی و چه زبانی و چه رنگی داریم مهم نیست، فقط و فقط انسانیت مهمه

جانم فدای ایران و ایرانیان

اگر تازیان انسان محسوب میشوند من نمی‌خوام انسان باشم.پس قاتلان نیاکان ما را انسان حساب نکن. روزی باید در دادگاه های بین المللی این جنایات کثیف علیه نیاکانمان را علنی و محاکمه کنیم تا روح سرگردان آنها بعد هزاروچهار سال آرام گیرد.هنوز شیون و زاری دختران و مادران مان که جلوی آنها پدرانمان را گردن زدند. و خودشان به فحشا و روسپیگری کشیده شدند به گوش میلیون ها ایرانی میهن پرست از پامیر تا مدیترانه به گوش می رسد

علی مقامی

تاریخ بخوان اندکی. وقتی تازی ها به ایران خمله کردن عمر دستور داد هر چه کتاب هست بسوزانید.تمام آثار دانشمندان ایرانی سوزانده شدند ،

رامتینِ خسروی

درود. باربَد- موسیقیدانِ عهد خسرو‌پرویز رامتین- نوازنده‌یِ دربار خسرو‌پرویز زرتشت- فیلسوف فقید ایرانی جاماسپ-ستاره‌شناس و فیلسوف هوشتاته-شیمی‌دان و فیلسوف دوران هخامنشیان آرتاخه- مهندس سازه زمان هخامنشیان و از سازندگان کانال آتو بوبراندا-مهندس سازه زمان هخامنشیان و از سازندگان کانال آتوس   آزونکس-شیمی‌دان و روان‌شناس زمان اشکانیان و…… هیچ‌یک از ما‌هم از اسکندر مقدونی یا اقوام مغول و ترک یا خسرو‌پرویز هوا‌داری نکردیم و صرفاً همانطور که به‌‌نوشته‌یِ سایت مربوط می‌شود، از جنایات مسلمانان در ایران صحبت کردیم. در‌ضمن اینکه شما آئین زرتشت رو “جادوگری زرتشتی” خطاب کردید، توهین به ارزش‌های باستانی ایرانیان و توهین به‌یک فلسفه‌یِ فکری بزرگ که در زمان‌خودش، نادر بوده… مطالعه بیشتر »

تام

لطفا درباره چیزی که نمی دانید نظر ندهید زردشتیان معتقدند طبیعت بر ۴ عنصر تشکیل شده است .آب خاک باد و آتش .آتش تنها عنصریست که نه تنها نجس نمی شود بلکه پاک کننده است از هر نجاستی. آتش در دین زردشت نماد پاکی درستی وصداقتست .در قدیم وحتی الان موبدان در کنار نور آتش به پرستش خدای خود اهورامزدا نام دیگر خداوند یگانه یا همان الله وgodدر زبان انگلیسی است می پردازند.این نظرات شما حاصل ۱۴۰۰ سال تحریف و دروغ درباره زردشتیان در اسلام است.

فرزند کوروش

درود بر شما من نوشته هاتون رو خوندم دیدم از نظر تاریخ نگاری و تحیلی زیاد و صحبتاتون برام جالب بود حتی مدرک هم میارین میخواستم اگه میشه چن تا سوال ازتون بکنم همینجا بپرسم یا آیدی اینیستا تلگرام دارید اگ اونجا صحبت بکنیم ممنون میشم

حسن

اراجیف تف نده لطفا
لعنت بر کسی که وطنش را ب غیر میفروشد لعنت👎

آخرین ویراییش 5 ماه قبل توسط حسن
محمود

اگر تازیان کتابخانه ها رو آتش نمی‌زدند حالا شما وطن فروش این حرف رو نمیزدی ، بی سواد یکم مطالعه کن ، وطن فروش ، دشمن پرست، سنت بت پرستان شده ، مذهب شما تازی پرست

پارس

قبل اسلام ما اولین کسانی بودیم که جاده ساختیم و کانال آب ساختیم و سد ساختیم و…. برو اول تحقیق کن بعد حرف بزن

مجید

اگه محصول اسلام بودن قطعا باید از اعراب هم دانشمند و هنرمند وجود داشت، داداش حاصل نبوغ ایران بودن نه اسلام در ایران

محمد

اسکل برو شاهنامه بخون میفهمی چه دانشمندانی داشتیم توی باستان

پارسا

فرهنگ ما، زمانی که عرب در بیابان بز می چراند، ایران بر نیمی از جهان حکومت می راند زمانی که عرب در غار زندگی می کرد کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت 👈 زمانی که جبرئیل به محمد گفت بخوان و او گفت من خواندن نمی‌دانم، ایرانیان هزار سال پیش از آن اولین بیانه حقوق بشری دنیا را به جهانیان عرضه کرده بودند و صاحب تمدن شهرنشینی بودند 👈 مضحک ترین مغلطه ی اسلامیون، مصادره دانشمندان ایرانی به نام اسلام هست، عمر خیام، رازی، ابن مقفع، ابن راوندی ملحدین دوران خودشان بودند، سخنان زکریای رازی در مورد پیامبران 👈… مطالعه بیشتر »

طاها

فارابی،ابن سینا،ابوریحان بیرونی،خواجه نصیرالدین طوسی،جابر بن حیان و..
آنها مسلمان بودند

سرباز ایران

این دانشمندان را که نام بردی در مسلمان بودنشان شک هست چون عقلگرا و خردورز و معتزله بودند و در دوران رنسانس ایرانی در زمان حکومت های ایرانی رشد و نمو کردند .اگه راست میگی چهارتا دانشمند عرب یا آفریقایی که مسلمان هستند را نام ببر؟چهارتا دانشمند از حجاز نام ببر.بدبخت با سفسطه بازی بجای نمی رسی .مطمئن باش خون ایرانی در رگ نداری

طاها

ابن سینا و فارابی بنیانگذاران فلسفه اسلامی اند و نه معتزلی بلکه شیعه مسلک اند.همه دانشمندانی که نام بردم شیعه اند جز ابوریحانکه سنی است،خواجه نصیر قبرش در بغداد است با آیه ای قرآن بوصیت خودش.
در تاریخ فلسفه اسلامی هم کم فیلسوف مسلمان عراقی نداریم،بمثل ابواسحاق کندی
ابن خلدون،ابن بطوطه،ابن هیثم،بدیع الزمان جزری،عباس بن فرناس،ابن حزم و…
بسه یا باز هم بگم؟

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط طاها
سرباز ایران

برادر اجنبی پرست ، علوم عقلی یعنی شیمی پزشکی نجوم آمار ریاضیات فیزیک و دانش هایی که با خرد و اندیشه و تجزیه و تحلیل در ارتباط هستند که این علوم را اشعریون رد می کنند و آنها را کفر می دانند و آنها تنها حدیث و روایات و زندگی صحابه را علم می دانند و حتی تفسیر قرآن را هم قبول ندارند و میگویند قرآن به زبانی فصیح نازل شده و تفسیر در آن کفر است.پسر خوب پس ابن خلدون و ابن بطوطه که جناب عالی بعنوان دانشمند آورید این ها جهانگرد بودند و بیشتر هم ناخواسته نقش جاسوس… مطالعه بیشتر »

طاها

شما گفتی دانشمندی از ملل غیر ایرانی،ضمنا باید بدانید که علوم عقلی علومی هستند مانند ریاضی و فلسفه که روش ایشان،روشی عقلانی است و شیمی و زیست علومی هستند تجربی. اما نسبت به اشاعره،اشاعره اعتبار معرفت شناختی عقل را زیرسوال نمی برند زیرا روایات صادره از پیامبر و قرآن به قدر کافی در باب عقل سخن رانده بودند،آنها معتقد به این موضوع بودند که ساحت دین شان بالاتری از عقل دارند و دخالت عقل در دین را حرام می شمردند.البته که افراطیون در هر لباسی هستند و مخالفت کلی با عقل از جانب برخی از اشاعره بعید نیست. اما ابن… مطالعه بیشتر »

سرباز ایران

برادر اجنبی پرست ،ابن هیثم اهوازی ساکن بصره فیزیکدان پزشک و پدر نورشناسی مدرن یک ایرانی از قوم خوزی که اجدادش از شهر هرمز اردشیر یا همین اهواز کنونی به بصره که باز هم در آن زمان خوزیان زیادی زندگی می کردند کوچ کردند.ابن هیثم ایرانی و ایرانی نژاد هست پس چه ربطی به قوم عرب دارد.مشکل تو این است که همه چیز و همه کس را عرب می پنداری و دچار بیماری عرب پنداری شده ای و آرمانت شنزارهای هزارچهار صد سال پیش عربستان هست

طاها

من که هر کسی را عرب نمی دانم،اصلا هیچ قومیتی را بر قومیت دیگر برتر نمی شناسم.در مورد ابن هیثم هم اگر داده های من اشتباه بود،به منبع سخن بر می گردد.
این اتهام ها هم راه بجایی نمی برد

سرباز ایران

دوست ارجمندم سعی کن تاریخ را تجزیه تحلیل کن و از چند منبع معتبر مطالعه کن و از زمان سنجی در رویدادهای تاریخی استفاده کن.تاریخ بالفعل هست و جاری و ما بجای نیاکانمان زندگی می کنیم و این اتفاقات خواسته یا ناخواسته بخاطر تصمیمات بجا یا اشتباه یا رخدادهایی که به وجود آمده در زندگی ما جریان دارند.شما فرمودید دانش آموزی هستید پس اول راه هستید پس سعی نکن از یک منبع تاریخی فقط مطالعه کنید ،پس با دقت و بدون تعصب تاریخ را بخوان وسعی کن از عرب پرستی دست برداری چون خون نیاکان ما ریختن ،این را از… مطالعه بیشتر »

طاها

آقای محترم،من احساس می کنم رگه های ناسیونالیستی در برداشت شما از تاریخ برجسته است،ملیت گرایی هم نمی تواند پاسخگوی نیاز های وجودی بشر باشد.
اما نکته ای که این دفعه چندمی است که اینجا تکرار اش می کنم،اسلام پدیده ای عربی نیست که دفاع از ان عرب پرستی باشد.بین تمام پیام هایی که من داده ام،نه انکار پیشرفت های ایرانیان را می بینید و نه دوری از واقع گرایی در مورد اقدامات اعراب پس از فتح ایران

سرباز ایران

احتمال زیاد درس سفسطه ات رو در جایی که درس می‌خوانی با نمرات عالی پاس کردی.این رو تو گوشت کن هر چند سفسطه بازی ،این ایرانیان بودند که با نهضت شعوبیه اسلام را از عرب جدا کردند چون قبل از آن اسلام عرب شدند و از تبار تو خویشاوندانت جدا می شدی و نامی تازی بر خود می گذاشتی و موالی یک قبیله عرب می‌شدی .دقت کن تنها سرزمین های که در شرق ایران هستند که مسلمان شده اما عرب نشدند و گروه تمام سرزمین های غرب ایران تا مغرب عربی عرب شدند چون اسلام برای آنها یعنی عرب شدند… مطالعه بیشتر »

طاها

کسی منکر سیاست های عرب گرایانه اموی و نژاد پرستی اعراب نیست،اما قرآن در یک آیه برتری هر نژادی را بر نژاد دیگر بخاطر خون و نژاد نفی کرده است‌.مولای من علی علیه السلام آنچنان از ایرانیان در مقابل ظلم اعراب دفاع کرد که در گاهنامه تئوفانس راهب مسیحی،از حضرت اش با عنوان علیِ پارسی یاد می شود.
این دیگر ستیزی شیوه امامان شیعه نیست،شیوه اعراب و امویان است

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط طاها
سرباز ایران

نه میخ آهنی در سنگ فرو رود نه آدم نفهم رو میشه قانع کرد نه کسی که خودش رو زده بخواب رو میشه بیدار کرد نه بیگانه رو میشه میهن پرست کرد.تمام

yazdan

پست بی‌سواد بی هویت. اولا آخه اسلام به خودی خود چه دستاوردی به ارمغان آورده که اینقدر اراجیف می‌بافین. ۸۰ درصد به اصطلاح دانشمندان اسلامی ایرانی بودن و بنیه های علمیشون رو از دوران گذشته ایران که قدرت و مقتدرترین موجودیت سیاسی و فرهنگی دنیا بود رو به ارث برده بودن. خیلی از این دانشمندان حتا اسلام رو قبول نداشتن اونوقت شماها بهشون میگید اسلامی.. معماری‌ای که دقیقا از ساسانیان اومده رو به اسم اسلامی میخونن ، فرهنگ و حکومتداری‌ای که از ساسانی اومده رو اسلامی میگن و… فرهنگستان گندی شاپور رو اسلامی میگن ، بزرگترین شهر باستان تیسفون ساسانی… مطالعه بیشتر »

سرباز ایران

درود بر شما هم میهن و همتبار ارجمند سپاس از روشنگری شما

لعنت بر عرب و عرب پرست

شما وطن فروش هستی و به تمدن ایران داری بی احترامی میکنی ی سوال تو که از عرب ها و خرافاتشون دفاع میکنی برات چه منفعتی داره چرا کشورت رو به ی مشت عرب بی هویت که معلوم نیست پدر و مادرشون کی بوده میفروشی ایرانیتت کجا رفته؟همون امامی که ازش دم میزنی زده هزاران نفر ایرانی رو کشته بعد میای اسلام اسلام میکنی و تعصبی از اسلام دفاع میکنی؟

ایلیا ارشادی

عزیز من تمام کتب علمی و کتابخانه های ایران در حمله اعراب با ایران سوزانده شد، پیغام به عمر خطاب دادند که در ایران کتابهایی هست که هر یک ده برابر قرآن است از عمر دستور رسید قرآن برای همه مردم کافیست مابقی باطل و باید سوزانده شود ، این است که شما از قبل از اسلام مشاهیری نمیشناسید ، ندانستن خود رای با نبودن در میامیز لطفا ،

ایلیا ارشادی

به ایزد اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

داریوش

دوست ارجمندم
باید پذیرفت که هنوز تازیان با داشتن چنین طرفدارانی در مرز و بوم ما دارند به جنایات خود ادامه می دهند .تنها راه نجات می‌دهند و انتقام از کشته شدگانمان در یورش تازیان به میهن ،ببرونذریهتن چنین افراد خائن و وطن فروشی هستند که از خود تازیان صدها برابر خطرناکتر می باشند.به گفته ی هیتلر اگه ده فشنگ داری نه فشنگ برای خائن و یک فشنگ برای دشمن

...

چون نژاد خودشون رو برتر از مردم ایران میدونستم و حتی اجازه نمیدادن که سوار خر و اسب بشن اگر دین اسلام رو قبول نمیکردن کشته میشدن و باید مالیات سنگینی میپرداختن. حتی همون فردوسی که سنگ مسلمان بودنش رو به سینت میزنی درباره حمله ی اعراب مسلمان گفته :فهرست عضویت / ورود مطلب ارسالی کاربران یک شعر بسیار زیبا از حکیم ابوالقاسم فردوسی حتما بخونیدش چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ – ۰۱:۱۹ تصویر Mehran bayerniMehran bayerni5 سال قبل ۳۶,۶۸۹ مشاهده / ۸ دیدگاه۲۱۲ این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست. قوانین سایت کاربر محور /… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

دوست عزیز بحث تهاجم و حمله عراب و غالب شدن بر فرهنگ وتمدن یک کشور و نابود کردن تمدن یک ملت هستش شما شاید خودت عرب هستید و ایران از دیر باز تاکنون متمدن و دانشمندانی در ادوار تاریخ داشته ومحصول اسلام یا دوره ای خاص نبوده اعراب تمام کتاب خانه های دوران گذشته را به آتش کشید و کماکان این کار رو تا کنون انجام داده چون از روزی به ایران حمله کردند بر این افکار بوده که قران کتاب برتر هست ونباید کتابی دیگر باشد بر مردم ایران ظلم کردند . وهمان گونه بارها به مکان های تاریخی… مطالعه بیشتر »

رضا

چررررررت نگو.فردوسی نتیجه اسلام بود؟؟؟؟

مخالف اسلام

مثل اینکه شما خبر نداری تمام کتاب ها رو همون اعراب جاهل به اتش کشیدند و هیچ اثری از کتاب های علمی ایرانیان نگذاشتن

افلاطون

آیه ۲۴ سوره نساء رو بخون اونجا که میگه زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان را که از راه اسارت به دست آورده اید زیرا اسارت آنها درحکم طلاق آنهاست بعد تاریخ هم بخون ببین با همین احکام دینی با زنان کشورت چه کار کردن ،، ایران درگیر حقارتی شد که تا به حال نشده بود مشکل شما اینه که فقط تعصب دارین و گرنه همون قرآن هم یه بار شاءن نزول یا با ترتیب زمانی نخوندید

محمد هستم

دوست گرامی شما از مقدار انزجار و تنفری که در نظرت موج میزنه کاملا مشخصه که نه تنها هیچ علاقه ای به ایران و تاریخ ایران نداری بلکه سعی داری که تاریخ رو اونجوری که دوست داری روایت کنی، در اینکه اعراب بیابان گرد و وحشی به یک تمدن بزرگ حملات خونباری کرده اند و متاسفانه امامان مورد علاقه شما نیز توی این حملات و تجاوزات به ایران شرکت داشته اند مدارک و اسناد تاریخی بسیار زیادی وجود داره، جهل و نادانی شما نسبت به تمدن بزرگ ایران دلیل بر عدم وجود اون نیست، شما خیلی راحت البته اگه واقعا… مطالعه بیشتر »

بکن ننه تازی

ز شاش شتر خوردن عرب را کاری به جایی رسانید که تاج کیانی کند آرزو

فاطمه

خدا نبخش شون جانی های وحشی مگه میشه دین را به زور جنگ تحمیل کرد اینکه اصل دین خوب یا بد هست حرفی نیست اصل جنگی هست که کشورراچپاول کردن مردم راکشتن سالها برماحکومت کردن به اسم دین واینکه پذیرش دین اجباری نیست ماخودمون دین داشتیم درهرصورت کشت وکشتار نمیکنن که بگن این دین بهتره دین برای رهایی ونجات انسانهاست نه کشتن وتحمیل ان هرچندبعید است هدف تبلیغ دین بوده هدف چپاول بوده خداوند راضی بود که با کشتن وچپاول دینش رواج پیداکنه اگرقرار به تحمیل بود که خداوند خودش میتونست کاری کنه که همه مردم یک دین را بپذیرن… مطالعه بیشتر »

طاهر قرشیخ

درود به شرف و شرافت و فهم و ایرانیتت

صدرا

شما خودت می‌دونی و داری می‌نویسی مگه دین با اجبار می‌شه؟! جواب خودت را خودت نوشتی! اولا جنگ‌ها از طرف مسلمان‌هایی بوده اما این به معنی جوازش از طرف اسلام نیست حتما! مثل این هست که حرف‌های شما به اسم دین را یک مسیحی به اسم حرف از طرف اسلام بدونه! چون شما مسلمان بودی و گفتی. ۲- ثانیا درسته بعضی افراد در این جنگ‌ها کارهایی کردند که غلط بوده اما این غلط شخص آن‌هاست نه از طرف اسلام! و البته در این قضیه مطااب غلط و خلاف واقع هم چه الان چه در کتاب‌های مخالفین کم نیست! اینکه چرا… مطالعه بیشتر »

شفیق

دقیقا خود اسلامه
چون طبق قوانین اسلام غیرمسلمونا یا باید کشته بشن یا جزیه ومالیات بدن یا از کشورشون اخراج بشن، وحشی تر از این قوانین هم هست؟

طاها

غیر مسلمان ها در اسلام محترم اند و اگر که پیرو یک دین آسمانی باشند ازدواج با ایشان آزاده،جزیه هم مالیاتی نیست که چون شما مسلمون نیستی باید بدی،ماجراش این جوریه که همه مسلمان ها باید در جنگ شرکت کنند اما غیر مسلمان های پیرو دین آسمانی معاف هستند‌ و در ازای این معافیت هزینه ای رو می پردازند.در واقع جزیه هزینه دفاع از مملکته،البته در مقابل مسلمان ها هم مالیات هایی چون زکات و خمس باید بدن که غیرمسلمان های پیرو دین آسمانی از اونها معاف اند

رضا

داداش اسلام به خودی خود که وجود نداره مسلمونا نماد این دینن و اعمالشون بیانگر اعتبار این این دین

طاها

اعمال چهارده نفر کاملا مطابق این دینه،بعد هم همه مسلمون ها در نگاه شما خونریز بودند؟
لطفا به جنبه های دیگه ای هم از تاریخ بپردازید

محمود

شما تاریخ عربستان رو قبل از اسلام بخون ،،، دقیقا با بعد اسلام هیچ فرقی نداره فقط بت رو برداشتند ، برو بخون عزیزم ،

طاها

کدوم کتاب تاریخی محل استنباط شما بوده؟

محمود

این کتاب هایی که ما خواندیم با اون کتاب هایی که تو حوضه خواندی منابع آنها فرق دارند

وحید

فقط همین تک بیت فردوسی را ببینید.
زشاش شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسانیده است کار….
ببینید انحطاط فرهنگی باید چقدر باشد که عرب ها فرش بهارستان را تکه تکه کردند!!
شما یک دانشمند عرب را نام ببرید.
یک خوراک تاریخی عربی،یک شیرینی تاریخی عربی،یک شاعر،فقط یک شاعر عرب را نام ببرید.
اینقدر تحریف تاریخ نکنید.
خستگی ۲۰سال جنگ های ایران و روم باعت شد وحشیها بر ایران چیره شوند وچه ها که نکردند….در زبان رومی باستان عرب یعنی وحشی

امیرحسین

سلام از تک تک جملات جناب عالی بوی تعفن نژاد پرستی میاد یک گزارش معتبر بیار که فرش بهارستان رو تکه تکه کردن! تنها چیزی که در تاریخ درباره این ماجرا آمده به نقل یک دروغ پرداز و جاعله!! برچسب عرب و پارس و رومی معیاری برای معرفی تمدن اسلام نیست، بلکه این نام مسلمانه که از اهمیت برخورداره. و دانشمندان مسلمان هم پرآوازه تر از اون هستن که نیاز به معرفی داشته باشن… نام بردن شاعر عرب هم که بیشتر به شوخی شبیهه!! اگه مطالعه نکردی مشکلی نیست بزرگوار، یه جستجو تو اینترنت هم بکنی متوجه می شی. حالا… مطالعه بیشتر »

معین

آدم عرب پرست، اصلا میفهمی چی داری میگی پس الان که تکنولوژی ژاپن و اروپا و آمریکا و کره جنوبی آنقدر پیشرفت کرده اونا هم مسلمان بودن احمق جان علم مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه شما فقط اصالت ونو فراموش کردید اگر اعراب دخترکش ملخ خوار گرسنه با وحشی گری به ایران حمله نمی‌کرد اولا ایرانیها خداپرست( یکتاپرست) بودن و مثل اعراب بت پرست و هوس پرست نبودن دوما الان تمام کشورهای دنیا مغزهاشون فرار میکردن به سمت ایران و الان ایران آمریکا و اروپا را بخاطر نقض قوانین کشور ما تحریم می‌شدند بهتره بدون ارق عرب پرستی بری تاریخ… مطالعه بیشتر »

امیرحسین

درود برشما بزرگوار اولا که بنده عرب پرست یا آریایی پرست نیستم اتفاقا من تمدن ایران باستان رو دوست دارم و به بزرگ مردانی که برای ایران زمین جنگیدن و خدمت کردن و به ایرانی بودنم افتخار می کنم. اما لازمه ایران دوستی این نیست که مردمان دیگه رو با عناوینی مثل وحشی و ملخ خوار و… تحقیر کنیم اعراب هم فرهنگی برای خودشان داشتن که اگرچه پیش از ظهور اسلام فرهنگ بادیه نشینی و شرک و دارای رسوم و عناصر بدی بود و بعد از اسلام هم در بخشی از این مردمان باقی ماند اما کاری که شایسته ست… مطالعه بیشتر »

حامد

وقتی عربها به کتابخانه مرکزی ایران رسیدند که بیش از ۱۰هزار جلد کتاب از لوح سنگی تا چوب نوشته و غیره را سوزوندن و آثاری از فردی نموند حتی با کتابخانه ملی روم هم همین کار را کردند، مگر میشه اینهمه از شاهکار مهندسی پرسپولیس و اهرام مصر نوشته ای نباشه یا از مهندسین اون نامی ازشون نبرده باشند ، همه این مستندها را این دوستان متمدن شما به آتش کشیدن. سینوهه نام یکی از پزشکان قبل از ورود دوستانتون به ایرانه که توی تاریخ طبری آمده . جهت اطلاع شما

امیرحسین

چه جالب!
حالا دقیقا کجا بوده این کتابخانه مرکزی ایران که مورخا پیداش نکردن و شما کشفش کردی؟!
کتابخانه اسکندریه رو که مسیحیا به بهانه شرک آمیز بودن قلع و قمع کردن چه ربطی به مسلمونا داره…
در مورد شاید و باید به دوستتم توضیح دادم، بد نیست یه نگاهی بندازی، یه مدرک معتبر از کتابسوزی بهم نشان بده

ایلیا

حاجی سخنرانی دکتر شریعتی رو گوش کن که با منبع از تکه تکه شدن فرش بهارستان میگه که بدست سپاهیان نامسلمان اسلام دروغین افتاد و این کسانیکه شما داری ازشون دفاع می‌کنی همه دشمنان اسلام بودند که به اسم اسلام جنایت کردند وگرنه چرا خود پیامبر به ایران حمله نکرد ؟ چون ما یکتا پرست بودیم و آزادمرد و بعد از رحلت ایشون اونهایی که نمیتونستن ایران رو سربلند ببینن دست به غارت و چپاول و وحشی گری زدند و فرزندانشان هم امام کشانی بودند که عمر سعد یکیشون بود حالا هی دفاع از دشمن خودت و دینت بکن…

محمود

شما کتاب دو قرن سکوت رو فقط ن بیشتر بخون عزیزم ، البته شما تازیان باید ناراحت بشید ، البته

طاها

دو قرن سکوت رو که تمام کردید،یک سر به کتاب های بامداد اسلام،کارنامه اسلام،در قلمروی وجدان و… از همون آقای زرین کوب بزنید.

پارس

کانال آب و کتیبه و سد و جاده ابریشم و مهندسی کشتی سازی و…. پس اینارو تو دوره ایران باستان بابات ساخته؟

مجید

بیشتر مطالعه کن، برو سخنرانی آقای مرتضی جزایری که آخوند رو گوش کن، شاید چون هم فکر شماست بفهمی که اعراب وحشی بودن ،طوری که علاوه بر پاره کردن فرش ،طلا میدادن بجاش نقره میگرفتن داداش

همایون

حتما شنزارهای عربستان و آفریقا دانشگاه و تمدن و شهریاری و شهریگری و دانش و فناوری و تکنولوژی داشتند

ایرانی

چجوری کار بجایی رسیده که مردم ما خودشونو گول میزنن و در حالی که صدها مورخ از جنایتهای بشری اعراب در ایران نوشته اند میخوان این جنایتها و کشتارهای عظیم رو ماله بکشن حالا حکومت حق داره این کار رو بکنه چون نونشون تو این کاره بقول حکیم ابوالقاسم فردوسی زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش اما مردم ما متاسفانه درگیر چنان جهالتی شدند که اونها هم جنایتهایی که بر علیه اجدادمون شده رو میخوان نادیده بگیرن و تحریف بکنند من میگم اون اعربها همشون بزرگترین جنایتکارهای تاریخ هستند و ما باید به دین… مطالعه بیشتر »

سیاوش

درود بر شما احسن

ناشناس

دمت گرم

keivan

همون فردوسی عزیزت میگه: که من شهر علمم علیم در است این سخن گفتار پیغمبرست به جز بی پدر نباشد دشمنت که یزدان به آتش بسوزد تنش..منم بنده این دو رستخیز اگر شاه پیکرم کند ریز ریز..باشه حتما برمیگردیم به دین مغهای زرتشتی که پشتش اسب رو مقدس میدونسته و قتل عام یک میلیون مزدکی کردند و اتیش پرست های معروف..میشه یه بیست صفحه از زندگی زرتشت رو بیاری..تو اوستا و گاتهارو خوندی؟..سیوشانس که توی اوستا به ظهورش بشارت میدن کیه؟؟؟ یه چیزی شنیدی..قبل از شاهان زرتشتی ایران ۱۲۰ تا شاه ماد و آشور داشته دین اونهارو قبول کن به… مطالعه بیشتر »

ناشناس

حرص نخور بابا بی خیال می ترکی ها

محمود

عزیز تازی شما ناراحت نباش ما ایرانیان یکم ب خودمون اومدیم ، تازه فهمیدیم شما تازیان چ بر سر سرزمین ما آوردین شرمنده ، البته حرف حق تلخه ، آقا ما داریم از دشمن حرف می‌زنیم، مگه شما ایرانی نیستی

ناشناس

من یک تار موی پیامبر رو به همه عالم هم نمیدم

معین

احتمالا اجداد تو هم نای هست که توسط اعراب هتک ناموس شدن

مجید

پیامبر انسان خوبی بود اما معصوم نبود، خود قرآن پیامبررا سیم جیم میکنه: مثلا درمسایل جنسی مخصوصا، دزدی و کاروان زدن در ماه حرام، کشتار و جنگ و ….

طاها

کجای قرآن؟
معصوم بودن پیامبر و امامان اثبات عقلی داره

ناشناس

درود بر شما

باقری

تا کنون شنیده اید که ایران تنها کشوری در دنیا ست که از زمان بدو تاسیس حتی قبل از آن هیچگاه بت پرست نبوده اند. هیچ منبع تاریخی را نمیشود سراغ گرفت که در آن ذکر شده باشد که ایرانیان بت میپرستیدند.بت به معنای آنچه ساخته دست بشر باشد. ایرانیان از شروع تاریخ مطاهر وجود خدا را پرستش میکردند مانند ماه و خورشید و ستاره و حتی آب و آتش بعد این اعراب سوسمار خور جاهل و بت پرست باید بیایند و کشور عزیز ایران را با آن تاریخ درخشانش وحشی و بربر بخوانند و درس تمدن بدهند. چه فرقی… مطالعه بیشتر »

mohammad

سلام باتوجه به اینکه درتاریخ می‌گویند شهربانو دختر یزدگرد سوم بوده .ولی یزدگرد در سن ۱۱سالگی به تخت تاج نشست و درکل سه سال درحکومت ساسانی شاه بوده در این سه سال چطور شده که دختر یزدگرد زن امام حسین شد ویزدگرد هم ۱۵سال سن داشت .این روایت تاریخی اشتباه هست

فاطمه

خلاف عقل سلیم است؟بالاخره اونها ۴۰۰سال برما حکومت کردن یانه بامحبت امدن گفتن مامیخواهیم برشما حکومت کنیم اموال وزنان را وحکومت راخودمان بامیل دادیم کسی کشته نشد خودمان دینمان رانخواستیم گفتیم چون شماقوی هستید وکشورماراتصرف کردید پس ما دین شما رامیپذیریم و تمام کشور رادست شما میدهیم حالا جزییات یا اسم افراد را بی خیال بالاخره کشورمون رو تصرف کردند وعقل سلیم میگه بااختیارومحبت هم نبوده دینن و زبان شون رو پذیرفتیم کشور واموال رو تصرف کردن با رضایت کامل لابد دنبال نپذیرفتن هستی هی گیرمیدی که نپذیری

keivan

نه اینکه سلسله جنایتکار و وحشی ساسانی که توی تاریخ به سفاکی معروفه جنایت نکرد..وقتی ساسانی ها ۴۶ تا کشور رو به اضافه روم شرقی با استراتژی کشتار گسترده برای ایجاد وحشت و تسلیم شدن زودتر انجام میدادن خوب بود همه چی؟ قتل عام و نسل کشی یک میلیون مزدکی و مانوی که از فساد مغهای جادوگر زرتشتی و خسروپرویز به ستوه امدن..بیش از نصف ایرانی ها با اعراب همکاری کردن چون عقیده داشتن هرچی باشن از ساسانی ها بهترن..جنایات سعد ابی وقاص و عمر و عثمان و ابوبکر ملعون رو به پای اسلام ننویس..و عمر هیچ کسی رو به… مطالعه بیشتر »

مهدی

چی شرو در میبافی دین وحشیای بی سرو پا خونخوار پیروی نداره ما این به اسلام اونا نیاز نداشتیم اونا فقط برا چپاول و غارت و دزدی اومدن نمونش جنگ ۸ساله

یک فرد عاقل

ما وحشی هستیم ؟ ما خونواریم ؟ قوانینی که ما ۱۴۰۰ سال پیش برای جنگ هامون نوشتیم اگر کسی الان بخونه متحیر میشه . اگر مردم ساسانی نیاز به اسلام نداشتن چرا خیلی ها فقط چیز اندکی از اسلام می دونستن بهش روی اوردن . برو کمی مطالعه کن . همین شما ها هستید که کلمه ای کتاب نخوندید و در مورد همه چیز نظر می دید . می دونستی چقدر حکومت ساسانی طبقه گرا بوده . می دونستی اگر کسی پدرش کشاورز بود نمی تونست هیچ شغل و طبقه ای بجز کشاورزی داشته باشه . شما که دم از… مطالعه بیشتر »

حامد

دوست عزیز مگه توی قرآن نیامده که برای هر قومی به زبان همان قوم و فردی از همان قوم برای هدایت فرستادیم. پس چرا این مسلمانها به ایرانی که زرتشتی بوده و پیامبر هم این دین را برسمیت شناخته بودند ، حمله کردند؟ مگه توی قرآن از ذلقرنین نام برده نشده که حتی مراجع تقلید هم به کورش نسبت میدن ، پس این وحشیگریهایی که به کوروش نسبت میدهید از تفکر یه عده ایران ستیز تراوش کرده.

طاها

این یک حکم کلی برای هدایت اقوام پیشینه،آیا عقل بشر در همون سطح اقوام پیشین باقی مونده؟بعد هم من موندم چرا ما اقدامات مسلمان های رو به نام اسلام گره می زنیم؟همین مسلمان ها پسر پیامبر اسلام رو که امام،معصوم و رهبر اسلام بود رو به نام خدا به شهادت رسوندند؟قاتل تمام امامان به ظاهر مسلمان بودند.اینها هم پای اسلامه؟

تازی

شما بیشر شبیه
یک فرد خائنی

محمود

عزیزم ناراحت نشو ، کی گفته شما تازیان هیچی بلد نبودید ، ما ایرانیا بی شعوری، ببین بهشون بگو برید کتاب دو قرن سکوت رو بخونید حرف مفت نزنید ، آقا من طرف دار شما هستم ، اصلا منم تازی ، خوبه ، اصلا خر آقا باشه ، رازی شدی

طاها

فکر کنم تمام مطالعات تون به دو قرن سکوت محدود میشه.والا همون نویسنده کتاب های دیگه ای هم داره

ناشناس

حرص نخور. بابا بیخیال می ترکی ها

Alireza

متأسفم خیلی بی غیرتی

معین

آقای محترم لطفا به عمر و سعد و ابوبکر.. اینها فحش نده کافر میشی چون اینها از فامیلهای درجه یک و درجه دو سه پیامبر اسلام و امام علی و امام حسین هستند تاریخ و بهتر بخونید و بدون ارق بخونی بهتر متوجه میشی که ما تو دعوای فامیلی اونها گیر کردیم و هر کدوم واسه جاه طلبیشون و خودنمایشون به قسمتهای مختلف ایرا حمله میکردن

حمید

همین‌مختار بیشرف که این همه هزینه شده تا فیلمش رو بسازن توی ایران،
پدر وحشی بی صفتش، از فرماندهان حمله به ایران بوده،
لعنت به مختار و پدر مختار کثیف

سرباز ایران

دوست عزیز با اضافه کنم خود مختار در جنگ قادسیه نوجوانی ۱۲یا ۱۳ساله بود که همراه دیگر نوجوانان تازی و طبق رسوم تازیان در پایان جنگ زخمی های ایرانی را با خنجر یا سنگ یا چوب می کشت و به زخمی های تازیان آب میداند و آنها را از میدان جنگ بیرون می آوردند.

طاها

کی گفته صرف هم خانوادگی موجب امتیاز میشه؟
همانا که محترم ترین شما در پیش خدا پرهیزکار ترین شماست.
امامان هم هیچ وقت به جایی حمله نکردن

ایرانی

امام حسین و امام حسن در سال ۳۰هجری در زمان حکومت عثمان در جنگ طبرستان و نیشاپور به فرماندهی سعد بن عاص شرکت کردند در این لشکر کشی هزاران ایرانی بی‌گناه قتل عام و ناموس های در بازارهای مدینه و مکه به فروش رفتند قتل عام کردند در این لشکر کشی عبداله بن عمر عبدالله بن ابوبکر عبدالله بن زبیر عبدالله بن عباس و مالک اشتر هم بودند

طاها

متشکر میشم اگر کتاب تاریخی که این خبر درش نقل شده رو نام ببرید.

همایون

مومن و متقی در اسلام کسی هست که به فرهنگ و قوانین عرب که رنگ تقدس به آنها زده و شده دین اسلام ایمان داشته باشد.

طاها

واقعا توقع دارین این حرف های صد من یک غاز رو بدون دلیل بپذیرم؟

ایرانیم

میگیم از همه میگیم ولی هیچ کدوم را مثل اعراب در قرن ۲۱پرستش نمیکنم خاک بر سر ما که آنها اعراب را یک قوم عرب و کل دنیا را غیر عرب یعنی عجم مینامند نژاد پرستی در این حد خود شیطان هم اینقدر نژاد پرست نبود

حمید

بخدا انگار تو ایرانی نیستی،
بشر ما داریم میگیم حمله اعراب رو به ایران محکوم میکنیم، تو انگار خیلی خوشحالی بهمون حمله شده ، داری بشکن‌میزنی،
بخدا این‌حرفا رو به اروپایی بگیم فک‌میکنه ما ایرانی ها خیلی احمقیم‌ که از متجاوز های به کشورمون دفاع میکنیم

محمود

آقا هر کس ب شما تازیان بد گفته شما ببخش ،،، آقا دوستان اینقدر ب این تازیان بد نگین خوب ا ، ناراحت شدند ، عزیزم تازیان خوبند ، ب جان خودت ، ما ایرانی ها خودمون بدیم ا ،، ببین دعواشون کردم ، حالا برو بخواب ، مسواک یادت نره

سربازی بازمانده از جنگ ناجوانمردانه و نابرابر قادس

احمق جان به آگاهی تویه احمق برسانم در جنگ نابرابر قادسیه تنها ۳۳قبیله نیمه وحشی عرب با کمک رومی ها به لشکر ایران تاختند و هر قبیله متوسط ۲۰۰۰نفر نیرو نیمه وحشی مثل خودت در جنگ فرستاده بود که لشکر نیمه وحشی عرب ها با این حساب باید حداقل ۶۶هزار نفر باشد نه ده هزار نفر.و سیستم لشکر ایران تدافعی بوده یعنی لشکر ایرانیان از لشکر نیمه وحشی عرب ها کمتر بوده و هزاران دلیل دیگر که در مغز تویه وطن فروش نمی رود که بیان کنم

طاها

عقل سلیم راجع به حضور سلوکیان،مغولان،غز ها و سایر اقوام مهاجم چیزی نمیگه؟
چرا این وسط فقط اسلام ماندگار شد؟

اردشیر

چون چهارتا احمق مثل تویه نفهم حالیشون نیست که مغول و سلوکیان و غزها ایدیولوژی با خود نیاوردند که ماندگار بشوند.عرب ها مانند مغول ها از ایران گورشان را گم کردند اما ایدیولوژی آنها ماندگار شد

طاها

سلوکیان ایدئولوژی نیاوردند؟
یک نگاه به بناهای عصر اشکانی بیاندازید و بعد دوباره حرف تان را نگاه کنید

سرباز ایران

ایدئولوژی با معماری فرق دارد.ایدئولوژییعنی دیدگاه و افکار اما بناهای عصر اشکانی یعنی معماری.حق هم داری معماری رو ایدئولوژی بدانی چون بجای مغز آهک و سنگ و سیمان در سرت کار گذاشتن

طاها

معابد یونانی ایدئولوژی ایرانیان پیش از حمله اسکندر بود؟یا دست پخت حضور یونانی ها؟
یونانی ها همان سیاستی را در پیش گرفتند که بعد ها معاویه در ایران اجرا کرد.مهاجرت های دسته جمعی بر تاثیر در اجتماع های ایرانی..

بهمن

اول اینکه ایرانی جماعت هرگزوهرگزاون چیزی که عرب باجنگ وکشتاربه نام دین اسلام تحمیل کرده راقلبا”نپذیرفته اندوبرای همینه که اسلام همواره یک ملعبه بوده برای حرمسرا درست کردن شاهان یاغارت کشورهای دیگه به نام دین ویاملعبه ای برای کاسبی بدون زحمت عده ای ازبابت روضه وفتوا ومسجدومنبرو خطابه وامامزاده داری وغیره.دوم این که عمرخیلی ازبابت نتیجه ی جنگ نگران بوده ورغبت نشان نمیداده واصلی ترین محرک اوعلی بوده که درنهج البلاغه این اصرارآمده.ازطرف دیگه شخص روزبه که مزدکی ومخالف ‌دولت ساسانی بودبه نام سلمان راعربها داشتند که یک طراح جنگی خوب بودونقاط ضعف دربار وسپاه ایران رابه خوبی میدانست.درباره ی… مطالعه بیشتر »

امیدرضا

سلام این که ما ایرانی هستیم شکی نیست این که اعراب با جسارت و خونریزی ایران رافتح کردند هم شکی نیست همان انهایی که مغلوب اعراب شدند پدران ما بودند هم ان هایی که دین اسلام را پذیرفتند پدران ما هستند اگر ایران مغلوب شد چون شاه خوب و حکومت خوب نداشت اگر مردم ایران اسلام را به جای زرتشت پذیرفتند چون منطقش و آیین آن برتر و کاملتر بود مردم ایران (پدران ما) با همه زخم های خورده از عرب تشخیص حقانیت اسلام و تفکیک آن را از جاهلیت عرب دادند بعد ما الان با ادعای سواد دار بودنمان… مطالعه بیشتر »

آریا

بسیار عالی گفتید دوست عزیز ممنون از شما

معین

آره حق با توست ای ملت ایران مگر کورید که الان حکومت زمام داران اسلام را در ایران نمیبینید. فرزندانشان از اسلام گرویدند انهار را با دلارهای نجس و طلاهای وسوسه انگیز در آمریکا و کانادا تنها رها کردن و خود به حکومت داری در ایران مشغولند. آری تو راست می‌گویی

محمود

ببخشید شما از کجا متوجه شدید ک مردم ما با جون دل قبول کردند ،عزیزم هر چیزی ک تو مدرسه بهت یاد میدند ک درست نیستش ، شما با معلمت دوست شو بعد یواشکی ازش بپرس ، حقیقتو بهت میگه ، آخه تو مدرسه ک جرات ندارند حقیقت رو بگند ، ا عزیزم یکم هم کتاب غیر درسی بخون ، برات خوبه ، گوگولی عمو

طاها

فقط احساس می کنم از شدت حقارت به تحقیر بقیه می پردازی.چه کسی گفته حقیقت اون چیزیه که توی سر شما جا خوش کرده؟

رحمان

درود برشما. انهایی ک غیر از گفتار شما نظر دارن یا هیچی از تاریخ و اثرات حمله اعراب ب زندگی ایرانیان حتی تا امروز چیزی نمیدونن یا یا از این چشم پوشی نونشون تو روغنه . تازه منتقد عملکرد ایرانیان هم هستند ک چطور با اون تعداد سرباز و جنگجو بازنده جنگها با اعراب بودن… من میخوام در جواب بهشون بگم که دلیلش وجود افرادی مثل خودشون در تمام طول تاریخ ما بوده که مردم رو گمراه میکردن و باعث تفرقه و اختلاف میان ایرانیان میشدن.

حامد

عالی و منطقی 👍

معصوم

بسیارعالی
زنده باد ایران و ایران

رضا

درود
مطالب شمابسیارجالب ونزدیک به واقعیت بودممنون میشم درمواقعی ک فصرت داشتیددراین خصوص بنده راراهنمایی کنید

طاها

برام جالبه که این همه خبر دریغ از اندکی منبع و مدرک،اول اینکه اگر کسی دنبال حقیقت هست،برای کارنامه مسلمان ها(باز هم نه اسلام) به کتاب کارنامه اسلام از آقای زرین کوب نویسنده کتاب دو قرن سکوت رجوع کنه منبع این قصد پیامبر برای توهین به ایرانی ها از کجاست؟متن نامه پیامبر اینگونه آغاز میشه به نام خداوند بخشنده مهربان از محمد رسول خدا به خسرو… این مطلب که نام پیامبر بالاتر نوشته شده بود رو از کجا آوردید؟با کدام منبع سلمان رو مزدکی مذهب نوشتید؟بر فرض درست بودن حرف شما کی برتر ندونستن پادشاهی که با جنگ و خونریزی… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط طاها
هوشنگ

خسرو پرویز در اسفند۶۲۸میلادی یعنی سال ۶قمری در کودتای پسرش کشته شد آنهم در شهرکی اطراف تیسفون و نامه پیامبر اسلام به تاریخ ۸قمری بعد صلح حدیبیه بود .این نامه جعلی هست چون خسروپرویز دوستل قبل از تاریخ این نامه کشته شدند

طاها

برخی تاریخ نامه را ۶ یا ۷ هجری قمری دکر کرده اند
البته در باب رخداد این نامه و ماجرایش سخن فراوان است،اما صحت یا عدم صحت این رخداد ایرادی به اصل پیام پیشین وارد نمی کند

هوشنگ

اولا گیریم اینطور که تو میگی که سال ششم نامه رو نوشته باشند اون موقع کسی اصلا در بیابان های حجاز پیامبر رو نمی شناخت و قدرتی نداشت که بخواهد نامه برای شاهان و امپراطوری ها بنویسد،بعد هم خسروپرویز تنها شاه ساسانی بود که در شهرکی در شمال تیسفون اقامت داشت چون تیسفون را شوم می‌دانست سوم مگه دربار شاهان ساسانی خانه ی خاله بود که هر شپشوی پابرهنه ی رو به حضور بپذیرند چهارم سفیران روم و بلغار و ارمنی شش سال منتظر می ماندند تا بارعام بگیرند و حضور خسرو پرویز پذیرفته شوند چهارم ایران و روم در… مطالعه بیشتر »

بماند

کسی که دختررازنده بگورمیکندوبعد اسم های دخترانه برخدامیزارند هیچ افتخارنیست مادرجنگ هاشکست خوردیم قبول ولی دردبدتراینه چندتااحمق عرب پرست مثل ……شماهمین بس بشینین آش نذری بخورین.

آتوسا

جنگ قادسیه یکی از سیاه ترین فصل های تاریخ هست جنگی که یک تمدن و نابود کرد و زنان ایرانی به کنیزی رفتند و به اونها تعدی شد . در کتاب دو قرن سکوت شما به وضوح یک تراژدی هولناک و مشاهده می کنید . آنچه که مسلم هست عرب ها بسیار جنگجو ولی فاقد فرهنگ و خوی انسانی بودند ولی مهمترین مساله این هست که اونها به نام دین آسمانی و الهی دست به چنین جنایتی زدند در تاریخ تقریبا تمام کشورگشایی ها با بدترین جنایات همراه بوده اما هیچ کدوم از اونها این جنایات و به نام دین… مطالعه بیشتر »

fg

یک کلام میگم عقلتون رو به کار بندازید
اینهمه نسل کشی در اسلام به خاطر اینکه بگن دستشویی رفتنی با پای راست وارد بشی یا پای چپ؟
اگه خداپرستی و یکتاپرستی بود که ما داشتیم،برده داری از زمان کوروش ممنوع اعلام شده بود،
اسلام و دینش برای اعراب بود نه برای جهان و ما
اگه ما قبل از اسلام در جاهلیت به سر می بردیم حتما پیامبری در ایران نازل می شد که ما را به راه راست هدایت کنه،
سواله برای من چرا فقط توی خاورمیانه فقط ۱۲۴ هزار پیامبر اومده؟؟؟

طاها

اولا که فقط ۱۲۴ هزار پیامبر برای خاورمیانه نبوده،بلکه ما از پیامبران خاورمیانه بیشتر می دونیم.باید دونست که طبق نظر برخی رشد عقلی جوامع خاور میانه بالاتر بوده و در نتیجه پیامبران اینجا بیشتر به بعثت رسیدند.بعد هم جدا از بحث ایران،کی گفته برده داری از زمان کوروش ممنوع اعلام شده بوده؟نسبت به استفاده پارتیان از برده های جنگی در انواع کارها مطالعاتی دارین؟

عرفان

نسبت به غلام محمدمطالعاتی داری؟
علی و حسن و حسین چطور؟
فیلم مختار ساخت دست اقایون حضرات رو که حداقل دیدی؟
غلام ایرانی مختار رو دیدی؟
غلام شمر و خولی و اینارو هم دیدی؟
غلام همون برده اس عموجون حالا بدو برو تو قفست دیگه زیاد سرگرممون کردی میخوام در قفس رو ببندم

طاها

اخیلی بالاتر نظر برخی رو درباره اینکه چرا اهل بیت غلام داشتند رو گفتم.برید مطالعه کنید

خر شناس

پس اسم چندتا از اون پیغمبرانت که در سرزمین های دیگر آمدند رو نام ببر

طاها

لطفا ابتدا ادب صحبت کردن یاد بگیرید تا شایسته صحبت کردن باشید،بگذریم
از بین تمام پیامبران تنها کمتر از سی نام در قرآن صریحا آمده است،تشخیص مابقی را باید از روایات بدهیم که متاسفانه بسیاری از گفته های تورات بجای روایت داخل کتاب ها شده که نادرسته
این صحبت که پیامبرانی برای تمامی اقوامی که به رشد عقلی حداقلی رسیده بودند،فرستاده شده،یک مبحث عقلانی هست نه لزوما اسلامی‌.اثبات عقلی اش هم بر می گرده به قاعده لطف.
اما اینکه چرا ما نام های زیادی در اختیار نداریم یک مبحث تاریخ نگاری هست.

عرفان

این دیگه گفتن نداره خب دیگه فقط میشه گفت امان از آفتاب داغ و صحرا های عربستان و عراق و شام😂😂😂

بهمن

بادرود،عرض کردم که صحت وسقم هرادعا وهررویه وهردینی راباید بانتایجش سنجیدونه باظواهرآن.اسلام هم ازاین قاعده مستثنی نیست.ظاهر آن چیزی است که پیداست اما باطن چطور؟همین است که دنیای امروزدرهمه ی زمینه هاباموشکافی فراوان مواجه میشودتادرزندگی خوددچارخسارت نشود.خروجی ملموس اسلام تااین لحظه وجودکشورهاییست که فاصله ی توان علمی واقتصادی واجتماعی شان باکشورهای توسعه یافته که هم دردین وهم دردنیاشان برواقع گرایی ونه ادعا تاکیددارند بسیارزیاداست.این دین هیچ واکسنی به بشرعرضه نکرده.هیچ گونه تجهیزات وتخصص پزشکی برای بشرنداشته.هیچکدام از رفاهیات بشرازجمله برق وتصفیه آب وبهینه سازی کشاورزی نداشته ودرهمه ی این امور صرفا”مصرف کننده ومحتاج غرب بوده..درحالی که مدعی بهبودهمزمان دنیا وآخرت… مطالعه بیشتر »

عیوض حمیدی از مراغه

ماها مادامی که اطلاعتمون ابتدایی هست همین است وبس بقول استاد شهریار
انسان اولان خنجر بیلئینه تاخماز
اما حیف گور توتدوخون بیراخماز
یعنی اونی که انسانیت داره خنجر به کمرش نمی بنده
اماحیف کسی که گوره چیزی رو بگیره ولش نمی کند
با عرض پوزش انسانیت فراتر از دین ومذهب میباشد…

احمد

با عرض پوزش استاد شهریار که میفرمایید خودشان مسلمان شیعه بودند (:

ناشناس

خیلی جواب خوبی دادی اگه اون ب حرف شهریار و گوش میکنه که خود شهریار مسلمونه
واقعا خنده داره ب حرف مسلمون استناد میکنه اما اسلام و رو بد میگه

محمود

واقعا جوابت کوبنده بود ، ایول الله‌اکبر، حمله، شرمنده ، نمیخواستم مسخره کنم ، آخه خودت کرم داری

محمود

منم مسلمانم وشیعه ، ولی حقیقت همینه ، چ تلخ حقیقت ، میخوام با تو باشم ، چگونه چگونه

طاها

اشعار جناب شهریار رو درباره امام علی هم مطالعه بفرماید

طاها

اسلام هیچ دستاوردی برای جهان بشری نداشته است اما از خوارزمی و بیرونی و ابن سینا تا فارابی و ملاصدرا و طوسی همه مسلمان ایرانی بوده اند.حاضرید اسلام را به قیمت نادیده گرفتن ایرانی جماعت خراب کنید.تمام میراث حکیمان ایرانی در فلسفه اشراق توسط سهروردی تبلور یافت و سپس تغییر ماهیت داد.مسائل فلسفی گوناگون که در مکتب های مشا،اشراق و متعالیه برای اولین بار به چشم آمد را به کلیات فلسفی یونان محدود می کنید؟اسلام در زمانی که مسیحیان زمین را تخت می دانستند خورشید را در جای خود چرخان معرفی کرد که از دستاورد های امروزی دانش بشری است.در… مطالعه بیشتر »

yazdan

شماها کسایی رو مسلمان میگید که تماماً اسلام رو نفی و نهی می‌کردن. از مال خودتون بالا برو. ایرانیها که ۸۰ درصد به اصطلاح دانشمندان اسلامی رو تشکیل میدن به اسلام نچسپون…
امثال خوارزمی و ابن سینا و رازی و ابوریحان و و… رو اسلامی میگید در حالیکه این‌ها بعضاً به آتئیست‌ها میزنن.
عربها عملا تا سقوط بنی امیه در ایران صاحب قدرت بودن اگرچه عباسی هم با انتخاب پایتخت ایران به پایتختی موجب عربی سازی اونجا شد اما هر آنچه به این اسلام میچسپانید حتا علمای دینی از ایران نشأت گرفتن.
خجالت بکشید بدبخت های آویزون.

طاها

بین کسانی که نام بردید،تنها رازی نامسلمان بود.اتفاقا ابوعلی سینا نه تنها مسلمان بود و در ایجاد فلسفه اسلامی نقش بسیاری داشت،که شیعه هم بود

yaz

نمیدانم چرا خودتان را مسخره میکنید. تشیع در آن زمان هنوز بطور امروزه فرمولیزه نشده بود که یکی مثل ابن سینا رو شیعه خواند. حتما اطلاع داری که ابن سینا به خاطر چه چیزی فوت کرد. طرف تا لحظه مرگ هم به عقیده خودش پای‌بند بود. حالا آیا صحیح هست چنین فردی رو دارای اعتقاد ارتدوکس اسلامی آنطور که باب میل امثال اخوان‌المسلمینی مثل تو دانست ؟! چون از صد کیلومتری چنتا عرب رد شده باید اون رو اسلامی خواند ؟! این احتمال وجود داره که وجود تفکر ۷ و ۱۲ در تشیع برخاسته از باور ایرانیان به تقدس این… مطالعه بیشتر »

طاها

یک مغالطه ای که درست در مرکز اندیشه برخی ملی گرایان جای گرفته و بر مبنای همون به تحلیل واقعیت می پردازین،عربی دونستن اسلامه،حال اینکه اسلام خود صریحا در کتاب مقدس اش،تاکید می کنه که هیچ قوم و نژاد بر دیگری برتری نداره نسبت به مذهب ابن سینا،لطفا سری به عقاید فلسفی ابن سینا بزنید.اینها همه از عقاید اوست: تعیین جانشین از راه نص به صواب نزدیک‌تر است؛ زیرا این کار مانع تفرقه و دوگانگی و اختلاف می‏شود. منزلت علی(ع) نسبت به صحابه چون نسبت معقول به محسوس است. او در میان خلق مانند معقول بود در میان محسوس. پیامبر… مطالعه بیشتر »

طاها

اما این بحث که از اسلام و تشیع چیزی جز رونوشت و تفسیر نمی دانم،خارج از دایره بحث تاریخی ماست.شما رو به توئیتر دعوت می کنم تا در مورد بقیه اش باهم صحبت کنیم.
@Sayyed135

طاها

اما نسبت به گفته ی شما درباره تغییر مرکز حکومت از مدینه به کوفه،این تحلیل شماست.تحلیل های دیگه ای هم نسبت به این تغییر پایتخت وجود داره،مثل توان اقتصادی،ساختار اجتماعی وشرایط جغرافیایی کوفه،مشی حکومت داری امام علی علیه السلام همچون حکومت داری پیامبر و بر مبنای قرآن بود.انچنان که خود در شورای پس از عمر فرمود.نسبت به ارتباط حضرت هم با ایرانیان ساکن کوفه که شما برخی از اونها رو خائن می نامید،باید دید که این ارتباط چگونه و بر چه اساسی بوده است و نمی توان بر مبنای یک گزاره کلی قضاوت کرد.بررسی کلی الگو های رفتاری آقا علی… مطالعه بیشتر »

خادم

برو نهج البلاغه رو بخوان ببین علی چطور خودش را مشاور عمر معرفی می کند و روش جنگیدن با ایرانیان را به عمر گوش زد می کند.حیف انسان که به تو هم بگویند

طاها

شما هم بفرمایید تاریخ نگاری های گوناگون از گاهنامه تئوفانس مسیحی تا وقعه صفین نصر بن مزاحم را بخوانید و ببینید که رفتار ایشان با ایرانیان چگونه بود.همکاری آن حضرت با کسی مثل عمر بنا به نیاز بود

خادم

تاریخ را از دید بیگانگان به سرزمین ما نخوان چون هر طور دوست دارن می نویسند تاریخ را از دید همان مورخین ایرانی که مستعرب شدند و باز هم جانب تازیان در تاریخ نویسی را داشتند را بخوان چون عموزادگان و اجداد غربت وقتی به ایران آمدن از ایران ما جز سرزمینی سوخته باقی نماند که مورخ بشوند .

طاها

اصلا برویم تاریخ را از دید یک زرتشتی بخوانیم
ستیز و سازش را خوانده ای؟
ضمنا،کمتر بشود تاریخی بدون غرض ورزی پیدا کنید،راه پیدا کردن حقیقت از تطبیق منابع و عقل می گذرد

طاها

همان علی است که با ظلم اعراب در مقابل ایرانیان مبارزه می کند.مشاوره دادن به کسی مثل عمر هیچ وقت مگر بر اساس نیاز یا ضرورت نبوده است،وگرنه در همان نهج البلاغه نسبت به سیاست های ظالمانه و خشونت آمیز عمر کم انتقاد نیست

عرفان

مشکل همینجاس که همه دنیا فهمیدن چیزی از دین درنمیاد و باید جای دیگه دنبال پیشرفت و انسانیت گشت و تاریخ مصرفش گذشته و فقط تو عقب موندگی نگه میداره در حالی که جهان در هر ثانیه در حال پیشرفته
اونا ولش کردن نمونه اش هم عربستان که ببین چطور بود اما الان چقدر پیشرفت کرد
بعد ما برداشتیم همون چیزی که حرفش عقب موندگی و قتل و کشتار و دیکتاتوریه فقط و ی قانون باهرکی حال نکردی و شبیهت نبود بکش رو گذاشتیم مبنای اداره کشور🤦🏻‍♂️
توقع پیشرفت هم میخوایم داشته باشیم واقعا🤦🏻‍♂️

گلاره

من خیلی خیلی ناراحت شدم
چقدر عرب ها بی رهام بودند

ناشناس

ناراحت نشو برو تحقیق کن و مطالعه کن و واقعیت رو بفهم

ناشناس

دینی که با کشتار گسترش یابد شرک خداست و دشمن خداست

خخخخ

عزیزان دین کلا خودش مشکل اساسیه کورش که اینجوری حکومت کرد کاری به دین اون منطقه نداشت جایی که از گذشته حرف بزنین بیاین ببینین این دین الان با ما چیکارا کرده هر چی بد بختی و فلاکت از دین میاد هر چی جنگ و بدبختی از دینه اون زمان هم به خاطر این دین نمیزاشتن داخل بدن انسان رو ببین مهم انسانیته که فرقی نمیکنه با چه دینی و به چه اسمی باشه ولی هر چی هست این چیزی که اینا میگن نیست ما یه جماعت مرده پرست بدبختیم که حتی نمیتونیم یا جرعت نداریم نظر خودمون رو بگیم… مطالعه بیشتر »

Zizokor_55555

تنها آرزوم اینه روزی کل اعرابی که به ایران حمله کردن،ار عربستان وعراق و…و‌..و….رو با خاک یکسان کنیم و اونوقت بمیرم.

ناشناس

لطفا به منابع غیر اسلامی هم رجوع کنید تا این جنایاتی که اعراب به ایران تحمیل کردندبراتون ثابت بشه..بعله اعراب وحشی تمدن ایران باستان رابه چپاول بردند..چه دلیلی داشت به نام خدا وجنگ دراه خدا زنان دختران رابه عنوان غنیمت جنگی ببرندمتاسم برای بعضیهاکه چشم به واقعیت می بندند

ناشناس

یه چند تا منبع بگو تا بخونم ببینم چی خوندی

تام

این هم

تام

کلا نیازی به منبع نیست این همه سید واولاد عرب توایرانه از کجا اومده .آیا تابلو فرشهای بازرگان عربستانی رو تاحالا دیدین.همشو دارم.زنان برهنه ایرانی در بازار برده فروشان اعراب.همسر حسین ابن علی که بود.شهربانو که برای نمایش اودر اسارت به مسجد کوفه برده شد.اونقدر کشتار وتجاوز ها زیاد بود که سلمان فارسی از خیانت خود آنقدر پشیمان شد که وصیت کرد قبرش را در ورودی شهر قرار دهند که زیر پای ایرانیان باشد

طاها

اولا که سادات نتیجه ازدواج اند،ثانیا تابلو فرش های قرن هفده،هجده میلادی رو منبع تاریخی می دونین؟منبع این همه صحبت کجاست؟

yaz

سادات نتیجه دغل کاری‌اند ‌‌ بسیار نمونه داریم از آزمایشات ژنتیکی این به اصطلاح سادات. اگر از نسل این دو نفر این همه آدم تا هندوستان اومده پس لابد از نسل پادشاهان ایران با قدمتی چند هزار سال بیشتر باید نصف جمعیت جهان رو تشکیل بدن.
چارتا مقاله و اصطلاح یاد گرفتی خودتم نمیدونی چی به چیه.
در مورد همین سید برو مقاله ویلم فلور رو بخون تا متوجه عمق فاجعه بشی.
هرچند که امروزه برای کسی اهمیت نداره اما روزگاری یک عده با همین عنوان کذایی پدر مردم رو درآورده بودند.

طاها

بله،نه تنها عنوان سید که عنوان هایی چون شریف هم مورد استفاده شون قرار می گرفت‌.اما باز هم نمی توان گفت که همه سادات جعلی هستند.
امامان شیعه هم در زمان خودشون بسیار با رفتار های برتری جویانه سادات واقعی مقابله می کردند،دیگه سادات جعلی که جای خودشون رو دارن
برای دیدن یک نمونه از برخورد های امامان شیعه با برتری جویی سادات به برخورد های امام رضا علیه السلام با زید النار رجوع کنید

مهتاب

یعنی فقط سادات نتیجه ازدواج هستند و ما نتیجه پیوند و لقاح مصنوعی هستیم .بابا خیلی شوتی .جوانی حالیت نیست گناه داری تا دیر نشده برو خودت رو دوا و درمان کن مطمئن باش نتایج خوبی می گیری و از عرب پرستی هم دست برمیداری

طاها

به نظرتون واقعا منظور من این بود یا برداشت شما؟

محمود

دو قرن سکوت،

میلاد

تاریخ عرب رو یک نگاهی بکنی جز قتل و غارت چیزی نیس

سورنا

هر کشوری و هر مردمی که دراندیشه آینده مردمش و جوانانش و آینده کشورش … چه بزرگان و حاکمانش و چه مردمش نباشند … محکوم به فناست و متاسفانه چرخ گردون انسانهایی و گاها حیواناتی وحشی مثل اعراب و مغولان رو بر اونها مسلط میکنه .. که حسرت روزگار قبلش رو بخورن و تاریخ به همین منوال تکرار میشه تا درس بگیرن مردم و درس نمیگیرن .. اصلاح جامعه از خود همین مردم شروع میشه .. , وقتی به خرافات چنگ میزنه .. وقتی گذشتش رو نمیدونه و تاریخش رو نمیشناسه و حتی تاریخ معاصرش رو و هر چیزی رو… مطالعه بیشتر »

Mnfy43

مضمون بخشهایی از این نوشتار، اغراق آمیز و خلاف واقع به نظر میرسد. مرجع و منبع نویسنده این نوشتار، چه بوده است؟ نوشتارهای تاریخی، بدون ذکر منابع و مؤاخذ معتبر، درخور توجّه نبوده و باور آنها خلاف عقل سلیم است.

آخرین ویراییش 2 سال قبل توسط Mnfy43
FTM

اتفاقا صحبت هاشون کاملا درسته. میتونین مطالعه کنید. در مورد اسلام آوردن ایرانیان هم باید بگم ایرانیان اکثرا در زمان خلافت علی مسلمان شدند . اونا نه به زور اسلام آوردن نه با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن . ایرانی ها در زمان عدالت علی مسلمان شدند . حتی حضرت علی ( هرمزان فرمانده سپاه ایران بود که بعد از بارها مقاومت شکست میخوره و تسلیم میشه و اسیر اعراب بود و بعد ها بیگناه به دست پسر عمر بن خطاب کشته شد اما عثمان خلیفه وقت در برابر این جنایت او سکوت کرد و آزادش کرد ، به نوعی… مطالعه بیشتر »

علی

آدمی که چشماشو از دست میده و کور میشه، درد زیادی میکشه ولی این درد اصلا بحساب نمیاد زمانیکه درد کشیدن آدمی رو میبینی که بر اثر تعصب، بی سوادی، تفکر نکردن وبی عقلی، کاملا کور شده درصورتی که چشمانش هم کاملا سالم وعاری از هر عیب هستند.
اندکی تفکر، تعقل وصداقتم آرزوست….

پارس

اگه ایرانیا با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن پس چرا این همه قیام علیه تازیان کردن

طاها

خب خیلی از این قیام ها توسط ایرانی ها مسلمان بود،چرا اسلام رو یک پدیده عربی می دونید؟

معین

دوست عزیز همین طور که یه عده از آدما نشتن فقط تاریخ عربها رو برایمان نوشتند و سرودند تکتابهای هم در مورد تمدن و تاریخ چندهزارساله ایران بود که اعراب واسه اینکه ایرانیهای آینده (عصر حاضر) نفهمند که چه بودن و چه شدن آتش زدن و از بین بردن و اونهای که دوباره نویس شده( مثل دوقرن سکوت) یا ممنوع چاپ شدند و یا از نویسنده به زور اعتراف خلاف کتابشو گرفتن. اگر تو دنبال شاهد عینی هستی خوب خودت برای ما شاهد عینی بیار که چه کسی آنان و پیامبر را یده

طاها

چه کسی جناب زرتشت رو دیده؟
چه کسی کوروش رو دیده؟
با این منطق شما از کجا معلوم دو قرن سکوت تحت فشار نژاد پرست ها نوشته نشده؟
چطور حرفی که به نفع تون هست رو می پذیرید اما حرف های مقابل تون رو اگر از همون فرد بشنوید میگید مجبور اش کردن؟
منبع این اخبار کجاست؟

مهتاب

انشالله تویه ملعون با همان عرب های وحشی یعنی اجدادت محشور بشی.بدبخت عمربن معدیکرب ،خالدبن ولید قعقاع بن عمر، سعدبن ابی وقاص زیاد بن ابیه که اجدادت می باشند فرقشان با حیوانات تنها متکلم بودنشان بود وگرنه هیچ فرقی با جانوران درنده نداشتند

یک هخامنشی

یک انسان چقد میتونه بی غیرت، پست و حقیر باشه که وقتی خون یک ایرانی در رگاش جریان داره و تمدن به این خوبی و هدفش آزادیی، شادی بود از یک کشور سوسمار خور دفاع کنه ناموسا؟؟ خجالت نمیکشی وقتی بهمون حمله کردن چقدددددر به کشورمون آسیب رسوندن چقدر مرد رو قتل عام کردن و چقدر به زن ها تجاوز شد چرا هان؟ غیرت نداری؟ همین الان که من دارم این متن رو تایپ میکنم هزاران جنایت داره تو کشورمون میشه بعد تو دم از اسلام میزنی؟ دینی که برگرفته از تمام دین هاست دینی که هزاران بار بازنویسی شده… مطالعه بیشتر »

ناشناس

کشور جوری اداره میشه که نتونیم پیشرفت کنیم ،این برنامه ریزی شدست باید چکار کنیم؟!

کاوه

من کاری به این حرفها ندارم اما هروقت مستبدی ایران را اداره کرد و هر وقت مستبدان به اقوام متحد ایرانی احترام نگذاشتن و دین و آیین و قوم و باورهای هر قوم ایران زمین که در هر گوشه این سرزمین بود را به سخره گرفتن و به این اقوام ظلم کردم نتیجه این شد که دشمنان قسم خورده این سرزمین وقتی دیدند ظلم این حاکمان باعث عدم حمایت مردمان و اقوام این سرزمین است بر ایران تاختند و جنایتها و خرابیهای زیادی به جا گذاشتن.مگر میشود به این سرزمین حمله کرد و ظلم و جنایت نکرد مگر میشود به… مطالعه بیشتر »

سینا

ایران هرگز عربی نشد ایرانی باقی ماند به عقیده بنده ایران اکنون هم دین زرتشت را دارد در پوسته و غالب اسلام حتی اطمینان دارم در سالهای اینده دین رسمی ایران زرتشت خواهد شد

حاج علی

تصور کن بیان ۱۰۰۰سال پیش مردم کشورت رو بکشن و تجار کنن برن والبته بعضیاش بمونن.
بعد تو شریف بنامیشون و طرفدارشون باشی.
اسم این چنین شخصی رو چی میذارن.

تا

اعراب وحشی هیچ گاه ایرانیان را مسلمان نکردن الان هم مسلمان نیستیم فقط عدالت خواهیم که امام علی داشت وعاشقشیم مااسلامی که عمررواج کردنخواستیم ونفرت داریم

امیر

میدونید که ایران د زمان داریوش ۴۴ درصد جهان رو در اختیار داشت

قادرم

سیاست درعرب حرف اول رامیزند هم الان وهم درزمان گذشته چون درآمداعراب ازسیاست بوده علت آن است چون منطقه اعراب کویر وبی آب وعلف بوده وازهیچ کجانیازشون.راتامین نمیکردندومجبوربه راهزنی جنگ باهمسایگان وسرقت اموال تاجران چون تنهاجاده ابریشم ازکل دنیا به عربستان وصل میشه

مجید
امتیاز :
     

نمیدونم اسم نگفتن کامل حقیقت رو میشه تحریف گذاشت یا نه. ضمنا اگه حضرت علی (ع) در کثافت کاری, چپاول, تجاوز و تجارت جنسی که اعراب در ایران راه انداختند به آنها مشورت میداده است پس ایشان هم شریک جرم است که این خلاف شرع و معصومیت ایشان است. جنایات اعراب در حمله به ایران در تاریخ زبان زد است. مثل نابود کردن تمدن و مراکز و منابع علمی آن زمان. مسلما یه امام معصوم که بر رویدادها از طریق عالم غیب و حتی از طریق شناختی که بر سربازان و فرماندهان عرب داشته است هیچگاه در این جنگها به… مطالعه بیشتر »

سعید حیدریان