نویسنده: بابک زارع

دزدان دريايي شاد در تاریخ هند

دزدان دریایی شاد در تاریخ هند

آمدن اروپاییان- پیروزی بریتانیا- شورش سپاهیان- سود و زیانهای حکومت بریتانیا آنگاه که کلایو و هیستینگز ثروت هند را کشف کردند، تمدن هند، از چند لحاظ، خود از پیش مرده...

معماري هندي

معماری هندی

قبل از آشوکا- آشوکایی- بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن آنها- سبک جنوبی- معابد تکسنگی (یکپارچه)- معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است. خرابه‌های...

مجسمه‌سازي در هند باستان

مجسمه‌سازی در هند باستان

اولیه- بودایی- گندهاره- عصرگوپته- «مستعمراتی»- ارزیابی از مجسمه‌های کوچک موهنجو-دارو تا عصر آشوکا، نمی‌توان از تاریخ مجسمه‌سازی هندی نشانی یافت، اما به حدس، می‌توان چنین گفت که این شکاف در...

نقاشی در هند باستان

نقاشی در هند باستان

ماقبل تاریخ- فرسکوهای آجانتا- مینیاتورهای راجپوت- مکتب مغولی- نقاشان- نظریه‌پردازان کسی را کوته‌اندیش می‌نامند که جهان را با معیارهای دیار خویش بسنجد و هرچه را برای او نامأنوس است بربری...