نام ایران در دوره صفوی

ایران در دوره صفوی چگونه خوانده می شد و آیا به نام ایران خوانده می شد و یا این سرزمین با نام شاهنشاهی های حاکم بر آن شناخته می شد؟ بر آن هستیم که اندکی پیرامون این جستار دیدگاه های منابع و ماخذ دست اول را در این مورد بررسی کنیم.