دسته: مذاهب و ادیان جهان باستان

فلسفه اوپانيشادها

فلسفه اوپانیشادها

مؤلفان آنها- موضوع آنها- عقل در مقابل شهود- آتمن- برهمن- همانی آن دو- وصف خدا- رستگاری- تأثیر اوپانیشادها- نظر امرسن درباره برهما شوپنهاور گفته است: «در تمام جهان هیچ مطالعه‌ای...

تعلیم بودا

تعلیم بودا

چهره استاد- روشهای او- چهار حقیقت عالی- راه هشتگانه- پنج دستور اخلاقی- بودا و مسیح- مکتب لاادری بودا و ضدیت او با تفوق روحانیون- الحاد او- روانشناسی بی‌روان او- معنی...

افسانه بودا

افسانه بودا

زمینه آیین بودا- تولد شگفت‌آور- جوانی- رنجهای زندگی- گریزاز خانه- سالهای ریاضت‌کشی- روشنفکری- بینش نیروانه امروز، از ورای ۲۵۰۰ سال، پی‌بردن به چگونگی آن شرایط اقتصادی، سیاسی، و اخلاقیی که...

آیین های مهاوير و جين

آیین های مهاویر و جین

قهرمان بزرگ – اعتقادنامه جین – چند خدایی الحادی – ریاضت کشی – رستگاری از راه خود‌کشی – تاریخ متأخر آیین جین در حدود اواسط قرن ششم ق‌م پسری در...

مرتدها در آیین بودا

مرتدها در آیین بودا

شکاکان- نیهیلیستها- سوفسطاییان- ملحدان- ماده‌گرایان دینهای بدون خدا از خود اوپانیشادها پیداست که درهمان زمان هم شکاکهایی بودند. گاهی فرزانگانی برهمنان را به ریشخند می‌گرفتند، چنانکه چاندوگیه اوپانیشاد برهمنان درستی...

فلسفه آیین اوپانيشادها

فلسفه آیین اوپانیشادها

مؤلفان آنها- موضوع آنها- عقل در مقابل شهود- آتمن- برهمن- همانی آن دو- وصف خدا- رستگاری- تأثیر اوپانیشادها- نظر امرسن درباره برهما شوپنهاور گفته است: «در تمام جهان هیچ مطالعه‌ای...

دين وداها

دین وداها

دین پیش از ودا- خدایان ودایی- خدایان اخلاقی- داستان آفرینش به روایت ودا- خلود- قربانی اسب گویا کهنترین دین شناخته شده هند، که آریاییهای مهاجم در میان قبیله مارپرستان (ناگه‌ها)...

اخلاق زردشتي

اخلاق زردشتی

آدمی میدان جنگ خیر و شر است – آتش جاودانی – جهنم و اعراف و بهشت – آیین مهر پرستی – مغان – پارسیان چون پیروان دین زردشت جهان را...

زردشت

زردشت

ظهور پیامبر- دین ایران پیش از زردشت- کتاب مقدس پارسیها- اهورمزدا- ارواح پاک و ارواح پلید- مبارزه میان آنها برای تسلط بر جهان بنا بر داستانهای ایرانی، چند قرن قبل...

ادبیات و فلسفه تورات

تاریخ- قصه- شعر- مزامیر- غزل غزلها- امثال- ایوب- فکر ابدیت- بدبینی کتاب جامعه- آمدن اسکندر کتاب عهد قدیم تنها شریعت و قانون نیست، بلکه از آن گذشته تاریخ و شعر...

اهل کتاب در دین یهود

سفر شریعت – تألیف اسفار پنجگانه – اساطیر «آفرینش» – شریعت موسی – احکام عشره (ده فرمان) – مفهوم خدا – روز سبت – خانواده یهودی – ارزیابی شریعت موسی...

مرگ اورشلیم و رستاخیر آن

ولادت تورات- ویران شدن اورشلیم- اسارت بابلی – ارمیا- حزقیال- اشعیای دوم- آزاد شدن یهودیان- هیکل دوم مهمترین تأثیر انبیای بنی‌اسرائیل، درمعاصران ایشان، این بود که سبب نوشته‌شدن تورات شدند....